Omzet en tewerkstelling in textiel-, hout- en meubelindustrie stabiel in 2018

29 april 2019 om 08:04 

Fa Quix (à gauche) et Francis Verstraete. © Fedustria/Studio Dann - Fa Quix (links) en Francis Verstraete.

Naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Vergadering maakte Fedustria, de beroepsorganisatie van de textiel‐, hout‐ en meubelindustrie in ons land, een balans op van het voorbije jaar. Een stabiel jaar, met een totale omzet van 9,6 miljard euro. “De totale tewerkstelling bleef reeds voor het vierde opeenvolgende jaar op peil: ca. 38.150 jobs voor de drie sectoren samen. Ook de investeringen bleven nagenoeg stabiel. Fedustria verwacht dat de productie, de omzet en tewerkstelling in 2019 minstens het peil van 2018 zullen evenaren”, zegt Fa Quix, directeur‐ generaal van Fedustria.

Tij dens de Algemene Vergadering gaf uittredend voorzitter Luc Billiet (Lefevere Group) de fakkel door aan Francis Verstraete (Masureel Veredeling). Met het oog op de verkiezingen, pleitte Verstraete voor het koesteren van de maakindustrie in België en in Europa: “Wij moeten onze industrie op weg helpen richting Industrie 4.0. Dat vergt investeringen o.a. in digitalisering. Wij rekenen erop dat de overheid dit fi scaal aanmoedigt.”

De kost van het ondernemen blij ft een cruciale factor om succesvol te zij n in de internationale concurrentiestrij d. Fa Quix: “De hoge arbeidskost in België dwingt onze bedrijven tot hoge productiviteit, hoge kwaliteit, topinnovatie en tot nieuwe business modellen. Om zoveel mogelij karbeid hier te houden, moet de arbeidskost competitief zij n. De ‘taxshift’ is al een stap voorwaarts op vlak van lastenverlaging en koopkrachtverbetering, maar we zijn er nog lang niet. Een Belgisch bedrij f wordt gemiddeld nog steeds geconfronteerd met een loonkostenhandicap van om en bij de 10 % t.o.v. onze buurlanden.”

Ook op het vlak van energiekosten blij ft België een té duur land. Dit is vooral het gevolg van netwerkkosten en allerhande taksen en heffi ngen (zoals voor de subsidiering van groene stroom). Fedustria pleit dan ook voor een strikte energienorm en een energiepact dat de bevoorradingszekerheid garandeert en de kosten niet verder opdrijft.

Verder pleit Fedustria voor een betere ondersteuning van het toegepast onderzoek in R&D. En de federatie vraagt de EU een coherenter beleid te voeren ten opzichte van externe landen om de oneerlij ke concurrentie zoveel mogelijk in te dij ken.

Informatie : www.fedustria.be

Delen