Tijdelijke opschorting van de vervaltermijnen

8 april 2020 om 13:04 

©Gettyimages

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarin ons land verkeert, heeft de Regering beslist de vervaltermijnen voor milieuvergunningen, aangiften, erkenningen en registraties op te schorten. Deze opschorting is van kracht sinds 16 maart en geldt voor alle lopende procedures. Wij geven een overzicht van wat dit betekent voor uw toekomstige aanvragen van milieuvergunningen, aangiften, erkenningen of registraties, of voor uw lopende dossier.

Wat wordt verstaan onder “tijdelijke opschorting van de vervaltermijnen”?

De vervaltermijnen bepalen het verloop van de instructie van de dossiers omdat ze actie- en reactietermijnen vastleggen, zowel voor de bevoegde overheid (de gemeente of Leefmilieu Brussel) als voor de houder/aanvrager van de milieuvergunning, van de aangifte, van de erkenning of van de registratie. Sommige fasen in de instructie van een milieuvergunning vereisen ontmoetingen tussen de stakeholders (de aanvrager van de vergunning, de omwonenden of andere instanties) die verplicht moeten plaatsvinden binnen een bepaalde termijn. Deze termijnen worden nu opgeschort in het kader van het principe van de “social distancing” dat door de Regering wordt opgelegd. Indien de “social distancing”-maatregel niet kan worden nageleefd bij handelingen die binnen een bepaalde termijn moeten worden uitgevoerd, dan wordt de termijn voor uitvoering van deze handelingen opgeschort voor de duur van de quarantainemaatregelen. De opschorting van de termijnen geldt ook voor de eventuele beroepen tegen beslissingen.

 

Wat met de verlengingen van milieuvergunningen?

Verlengingen van milieuvergunningen die vervallen vanaf 16 maart 2021 moesten uiterlijk 1 jaar voor de vervaldag van de basismilieuvergunning (dus na het begin van de quarantainemaatregelen) worden aangevraagd. Deze verlengingsaanvragen mogen nu worden ingediend bij de bevoegde overheid na intrekking van de opschortingsmaatregelen. De geldigheid van de basismilieuvergunning zal worden verlengd tot de definitieve beslissing over de verlenging is genomen.

Bijvoorbeeld, de aanvraag tot verlenging van een milieuvergunning die op 20 maart 2021 vervalt, moet normaal gezien uiterlijk op 20 maart 2020 bij het bestuur worden ingediend. De opschorting van de termijnen geeft de aanvrager de kans de uiterste datum van 20 maart 2020 voor de aanvraag van de verlenging te overschrijden, en schuift de vervaldag van de basismilieuvergunning met dezelfde duur op. Voor toelatingen (milieuvergunningen en erkenningen) die vervallen in de quarantaineperiode en die een formaliteit vereisen om te worden verlengd, wordt de geldigheidsduur verlengd met de duur van de quarantainemaatregelen.

 

Concreet: welke acties van de instructie kunnen niet plaatsvinden tijdens de quarantaineperiode?

Alle vergaderingen ter voorbereiding van de milieuvergunningsaanvraag worden opgeschort (projectvergaderingen, bezoek, …). Milieuvergunningsaanvragen die een bezoek van de bevoegde overheid of van andere instanties vereisen (de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp bijvoorbeeld) staan “stand-by” voor de duur van de quarantainemaatregelen. Openbare onderzoeken en bijeenkomsten van begeleidingscomitĂ©s en overlegcomitĂ©s kunnen niet plaatsvinden.

Gelet op de onrust waarmee de ondernemingen te maken hebben, zal het bestuur de “documenten na de vergunning” niet vragen, en zal een bijkomende termijn worden toegekend zodat deze documenten kunnen worden overhandigd bij de hervatting van het werk.

 

Hoe verloopt de instructie van de dossiers (milieuvergunning, met inbegrip van aanvragen voor wijziging of verlenging, aangifte, erkenning en registratie) tijdens de quarantaineperiode?

In het algemeen kan de betrokken bevoegde overheid (Leefmilieu Brussel of de gemeente) tijdens de opschortingsperiode nog altijd instructiehandelingen stellen en beslissingen nemen indien deze geen tussenkomst vereisen van een persoon, een bestuur of een externe instantie. In de mate van het mogelijke zet het bestuur zijn werk voort, en beslissingen die tijdens de quarantaineperiode worden genomen, zijn geldig.

Alle uitwisselingen tussen de aanvrager en de bevoegde overheid worden voortgezet. Elektronische communicatie is aanbevolen tijdens de quarantaineperiode.

 

Meer informatie?

Raadpleeg het besluit betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen, goedgekeurd door de Brusselse Regering op 2 april 2020.

Hebt u een aanvraag lopend ? Neem contact op met de ambtenaar die verantwoordelijk is voor uw dossier per e-mail (u vindt zijn gegevens in alle brieven over uw dossier)

Stuur uw andere vragen naar permit@leefmilieu.brussels

Raadpleeg eveneens de praktische gids voor milieuvergunningen.

Delen