news covid brussel

News – 2 mei 2022

Toeristische logiezen: een nieuwe ‚Äėcovid‚Äô-steunregeling beschikbaar in Brussel

Op maandag 2 mei is een nieuwe economische steunmaatregel voor toeristische logiezen beschikbaar via de website van de administratie Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, minister-president Rudi Vervoort en Sven Gatz, minister van Financi√ęn en Begroting, heeft de Brusselse regering in derde en laatste lezing het ontwerp van besluit ter ondersteuning van de toeristische logiessector in het kader van de COVID-19-crisis goedgekeurd.¬†De Europese Commissie heeft het mechanisme namelijk in het kader van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun gevalideerd.

Vandaag is die steunmaatregel beschikbaar op de website https://economie-werk.brussels/premies-covid

Deze nieuwe steunmaatregel is bedoeld voor de zwaarst getroffen ondernemingen in de toeristische logiessector, een van de sectoren die het meest geleden heeft onder de COVID-19-crisis en die vandaag nog steeds tijd nodig heeft om te kunnen werken op het activiteitenniveau van vóór de crisis. Daarvoor werd 18 miljoen euro vrijgemaakt.

De voorwaarden om deze¬†‚ÄėTL3‚Äô-premie¬†te verkrijgen, zijn praktisch¬†dezelfde als bij de vorige premie voor diezelfde sector:

 • Bij de KBO geregistreerd zijn op 30 juni 2021;
 • Op 30 juni 2021 een vestigingseenheid op het grondgebied van de regio hebben ;
 • Over een actief registratienummer beschikken;
 • Aan √©√©n van de drie voorwaarden inzake financi√ęle gezondheid voldoen (eigen vermogen, omzet, positief winstresultaat v√≥√≥r belastingen).

Het bedrag van de premie zal als volgt berekend worden:

 • Hotels en aparthotels: 1.100 euro per accommodatie-eenheid;
 • Indien 18 eenheden of minder: forfaitair bedrag van 20.000 euro;
 • Andere types toeristische logiezen: forfaitair bedrag van 12.500 euro;
 • 350.000 eur max per toeristische accommodatie

Daarenboven werd vanaf 1 januari van dit jaar ook de citytaks voor zes maanden vrijgesteld, tot 30 juni.

Wat de premie “2022” voor andere in moeilijkheden verkerende sectoren betreft, is het wetgevingsproces aan de gang. Na de aanmelding door de Europese Commissie van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun, zou deze nieuwe steun vanaf 23 mei beschikbaar moeten zijn.

News – 15 maart 2022

Zwaarst getroffen sectoren: premies tot 15.000 euro

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, minister-president Rudi Vervoort en Sven Gatz, minister van Financi√ęn en Begroting, heeft de Brusselse regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan twee ontwerpen van besluit ter ondersteuning van ondernemingen in het kader van de COVID-19-crisis.

Zoals al aangekondigd, is die nieuwe steun bestemd voor de zwaarst getroffen ondernemingen in de sectoren die de meeste moeilijkheden hebben ondervonden door de COVID-19-crisis. Daartoe behoren het uitgaansleven, de toeristische logiezen, de evenementen, de restaurants en cafés en sommige van hun toeleveranciers, de sport en het personenvervoer. Uiteindelijk wordt een budget van 63 miljoen euro voor hen uitgetrokken.

De bedoeling van die nieuwe maatregel is om steun te verlenen aan ondernemingen die eind 2021 en in het eerste kwartaal van 2022 moesten sluiten of in hun activiteiten werden belemmerd door de verschillende gezondheidsmaatregelen (volledige sluiting van discotheken, beperking van het aantal personen per tafel in restaurants en caf√©s, beperking van het aantal personen bij evenementen …). Hoewel het Overlegcomit√© heeft besloten om alles te heropenen, wordt het herstel nog steeds belemmerd door het gebrek aan kasmiddelen of de impact van telewerken, vooral in bepaalde Brusselse wijken.

Bijgevolg heeft de Brusselse regering een nieuwe economische steunmaatregel goedgekeurd in de vorm van twee premies:

 1. Een ‚ÄėPremie 2022‚Äô¬†voor de discotheken, de evenementen, de restaurants, caf√©s, en hun toeleveranciers, het toerisme, de sport en het personenvervoer.¬†Budget: 45 miljoen euro.

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s: het omzetverlies wordt berekend door een vergelijking van 2019 en 2021 en moet ten minste 60% bedragen.

 

Aantal VTE’s

Bedragen

Minder dan 10

5.000 euro

10 of meer

7.500 euro

Als de onderneming in dezelfde periode een verlies heeft geleden van meer dan 75%, zijn de bedragen de volgende:

 

Aantal VTE’s

Bedragen

Minder dan 10

11.000 euro

10 of meer

15.000 euro

 

Er is een forfaitair bedrag van 4.000 euro voorzien voor ondernemingen die in 2019, 2020 en 2021 zijn opgericht.

Een ‚ÄėTL3-premie‚Äô voor de toeristische logiezen, met een bedrag van 1.100 euro per accommodatie-eenheid. Budget: 18 miljoen euro. Bovendien zullen de jeugdherbergen opnieuw gewestelijke steun ontvangen.
Beide premies zullen voor ondernemers beschikbaar zijn na advies van de sociale partners (Brupartners), de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Er zal ook worden verzocht om een kennisgeving aan de Europese Commissie in het kader van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun.

News – 14 maart 2022

Lancering van de ‚ÄėAdvance‚Äô-lening voor de cultuur- en evenementensector

Hoewel de cultuur- en evenementensector eindelijk weer kunnen functioneren zoals voor de crisis, kan het gebrek aan kasmiddelen hun herstel belemmeren. Om de ondernemingen in die sectoren te helpen hun activiteiten na maanden van sluiting en belemmeringen opnieuw op te starten, voert de Brusselse regering een nieuwe economische steunmaatregel in, de ‚ÄėAdvance-lening‚Äô, die specifiek gericht is op de cultuur- en evenementensector. Tegelijk met die beslissing heeft de regering ook besloten het Garantiefonds voor die sectoren te verlengen.

Er zijn al verschillende leensystemen beschikbaar voor de Brusselse ondernemingen, met name via de financi√ęle producten van finance&invest.brussels. Als aanvulling op dat steunaanbod op het gebied van kasmiddelen zal de ‚ÄėAdvance-lening‚Äô met name een voordeligere financi√ęle steun bieden aan¬†ondernemingen in de cultuur- en evenementensector, waarvan de meeste als eerste hun deuren hebben moeten sluiten als gevolg van de gezondheidsmaatregelen en als laatste hun activiteiten hebben kunnen hervatten. Zelfs wanneer de gezondheidssituatie het toelaat, zoals momenteel het geval is, maken die sectoren namelijk een overgangsperiode van investeringen door om de orderboeken weer te vullen en bijgevolg ook een economische stabiliteit te waarborgen. Deze nieuwe lening zal de ondernemingen dus in staat stellen hun activiteiten te hervatten, de vaste kosten te dekken en voor de ontwikkeling van nieuwe projecten te zorgen.

Concreet heeft de lening van een voordelige rentevoet van 2% voor bedragen tussen 10.000 en 150.000 euro, met een terugbetaling na 12 maanden, over een periode van maximaal 36 maanden. De lening is voorbehouden aan ondernemingen met ten minste één vestigingseenheid in het Brussels Gewest in de evenementen- of cultuursector. Ten slotte moet, om in aanmerking te komen voor de Europese tijdelijke kaderregeling, vóór 31 mei van dit jaar een dossier worden ingediend.

Alle informatie en voorwaarden over deze nieuwe lening zijn beschikbaar op de website van ST’ART: https://www.start-invest.be/Advance-lening?lang=fr

Verlenging van het Garantiefonds

Tegelijkertijd heeft de Brusselse regering besloten om het ‚ÄėGarantiefonds voor evenementen‚Äô te verlengen. Dat fonds, dat ook bestemd is voor de evenementen- en cultuursector, stelt organisatoren in staat om gedekt te zijn tegen financi√ęle verliezen die verband houden met annuleringen, uitstel of capaciteitsbeperkingen om gezondheidsredenen.

De termijn voor het indienen van een dossier is verlengd van 31 maart tot 31 mei voor evenementen die kunnen plaatsvinden tot eind oktober (in plaats van eind augustus).

Alle informatie en voorwaarden over dit Garantiefonds voor evenementen zijn beschikbaar op de website van ST’ART.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: ‚ÄúDe cultuur- en evenementensector hebben zeer specifieke werkwijzen en tijdschema‚Äôs. Hoewel de stillegging abrupt was, is de hervatting van de activiteiten ook complexer dan voor andere sectoren. Daarom wilden we met deze nieuwe Advance-lening de mannen en vrouwen ondersteunen die de ondernemingen in die sectoren leiden. Door ook het Garantiefonds te verlengen, willen we een veelheid van instrumenten bieden aan die sectoren die Brussel zo hard nodig heeft.‚ÄĚ

News – 3 december

15 miljoen euro extra om Brusselse kleine ondernemingen te helpen doorstarten

De Brusselse regering heeft op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, beslist bijkomende financi√ęle middelen toe te kennen aan Brusoc, een dochteronderneming van finance&invest.brussels, om kleine ondernemingen te ondersteunen, in de vorm van een herkapitalisatie van 15 miljoen euro.

De prioritaire doelstelling van de operatie is via leningen steun te verlenen aan kleine ondernemingen (met minder dan 10 VTE) die al v√≥√≥r de COVID-19-crisis bestonden en waarvan de activiteit, direct of indirect, structureel is be√Įnvloed door die crisis, met het oog op het herstel en de herontwikkeling van de Brusselse economie. Brusoc heeft tijdens de crisis al een sleutelrol gespeeld bij de financiering van kleine ondernemingen via de RECOVER- en OXYGEN-leningen, die op grote schaal zijn ingezet.

De interventies van Brusoc kunnen ook worden uitgevoerd bij ondernemingen (met maximaal 10 VTE’s) die naar aanleiding van de gezondheidscrisis voor een gerechtelijke reorganisatie hebben gekozen en die vooruitzichten hebben op een geloofwaardige doorstart.

Deze operatie neemt de vorm aan van een herkapitalisatie van Brusoc. Het gaat er dus om dat Brusoc de beschikking krijgt over structurele middelen die de financiering van zko’s op korte, middellange en lange termijn mogelijk zullen maken. Die middelen versterken verder het financieringsinstrumentarium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vormen een aanvulling op het solvabiliteits- en herstelfonds ‚ÄėBoosting.brussels‚Äô, dat momenteel wordt opgericht. Dit laatste, met een toelage van 80 miljoen euro, zal worden beheerd door finance&invest.brussels en zal het mogelijk maken de grootste ondernemingen te steunen.

Opgemerkt moet worden dat, net als bij Boosting.brussels, duidelijke investeringscriteria zullen worden gedefinieerd. Die zullen schadelijke sectoren uitsluiten en ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de milieu- en sociale impact van ondernemingen.

Na de herkapitalisatie van Brusoc zal het Gewest, dat momenteel 26% van de aandelen heeft, tegenover 74% voor finance&invest.brussels, zijn percentage aandelen zien stijgen tot 43%, tegenover 57% voor finance&invest.brussels.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: ‚ÄúDankzij deze herkapitalisatie van Brusoc zet het Brussels Gewest de professionalisering van zijn economische instrumenten voort. Deze nieuwe middelen moeten kleine ondernemingen ondersteunen in de context van de crisis, maar maken ook deel uit van een herschikkingslogica van de re√ęle Brusselse economie op langere termijn. Ik ben ook verheugd dat investeringscriteria die verband houden met de ecologische en sociale impact veralgemeend worden in de Brusselse economische instrumenten, om onze ondernemingen te begeleiden in hun transitie.‚ÄĚ

News – 2 december

Brusselse regering maakt 1 miljoen euro nieuwe steun vrij voor discotheken

n het licht van de vaststelling dat de gezondheidssituatie te snel verslechterde, heeft het Overlegcomité op 26 november beslist de discotheken en danszalen opnieuw te sluiten. Een harde klap voor deze sector, die pas op 1 oktober weer was opengegaan, na bijna anderhalf jaar sluiting vanwege COVID-19.

Onder impuls van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering daarom op donderdag 2 december beslist steun te verlenen aan deze ondernemingen, die sinds 28 november volledig gesloten zijn.

Het gaat om nieuwe economische steun met bedragen die vari√ęren van 14.000 tot 54.000 euro (afhankelijk van het aantal VTE’s). Deze steun is bestemd voor inrichtingen met een NACE-code¬†56.302¬†en betreft een totaalbedrag van 1 miljoen euro.

Voor¬†Barbara Trachte¬†is ‚Äúhet feest- en nachtleven een belangrijke sector voor het imago en de economische aantrekkelijkheid van Brussel. Het was belangrijk dat het Gewest deze sector snel zou ondersteunen om hem in staat te stellen deze nieuwe sluiting te boven te komen.‚ÄĚ

Bovendien worden andere sectoren geconfronteerd met aanzienlijke dalingen van hun bezoekersaantallen of bestellingen, zelfs zonder sluitingsverplichting: toeristische logiezen, de evenementensector, restaurants en cafés, de sportsector, enzovoort. Er zijn al sectorale ontmoetingen georganiseerd en die zullen worden voortgezet. De regering wil de situatie van elke sector zo goed mogelijk beoordelen en nagaan wat de behoeften zijn. Deze behoeften zou ook kunnen afhangen van de resultaten van het volgend Overlegcomité die voor vrijdag 3 december is gepland.

News – 31 augustus

De Brusselse regering maakt nieuwe middelen vrij voor het herstel van de ondernemingen die het zwaarst zijn getroffen door de crisis

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, minister van Financi√ęn en Begroting Sven Gatz en staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte heeft de Brusselse regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan twee ontwerpen van besluit in de context van de steun aan ondernemingen in het kader van de COVID-19-crisis.¬†Het eerste besluit betreft¬†herstelsteun¬†voor ondernemingen die nog steeds zwaar getroffen worden in de sectoren van de restaurants, caf√©s en sommige van hun toeleveranciers, de discotheken, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport. Het tweede betreft steun aan ondernemingen uit de¬†toeristische logiessector. In totaal is voor die sectoren 61 miljoen euro aan steun vrijgemaakt.

 1. Relancepremie, voor een budget van 45 miljoen euro

Gelet op de moeilijke herstelcontext wil de Brusselse regering de ondernemers die in die sectoren actief zijn, opnieuw ondersteunen. Het herstel blijft namelijk beperkt door legitieme maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom moeten deze ondernemingen worden geholpen voordat een volledig en optimaal herstel van hun activiteiten hen weer op een activiteitenniveau kan brengen dat vergelijkbaar is met dat van 2019.

Deze premie is bedoeld om:

 • De cultuur- en evenementensector te blijven steunen;
 • Het herstel te ondersteunen van reca-inrichtingen die met ernstige cashflowproblemen worden geconfronteerd en waarvan het activiteitenniveau nog te laag is, en meer in het bijzonder van de inrichtingen die gelegen zijn in wijken die zwaar zijn getroffen (zakenwijken, de Europese wijk, toeristische gebieden, enz.).

De algemene voorwaarden voor toegang tot de vorige premies (Tetra en Tetra+) blijven bestaan. Voor de verschillende sectoren gelden echter verschillende bepalingen en bedragen, afhankelijk van hun realiteit:

 1. Recasector en zijn toeleveranciers (NACE-codes in de bijlage hier en hier)

Bovenop de algemene voorwaarden zullen de ondernemingen over een ‚Äėwitte kassa‚Äô moeten beschikken.

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s. Het omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. Dat percentage moet minstens 60% bedragen om de inrichtingen te bereiken die nog steeds met een groot tekort aan bezoekers te kampen hebben.

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80%

Omzetverlies van 80% of meer

Minder dan 0,5

7.000 euro

12.000 euro

Van 0,5 tot minder dan 10

9.000 euro

15.000 euro

Van 10 tot minder dan 20

13.000 euro

20.000 euro

20 en meer

17.000 euro

26.000 euro

Voor startende ondernemingen is er ook een forfaitair bedrag van 2.000 euro voorzien.

 1. Discotheken (NACE-code 56.302)

Bovenop de algemene voorwaarden moeten ondernemingen een milieuvergunning of -verklaring hebben die overeenstemt met de activiteit van discotheek.

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s: het omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. Het percentage moet minstens 40% bedragen.

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60%

Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80%

Omzetverlies van 80% of meer

Minder dan 0,5

7.000 euro

11.000 euro

13.000 euro

0,5 tot minder dan 10

9.000 euro

15.000 euro

17.000 euro

Van 10 tot minder dan 20

11.000 euro

17.000 euro

20.000 euro

20 of meer

13.000 euro

25.000 euro

27.000 euro

Voor startende ondernemingen is een forfaitair bedrag van 3.000 euro voorzien.

 1. Evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector (NACE-codes in de bijlage)

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s. Het omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. Het percentage moet minstens 40% bedragen.

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60%

Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80%

Omzetverlies van 80% of meer

Minder dan 0,5

7.000 euro

11.000 euro

13.000 euro

0,5 tot minder dan 10

9.000 euro

15.000 euro

17.000 euro

Van 10 tot minder dan 20

11.000 euro

17.000 euro

20.000 euro

20 of meer

13.000 euro

25.000 euro

27.000 euro

Voor startende ondernemingen is een forfaitair bedrag van 3.000 euro voorzien.

 1. Toeristische-logiespremie, voor een budget van 16 miljoen euro

Deze steun is gebaseerd op het mechanisme van het besluit van 26 oktober 2020 betreffende steun aan hotels en aparthotels in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, maar zal openstaan voor de hele toeristische logiessector (zoals de Tetrapremie).

Voor hotels en aparthotels bestaat de steun uit een premie van 1.100 euro per kamer.

Voor toerismeverblijven, logies bij de bewoner en campings bestaat de steun uit een forfaitaire premie van 12.500 euro per toerismeverblijf, logies bij de bewoner of camping.

Voor de jeugdherbergen is het de bedoeling een facultatieve subsidie toe te kennen volgens de bedragen die voorzien zijn voor de hotels en aparthotels, d.w.z. 1.100 euro per logieseenheid.

Deze twee steunmechanismen zullen medio oktober in werking treden, nadat de twee besluiten in tweede lezing door de regering zijn goedgekeurd, rekening houdend met de adviezen van de Raad van State en Brupartners, evenals met de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun die door de Europese Commissie is vastgesteld.

Rudi Vervoort, minister-president: ‚ÄúDe uitgaanswereld, de horeca en haar toeleveranciers, de evenementenindustrie, de cultuur, het toerisme, de sport en zelfs het betaald personenvervoer worden nog steeds getroffen door deze ongekende crisis. Zij zorgen voor talrijke rechtstreekse en onrechtstreekse jobs en dragen ontegensprekelijk bij tot het imago en de internationale uitstraling van Brussel. De economische noodsituatie waarin zij zich bevinden, maakt nieuwe directe financi√ęle steun noodzakelijk.‚ÄĚ

Sven Gatz, minister van Financi√ęn en Begroting: ‚ÄúDe Brusselse regering heeft beslist met een nieuwe premie de horeca, culturele en evenementensector in het gewest te ondersteunen. Samen met een nieuwe vaccinatiespurt willen we een broodnodige doorstart van de economie stimuleren. We hopen snel te kunnen aanknopen bij het ‚Äúnieuwe normaal‚ÄĚ. De premie heeft als doel om via het samenspel van evenementen, restaurants, caf√©s, cultuur en verblijfstoerisme waar Brussel een patent op heeft, Brusselaars en bezoekers weer te laten genieten van onze stad. ‚ÄĚ

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: ‚ÄúDeze nieuwe premies zijn toegespitst op de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de crisis en, onder die sectoren, op de ondernemingen die nog niet op volle capaciteit kunnen hervatten of waarvoor de komende weken nog veel onzekerheid bestaat. De horeca, cultuur, evenementen, sport, enz. zijn allemaal sectoren die nieuw leven moeten worden ingeblazen omdat ze een van de drijvende krachten zijn achter de economie en de aantrekkingskracht van Brussel!‚ÄĚ

News – 19 julie

Brusselse regering maakt 66 miljoen euro vrij voor nieuwe economische steunmechanismen voor sectoren die nog altijd zwaar getroffen worden door de crisis

Op voorstel van Rudi Vervoort, minister-president, Sven Gatz, minister van Financi√ęn en Begroting, en Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering overeenstemming bereikt over een nieuw economisch steunpakket voor de evenementen-, cultuur-, toerisme- en sportsector, de discotheken, de horeca en hun belangrijkste toeleveranciers. Het budget voor deze nieuwe steunmaatregelen voor deze nog altijd zwaar getroffen sectoren wordt geraamd op 66 miljoen euro.

Veel sectoren hebben hun activiteit effectief hervat, zij het in een verschillend tempo in functie van het door het Overlegcomité vastgestelde tijdschema voor de afbouw van de inperkingsmaatregelen. Deze sectoren hebben evenwel allemaal de bijzonderheid dat zij economische activiteiten ontwikkelen waarbij een publiek, groepen individuen, soms in grote aantallen, betrokken zijn en dat hun omzet afhangt van deze bezoekersaantallen. Ze zijn dan ook bijzonder afhankelijk van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, de capaciteitsbeperkingen, de opgelegde openingsuren en de voorraden van hun leveranciers, maar ook van het gedrag van de consumenten en van de weersomstandigheden.

Het herstel is dus ingewikkeld en op lange termijn nog grotendeels onvoorspelbaar; de cashflow is laag; de bestelplanning raakt maar langzaam bevestigd.

Daarom wil de regering vandaag opnieuw steun verlenen aan degenen die Brussel doen leven en stralen door hun uitbating van en werk in restaurants, cafés, hotels, bioscopen, sport- en concertzalen, enz.

Hiertoe zal de regering concreet verschillende steunmechanismen invoeren om de cashflowproblemen te verlichten en de duurzaamheid van een nog broos economisch herstel te verzekeren:

 1. Steunpremie voor de evenementensector

Dit steunmechanisme voor de evenementen- en cultuursector, alsook voor de sector van het toerisme, de sport en discotheken, heeft tot doel de steun voort te zetten die in het kader van de Tetra-premie is opgestart. Deze premie zal worden berekend op basis van het aantal VTE’s en, vooral, van het omzetverlies.

2.  Thesaurielening voor de evenementen- en cultuursector

Sinds het begin van de crisis heeft het Brussels Gewest leningen opgezet met bijzonder aantrekkelijke voorwaarden voor Brusselse ondernemingen. De Brusselse economische sectoren hebben veel gebruik gemaakt van de Recover- en Oxygen-lening en de gedelegeerde opdracht. De evenementen- en cultuursector werkt volgens zeer specifieke logica’s. Het Gewest zal voor hen een nieuwe lening financieren en organiseren.

 1.  Herstelpremie voor de zwaarst getroffen restaurants en cafés (en hun leveranciers)

Dit steunmechanisme is bedoeld om het herstel te ondersteunen van de zwaarst getroffen restaurants en caf√©s (en hun leveranciers), namelijk degenen die nog steeds te kampen hebben met ernstige cashflowproblemen en een nog steeds te laag activiteitsniveau. De premie zal worden berekend op basis van het aantal VTE’s en het omzetverlies.

 1. Premie voor de toeristische-logiessector

De situatie van de toeristische-logiessector in het Brusselse gewest blijft catastrofaal vanwege de afwezigheid van toeristen. Brussel is het gewest dat het meest door dit fenomeen wordt getroffen. Gezien het belang voor de werkgelegenheid en de economie is beslist nieuwe specifieke steun aan deze sector toe te kennen.

De details van al deze maatregelen zullen begin september worden meegedeeld.

Rudi Vervoort, minister-president: ‚ÄúOndanks het herstel van de verschillende sectoren blijft de situatie kritiek. De bijna totale afwezigheid van toeristen in Brussel heeft een ongekende impact gehad op de verschillende sectoren die met het toerisme te maken hebben. Deze sectoren vormen een belangrijke pijler van het toeristische ecosysteem en blijven van essentieel belang voor de Brusselse economie en werkgelegenheid, maar ook voor de aantrekkelijkheid van het Gewest. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de Brusselse regering hen blijft steunen. Naast deze nieuwe economische hulp zal de regering alles in het werk blijven stellen om samen met de betrokken partners het toerisme weer op gang te brengen.‚ÄĚ

Sven Gatz,¬†minister van Financi√ęn en Begroting: ‚ÄúHet is duidelijk dat we nog voor een moeilijk najaar staan. We evolueren naar een ‚Äėnieuw normaal‚Äô. We willen het typische stadsleven terug op gang trekken. Maar we moeten dat ook zien te verzoenen met het virus dat nog steeds niet helemaal verdwenen zal zijn. Met deze maatregelen willen we steun geven aan de horeca, maar vooral ook aan de evenementen- en culturele sector. Die sectoren die van Brussel de stad maken die ze is en die ook als vliegwiel kunnen dienen om de hele Brusselse economische motor weer te doen draaien.‚ÄĚ

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: ‚ÄúMet dit nieuwe pakket steunmaatregelen zet de Brusselse regering haar steun voort aan sectoren die nog niet op volle capaciteit kunnen hervatten en waarvoor de komende maanden nog veel onzekerheid bestaat, zoals het geval is voor veel ondernemingen die actief zijn in de evenementen- en cultuursector, maar ook voor de zwaarst getroffen horeca.‚ÄĚ

News – 29 juni

De premie voor de contactberoepen en de handelszaken die door de crisis getroffen zijn vanaf 1 juli

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering in tweede lezing haar goedkeuring gehecht aan het besluit tot bestendiging van een nieuwe steunmaatregel om de sector van de contactberoepen (kappers, tatoe√ęerders, …) en de zogenaamde ‚Äėniet-essenti√ęle‚Äô handelszaken te ondersteunen.

In april jongstleden moesten de contactberoepen door de gezondheidssituatie opnieuw enkele weken hun deuren sluiten. De zogenaamde ‚Äėniet-essenti√ęle‚Äô handelszaken mochten dan weer, wat hen betreft, openblijven, hetzij enkel na afspraak.

Concreet betreft het een premie van 3.000 ‚ā¨ per vestigingseenheid voor contactberoepen en een premie van 1.500 ‚ā¨ per vestigingseenheid voor handelszaken die een zogenaamde ‚Äėniet-essenti√ęle‚Äô activiteit uitoefenen, die gedurende ongeveer een maand slechts in beperkte mate konden openen.

Alle voorwaarden om de premie te ontvangen en het aanvraagformulier zullen vanaf donderdag 1 juli beschikbaar zijn op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid: https://economie-werk.brussels/premies-covid

De lijst met de NACE-codes van de betrokken sectoren en ondernemingen kan in bijgevoegd bestand geraadpleegd worden.

De voorbegroting voor deze maatregel wordt op 15 miljoen euro geraamd.

Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie: ‚ÄėDe Brusselse regering zet haar inspanningen voort om de sectoren die het ergst onder de crisis geleden hebben te ondersteunen. Daarom biedt deze nieuwe vergoeding wat zuurstof aan de betrokken ondernemingen en zelfstandigen. Wij hopen nu dat deze sluitingen, dankzij de toenemende vaccinatiegraad, achter de rug zijn. En dat alle inspanningen de relance en de herontwikkeling van de Brusselse economie ten goede komen.

News – 24 juni

Premie voor de toeristische logiessector beschikbaar vanaf deze donderdag 24 juni

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, in derde lezing een besluit goedgekeurd met betrekking tot een nieuwe premie voor de toeristische logiessector. De Europese Commissie heeft namelijk haar goedkeuring gegeven aan de Brusselse regering, die de Commissie om toestemming voor deze regeling had verzocht op grond van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun.

De toeristische logiessector is een van de zwaarst getroffen sectoren sinds het begin van de crisis: erg afhankelijk van toerisme, professioneel of ander, loopt het omzetverlies in 2020 op tot 70%. Daarom heeft de Brusselse regering 8 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de sector.

Deze premie, die wordt beheerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid, is vanaf donderdag 24 juni beschikbaar op www.premiecovid.brussels.

Om toegang te krijgen tot de premie, zal de onderneming aan verschillende voorwaarden moeten voldoen, waaronder een criterium van financi√ęle gezondheid. Dat criterium moet toelaten ondernemingen te helpen die v√≥√≥r de coronaviruscrisis economisch levensvatbaar waren. Een omzetdrempel van 25.000 euro voor het jaar 2019 zal ook vereist zijn.

Het bedrag van de premie wordt berekend op basis van het aantal voltijdsequivalenten (VTE):

Aantal voltijdsequivalenten

Bedrag van de premie

Minder dan 5

12.500 euro

Van 5 tot minder dan 10

37.500 euro

10 en meer

62.500 euro

De premie wordt toegekend per vestigingseenheid, met een maximum van 5 vestigingseenheden per onderneming.

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ‚ÄúMet deze nieuwe specifieke premie voor de sector toeristische accommodatie in zijn geheel, blijft de Brusselse regering de sectoren steunen die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, waaronder de hotelsector. De bijna totale afwezigheid van toeristen in Brussel heeft een ongekende impact gehad op de bezettingsgraad van de hotels. Toch vormt deze sector een belangrijke pijler van het toeristische ecosysteem en blijft hij van essentieel belang voor de Brusselse economie en werkgelegenheid, maar ook voor de aantrekkelijkheid van het Gewest. Naast deze nieuwe economische hulp zal de regering samen met de betrokken partners alles in het werk blijven stellen om het toerisme nieuw leven in te blazen.‚ÄĚ

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: ‚ÄúOndanks de verbeterde gezondheidssituatie zal het herstel traag verlopen voor de hotelsector, een van de sectoren die het meest hebben geleden onder de crisis.¬†Daarom heeft de Brusselse regering, in goede samenwerking met de vertegenwoordigers van de sector, een premiemechanisme opgezet dat is aangepast aan hun realiteit en dat hen moet helpen vol te houden totdat de boekingen opnieuw binnenstromen.‚ÄĚ

Een probleem met uw commerci√ęle huur?

Inleiding tot bemiddeling

Heeft u problemen met het betalen van uw commerci√ęle huur? Wij kunnen u helpen met een bemiddeling/PRJ!¬†Vul gewoon deze vragenlijst in en wij brengen u in contact met een bemiddelaar. De Brusselse lening is opgezet door bMediation en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het geeft u gratis toegang tot de hulp van een bemiddelaar om tot een overeenkomst met uw verhuurder te komen.

News – 21 juni 2021

David Clarinval verlengt uitstel en vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen die door de crisis worden getroffen

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en kmo’s, heeft een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen ondertekend. Deze omzendbrief beoogt het verlengen van de betalings- en vrijstellingsfaciliteiten voor sociale bijdragen voor zelfstandigen die door de COVID-19-crisis worden getroffen. Dit ligt in de lijn van de maatregelen die reeds in 2020 zijn genomen. Zelfstandigen zullen hun sociale bijdragen voor de eerste helft van 2021 met √©√©n jaar kunnen uitstellen, zonder verhoging, met behoud van sociale rechten. Ze kunnen in 2021 ook een vrijstelling van deze bijdragen krijgen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Ook zullen ze kunnen vragen om een vermindering van hun sociale bijdragen voor het hele jaar 2021.

De minister van Zelfstandigen en kmo’s, David Clarinval, had aangekondigd dat hij van plan was de hulp te verlengen voor zelfstandigen die getroffen worden door maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een van deze steunmaatregelen is de uitbreiding van de faciliteiten voor de betaling van sociale bijdragen.

Concreet betekent dit dat de betrokken zelfstandigen het volgende kunnen verkrijgen:

 • Een jaar uitstel van betaling van hun sociale bijdragen,¬†zonder dat een verhoging wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op uitkeringen. Deze maatregel is er voor alle zelfstandigen die door de gevolgen van de COVID-19-crisis worden getroffen, ongeacht of zij in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerden werken. Het is van toepassing op zowel voorlopige als regularisatiebijdragen.
 • Een vrijstelling van hun sociale bijdragen,¬†via een vereenvoudigde aanvraagprocedure, die¬†automatisch¬†zal worden¬†toegekend. Deze maatregel is uitsluitend gericht op zelfstandigen in hoofdberoep of op mensen die na hun pensioen actief zijn. De perioden waarvoor een zelfstandige is vrijgesteld van bijdragen, tellen niet mee voor zijn pensioen, maar de betrokken kwartalen kunnen binnen 5 jaar worden geregulariseerd.
 • Verlaging van de voorlopige sociale bijdragen,¬†via vereenvoudigde aanvraagprocedure.

De maatregelen met betrekking tot uitstel en vrijstelling worden verlengd voor de eerste twee kwartalen van 2021 en de maatregel met betrekking tot verlagingen geldt voor geheel 2021. Aanvragen voor uitstel en vrijstellingen moeten worden ingediend uiterlijk op 15 maart 2021 voor het eerste kwartaal en uiterlijk op 15 juni 2021 voor het tweede kwartaal.

Wanneer een zelfstandige de betaling van de bijdragen uitstelt, worden deze gewoonlijk wettelijk met 3% verhoogd. Gezien de sterke impact van de COVID-19 crisis op de zelfstandigen, zullen deze verhogingen automatisch en algemeen worden geannuleerd voor het eerste en tweede kwartaal van 2021, net zoals in 2020 het geval was.

Bovendien kunnen sociale bijdragen waarvoor in 2020 uitstel van betaling is verleend en die in 2021 verstrijken, het voorwerp zijn van een afbetalingsplan dat zich kan uitstrekken over een periode van twaalf maanden vanaf de vervaldatum van het uitstel van betaling. Dit verzoek moet worden gericht aan het sociale verzekeringsfonds. Als het afbetalingsplan wordt nageleefd, heeft dat geen gevolgen voor de sociale uitkeringen van de betrokken zelfstandige. De zelfstandige kan ook via zijn sociale verzekeringsfonds een verzoek indienen om af te zien van de verhogingen die aan dit afbetalingsplan verbonden zijn.

Minister Clarinval: “Zolang de crisis aanhoudt, moet de steun aan zelfstandigen worden verlengd. Dit is een topprioriteit. Om de heropstart van de activiteit van sommigen te ondersteunen en tegelijkertijd aan de zijde te staan van degenen die nog steeds gesloten moeten blijven, heb ik de sociale verzekeringsfondsen verzocht deze betalings- of vrijstellingsfaciliteiten gedurende de eerste helft van het jaar 2021 te verlengen. Deze maatregelen zullen zelfstandigen in staat stellen het beheer van hun bijdragen aan hun specifieke situatie aan te passen“.

Ter herinnering, de sociale verzekeringsfondsen blijven het eerstelijnscontact voor zelfstandigen om deze maatregelen van vrijstelling, uitstel of vermindering van sociale bijdragen te verkrijgen. Het callcenter van de RSVZ, 0800/12.018, is ook beschikbaar om alle vragen te beantwoorden.

News – 4 juni 2021

De Brusselse regering maakt 15 miljoen extra vrij voor de contactberoepen en handelszaken die door de crisis getroffen zijn

In april moesten de contactberoepen (kappers, tatoe√ęerders, …) opnieuw enkele weken hun deuren sluiten door de gezondheidssituatie.¬† De ‚Äėniet-essenti√ęle‚Äô handelszaken mochten dan weer op hun beurt openblijven, hetzij enkel na afspraak.

De Brusselse regering besliste vervolgens om opnieuw een economisch ondersteuningsmechanisme op te zetten om deze sectoren, die al zwaar getroffen waren door de crisis in 2020, bij te staan. Tijdens de regeringsvergadering van donderdag 3 juni werd het besluit dat deze nieuwe steunmaatregel bestendigt, op voorstel van Barbara Trachte, Staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, in eerste lezing goedgekeurd.

Het betreft een premie van 3.000 ‚ā¨ per vestigingseenheid voor contactberoepen en een premie van 1.500 ‚ā¨ per vestigingseenheid voor handelszaken die een ‚Äėniet-essenti√ęle‚Äô activiteit uitoefenen, die gedurende een maand slechts in beperkte mate konden openen.

De lijst met de NACE-codes van de betrokken sectoren en ondernemingen kan in bijgevoegd bestand geraadpleegd worden.

De voorbegroting voor deze maatregel wordt op 15 miljoen euro geraamd.

Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie: ‚ÄėDe Brusselse regering zet haar inspanningen voort om de vrouwen en mannen achter de ondernemingen van ons gewest te blijven ondersteunen. Wij hopen nu dat de sluitingen, met de toenemende vaccinatiegraad, achter de rug zijn en dat wij ons op de relance kunnen concentreren. In afwachting hiervan, biedt deze nieuwe premie wat zuurstof aan deze sectoren.¬†‚Äô

Deze nieuwe bepalingen zullen rond eind juni in werking treden, zodra het besluit in tweede lezing door de regering is aangenomen, rekening houdend met de adviezen van de Raad van State en Brupartners, die vanaf vandaag worden ingewonnen.

News – 27 mei 2021

Tetra+-premie beschikbaar vanaf 2 juni

De Brusselse regering heeft op donderdag 27 mei, op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, in tweede lezing een besluit aangenomen om de voorwaarden voor toegang tot de Tetrapremie, voortaan Tetra+-premie genoemd, te verruimen voor de sector van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer. Om er toegang toe te krijgen, zullen bedrijven hun aanvraag vanaf 2 juni opnieuw moeten indienen op www.premiecovid.brussels.

Na het advies van Brupartners en de Raad van State te hebben ingewonnen, zijn dit de belangrijkste nieuwe kenmerken van de Tetra+-premie:

 • Bedrijven die in de referentieperiode tussen 25% en 40% van hun omzet hebben verloren, komen in aanmerking voor het forfaitaire bedrag van de¬†Tetra+-premie. Het forfaitaire bedrag blijft ongewijzigd (10.000 euro voor discotheken, 6.000 euro voor restaurants, caf√©s en hun belangrijkste leveranciers, 5.000 euro voor evenementen, cultuur, toerisme, sport en personenvervoer).
 • Voor bedrijven die in 2019 en 2020 zijn opgericht, wordt de drempel van 25.000 euro jaaromzet in 2019 geschrapt. Die jaaromzet was aanvankelijk vereist om toegang te krijgen tot de premie. Voor bedrijven die v√≥√≥r 2019 zijn opgericht, blijft de drempel van 25.000 euro echter behouden.
 • Voor de berekening van de VTE’s wordt de sociale balans van 2019 zoals gepubliceerd bij de Nationale Bank van Belgi√ę (NBB) op de datum van inwerkingtreding van het nieuwe besluit in aanmerking genomen.
 • Voor bedrijven in een btw-eenheid wordt het premiebedrag berekend op basis van de individuele omzet.

Dankzij deze verschillende wijzigingen zullen naar schatting ongeveer 1.000 bedrijven hun dossier kunnen laten herzien, mits ze volledig aan de andere premievoorwaarden voldoen.

Wanneer dit nieuwe besluit op 2 juni wordt gepubliceerd, zullen bedrijven waarvan het dossier is afgewezen, worden uitgenodigd om hun aanvraag opnieuw in te dienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, via de website¬†www.premiecovid.brussels. Ook bedrijven waarvan de sociale balans voor 2019 bij de NBB is bijgewerkt en gepubliceerd, zal worden gevraagd een nieuwe aanvraag in te dienen. Tot slot zullen ook bedrijven in de sector van het personenvervoer (taxi’s en verhuur van voertuigen met bestuurder – NACE-btw-code 49.320) de premie kunnen aanvragen.

Voor meer informatie: www.1819.brussels.

News – 19 mei 2021

Brusselse regering maakt 8 miljoen euro vrij voor de hotelsector

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Sven Gatz, minister van Financi√ęn en Begroting, en Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, in tweede lezing een besluit goedgekeurd met betrekking tot een nieuwe premie voor de toeristische logiessector. Die is ongetwijfeld een van de zwaarst getroffen sectoren sinds het begin van de crisis: erg afhankelijk van toerisme, professioneel of ander, loopt het omzetverlies in 2020 op tot 70%. Daarom heeft de Brusselse regering 8 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de sector.

Deze premie was aanvankelijk gepland als onderdeel van de Tetrapremie die, ter herinnering, bedoeld is om de sector van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport te ondersteunen. Na talrijke ontmoetingen met de sociale partners en vertegenwoordigers van de toeristische logiessector heeft de Brusselse regering evenwel beslist de premie voor de toeristische logiessector af te splitsen, met name om deze sector onder de Europese tijdelijke kaderregeling inzake staatsteun te brengen, in plaats van onder de de minimis-verordening.

De logica van de Tetrapremie is gehandhaafd, aangezien het steunbedrag wordt berekend op basis van het aantal voltijdse equivalenten.

Om toegang te krijgen tot de premie, zal de onderneming ook aan verschillende voorwaarden moeten voldoen, waaronder een criterium van financi√ęle gezondheid. Dat criterium moet toelaten ondernemingen te helpen die v√≥√≥r de coronaviruscrisis economisch levensvatbaar waren.¬†Een omzetdrempel van 25 000 euro voor het jaar 2019 zal ook vereist zijn.

De premiebedragen zijn als volgt:

Aantal voltijdse equivalenten

Premiebedrag

Minder dan 5

12.500 euro

Van 5 tot minder dan 10

37.500 euro

10 en meer

62.500 euro

De premie wordt toegekend per vestigingseenheid, met een maximum van vijf vestigingseenheden per onderneming.

Deze premie zal rond 10 juni beschikbaar zijn, na validering door de Europese Commissie.

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ‚ÄúMet deze nieuwe specifieke premie voor de sector toeristische accommodatie in zijn geheel, blijft de Brusselse regering de sectoren steunen die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, waaronder de hotelsector. De bijna totale afwezigheid van toeristen in Brussel heeft een ongekende impact gehad op de bezettingsgraad van de hotels. Toch vormt deze sector een belangrijke pijler van het toeristische ecosysteem en blijft hij van essentieel belang voor de Brusselse economie en werkgelegenheid, maar ook voor de aantrekkelijkheid van het Gewest. Naast deze nieuwe economische hulp zal de regering samen met de betrokken partners alles in het werk blijven stellen om het toerisme nieuw leven in te blazen. Zo heeft visit.brussels onder meer gepland om deze zomer 100.000 vouchers te verdelen onder toeristen uit de buurlanden en de twee andere Gewesten, vouchers waarmee √©√©n of meer hotelovernachtingen kunnen worden geboekt.‚ÄĚ

Sven Gatz, minister van Financi√ęn en Begroting:¬†‚ÄúDoor de Brusselse hotelsector een nieuwe premie toe te kennen, tonen wij onze bereidheid om alles in het werk te stellen om de toeristische economie, die hard is getroffen door de maatregelen in verband met covid-19, te ondersteunen. Deze steunmaatregel is erg belangrijk omdat het deze sector, die essentieel is voor het economische en sociale weefsel van de hoofdstad, moet helpen weer een beetje lucht te krijgen na de aanzienlijke terugval van zijn activiteiten.‚ÄĚ

Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie: ‚ÄúDoor de drastische daling van het aantal toeristen in Brussel is de hotelsector een van de sectoren die het meest hebben geleden onder de crisis, met een bijzonder lage bezettingsgraad en een herstel dat naar verwachting traag zal verlopen. Daarom heeft de Brusselse regering, in goede samenwerking met de vertegenwoordigers van de sector, een premiemechanisme opgezet dat is aangepast aan hun realiteit en dat hen moet helpen vol te houden totdat de boekingen opnieuw binnenstromen.‚ÄĚ

News – 12 mei 2021

Brusselse regering luistert naar de sectoren en verruimt de toegang tot haar tetrapremie

De Brusselse regering heeft op woensdag 12 mei, op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, in eerste lezing een nieuw besluit aangenomen om de voorwaarden voor toegang tot de Tetrapremie te verruimen voor de sector van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport. Om toegang te krijgen, zullen bedrijven hun aanvraag opnieuw moeten indienen. Op initiatief van minister-president Rudi Vervoort, zal deze nieuwe regeling ook beschikbaar zijn voor de sector van het personenvervoer (taxi’s en VVB).

Vanaf de eerste dag van de lancering van de Tetrapremie hebben de regering en de administratie geluisterd naar de feedback uit het veld. Naar aanleiding daarvan, en na de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren te hebben gehoord, heeft de Brusselse regering beslist de voorwaarden om voor de premie in aanmerking te komen bij te sturen. Op die manier kan zij een groter aantal bedrijven, waarvan sommige geen toegang hadden tot de premie, ondersteunen.

Concreet zijn de belangrijkste wijzigingen van de Tetrapremie de volgende:

 • Bedrijven die in de referentieperiode tussen 25% en 40% van hun omzet hebben verloren, komen in aanmerking voor het forfait van de Tetrapremie. Het bedrag van dat forfait blijft ongewijzigd (10.000 euro voor discotheken, 6.000 euro voor restaurants, caf√©s en hun belangrijkste leveranciers, 5.000 euro voor evenementen, cultuur, toerisme, sport en personenvervoer).
 • Voor bedrijven die in 2019 en 2020 zijn opgericht, wordt de drempel van 25.000 euro jaaromzet in 2019, die aanvankelijk vereist was om toegang te hebben tot de premie, geschrapt. Voor bedrijven die v√≥√≥r 2019 zijn opgericht, blijft de drempel van 25.000 euro echter behouden.
 • Voor de berekening van de VTE‚Äôs wordt de sociale balans van 2019 zoals gepubliceerd bij de Nationale Bank van Belgi√ę (NBB) op de datum van inwerkingtreding van het nieuwe besluit (d.w.z. rond 25 mei) in aanmerking genomen.
 • Voor bedrijven met een btw-eenheid wordt het premiebedrag berekend op basis van de individuele omzet.

Dankzij deze verschillende wijzigingen zullen naar schatting ongeveer 1.000 bedrijven hun dossier kunnen laten herzien, mits ze volledig aan de andere premievoorwaarden voldoen.

Wanneer dit nieuwe besluit wordt gepubliceerd, rond 25 mei, zullen bedrijven waarvan het dossier werd geweigerd, worden uitgenodigd om hun aanvraag opnieuw in te dienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, via de website www.premiecovid.brussels. Ook bedrijven waarvan de sociale balans voor 2019 bij de NBB is bijgewerkt, zal worden gevraagd een nieuwe aanvraag in te dienen.

Voorts heeft de Brusselse regering op initiatief van minister-president Rudi Vervoort beslist de sector van het personenvervoer (taxi‚Äôs en VVB ‚Äď NACE-btw-code 49.320) toe te voegen aan de sectoren die in aanmerking komen voor de Tetrapremie.

Deze nieuwe bepalingen zullen rond 25 mei in werking treden, zodra het besluit in tweede lezing door de regering is goedgekeurd, rekening houdend met de adviezen van de Raad van State en Brupartners, die vanaf vandaag worden ingewonnen.

Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie: ‚ÄúNa samen met de administratie en de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren de verschillende obstakels te hebben geanalyseerd die bepaalde bedrijven legitiem beletten toegang te hebben tot de Tetrapremie, heeft de Brusselse regering blijk gegeven van luisterbereidheid en openheid en heeft zij beslist haar regeling aan te passen. Door de drempel van het omzetverlies tot 25% te verlagen, voegen wij een tussenniveau toe waardoor veel bedrijven in moeilijkheden in aanmerking komen voor een forfaitair bedrag. Een welkom duwtje in de rug op het ogenblik dat de sectoren hun activiteit zullen kunnen hervatten.‚ÄĚ

News – 6 mei 2021

De Brusselse regering heeft op donderdag 6 mei 2021, op voorstel van staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte, bij regeringsbesluiten ingestemd met de versterking van drie maatregelen die bedrijven die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van de gezondheidscrisis te hulp moeten komen: de handelshuurlening, de gedelegeerde opdracht die aan finance&invest.brussels is toegekend en de Oxygen-lening.

Verhoging van de bedragen van de handelshuurlening

De handelshuurlening bestaat sinds 15 januari 2021. Deze maatregel heeft enerzijds tot doel de liquiditeitsproblemen bij Brusselse ondernemers die een handelspand huren op te vangen en anderzijds de verhuurders van deze panden meer betalingszekerheid te bieden, zelfs wanneer de huurder in een moeilijke financi√ęle situatie verkeert. Deze lening is gebaseerd op een voorafgaande overeenkomst tussen de twee partijen. Het geleende bedrag kan oplopen tot een bedrag gelijk aan vier maanden huur.

Om een groter aantal actoren van de maatregel te laten gebruikmaken en zo goed mogelijk op hun behoeften in te spelen, heeft de Brusselse regering op donderdag 6 mei in eerste lezing een besluit aangenomen waarbij enkele wijzigingen worden doorgevoerd, waaronder:

 • de verhoging van het maximumbedrag van de handelshuurlening per huurder van 35.000 euro naar 75.000 euro;
 • de mogelijkheid om een tweede aanvraag in te dienen indien bij de eerste aanvraag het maximum van 35.000 euro was bereikt;
 • de verlenging van de maatregel tot 15 november 2001;
 • de verlenging van de aflossingstermijn van twee jaar naar vijf jaar;
 • de mogelijkheid om van de lening gebruik te maken ondanks het bestaan van huurachterstallen op 18 maart 2020, op voorwaarde dat die op het ogenblik van de leningaanvraag afbetaald zijn.

Deze nieuwe bepalingen zullen van toepassing worden na de goedkeuring van het besluit in tweede lezing en na ontvangst van het advies van Brupartners, vanaf half mei.

Om deze regeling te ondersteunen en huurders te helpen een overeenkomst te bereiken met hun verhuurder, heeft de Brusselse regering ook de mogelijkheid ingevoerd om gratis een beroep te doen op bemiddelaars.

Voor meer informatie: www.premiecovid.brussels

Verruiming van de gedelegeerde opdracht aan finance&invest.brussels

De Brusselse regering heeft op 30 april 2020 een gedelegeerde opdracht (ten belope van 40 miljoen euro) toegekend aan¬†finance&invest.brussels, waardoor deze laatste quasi-eigenvermogenleningen van maximaal 600.000 euro met een maximale looptijd van zeven jaar kan toekennen aan ondernemingen met meer dan tien VTE’s.

Gezien het succes van de regeling is op donderdag 6 mei beslist een bijkomend bedrag van 10 miljoen euro vrij te maken voor deze opdracht.

Vanwege de aanhoudende crisis en de financi√ęle behoeften van bepaalde ondernemingen die belangrijk zijn voor de werkgelegenheid in het Gewest, is bovendien beslist de quasi-eigenvermogenlening die in het kader van deze opdracht kan worden toegekend, te verhogen tot maximaal 1,5 miljoen euro.

Leningen van meer dan 600.000 euro worden echter voorbehouden aan ondernemingen met meer dan honderd VTE’s. Aan deze leningen worden bepaalde voorwaarden verbonden, waaronder vooruitzichten op het behoud van de werkgelegenheid gedurende de looptijd van de lening en een verbod om dividenden uit te keren gedurende 24 maanden.

De nieuwe bepalingen zullen van kracht worden na de goedkeuring van het besluit in tweede lezing en na ontvangst van het advies van Brupartners, vanaf half mei. In de tussentijd zal finance&invest.brussels uiteraard leningen blijven verstrekken in het kader van de huidige gedelegeerde opdracht.

Voor meer informatie: www.finance.brussels

Verlenging van de Oxygen-lening

De Brusselse regering heeft op 17 december 2020 beslist Brusoc een subsidie van 6 miljoen euro toe te kennen voor het opzetten van Oxygen-leningen voor zeer kleine ondernemingen, zelfstandigen en organisaties uit de sociale economie. Het bedrag van deze leningen kan oplopen tot 100.000 euro voor een periode van maximaal zeven jaar.

Gezien het succes van de regeling is op donderdag 6 mei beslist de Oxygen-maatregel aan te vullen met een bijkomend budget van 6 miljoen euro.

Voor meer informatie: www.finance.brussels

News – 4 mei 2021

Makkelijkere toegang tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) en ondernemingsbemiddeling

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, heeft de Brusselse Regering 830.000 euro toegekend aan het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden en aan bMediation om ondernemingen te helpen toegang te krijgen tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) en de ondernemingsbemiddeling.

Door de ernstige economische crisis die we beleven dreigen talrijke ondernemingen failliet te gaan. Er bestaan echter procedures die dit kunnen vermijden. De procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) en de bemiddeling maken hier deel vanuit, maar zijn nog miskend en worden weinig gebruikt. Zij stellen de onderneming in moeilijkheden namelijk echter in staat om een oplossing te vinden voor haar schuldeisers en om haar activiteiten op een serene manier voor te zetten (aanzuivering, spreiding of schuldvermindering, …).

Vóór de crisis telde Brussel gemiddeld een honderdtal PGR’s per jaar (op ongeveer 1.000 jaarlijkse faillissementen). Het aantal bemiddelingen is eveneens erg beperkt. Wij merken op dat een groot aantal PGR’s op een faling uitdraaien. Deze falingen zijn met name te wijten aan de complexiteit van de procedure (waaraan de federale regering met de recente hervorming aan probeert te verhelpen), de hoge kosten of nog het feit dat ondernemingen in moeilijkheden er lang over doen alvorens de nodige stappen te zetten om oplossingen te vinden.

Concreet betekent dit dat het steunpakket, dat makkelijker toegang verleent tot de GPR et de bemiddeling en opgezet werd door het Gewest, de rol van het¬†Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COM)¬†aanvult. Het COM geeft via haar experten (boekhouders, advocaten, ‚Ķ) vandaag al een stand van zaken van de situatie en een financi√ęle en juridische diagnose van de ondernemingen in moeilijkheden. Na een eerste schifting, voorziet dit pakket een¬†dekking van 75% van de bemiddelingskosten of de kosten gekoppeld aan de voorbereiding van een GPR¬†(bemiddelaars, advocaten, boekhouders, ‚Ķ)

Het project is gestoeld op een structureel partnerschap tussen het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COM), bMediation, de ondernemingsrechtbank, hub.brussels en 1819, in samenwerking met het Instituut van de Accountants (ITAA) en de Brusselse Orde van advocaten.

De voorwaarden voor toegang tot het systeem zullen binnen 15 dagen worden aangekondigd. Voor meer inlichtingen worden de ondernemers uitgenodigd de website van 1819 te bezoeken.

News – 11 maart 2021

Tetra Premie - 111 miljoen euro bestemd voor de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 11 maart in eerste lezing ingestemd met het besluit betreffende steun aan ondernemingen in de toeristische logies-, de discotheek-, de restaurant- en caf√©sector, en de belangrijkste leveranciers ervan, de evenementen-, de cultuur-, de sport- en de toeristische sector, in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Deze steun, die de naam ‚ÄėTetrapremie‚Äô heeft gekregen, is bestemd voor de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen en bedraagt 111 miljoen euro.

De sectoren die met deze premie worden gesteund, zijn strategisch in die zin dat ze in belangrijke mate bijdragen tot de uitstraling en het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als internationale hoofdstad. In deze sectoren konden de activiteiten nog niet worden hervat of worden ze nog sterk be√Įnvloed door de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze zijn de facto bijna tot stilstand gekomen.

Na talrijke ontmoetingen en besprekingen met de representatieve werkgevers-, middenstands- en werknemersorganisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de regering het toepassingsgebied van de oorspronkelijk geplande premie uitgebreid, zowel wat de betrokken sectoren betreft, door de toevoeging van de sportzalen, als wat het bedrag van de premies betreft. Dat laatste is met 25% verhoogd ten opzichte van de eerder vastgestelde en meegedeelde bedragen. Vóór de goedkeuring van het besluit in tweede lezing, zal Brupartners zich nog officieel over de documenten buigen.

Concreet zal deze steunregeling de vorm aannemen van een variabele premie waarvan het bedrag zal worden vastgesteld op basis van het aantal voltijdsequivalenten (VTE) in de onderneming en de omzetdaling die wordt opgetekend tussen de omzet van het laatste kwartaal van 2019 en die van het laatste kwartaal van 2020. De ondernemingen zullen toegang hebben tot de premie bij een omzetverlies van 40% tussen deze twee perioden. Zij die meer dan 60% van hun omzet hebben verloren, komen in aanmerking voor een verhoogd bedrag.

Met de invoering van deze criteria kiest de regering voor een meer gerichte steunaanpak die bedoeld is om de ondernemingen en zelfstandigen te helpen waarvan de behoeften en moeilijkheden beter ge√Įdentificeerd zijn.

Afhankelijk van de betrokken sector, die wordt ge√Įdentificeerd door de NACE-btw-codes, zullen de premiebedragen binnen de volgende marges vallen:

 • voor de reca-sector, zijn toeleveranciers, de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector: van 6.250 tot 45.000 euro;
 • voor de sector van de toeristische logies: van 6.250 tot 62.500 euro;
 • voor de discotheken: van 75.000 tot 125.000 euro.

Een andere nieuwigheid is dat deze premies beschikbaar zullen zijn per vestigingseenheid, met een maximum van 5 vestigingseenheden per onderneming.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal instaan voor het beheer van deze premies. De precieze voorwaarden en termijnen waarbinnen deze steun beschikbaar zal zijn, zullen binnenkort worden meegedeeld.

Voor meer informatie over de betrokken sectoren (NACE-codes), de toekenningsvoorwaarden en de premiebedragen: 1819

Indien uw aanvrag hier : https://economie-emploi.brussels/primes-covid

News – 25 februari 2021

Premie voor de zogenaamde ‚Äúniet-essenti√ęle‚ÄĚ sectoren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt steun aan de ondernemingen van bepaalde sectoren die op 2 november 2020 moesten sluiten wegens de gezondheidscrisis (ministerieel besluit van 28 oktober 2020). Een premie, die tot 5.000 euro kan bedragen, is voortaan beschikbaar. Vraag de premie tegen uiterlijk 25 maart 2021 aan.Voor de sectoren die nog steeds gesloten zijn, waaronder de Horeca, zal weldra een andere premie beschikbaar zijn.

Als uw onderneming de gewestelijke premie voor contactberoepen heeft gekregen, zal er een forfaitair bedrag van 1.500 euro afgetrokken worden bij de berekening van het bedrag van deze premie.

Indien uw aanvrag hier : https://economie-emploi.brussels/primes-covid

News – 12 februari 2021

En relancemaatregelen voor zelfstandigen en kmo's aan

De beperkte Ministerraad heeft vanochtend een reeks steunmaatregelen goedgekeurd voor sectoren die getroffen worden door de COVID-19-crisis. Veel daarvan zijn gericht op zelfstandigen en kmo’s.

Minister van Zelfstandigen en kmo‚Äôs David Clarinval benadrukt: “Dit is het resultaat van enkele weken intensief en diepgaand werk, dat in goede samenwerking met mijn collega’s uit de regering is uitgevoerd. Ik ben verheugd over deze maatregelen voor zelfstandigen en kmo’s die door de crisis worden getroffen. Dankzij deze maatregelen loopt het voortbestaan van hun activiteit geen gevaar. Dit is een belangrijke stap, maar ik ga door: ik zal blijven luisteren naar de zelfstandigen en kmo’s om de nodige hulp af te stemmen op de evolutie van de COVID-19-crisis“.

Verscheidene van de goedgekeurde maatregelen vallen onder de ministeri√ęle bevoegdheid van minister Clarinval.

Ten eerste worden verscheidene steunmaatregelen verlengd tot en met 30 juni 2021:

 • Het¬†dubbele crisis-overbruggingsrecht¬†voor zelfstandigen in geval van¬†volledige onderbreking van de activiteit¬†als gevolg van een door een overheidsinstantie genomen maatregel in de strijd tegen COVID-19 ;
 • Het¬†crisis-overbruggingsrecht¬†voor zelfstandigen die aantonen dat hun¬†omzet¬†in de maand voorafgaand aan de indiening van de aanvraag¬†met ten minste 40% is gedaald;
 • Het¬†uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage voor zelfstandige bedrijfsleiders;
 • De tijdelijke versoepelingen van het klassieke overbruggingsrecht, waaronder een¬†betere toegankelijkheid voor starters, de¬†mogelijkheid tot combinatie van het overbruggingsrecht en andere vervangingsinkomens¬†in het kader van de sociale zekerheid tot een bepaald plafond en de¬†verbetering van het behoud van sociale rechten¬†tijdens de periode van gebruik van het klassieke overbruggingsrecht door de gelijkstelling voor het pensioen van de kwartalen van overbruggingsrecht die worden toegekend voor onderbrekingen en stopzettingen die plaatsvinden in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2021 (met een maximum van 4 kwartalen).

Daarnaast werden ook andere maatregelen genomen:

 • De horecasector zal in 2021 worden vrijgesteld van de betaling van de FAVV-bijdrage, zoals in 2020 het geval was.
 • Er zal een¬†preventiecampagne over burn-out¬†worden georganiseerd voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Bovendien wordt in samenwerking met de minister van Economie & Werk Pierre-Yves Dermagne de¬†springplank naar zelfstandigen¬†maatregel verbeterd voor bepaalde categorie√ęn¬†zelfstandigen die ten gevolge van de COVID-19-crisis geconfronteerd worden met de verplichte stopzetting van hun zelfstandige activiteit. In dat geval genereert hun aanvullende activiteit geen inkomsten meer. De verzekerde die van het springplankplan geniet, zal dus kunnen vragen dat het dagbedrag van zijn¬†werkloosheidsuitkering niet langer wordt beperkt wegens zijn zelfstandige activiteit, indien hij bewijst dat deze activiteit ten gevolge van de COVID-19-maatregelen is stopgezet. Hij zal dus zijn volledige werkloosheidsuitkering kunnen ontvangen zoals hij die zou hebben ontvangen indien hij niet van de springplank maatregel gebruik zou maken.

Zoals ik reeds had meegedeeld, vereisen de omstandigheden van deze aanhoudende crisis niet alleen de verlenging van de bestaande steun, maar ook de invoering van aanvullende steun, aangepast aan sectoren die met een langdurige stopzetting te maken hebben“, voegt de minister voor Zelfstandigen en kmo’s eraan toe.

Voor deze nieuwe maatregelen, die vrijdag tijdens de persconferentie werden aangekondigd, heeft minister Clarinval nauw samengewerkt met zijn collega’s van de regering, waaronder de premier, de minister van Werk en de minister van Financi√ęn.

News – 21 januari 2021

74 miljoen extra voor de sectoren die het zwaarst door de gezondheidscrisis zijn getroffen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 21 januari 2021 een nieuw pakket steunmaatregelen goedgekeurd voor de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, voor een totaalbedrag van bijna 74 miljoen euro. Het gaat om de volgende vier sectoren: restaurants en cafés en hun voornaamste toeleveranciers; toeristische logies, waaronder hotels en gastenkamers; ondernemingen in de evenementen-, cultuur en toeristische sector; en discotheken.

Deze ondernemingen zijn van essentieel belang voor Brussel, zijn imago, zijn aantrekkelijkheid en zijn economische dynamisme. Achter deze ondernemingen staan duizenden ondernemers en werknemers die al maanden niet kunnen werken en geen vooruitzichten hebben.¬†Zich bewust van de enorme moeilijkheden waarin zij zich bevinden en om hen door de crisis te helpen, heeft de regering ingestemd met een premiestelsel, ‚ÄėTetra‚Äô genaamd.¬†

Deze nieuwe maatregel is uitgewerkt na talrijke ontmoetingen en gesprekken met de organisaties die de werkgevers, de middenstand en de werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen, om zo goed mogelijk aan hun verwachtingen te beantwoorden en rekening te houden met de realiteit op het terrein.

Deze steunregeling zal de vorm aannemen van een variabele premie waarvan het bedrag zal worden vastgesteld op basis van het aantal voltijds equivalenten (VTE) van de onderneming en de omzetdaling tussen de laatste drie kwartalen van 2019 en dezelfde periode in 2020.

Met de invoering van deze twee criteria kiest de regering voor een¬†meer gerichte steunaanpak¬†die bedoeld is om de ondernemingen en zelfstandigen te helpen, waarvan de behoeften en moeilijkheden beter ge√Įdentificeerd zijn.

Afhankelijk van de betrokken sector zullen de premiebedragen binnen de volgende marges vallen:

 • voor de horecasector, de horecaleveranciers en de evenementensector: van 5.000 tot 36.000 euro;
 • voor de logiessector: van 5.000 tot 50.000 euro;
 • voor de discotheken: van 60.000 tot 100.000 euro.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal instaan voor het beheer van deze premies. De procedures en termijnen voor toegang tot deze steun zullen worden meegedeeld na de bekendmaking van de besluiten, in de loop van februari.

Eerste fase van de uitbetaling van de premie voor zogenaamde ‚Äėniet-essenti√ęle‚Äô handelszaken

Daarnaast heeft de regering in eerste lezing het besluit aangenomen tot organisatie van de eerste fase van de uitbetaling van een premie van maximaal 5.000 euro voor de zogenaamde ‚Äėniet-essenti√ęle‚Äô handelszaken die op basis van de beslissingen van het Overlegcomit√© van 30 oktober 2020 moesten sluiten.

De ondernemingen en zelfstandigen met de volgende NACE-codes die op 1 december 2020 niet konden heropenen, komen in aanmerking voor een eerste schijf van 1.500 euro:

 • 96021 ‚Äď Haarverzorging
 • 96022 ‚Äď Schoonheidsverzorging
 • 96040 ‚Äď Sauna‚Äôs, solaria, baden enz.
 • 96092 ‚Äď Plaatsen van tatoeages en piercings
 • 85531 ‚Äď Autorijscholen
 • 91041 ‚Äď Botanische tuinen en dierentuinen
 • 92000 ‚Äď Loterijen en kansspelen
 • 93130 ‚Äď Fitnesscentra
 • 93212 ‚Äď Exploitatie van pret- en themaparken
 • 93291 ‚Äď Exploitatie van snooker- en biljartenzalen
 • 93292 ‚Äď Exploitatie van recreatiedomeinen
 • 93299 ‚Äď Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

Deze eerste schijf van 1.500 euro zal in principe vanaf 28 januari 2021 toegankelijk zijn via http://www.premiecovid.brussels/

De startdatum van de tweede fase van deze premie, die betrekking heeft op de zogenaamde ‚Äėniet-essenti√ęle‚Äô handelszaken die op 1 december wel weer open konden, zal in februari worden aangekondigd.

News – 11 januari 2021

Achtergestelde leningen die kunnen oplopen tot 600.000 euro voor de Brusselse ondernemingen

Bij besluit van de Brusselse regering en op initiatief van de Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, werd de gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, die in eerste instantie betrekking had op ondernemingen uit de horecasector en zijn leveranciers, uitgebreid tot alle Brusselse economische sectoren.

De maatregel bestaat uit een lening van minimaal 75.000 euro, met een maximum van 600.000 euro, voor Brusselse ondernemingen met meer dan 10 VTE’s.

Het betreft een achtergestelde lening, in quasi-eigen vermogen, tegen een verlaagd tarief (vanaf 2%), met een maximale looptijd van 7 jaar. Gezien de duur van de crisis kunnen deze leningen in een langdurig moratorium voor de terugbetaling van het kapitaal voorzien: in de desbetreffende periode is er dus, met uitzondering van de intresten, geen terugbetaling.

De looptijd van de steunmaatregel wordt eveneens verlengd aangezien de leningen tot 31 december 2021 kunnen worden aangevraagd.

Op heden werd in het kader van de gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels 15 miljoen euro toegekend aan 47 Brusselse vennootschappen uit de horecasector en zijn leveranciers.

Dit financieel product vormt een aanvulling op de ‚Äúoverwinteringslening‚ÄĚ van Brusoc die kan oplopen tot 100.000 euro en die bestemd is voor ondernemingen met minder dan 10 VTE‚Äôs.

Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie: “Aangezien de crisis blijft aanhouden, was het nodig om de gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels aan te passen door deze open te stellen voor alle sectoren en de duur ervan te verlengen. Deze achtergestelde leningen met een lage rentevoet moeten de ondernemingen die door de crisis getroffen zijn, in staat stellen om de nodige liquiditeiten te krijgen om het hoofd boven water te houden door ook over voldoende tijd te beschikken om het kapitaal terug te betalen. Deze maatregel vormt een aanvulling op de waaier aan steunmaatregelen die de Brusselse regering sinds het begin van de crisis heeft genomen.‚ÄĚ

News – 18 december 2020

EEN NIEUWE STEUNMAATREGEL VAN BIJNA 85 MILJOEN EURO VOOR BRUSSELSE ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN

 

Op voorstel van Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op vrijdag 18 december 2020 een nieuwe steunmaatregel voor een totaalbedrag van bijna 85 miljoen euro aangenomen ten behoeve van de door de crisis getroffen economische sectoren.

 

EEN PREMIE VAN MAXIMUM 5.000 EURO VOOR ZOGENAAMDE “NIET-ESSENTI√čLE” HANDELSZAKEN EN SECTOREN

Deze premie is bedoeld voor zogenaamde “niet-essenti√ęle” handelszaken en sectoren die moesten sluiten¬†op basis van de beslissingen van het Overlegcomit√© van 30 oktober 2020. Handelszaken die sindsdien weer open zijn, komen ook in aanmerking voor de premie, net als handelszaken die hun activiteit hebben voortgezet via de “take-away”- of “click and collect”-regeling.

Deze premie, waarvan het bedrag varieert in functie van de vaste kosten en het omzetverlies van de onderneming, kan oplopen tot 5.000 euro.

In het kader van deze regeling, zullen de “contactberoepen“, die hun deuren nog niet mochten heropenen,¬†bij voorrang¬†aanspraak kunnen maken op¬†een eerste forfaitaire schijf van 1.500 euro.

In totaal gaat het om bijna 19.500 vestigingen die steun zullen ontvangen waaronder ook inrichtingen uit de sectoren die in aanmerking kwamen voor de premie voor de evenementensector (nachtclubs, cateraars, reisbureaus, enz.).

De procedure voor het aanvragen van de premie zal in de tweede helft van januari worden aangekondigd.

Voor deze premie werd een budget van 78 miljoen euro uitgetrokken.

 

EEN NIEUWE “OVERWINTERINGSLENING‚ÄĚ TOT 100.000 EURO

Ter vervanging van de Recover-lening, is de Brusselse regering een nieuw financieel product overeengekomen dat beschikbaar is bij Brusoc. Dit product heeft tot doel de begunstigden in staat te stellen de crisis te doorstaan en zich tegelijkertijd voor te bereiden op hun herstel en herontwikkeling.

Concreet zullen ZKO’s en zelfstandigen die al minstens 12 maanden actief zijn, aanspraak kunnen maken op deze nieuwe ‚Äúoverwinteringslening‚ÄĚ. De verstrekte leningen kunnen tot 100.000 euro bedragen. Gezien de duur van de crisis en de huidige onzekerheid,¬†kan de aflossingsperiode vari√ęren van 3 tot 6 jaar met een vrijstelling van terugbetaling van kapitaal gedurende maximum 36 maanden. De vaste rentevoet zal bijzonder laag zijn: 1,75%.

Deze nieuwe financi√ęle lening voor ZKO’s, zelfstandigen en organisaties uit de sociale economie vormt een ideale aanvulling op de achtergestelde leningen die¬†Finance&Invest¬†verstrekt aan ondernemingen met meer dan 10 VTE‚Äôs en die kunnen oplopen tot 600.000 euro.

Voor deze lening werd een budget van 6 miljoen euro uitgetrokken.

 

UITBREIDING VAN DE MAATREGEL INZAKE HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN

Ter herinnering, heeft¬†de “huurmaatregel‚ÄĚ waartoe de Brusselse regering op 3 december 2020 in eerste lezing heeft besloten, tot doel om via een lening aan huurders, enerzijds, de liquiditeitsproblemen van de Brusselse ondernemers die een handelspand huren te verlichten, en, anderzijds, de eigenaars van deze panden meer zekerheid te bieden voor wat de betaling van de huur betreft.

Op 17 december 2020, heeft de Brusselse regering in tweede lezing beslist om deze maatregel uit te breiden. Huurders kunnen nu aanspraak maken op een lening die tot 4 maanden van hun handelshuurovereenkomst dekt (in plaats van 2 maanden zoals voorheen het geval was). Het maximumbedrag van de lening werd opgetrokken tot 35.000 euro (in plaats van 25.000 euro zoals voordien het geval was).

Een voorafgaande overeenkomst tussen de huurder en de eigenaar is altijd noodzakelijk alvorens gebruik te kunnen maken van de regeling. In deze overeenkomst moet de eigenaar afstand doen van 1 tot 4 maanden huur.

De ondernemingen zullen vanaf medio januari gebruik kunnen maken van de regeling.


 

Barbara-Trachte

“Met deze verschillende maatregelen breidt de Brusselse regering haar steun uit voor de Brusselse ondernemingen en zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de crisis. Deze steun, die een aanvulling vormt op de federale steun, moet de begunstigden in staat stellen om een deel van hun vaste kosten te betalen en hen meer ademruimte bieden op het vlak van hun liquiditeit.

Door een proportioneel aandeel in de voorgestelde premies in te voeren, is de regering gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de verwachtingen van de sociale partners, die enigszins bezorgd waren.

Dankzij hun zeer gunstige voorwaarden, maken de leningen het op hun beurt mogelijk om de druk op de ondernemingen te verlichten en hen wat tijd te geven om de crisis te doorstaan en na te denken over hun toekomstige herontwikkeling”. BARBARA TRACHTE, STAATSSECRETARIS VOOR ECONOMISCHE TRANSITIE.

Heeft u vragen over de steunmaatregel?

hub transmission

Salima Serouane

Private Equity Officer

sse@beci.be