news covid brussel

News – 12 mei 2021

Brusselse regering luistert naar de sectoren en verruimt de toegang tot haar tetrapremie

De Brusselse regering heeft op woensdag 12 mei, op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, in eerste lezing een nieuw besluit aangenomen om de voorwaarden voor toegang tot de Tetrapremie te verruimen voor de sector van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport. Om toegang te krijgen, zullen bedrijven hun aanvraag opnieuw moeten indienen. Op initiatief van minister-president Rudi Vervoort, zal deze nieuwe regeling ook beschikbaar zijn voor de sector van het personenvervoer (taxi’s en VVB).

Vanaf de eerste dag van de lancering van de Tetrapremie hebben de regering en de administratie geluisterd naar de feedback uit het veld. Naar aanleiding daarvan, en na de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren te hebben gehoord, heeft de Brusselse regering beslist de voorwaarden om voor de premie in aanmerking te komen bij te sturen. Op die manier kan zij een groter aantal bedrijven, waarvan sommige geen toegang hadden tot de premie, ondersteunen.

Concreet zijn de belangrijkste wijzigingen van de Tetrapremie de volgende:

 • Bedrijven die in de referentieperiode tussen 25% en 40% van hun omzet hebben verloren, komen in aanmerking voor het forfait van de Tetrapremie. Het bedrag van dat forfait blijft ongewijzigd (10.000 euro voor discotheken, 6.000 euro voor restaurants, caf√©s en hun belangrijkste leveranciers, 5.000 euro voor evenementen, cultuur, toerisme, sport en personenvervoer).
 • Voor bedrijven die in 2019 en 2020 zijn opgericht, wordt de drempel van 25.000 euro jaaromzet in 2019, die aanvankelijk vereist was om toegang te hebben tot de premie, geschrapt. Voor bedrijven die v√≥√≥r 2019 zijn opgericht, blijft de drempel van 25.000 euro echter behouden.
 • Voor de berekening van de VTE‚Äôs wordt de sociale balans van 2019 zoals gepubliceerd bij de Nationale Bank van Belgi√ę (NBB) op de datum van inwerkingtreding van het nieuwe besluit (d.w.z. rond 25 mei) in aanmerking genomen.
 • Voor bedrijven met een btw-eenheid wordt het premiebedrag berekend op basis van de individuele omzet.

Dankzij deze verschillende wijzigingen zullen naar schatting ongeveer 1.000 bedrijven hun dossier kunnen laten herzien, mits ze volledig aan de andere premievoorwaarden voldoen.

Wanneer dit nieuwe besluit wordt gepubliceerd, rond 25 mei, zullen bedrijven waarvan het dossier werd geweigerd, worden uitgenodigd om hun aanvraag opnieuw in te dienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, via de website www.premiecovid.brussels. Ook bedrijven waarvan de sociale balans voor 2019 bij de NBB is bijgewerkt, zal worden gevraagd een nieuwe aanvraag in te dienen.

Voorts heeft de Brusselse regering op initiatief van minister-president Rudi Vervoort beslist de sector van het personenvervoer (taxi‚Äôs en VVB ‚Äď NACE-btw-code 49.320) toe te voegen aan de sectoren die in aanmerking komen voor de Tetrapremie.

Deze nieuwe bepalingen zullen rond 25 mei in werking treden, zodra het besluit in tweede lezing door de regering is goedgekeurd, rekening houdend met de adviezen van de Raad van State en Brupartners, die vanaf vandaag worden ingewonnen.

Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie: ‚ÄúNa samen met de administratie en de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren de verschillende obstakels te hebben geanalyseerd die bepaalde bedrijven legitiem beletten toegang te hebben tot de Tetrapremie, heeft de Brusselse regering blijk gegeven van luisterbereidheid en openheid en heeft zij beslist haar regeling aan te passen. Door de drempel van het omzetverlies tot 25% te verlagen, voegen wij een tussenniveau toe waardoor veel bedrijven in moeilijkheden in aanmerking komen voor een forfaitair bedrag. Een welkom duwtje in de rug op het ogenblik dat de sectoren hun activiteit zullen kunnen hervatten.‚ÄĚ

News – 6 mei 2021

De Brusselse regering heeft op donderdag 6 mei 2021, op voorstel van staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte, bij regeringsbesluiten ingestemd met de versterking van drie maatregelen die bedrijven die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van de gezondheidscrisis te hulp moeten komen: de handelshuurlening, de gedelegeerde opdracht die aan finance&invest.brussels is toegekend en de Oxygen-lening.

Verhoging van de bedragen van de handelshuurlening

De handelshuurlening bestaat sinds 15 januari 2021. Deze maatregel heeft enerzijds tot doel de liquiditeitsproblemen bij Brusselse ondernemers die een handelspand huren op te vangen en anderzijds de verhuurders van deze panden meer betalingszekerheid te bieden, zelfs wanneer de huurder in een moeilijke financi√ęle situatie verkeert. Deze lening is gebaseerd op een voorafgaande overeenkomst tussen de twee partijen. Het geleende bedrag kan oplopen tot een bedrag gelijk aan vier maanden huur.

Om een groter aantal actoren van de maatregel te laten gebruikmaken en zo goed mogelijk op hun behoeften in te spelen, heeft de Brusselse regering op donderdag 6 mei in eerste lezing een besluit aangenomen waarbij enkele wijzigingen worden doorgevoerd, waaronder:

 • de verhoging van het maximumbedrag van de handelshuurlening per huurder van 35.000 euro naar 75.000 euro;
 • de mogelijkheid om een tweede aanvraag in te dienen indien bij de eerste aanvraag het maximum van 35.000 euro was bereikt;
 • de verlenging van de maatregel tot 15 november 2001;
 • de verlenging van de aflossingstermijn van twee jaar naar vijf jaar;
 • de mogelijkheid om van de lening gebruik te maken ondanks het bestaan van huurachterstallen op 18 maart 2020, op voorwaarde dat die op het ogenblik van de leningaanvraag afbetaald zijn.

Deze nieuwe bepalingen zullen van toepassing worden na de goedkeuring van het besluit in tweede lezing en na ontvangst van het advies van Brupartners, vanaf half mei.

Om deze regeling te ondersteunen en huurders te helpen een overeenkomst te bereiken met hun verhuurder, heeft de Brusselse regering ook de mogelijkheid ingevoerd om gratis een beroep te doen op bemiddelaars.

Voor meer informatie: www.premiecovid.brussels

Verruiming van de gedelegeerde opdracht aan finance&invest.brussels

De Brusselse regering heeft op 30 april 2020 een gedelegeerde opdracht (ten belope van 40 miljoen euro) toegekend aan¬†finance&invest.brussels, waardoor deze laatste quasi-eigenvermogenleningen van maximaal 600.000 euro met een maximale looptijd van zeven jaar kan toekennen aan ondernemingen met meer dan tien VTE’s.

Gezien het succes van de regeling is op donderdag 6 mei beslist een bijkomend bedrag van 10 miljoen euro vrij te maken voor deze opdracht.

Vanwege de aanhoudende crisis en de financi√ęle behoeften van bepaalde ondernemingen die belangrijk zijn voor de werkgelegenheid in het Gewest, is bovendien beslist de quasi-eigenvermogenlening die in het kader van deze opdracht kan worden toegekend, te verhogen tot maximaal 1,5 miljoen euro.

Leningen van meer dan 600.000 euro worden echter voorbehouden aan ondernemingen met meer dan honderd VTE’s. Aan deze leningen worden bepaalde voorwaarden verbonden, waaronder vooruitzichten op het behoud van de werkgelegenheid gedurende de looptijd van de lening en een verbod om dividenden uit te keren gedurende 24 maanden.

De nieuwe bepalingen zullen van kracht worden na de goedkeuring van het besluit in tweede lezing en na ontvangst van het advies van Brupartners, vanaf half mei. In de tussentijd zal finance&invest.brussels uiteraard leningen blijven verstrekken in het kader van de huidige gedelegeerde opdracht.

Voor meer informatie: www.finance.brussels

Verlenging van de Oxygen-lening

De Brusselse regering heeft op 17 december 2020 beslist Brusoc een subsidie van 6 miljoen euro toe te kennen voor het opzetten van Oxygen-leningen voor zeer kleine ondernemingen, zelfstandigen en organisaties uit de sociale economie. Het bedrag van deze leningen kan oplopen tot 100.000 euro voor een periode van maximaal zeven jaar.

Gezien het succes van de regeling is op donderdag 6 mei beslist de Oxygen-maatregel aan te vullen met een bijkomend budget van 6 miljoen euro.

Voor meer informatie: www.finance.brussels

News – 4 mei 2021

Makkelijkere toegang tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) en ondernemingsbemiddeling

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, heeft de Brusselse Regering 830.000 euro toegekend aan het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden en aan bMediation om ondernemingen te helpen toegang te krijgen tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) en de ondernemingsbemiddeling.

Door de ernstige economische crisis die we beleven dreigen talrijke ondernemingen failliet te gaan. Er bestaan echter procedures die dit kunnen vermijden. De procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) en de bemiddeling maken hier deel vanuit, maar zijn nog miskend en worden weinig gebruikt. Zij stellen de onderneming in moeilijkheden namelijk echter in staat om een oplossing te vinden voor haar schuldeisers en om haar activiteiten op een serene manier voor te zetten (aanzuivering, spreiding of schuldvermindering, …).

Vóór de crisis telde Brussel gemiddeld een honderdtal PGR’s per jaar (op ongeveer 1.000 jaarlijkse faillissementen). Het aantal bemiddelingen is eveneens erg beperkt. Wij merken op dat een groot aantal PGR’s op een faling uitdraaien. Deze falingen zijn met name te wijten aan de complexiteit van de procedure (waaraan de federale regering met de recente hervorming aan probeert te verhelpen), de hoge kosten of nog het feit dat ondernemingen in moeilijkheden er lang over doen alvorens de nodige stappen te zetten om oplossingen te vinden.

Concreet betekent dit dat het steunpakket, dat makkelijker toegang verleent tot de GPR et de bemiddeling en opgezet werd door het Gewest, de rol van het¬†Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COM)¬†aanvult. Het COM geeft via haar experten (boekhouders, advocaten, ‚Ķ) vandaag al een stand van zaken van de situatie en een financi√ęle en juridische diagnose van de ondernemingen in moeilijkheden. Na een eerste schifting, voorziet dit pakket een¬†dekking van 75% van de bemiddelingskosten of de kosten gekoppeld aan de voorbereiding van een GPR¬†(bemiddelaars, advocaten, boekhouders, ‚Ķ)

Het project is gestoeld op een structureel partnerschap tussen het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COM), bMediation, de ondernemingsrechtbank, hub.brussels en 1819, in samenwerking met het Instituut van de Accountants (ITAA) en de Brusselse Orde van advocaten.

De voorwaarden voor toegang tot het systeem zullen binnen 15 dagen worden aangekondigd. Voor meer inlichtingen worden de ondernemers uitgenodigd de website van 1819 te bezoeken.

News – 11 maart 2021

Tetra Premie - 111 miljoen euro bestemd voor de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 11 maart in eerste lezing ingestemd met het besluit betreffende steun aan ondernemingen in de toeristische logies-, de discotheek-, de restaurant- en caf√©sector, en de belangrijkste leveranciers ervan, de evenementen-, de cultuur-, de sport- en de toeristische sector, in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Deze steun, die de naam ‚ÄėTetrapremie‚Äô heeft gekregen, is bestemd voor de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen en bedraagt 111 miljoen euro.

De sectoren die met deze premie worden gesteund, zijn strategisch in die zin dat ze in belangrijke mate bijdragen tot de uitstraling en het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als internationale hoofdstad. In deze sectoren konden de activiteiten nog niet worden hervat of worden ze nog sterk be√Įnvloed door de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze zijn de facto bijna tot stilstand gekomen.

Na talrijke ontmoetingen en besprekingen met de representatieve werkgevers-, middenstands- en werknemersorganisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de regering het toepassingsgebied van de oorspronkelijk geplande premie uitgebreid, zowel wat de betrokken sectoren betreft, door de toevoeging van de sportzalen, als wat het bedrag van de premies betreft. Dat laatste is met 25% verhoogd ten opzichte van de eerder vastgestelde en meegedeelde bedragen. Vóór de goedkeuring van het besluit in tweede lezing, zal Brupartners zich nog officieel over de documenten buigen.

Concreet zal deze steunregeling de vorm aannemen van een variabele premie waarvan het bedrag zal worden vastgesteld op basis van het aantal voltijdsequivalenten (VTE) in de onderneming en de omzetdaling die wordt opgetekend tussen de omzet van het laatste kwartaal van 2019 en die van het laatste kwartaal van 2020. De ondernemingen zullen toegang hebben tot de premie bij een omzetverlies van 40% tussen deze twee perioden. Zij die meer dan 60% van hun omzet hebben verloren, komen in aanmerking voor een verhoogd bedrag.

Met de invoering van deze criteria kiest de regering voor een meer gerichte steunaanpak die bedoeld is om de ondernemingen en zelfstandigen te helpen waarvan de behoeften en moeilijkheden beter ge√Įdentificeerd zijn.

Afhankelijk van de betrokken sector, die wordt ge√Įdentificeerd door de NACE-btw-codes, zullen de premiebedragen binnen de volgende marges vallen:

 • voor de reca-sector, zijn toeleveranciers, de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector: van 6.250 tot 45.000 euro;
 • voor de sector van de toeristische logies: van 6.250 tot 62.500 euro;
 • voor de discotheken: van 75.000 tot 125.000 euro.

Een andere nieuwigheid is dat deze premies beschikbaar zullen zijn per vestigingseenheid, met een maximum van 5 vestigingseenheden per onderneming.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal instaan voor het beheer van deze premies. De precieze voorwaarden en termijnen waarbinnen deze steun beschikbaar zal zijn, zullen binnenkort worden meegedeeld.

Voor meer informatie over de betrokken sectoren (NACE-codes), de toekenningsvoorwaarden en de premiebedragen: 1819

Indien uw aanvrag hier : https://economie-emploi.brussels/primes-covid

News – 25 februari 2021

Premie voor de zogenaamde ‚Äúniet-essenti√ęle‚ÄĚ sectoren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt steun aan de ondernemingen van bepaalde sectoren die op 2 november 2020 moesten sluiten wegens de gezondheidscrisis (ministerieel besluit van 28 oktober 2020). Een premie, die tot 5.000 euro kan bedragen, is voortaan beschikbaar. Vraag de premie tegen uiterlijk 25 maart 2021 aan.Voor de sectoren die nog steeds gesloten zijn, waaronder de Horeca, zal weldra een andere premie beschikbaar zijn.

Als uw onderneming de gewestelijke premie voor contactberoepen heeft gekregen, zal er een forfaitair bedrag van 1.500 euro afgetrokken worden bij de berekening van het bedrag van deze premie.

Indien uw aanvrag hier : https://economie-emploi.brussels/primes-covid

News – 12 februari 2021

En relancemaatregelen voor zelfstandigen en kmo's aan

De beperkte Ministerraad heeft vanochtend een reeks steunmaatregelen goedgekeurd voor sectoren die getroffen worden door de COVID-19-crisis. Veel daarvan zijn gericht op zelfstandigen en kmo’s.

Minister van Zelfstandigen en kmo‚Äôs David Clarinval benadrukt: “Dit is het resultaat van enkele weken intensief en diepgaand werk, dat in goede samenwerking met mijn collega’s uit de regering is uitgevoerd. Ik ben verheugd over deze maatregelen voor zelfstandigen en kmo’s die door de crisis worden getroffen. Dankzij deze maatregelen loopt het voortbestaan van hun activiteit geen gevaar. Dit is een belangrijke stap, maar ik ga door: ik zal blijven luisteren naar de zelfstandigen en kmo’s om de nodige hulp af te stemmen op de evolutie van de COVID-19-crisis“.

Verscheidene van de goedgekeurde maatregelen vallen onder de ministeri√ęle bevoegdheid van minister Clarinval.

Ten eerste worden verscheidene steunmaatregelen verlengd tot en met 30 juni 2021:

 • Het¬†dubbele crisis-overbruggingsrecht¬†voor zelfstandigen in geval van¬†volledige onderbreking van de activiteit¬†als gevolg van een door een overheidsinstantie genomen maatregel in de strijd tegen COVID-19 ;
 • Het¬†crisis-overbruggingsrecht¬†voor zelfstandigen die aantonen dat hun¬†omzet¬†in de maand voorafgaand aan de indiening van de aanvraag¬†met ten minste 40% is gedaald;
 • Het¬†uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage voor zelfstandige bedrijfsleiders;
 • De tijdelijke versoepelingen van het klassieke overbruggingsrecht, waaronder een¬†betere toegankelijkheid voor starters, de¬†mogelijkheid tot combinatie van het overbruggingsrecht en andere vervangingsinkomens¬†in het kader van de sociale zekerheid tot een bepaald plafond en de¬†verbetering van het behoud van sociale rechten¬†tijdens de periode van gebruik van het klassieke overbruggingsrecht door de gelijkstelling voor het pensioen van de kwartalen van overbruggingsrecht die worden toegekend voor onderbrekingen en stopzettingen die plaatsvinden in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2021 (met een maximum van 4 kwartalen).

Daarnaast werden ook andere maatregelen genomen:

 • De horecasector zal in 2021 worden vrijgesteld van de betaling van de FAVV-bijdrage, zoals in 2020 het geval was.
 • Er zal een¬†preventiecampagne over burn-out¬†worden georganiseerd voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Bovendien wordt in samenwerking met de minister van Economie & Werk Pierre-Yves Dermagne de¬†springplank naar zelfstandigen¬†maatregel verbeterd voor bepaalde categorie√ęn¬†zelfstandigen die ten gevolge van de COVID-19-crisis geconfronteerd worden met de verplichte stopzetting van hun zelfstandige activiteit. In dat geval genereert hun aanvullende activiteit geen inkomsten meer. De verzekerde die van het springplankplan geniet, zal dus kunnen vragen dat het dagbedrag van zijn¬†werkloosheidsuitkering niet langer wordt beperkt wegens zijn zelfstandige activiteit, indien hij bewijst dat deze activiteit ten gevolge van de COVID-19-maatregelen is stopgezet. Hij zal dus zijn volledige werkloosheidsuitkering kunnen ontvangen zoals hij die zou hebben ontvangen indien hij niet van de springplank maatregel gebruik zou maken.

Zoals ik reeds had meegedeeld, vereisen de omstandigheden van deze aanhoudende crisis niet alleen de verlenging van de bestaande steun, maar ook de invoering van aanvullende steun, aangepast aan sectoren die met een langdurige stopzetting te maken hebben“, voegt de minister voor Zelfstandigen en kmo’s eraan toe.

Voor deze nieuwe maatregelen, die vrijdag tijdens de persconferentie werden aangekondigd, heeft minister Clarinval nauw samengewerkt met zijn collega’s van de regering, waaronder de premier, de minister van Werk en de minister van Financi√ęn.

News – 21 januari 2021

74 miljoen extra voor de sectoren die het zwaarst door de gezondheidscrisis zijn getroffen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 21 januari 2021 een nieuw pakket steunmaatregelen goedgekeurd voor de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, voor een totaalbedrag van bijna 74 miljoen euro. Het gaat om de volgende vier sectoren: restaurants en cafés en hun voornaamste toeleveranciers; toeristische logies, waaronder hotels en gastenkamers; ondernemingen in de evenementen-, cultuur en toeristische sector; en discotheken.

Deze ondernemingen zijn van essentieel belang voor Brussel, zijn imago, zijn aantrekkelijkheid en zijn economische dynamisme. Achter deze ondernemingen staan duizenden ondernemers en werknemers die al maanden niet kunnen werken en geen vooruitzichten hebben.¬†Zich bewust van de enorme moeilijkheden waarin zij zich bevinden en om hen door de crisis te helpen, heeft de regering ingestemd met een premiestelsel, ‚ÄėTetra‚Äô genaamd.¬†

Deze nieuwe maatregel is uitgewerkt na talrijke ontmoetingen en gesprekken met de organisaties die de werkgevers, de middenstand en de werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen, om zo goed mogelijk aan hun verwachtingen te beantwoorden en rekening te houden met de realiteit op het terrein.

Deze steunregeling zal de vorm aannemen van een variabele premie waarvan het bedrag zal worden vastgesteld op basis van het aantal voltijds equivalenten (VTE) van de onderneming en de omzetdaling tussen de laatste drie kwartalen van 2019 en dezelfde periode in 2020.

Met de invoering van deze twee criteria kiest de regering voor een¬†meer gerichte steunaanpak¬†die bedoeld is om de ondernemingen en zelfstandigen te helpen, waarvan de behoeften en moeilijkheden beter ge√Įdentificeerd zijn.

Afhankelijk van de betrokken sector zullen de premiebedragen binnen de volgende marges vallen:

 • voor de horecasector, de horecaleveranciers en de evenementensector: van 5.000 tot 36.000 euro;
 • voor de logiessector: van 5.000 tot 50.000 euro;
 • voor de discotheken: van 60.000 tot 100.000 euro.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal instaan voor het beheer van deze premies. De procedures en termijnen voor toegang tot deze steun zullen worden meegedeeld na de bekendmaking van de besluiten, in de loop van februari.

Eerste fase van de uitbetaling van de premie voor zogenaamde ‚Äėniet-essenti√ęle‚Äô handelszaken

Daarnaast heeft de regering in eerste lezing het besluit aangenomen tot organisatie van de eerste fase van de uitbetaling van een premie van maximaal 5.000 euro voor de zogenaamde ‚Äėniet-essenti√ęle‚Äô handelszaken die op basis van de beslissingen van het Overlegcomit√© van 30 oktober 2020 moesten sluiten.

De ondernemingen en zelfstandigen met de volgende NACE-codes die op 1 december 2020 niet konden heropenen, komen in aanmerking voor een eerste schijf van 1.500 euro:

 • 96021 ‚Äď Haarverzorging
 • 96022 ‚Äď Schoonheidsverzorging
 • 96040 ‚Äď Sauna‚Äôs, solaria, baden enz.
 • 96092 ‚Äď Plaatsen van tatoeages en piercings
 • 85531 ‚Äď Autorijscholen
 • 91041 ‚Äď Botanische tuinen en dierentuinen
 • 92000 ‚Äď Loterijen en kansspelen
 • 93130 ‚Äď Fitnesscentra
 • 93212 ‚Äď Exploitatie van pret- en themaparken
 • 93291 ‚Äď Exploitatie van snooker- en biljartenzalen
 • 93292 ‚Äď Exploitatie van recreatiedomeinen
 • 93299 ‚Äď Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

Deze eerste schijf van 1.500 euro zal in principe vanaf 28 januari 2021 toegankelijk zijn via http://www.premiecovid.brussels/

De startdatum van de tweede fase van deze premie, die betrekking heeft op de zogenaamde ‚Äėniet-essenti√ęle‚Äô handelszaken die op 1 december wel weer open konden, zal in februari worden aangekondigd.

News – 11 januari 2021

Achtergestelde leningen die kunnen oplopen tot 600.000 euro voor de Brusselse ondernemingen

Bij besluit van de Brusselse regering en op initiatief van de Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, werd de gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, die in eerste instantie betrekking had op ondernemingen uit de horecasector en zijn leveranciers, uitgebreid tot alle Brusselse economische sectoren.

De maatregel bestaat uit een lening van minimaal 75.000 euro, met een maximum van 600.000 euro, voor Brusselse ondernemingen met meer dan 10 VTE’s.

Het betreft een achtergestelde lening, in quasi-eigen vermogen, tegen een verlaagd tarief (vanaf 2%), met een maximale looptijd van 7 jaar. Gezien de duur van de crisis kunnen deze leningen in een langdurig moratorium voor de terugbetaling van het kapitaal voorzien: in de desbetreffende periode is er dus, met uitzondering van de intresten, geen terugbetaling.

De looptijd van de steunmaatregel wordt eveneens verlengd aangezien de leningen tot 31 december 2021 kunnen worden aangevraagd.

Op heden werd in het kader van de gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels 15 miljoen euro toegekend aan 47 Brusselse vennootschappen uit de horecasector en zijn leveranciers.

Dit financieel product vormt een aanvulling op de ‚Äúoverwinteringslening‚ÄĚ van Brusoc die kan oplopen tot 100.000 euro en die bestemd is voor ondernemingen met minder dan 10 VTE‚Äôs.

Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie: “Aangezien de crisis blijft aanhouden, was het nodig om de gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels aan te passen door deze open te stellen voor alle sectoren en de duur ervan te verlengen. Deze achtergestelde leningen met een lage rentevoet moeten de ondernemingen die door de crisis getroffen zijn, in staat stellen om de nodige liquiditeiten te krijgen om het hoofd boven water te houden door ook over voldoende tijd te beschikken om het kapitaal terug te betalen. Deze maatregel vormt een aanvulling op de waaier aan steunmaatregelen die de Brusselse regering sinds het begin van de crisis heeft genomen.‚ÄĚ

News – 18 december 2020

EEN NIEUWE STEUNMAATREGEL VAN BIJNA 85 MILJOEN EURO VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN

 

Op voorstel van Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op vrijdag 18 december 2020 een nieuwe steunmaatregel voor een totaalbedrag van bijna 85 miljoen euro aangenomen ten behoeve van de door de crisis getroffen economische sectoren.

 

EEN PREMIE VAN MAXIMUM 5.000 EURO VOOR ZOGENAAMDE “NIET-ESSENTI√čLE” HANDELSZAKEN EN SECTOREN

Deze premie is bedoeld voor zogenaamde “niet-essenti√ęle” handelszaken en sectoren die moesten sluiten¬†op basis van de beslissingen van het Overlegcomit√© van 30 oktober 2020. Handelszaken die sindsdien weer open zijn, komen ook in aanmerking voor de premie, net als handelszaken die hun activiteit hebben voortgezet via de “take-away”- of “click and collect”-regeling.

Deze premie, waarvan het bedrag varieert in functie van de vaste kosten en het omzetverlies van de onderneming, kan oplopen tot 5.000 euro.

In het kader van deze regeling, zullen de “contactberoepen“, die hun deuren nog niet mochten heropenen,¬†bij voorrang¬†aanspraak kunnen maken op¬†een eerste forfaitaire schijf van 1.500 euro.

In totaal gaat het om bijna 19.500 vestigingen die steun zullen ontvangen waaronder ook inrichtingen uit de sectoren die in aanmerking kwamen voor de premie voor de evenementensector (nachtclubs, cateraars, reisbureaus, enz.).

De procedure voor het aanvragen van de premie zal in de tweede helft van januari worden aangekondigd.

Voor deze premie werd een budget van 78 miljoen euro uitgetrokken.

 

EEN NIEUWE “OVERWINTERINGSLENING‚ÄĚ TOT 100.000 EURO

Ter vervanging van de Recover-lening, is de Brusselse regering een nieuw financieel product overeengekomen dat beschikbaar is bij Brusoc. Dit product heeft tot doel de begunstigden in staat te stellen de crisis te doorstaan en zich tegelijkertijd voor te bereiden op hun herstel en herontwikkeling.

Concreet zullen ZKO’s en zelfstandigen die al minstens 12 maanden actief zijn, aanspraak kunnen maken op deze nieuwe ‚Äúoverwinteringslening‚ÄĚ. De verstrekte leningen kunnen tot 100.000 euro bedragen. Gezien de duur van de crisis en de huidige onzekerheid,¬†kan de aflossingsperiode vari√ęren van 3 tot 6 jaar met een vrijstelling van terugbetaling van kapitaal gedurende maximum 36 maanden. De vaste rentevoet zal bijzonder laag zijn: 1,75%.

Deze nieuwe financi√ęle lening voor ZKO’s, zelfstandigen en organisaties uit de sociale economie vormt een ideale aanvulling op de achtergestelde leningen die¬†Finance&Invest¬†verstrekt aan ondernemingen met meer dan 10 VTE‚Äôs en die kunnen oplopen tot 600.000 euro.

Voor deze lening werd een budget van 6 miljoen euro uitgetrokken.

 

UITBREIDING VAN DE MAATREGEL INZAKE HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN

Ter herinnering, heeft¬†de “huurmaatregel‚ÄĚ waartoe de Brusselse regering op 3 december 2020 in eerste lezing heeft besloten, tot doel om via een lening aan huurders, enerzijds, de liquiditeitsproblemen van de Brusselse ondernemers die een handelspand huren te verlichten, en, anderzijds, de eigenaars van deze panden meer zekerheid te bieden voor wat de betaling van de huur betreft.

Op 17 december 2020, heeft de Brusselse regering in tweede lezing beslist om deze maatregel uit te breiden. Huurders kunnen nu aanspraak maken op een lening die tot 4 maanden van hun handelshuurovereenkomst dekt (in plaats van 2 maanden zoals voorheen het geval was). Het maximumbedrag van de lening werd opgetrokken tot 35.000 euro (in plaats van 25.000 euro zoals voordien het geval was).

Een voorafgaande overeenkomst tussen de huurder en de eigenaar is altijd noodzakelijk alvorens gebruik te kunnen maken van de regeling. In deze overeenkomst moet de eigenaar afstand doen van 1 tot 4 maanden huur.

De ondernemingen zullen vanaf medio januari gebruik kunnen maken van de regeling.


 

Barbara-Trachte

“Met deze verschillende maatregelen breidt de Brusselse regering haar steun uit voor de Brusselse ondernemingen en zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de crisis. Deze steun, die een aanvulling vormt op de federale steun, moet de begunstigden in staat stellen om een deel van hun vaste kosten te betalen en hen meer ademruimte bieden op het vlak van hun liquiditeit.

Door een proportioneel aandeel in de voorgestelde premies in te voeren, is de regering gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de verwachtingen van de sociale partners, die enigszins bezorgd waren.

Dankzij hun zeer gunstige voorwaarden, maken de leningen het op hun beurt mogelijk om de druk op de ondernemingen te verlichten en hen wat tijd te geven om de crisis te doorstaan en na te denken over hun toekomstige herontwikkeling”. BARBARA TRACHTE, STAATSSECRETARIS VOOR ECONOMISCHE TRANSITIE.

Heeft u vragen over de steunmaatregel?

hub transmission

Salima Serouane

Private Equity Officer

sse@beci.be