Sociale steun

Zelfstandige Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht wordt beschouwd als de derde pijler van de pensioenregeling voor zelfstandigen. Het heeft de oude faillissementsverzekering vervangen en staat de toekenning van een vervangingsinkomen toe gedurende maximaal 12 of 24 maanden, afhankelijk van de periode van bijdragen tijdens de loopbaan, voor elke persoon die zijn economische activiteit minstens dertig opeenvolgende dagen stopzet.

De uitkering van het overbruggingsrecht heeft betrekking op alle personen met een zelfstandigenstatuut in hoofd- of bijberoep, ongeacht of zij bedrijfsleider, vennoot, meewerkende echtgenoot in het maxistatuut of helper zijn.

Het Covid-19-overbruggingsrecht is meer light, aangezien zeven opeenvolgende dagen volstaan, behalve wanneer de onderneming verplicht werd te sluiten, zoals de horeca.

Welke onderbrekingen geven recht op het overbruggingsrecht

Zelfstandige Uitstel sociale bijdragen

Zelfstandigen die de gevolgen van het coronavirus ondervinden, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om een uitstel van één jaar voor de betaling van de voorlopige sociale bijdragen te vragen, zonder dat verhogingen worden aangerekend en zonder impact op de sociale zekerheidsrechten (op voorwaarde dat ze de bijdragen betalen op de door deze maatregel bepaalde data voor het uitstel).

De zelfstandige behoudt dus zijn rechten op de verzekering voor geneeskundige verzorging, de verzekering voor arbeidsongeschiktheid en moederschap, en andere verlofdagen (adoptie, vaderschap, mantelzorg, pleegouderverlof) evenals de dekking “overbruggingsrecht” indien de zelfstandige uiteindelijk moet beslissen om zijn activiteit stop te zetten.

De bijdrage van het 1e kwartaal van 2020 moet tegen 31 maart 2021 betaald zijn en de bijdrage van het 2e kwartaal 2020 moet tegen 30 juni 2021 betaald zijn.

Nuttige document

Zelfstandige Vrijstelling van sociale bijdragen

Gezien de omstandigheden hebben zelfstandigen de mogelijkheid om een aanvraag tot vrijstelling van de betaling van sociale bijdragen in te dienen voor de eerste twee kwartalen van 2020.

In het kader van de coronacrisis wordt een versoepeling van de toekenningsvoorwaarden onderzocht.

De vrijgestelde kwartalen tellen niet mee voor de opbouw van pensioenrechten, maar ze kunnen binnen de vijf jaar na de datum van toekenning van de vrijstelling geregulariseerd worden om de rechten te behouden.

De vrijstelling van meer dan een kalenderjaar kan eveneens leiden tot een onderbreking van het recht op de onderlinge verzekering, op de terugbetaling van geneeskundige verzorging en op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Vrijstelling RSVZ-bijdragen: mailbox – dvr@rsvz-inasti.fgov.be Tel. +32 2 546 60 20

Zelfstandige Vermindering sociale bijdragen of verzaking aan verhogingen

Onder bepaalde voorwaarden hebben zelfstandigen de mogelijkheid om een bijdragevermindering aan te vragen als hun inkomen onder een van de wettelijke drempels ligt (€ 7.330,52 voor 2020) of een verzaking aan de door het RSVZ toegepaste verhogingen (3 % per kwartaal vertraging en 7 % in het laatste kwartaal van het kalenderjaar).

Het niveau van de vermindering moet nog worden bepaald met het sociaal verzekeringsfonds op basis van de uitleg en het dossier (niveau van daling van de verkopen/bestellingen enz.).

Verzaking aan de verhogingen: mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be Tel. +32 2 546 45 95

Zelfstandige Overbruggingsrecht Echtgenoten, helpers

Helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen het recht genieten. Het feit dat men onder hetzelfde dak woont is niet incidenteel.

De situatie van de helper is rechtstreeks verbonden met die van de hoofdzelfstandige aan wie de helper hulp verleent.

De betaling moet gebeuren op een bankrekening die toebehoort aan de helper.

Zullen de zelfstandige en zijn/haar meewerkende echtgeno(o)t(e) de uitkering elk individueel profiteren, cumulatief in geval van gedwongen stopzetting?

De situatie van de meewerkende echtgeno(o)t(e) hangt af van die van de hoofdzelfstandige. In geval van stopzetting genieten beiden de financiële uitkering van het overbruggingsrecht.

De meewerkende echtgeno(o)t(e) moet wel bijdragen betalen in het maxistatuut. Meewerkende echtgenoten die bijdragen betalen in het ministatuut kunnen geen aanspraak maken op het coronaoverbruggingsrecht. Bekijk dit met uw sociaal verzekeringsfonds.

De situatie van de meewerkende echtgeno(o)t(e) is dus rechtstreeks verbonden met die van de echtgeno(o)t(e)-hoofdzelfstandige.

Zo zal bijvoorbeeld een zelfstandige naaister, van wie de echtgenoot helper is en die haar handelszaak niet sluit, geen overbruggingsrecht genieten en haar meewerkende echtgenoot evenmin (ook al is er niet meer voldoende werk voor beide personen).

Zelfstandige in bijberoep of gepensioneerde zelfstandige

Een derde van de zelfstandigen in ons land zijn zelfstandigen in bijberoep of actieve gepensioneerden.

Zelfstandigen in bijberoep zijn in principe uitgesloten.

Toch kan uiteindelijk de meerderheid van de zelfstandigen in bijberoep in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht, voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen van de zelfstandigen:

  • zelfstandigen in bijberoep die niet het wettelijk minimum van € 717,17 per kwartaal betalen, dat berekend is op basis van een belastbaar inkomen van minimaal € 13.993,79/jaar in 2020, genieten niet het volledige overbruggingsrecht omdat ze over een andere inkomstenbron of een recht op economische werkloosheid of werkloosheid wegens overmacht beschikken. Zij kunnen wel uitstel of vermindering van sociale bijdragen vragen, maar geen vrijstelling.
  • evenwel kunnen de specifieke zelfstandigen in bijberoep die een aangepast maximum betalen tussen € 358,59 en € 717,17 per kwartaal (jaarinkomen tussen € 6.996,89 en € 13.993,78) en actieve gepensioneerden (jaarinkomen boven € 6.996,89) – die wegens Covid-19 verplicht zijn hun activiteiten te onderbreken – toch een vervangingsinkomen in de vorm van een gedeeltelijk overbruggingsrecht van € 645 per maand of € 807 met gezinslast genieten.

Opgelet, er bestaat een bovengrens voor de totale vervangingsinkomsten van € 1.614 per maand. Zo zal een zelfstandige in bijberoep die via zijn activiteit als werknemer een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid van € 1.100 per maand ontvangt slechts € 514 overbruggingsrecht ontvangen.

Werkgever Werkloosheid wegens overmacht

De onderneming kan voor haar werknemers de toekenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vragen. Op 7 februari werd de impact van het coronavirus erkend als een oorzaak van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot 3 juni 2020 gelet op de volledige onmogelijkheid om het werk uit te voeren.

  • Welk bedrag

De werknemer zal werkloosheidsuitkeringen ontvangen ten belope van 70 % van zijn gemiddeld brutoloon, met een plafond tot 30/06/2020 van € 2.754,76 per maand.

Het minimumdagbedrag is € 51,62 en het maximumdagbedrag € 74,17 bruto.

Op de uitkering wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dit betekent dat er in principe later een inhaalbeweging moet worden verwacht via de belastingaangifte, aangezien deze uitkeringen minder worden belast dan een normaal loon.

  • Aanvullende vergoeding

Daarnaast besliste de regering om verder te gaan dan dit dagbedrag.

De RVA zal een bijkomende vergoeding van € 5,63 per dag betalen aan alle personen, bedienden en arbeiders, die onder dit stelsel van tijdelijke werkloosheid vallen om hun inkomensverlies als werknemers te beperken, wat overeenstemt met ongeveer € 150 per maand.

Werkgever Aanvraag werkloosheid

Gewoonlijk hebben de werkloosheidsdossiers in België betrekking op 400.000 personen. Door de crisis zijn meer dan 1,2 miljoen personen werkloos, weliswaar gedeeltelijk wat de meeste nieuwe gevallen betreft.

Dat wil zeggen dat de sociale diensten zich in recordtijd moeten aanpassen. Wees geduldig en inschikkelijk. Doe uw aanvraag voor tijdelijke werkloosheid zo snel mogelijk, via de onlinedienst op de pagina ASR – Aangifte sociale risico’s, scenario 5.

In deze woelige tijden is de RVA flexibel

www.socialsecurity.be > Onderneming > Onlinediensten > ASR – aangifte sociale risico’s > Scenario 5

Het is zeer belangrijk dat uw werknemer van zijn kant ook een uitkeringsaanvraag doet via het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA. Hij moet zijn tijdelijke werkloosheid aanvragen met de hulp van zijn uitbetalingsinstelling (alle informatie vindt u op RVA). Het infoblad T2 coronavirus, beschikbaar op de website van de RVA, licht deze procedure uitvoerig toe.

Werkgever Terugbetaling kosten thuiswerk

Werkt uw personeel door de uitbraak van Covid-19 bijna volledig of volledig van thuis uit? Dit heeft een invloed op de verloning van uw werknemers.

Je kan een bureauvergoeding van € 126,94 per maand toekennen aan je personeel dat thuis werkt, waarop geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Bovenop deze vergoeding kunt u bepaalde kosten terugbetalen.

Werkgever Vrijwilligers

Volgens de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers kunnen vrijwilligers in principe enkel worden aangeworven door organisaties die een onbaatzuchtige doelstelling nastreven.

De vrijwilligerswet staat de aanwerving van vrijwilligers door commerciële ondernemingen niet toe en de coronacrisis staat dit evenmin toe.

Werkgever Studenten

Gewoonlijk mogen studenten om hun voor ondernemingen (en ook voor hen) sociaal en fiscaal gunstig specifiek statuut te behouden niet meer dan 475 uur per jaar presteren.

Tijdens de Covid-19-periode zullen de uren die de studenten in het tweede deel van 2020 presteren, niet in aanmerking worden genomen in het jaarlijkse quotum van 475 uur.

Het doel hiervan is het mogelijk te maken dat studenten werknemers in kritieke sectoren, zoals de sector van de grootdistributie of de voedingssector, ondersteunen.

Een jonge minderjarige student kan vanaf 15 jaar een arbeidsovereenkomst voor studenten ondertekenen en rechtstreeks zijn loon ontvangen, behalve in geval van verzet van personen onder wiens toezicht hij staat (ouders of andere).

Opgelet, de materie van de kinderbijslag is geregionaliseerd en om na te gaan of een student een recht behoudt, moet hij, voor Brussel, de website van Famiris raadplegen.

Vaak wordt de grens vastgesteld op maximaal 240 uren studentenarbeid per kalenderkwartaal zodat de ouders het recht op kinderbijslag kunnen behouden.

Werkgever Aanvullende vergoeding

Veel werkgevers vragen zich af of ze aan hun werknemers die als gevolg van de Covid-19-maatregelen niet meer kunnen werken en tijdelijk werkloos zijn, een aanvulling op de RVA-uitkering kunnen toekennen die vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen.

De RSZ bevestigt dat het algemene principe van toepassing blijft, namelijk dat het mogelijk is een aanvulling toe te kennen zonder dat bijdragen (noch de gewone sociale zekerheidsbijdragen, noch de bijzondere bijdragen in het kader van het Decava-stelsel) verschuldigd zijn.

De enige voorwaarde die de RSZ stelt met betrekking tot het bedrag van deze aanvullende vergoeding is dat de som van de door de werknemer te ontvangen RVA-uitkering en de aanvullende vergoeding niet tot gevolg mag hebben dat de werknemer netto meer ontvangt dan wanneer hij effectief werkt.

U mag een aanvulling op de RVA-uitkering toekennen aan uw werknemers die tijdelijk werkloos zijn. Deze aanvulling is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.

Opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd

Wanneer een werkgever en een werknemer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk sluiten, zonder dat er tussen die overeenkomsten een aan de werknemer toerekenbare onderbreking is, worden zij geacht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben gesloten.

Dit is niet het geval wanneer de werkgever aantoont dat deze arbeidsovereenkomsten gerechtvaardigd zijn, hetzij door de aard zelf van het werk (seizoensarbeid …), hetzij door andere wettige redenen (gesubsidieerde contracten die in het kader van wetenschappelijk onderzoek zijn afgesloten, voorstellingen …).

Er zijn echter ook twee wettelijke mogelijkheden om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten:

  • Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten met een duur van maximaal twee jaar: de werkgever en de werknemer mogen maximaal vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten, voor zover de duur van elk van deze overeenkomsten niet minder dan drie maanden bedraagt en de totale duur van deze overeenkomsten niet meer dan twee jaar bedraagt.
  • Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten met een duur van maximaal drie jaar: mits voorafgaande toestemming van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten kunnen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten, met telkens een minimumduur van zes maanden, op voorwaarde dat de totale duur van deze overeenkomsten niet meer dan drie jaar bedraagt.

Tijdens de Covid-19-periode worden deze grenzen tijdelijk afgeschaft in de kritieke sectoren en kunnen opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd (OBT) gedurende een periode van drie maanden worden gecumuleerd.

Werkgever Uitstel van RSZ-bijdragen

Zelfstandigen die de gevolgen van het coronavirus ondervinden, kunnen bij hun socialeverzekeringsfonds een schriftelijk verzoek indienen om uitstel van betaling van de voorlopige socialezekerheidsbijdragen met een jaar, zonder verhoging en zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechten van de sociale zekerheid (op voorwaarde dat zij de bijdragen betalen op de in deze maatregel vastgestelde uitsteldata).

De zelfstandige behoudt dus zijn recht op een ziektekostenverzekering, een arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzekering, ander verlof (adoptie, vaderschap, bijstand aan een familielid, pleegouderverlof) en een “overbruggingsrecht” als de zelfstandige uiteindelijk moet beslissen om te stoppen met werken.

De bijdrage voor het eerste kwartaal van 2020 moet uiterlijk op 31 maart 2021 worden betaald en de bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 moet uiterlijk op 30 juni 2021 worden betaald.

Nuttige documenten :

  • Neem contact op met onze adviseur

    Vul dit formulier in :

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Olivier Kahn

Contactpersoon

Olivier Kahn

Coördinator van COm
+32 2 643 78 42

service image
Uw documenten
Nuttige documenten

Administratieve documenten, voorbeeldbrieven, documentsjablonen om u te helpen

Lees meer
service image
COM
Rechtsbijstand

Uitstel van huur, huidig contract, mede-eigendom, gerechtelijk reorganisatieplan

Lees meer
service image
COM
Fiscale steun

Btw-teruggave en -uitstel, betalingsplan, voorbeelddocumenten om u te helpen

Lees meer
service image
COM
Coaching

Relationeel netwerk, emotiebeheer, psychologische hulp om u te helpen

Lees meer
service image
COM
Financiële steun

Informatie over regionale steun, preventieve diagnose, overdracht van kredieten voor ondernemingen

Lees meer
service image
COM
Sociale steun

Overbruggingsrecht, vermindering van sociale zekerheidsbijdragen, telewerkkosten, werkloosheidsclaim

Lees meer
service image
EVENTS
EVENTS

Netwerk, blijf op de hoogte van de laatste wettelijke bepalingen of versterk uw vaardigheden.

Lees meer
service image
DIAGNOSTIC
Anticiperen op de toekomst

Evalueer in een paar minuten de risicofactoren die op uw bedrijf wegen

Lees meer

Wij genieten de steun van talrijke partners: de Brusselse balie, de boekhoudkundige verenigingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federatie van Notarissen, de solidariteitsbank Crédal, de vereniging “Question Santé”, de sociale groep Partena, onafhankelijke deskundigen, enz.

Onze diensten zijn uniek in België. Absolute vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Wij zijn een initiatief van BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry) met de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.