Tijdelijke werkloosheid om economische redenen

16 maart 2020 om 10:03 

Close up finger businessman stopping wooden block from falling in the line of domino with risk concept.

In dit geval moet een onderscheid worden gemaakt tussen het systeem voor de arbeiders en de bedienden.

Arbeiders

Deze aanvraag moet worden gericht aan de RVA.

De werkgever moet een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de plaats waar de exploitatiezetel is gevestigd met vermelding van “CORONAVIRUS” als economische redenen.

Hierover vindt u alle informatie op de website van de RVA.

Bedienden

Indien u helemaal niet vertrouwd bent met deze regeling in het algemeen, raden we u ten stelligste aan in de eerste plaats de achtergrondinformatie “Schorsingen van de arbeidsovereenkomst – economische werkloosheid voor bedienden” te lezen.

2.1 Hoe en wat aanvragen?

In bepaalde gevallen moet de onderneming hiervoor een aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden indienen bij onze administratie en/of een ondernemingsplan indienen. In andere gevallen moet men zich enkel wenden naar de RVA.

Ofwel behoort de onderneming tot een sector die een sectorale CAO heeft afgesloten over dit systeem, namelijk :

  • PC 209 (140.872) metaalfabrikatennijverheid
  • PC 214 (128.963) textielnijverheid
  • PC 221 (140.602) papiernijverheid
  • PC 222 (153.909) papier- en kartonbewerking
  • PC 315.01 (121.717) het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector
  • PC 315.02 (110.516) voor de luchtvaartmaatschappijen
  • PC 324 (108.645) voor de diamantnijverheid en -handel
  • PC 327 (150.931) voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven.

In de loop van de volgende dagen zullen waarschijnlijk ook andere sectoren zulke cao afsluiten (gelieve hiervoor deze pagina blijvend te consulteren).

In dit geval kan de werkgever de toepassing van deze regeling meedelen aan de RVA door aan te tonen dat de onderneming :

  • hetzij een daling van 10% van de omzet, de productie of de bestellingen heeft gekend in het kwartaal dat aan de aanvraag voorafgaat;
  • hetzij door een erkenning door de Minister van Werk (zie infra punt 2.2).

Ofwel heeft de onderneming een ondernemings-CAO, onderhandeld met de vakbondsafvaardiging en ondertekend door een vakbondssecretaris:

de uitvoeringsprocedure is identiek aan die vastgelegd voor de sectorale CAO’s.

Indien er geen sectorale CAO wordt afgesloten en de onderneming geen vakbondsdelegatie heeft of niet in staat is geweest om binnen de 14 dagen tot een akkoord te komen, moet de onderneming een ondernemingsplan samen met een aanvraag tot erkenning indienen:

Aanvraag tot erkenning door de Minister van Werk

Onder bepaalde voorwaarden (zie het vorig punt) moet een erkenning (DOCX, 34.76 KB)als onderneming in moeilijkheden door de Minister van Werk (DOCX, 34.76 KB) worden aangevraagd.

De aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden wordt via een gemotiveerde en aangetekende brief verstuurd naar de directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, samen met het ondernemingsplan of de collectieve arbeidsovereenkomst.  De erkenning gebeurt dan in het kader van het vierde criterium dat de wet voorziet: op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

De onderneming moet de onvoorziene omstandigheden, die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben, bewijzen. De onderneming moet het bewijs leveren van het oorzakelijk verband tussen de onvoorziene omstandigheden en de substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen.

Ondernemingsplan

Onder bepaalde voorwaarden (zie punt 2.1) moet de onderneming dus samen met de aanvraag ook een ondernemingsplan indienen, namelijk wanneer het niet kan verwijzen naar een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst of niet beschikt over een ondernemings-cao. Het in te vullen model voor zulk ondernemingsplan (DOCX, 23.59 KB).

 

Informatie: Federale Overheidsdienst Werkgeledenheid, Arbeid en Social Overleg

Delen