De bedrijfsbemiddeling

Hoe voorkomt u een faillissement? Hebt u beroepsschulden (BTW, sociale zekerheid, huur, belastingen, banken, leveranciers, enz.) die u niet meer kunt betalen? Wilt u uw schuldenlast verminderen? Zoekt u naar hulp voor uw bedrijf in moeilijkheden? 

Zoals de RTBF meldt, “verkeert 20% van de bedrijven die vóór de pandemie gezond waren, nu in ernstige financiële moeilijkheden”1 en dit cijfer zal de komende maanden waarschijnlijk stijgen. 

Daarom helpt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u, via BECI, om de administratieve kosten van een PGR (procedure van gerechtelijke reorganisatie) tot 75% te financieren (met een maximum van 1850 euro exclusief btw). Dit betekent dat u betalingstermijnen kunt aanvragen voor belasting- en sociale-zekerheidsschulden. Maak gebruik van steunmechanismen zoals de PGR of schuldbemiddeling om een faillissement te voorkomen. 

Schuldbemiddeling om een oplossing voor een geschil te vinden.

De bedrijfsbemiddeling tracht een regeling te vinden tussen de onderneming en haar schuldeisers, met behulp van een neutrale gesprekspartner die door de rechter wordt aangewezen: de bemiddelaar. 

Bemiddeling probeert oplossingen te vinden voor vrij eenvoudige financiële situaties die beperkt zijn qua aantal schuldeisers en bedragen. De PGR is eerder geschikt voor complexe situaties. Bovendien berust bemiddeling op een vrijwillig initiatief, terwijl de PGR collectief van aard is en vereist dat alle betrokken partijen tot een akkoord komen. 

Wilt u een tussenkomst in de dossierkosten van een bemiddeling aanvragen?

Als u de invoering van bedrijfsbemiddeling wilt overnemen. U kunt eerst het verzoek om benoeming invullen en opsturen naar: ced.tefb@just.fgov.be zodat de ondernemingsrechtbank een bemiddelaar voor u kan benoemen.

In een tweede fase, wanneer de bedrijfsbemiddelaar is aangesteld, zou u hem/haar kunnen vragen dit formulier in te vullen zodat u van deze regeling gebruik kunt maken

Wie kan een aanvraag voor een PGR/bemiddeling indienen? 

Bedrijven, vzw’s en natuurlijke personen. 

U bent advocaat/accountant: klik op deze link.

Bent u een bemiddelaar en hebt u een gerechtelijk bevel gekregen? Bezoek de website van bMediation.

Verschil tussen PGR en bemiddeling 

Beide procedures zijn gelijkwaardig. Ze zijn alleen beter geschikt voor sommige gevallen dan voor andere. Om te weten of u voor bemiddeling of PGR moet kiezen, kunt u de onderstaande tabel gebruiken:

PGR 

Bemiddeling 

Faillissement 

Keuze van talen 

FR/NL

7 talen

Volgens het adres van de maatschappelijke zetel 

Kunt u kiezen met welke schuldeisers u wilt onderhandelen?

Neen 

Ze worden allemaal opgeroepen, maar de schuldeisers kunnen kiezen of ze al dan niet komen opdagen.

Ja

U kunt de schuldeisers kiezen met wie u een oplossing wenst te vinden.

De curator is belast met het betalen van de schuldeisers in volgorde van belangrijkheid, afhankelijk van de activa en liquiditeit van de onderneming. 

Kan het bedrag van de schuld worden verlaagd? 

JA

Wel moet u weten dat het moeilijk is het bedrag van de schuld bij financiële instellingen en de overheid te verminderen. 

Neen

/

Financiële situatie van de aanvrager 

 

Betrekkelijk eenvoudige situatie

(weinig schuldeisers en lage schuldniveaus)

Complexere situatie

(veel schuldeisers en grote schulden)

De onderneming kan geen oplossingen meer vinden omdat het schuldenbedrag te hoog is in verhouding tot haar rentabiliteit. 

Indiening van de aanvraag naar de schuldeisers toe

Op vrijwillige basis 

Voor alle schuldeisers moet een collectief verzoek worden ingediend en een akkoord worden gevonden.

Een leverancier kan de zaakvoerder failliet verklaren. 

Is het vertrouwelijk? 

Ja 

Neen, het wordt openbaar gemaakt via het Belgisch Staatsblad.

Neen, publicatie in het Belgisch Staatsblad 

Hoe wordt het afbetalingsplan aanvaard? 

Overeenkomst afzonderlijk opgesteld met elke schuldeiser en desgewenst bekrachtigd door de rechter 

Dubbele meerderheid vereist:

1. In aantal personen (bv. indien er 5 schuldeisers zijn, is het akkoord van 3 van hen vereist). 

2. In het verschuldigde bedrag (bv. als de totale schuld 20.000 euro bedraagt, moet de overeenkomst betrekking hebben op een minimumschuld van 10.001 euro)

/

Termijn 

Onbeperkt, zolang schuldenaars akkoord gaan om te onderhandelen 

Zeer korte indieningstijden. Het bedrijf moet op tijd reageren. Afwikkeling binnen maximaal 5 jaar

Onmiddellijk, vanaf het moment van de faillietverklaring 

Kostprijs 

Tussen € 2.500 en € 4.000

Gemiddeld € 5.000

Wat kiest u best: PGR of bemiddeling? 

Om u hierbij te helpen hebben wij een korte vragenlijst opgesteld die u in slechts een paar minuten invult. (English version here)

Is er steun om deze procedures te financieren?

Ja, het Brussels Gewest helpt u, via BECI, om deze steun tot 75% te financieren (met een maximum van € 1875 excl. btw). Om voor de steun van het Gewest in aanmerking te komen, moet de onderneming aantonen dat zij op 31 december 2019 levensvatbaar was.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden? 

  • In Brussel actief zijn, 
  • Zaakvoerder met beslissingsbevoegdheid zijn, 
  • Niet meer dan 3 faillissementen in de afgelopen 5 jaar hebben ondergaan, 
  • Geen veroordelingen in de afgelopen 5 jaar,
  • Een positief eigen vermogen. 

Welke andere manieren zijn er, afgezien van PGR en bemiddeling, om de schuldenlast te verminderen? 

1. Lenen, maar dat is niet ideaal als u al schulden hebt

2. Herkapitaliseren, bv. via familie of vrienden

3. Activa afstaan

Bent u een accountant/advocaat? 

Schuldbemiddeling in een notendop 

Rol van de bemiddelaar 

De bedrijfsbemiddelaar treedt officieel op als tussenpersoon. Hij staat de bedrijfsleider terzijde, maar in de ogen van de derde partijen heeft hij een officiële opdracht: de onderneming doen nadenken over duurzame compromisoplossingen, met het oog op het herstel van het bedrijf. Zijn rol bestaat erin de bestuurders van de onderneming op vertrouwelijke wijze te begeleiden en aldus de reorganisatie van alle of een deel van de activa, schulden of activiteiten van de onderneming te vergemakkelijken. 

De hulp die hij verleent bestaat erin de partijen te verzoenen en te proberen een wettelijke overeenkomst te bereiken. De partijen bij de bemiddeling bepalen wie de honoraria van de bedrijfsbemiddelaar betaalt. Heel vaak is dat de onderneming zelf, omdat derden soms belangrijke toezeggingen aanvaarden, maar niet over wie de honoraria van de bedrijfsbemiddelaar moet betalen. Het is niet ongebruikelijk dat eerdere onderhandelingen in een stormachtig, zelfs conflictueus of gewelddadig klimaat zijn afgelopen. De tussenkomst van de bemiddelaar tracht sereniteit in de besprekingen te brengen, naast standvastigheid zonder autoritarisme en organisatie zonder rigiditeit.

Benoeming van de bedrijfsbemiddelaar

In die geest wordt de bedrijfsbemiddelaar aangesteld door de Ondernemingsrechtbank, eventueel op voorstel van de onderneming die om bemiddeling verzoekt. De onderneming stelt de opdracht van de bedrijfsbemiddelaar voor aan de Rechtbank, die deze zeer vaak bekrachtigt en de voorgestelde persoon benoemt. 

Ook de Rechtbank bepaalt de omvang en de duur van de opdracht. Indien een geschil ontstaat, zal de rechtbank de honoraria van de bedrijfsbemiddelaar vastleggen. De opdracht van de bedrijfsbemiddelaar is dus officieel, krachtens de artikelen XX.36 tot XX.39 van het Wetboek van Economisch Recht (WER). Die opdracht kan aan alles worden aangepast en de onderneming kan beslissen dat de opdracht ophoudt, zelfs vóór het einde van de door de Rechtbank vastgestelde periode. Veel flexibiliteit, dus.

Voorstel tot benoeming van de bedrijfsbemiddelaar

Indien het bedrijf niet over een bemiddelaar beschikt, kan het in Brussel terecht bij verenigingen die als bemiddelaar gecertificeerde deskundigen vertegenwoordigen en aanbieden (bijvoorbeeld bMediation of Belgian Senior Consultants). 

In het kader van het door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingevoerde systeem, waardoor de overheid een deel van de honoraria van de bedrijfsbemiddelaar dekt, kan het zeer interessant zijn de Rechtbank te verzoeken twee bemiddelaars aan te wijzen:

  • een accountant, die een diagnose zal stellen van de oorzaken en omstandigheden van de moeilijkheden die de onderneming ondergaat. De accountant zal een degelijk financieel herstelplan voorleggen, in het bijzonder via de cashflow;
  • een advocaat, die de lopende contracten met de bij de bemiddeling betrokken derden, waaronder de werknemers, analyseert en de minnelijke schikkingen opstelt die, na ondertekening, ter homologatie aan de Ondernemingsrechtbank moeten worden voorgelegd.

Verschillen met andere bemiddelaars

Er bestaan ook bemiddelaars van gemeen recht, bedoeld in de artikelen 1724 tot 1737 van het Gerechtelijk Wetboek. Zij worden door de rechtbank aangesteld voor andere opdrachten, maar zijn geen bedrijfsbemiddelaars in die zin dat zij geen ondernemingen begeleiden bij een reorganisatie. Deze ‘klassieke’ bemiddelaars vallen niet onder de maatregel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Toch bieden zij soms een niet te onderschatten alternatief. Ongeacht zijn titel heeft de bemiddelaar als opdracht de reorganisatie van de onderneming te vergemakkelijken en akkoorden te bereiken met twee of meer debiteuren of schuldeisers van de onderneming. Op die manier tracht hij de situatie te deblokkeren en de onderneming in staat te stellen een nieuwe en gezonde start te nemen. 

Voorbeelden van bedrijfsbemiddeling

De bedrijfsbemiddelaar zal bijvoorbeeld onderhandelen met de RSZ, die minnelijke betalingsplannen tot 24 maanden toekent voor de vereffening van alle bijdragen en verschuldigde bedragen voor het jaar 2020. Hij zal proberen een langere betalingsperiode te verkrijgen door een overtuigend dossier voor te leggen, samen met een cash flow plan. De bemiddeling kan ook een correcte sluiting van de onderneming nastreven, zonder PGR of faillissement. De FOD Financiën kent ook, tot 31 december 2021, steunmaatregelen toe zoals de vrijstelling van de schadevergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten naar aanleiding van de pandemie worden toegekend. De bedrijfsbemiddeling krijgt steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de honoraria van de door de Ondernemingsrechtbank aangestelde bedrijfsbemiddelaar zijn opgenomen in de steun die de Brusselse regering toekent.

Vragen

Wilt u een aanvraag indienen voor een tussenkomst in de dossierkosten, terwijl u nog vragen hebt over de PGR?  Hebt u vragen over de validatievoorwaarden van uw dossier? 

Contacteer Wassima Hadi, onze adviseur

via videoconferentie

via ons callcenter 02 533 40 90 

of per email