UBO register: verplichte registratie vóór 30 september

Door  - 7 februari 2019 om 14:02 

©GettyImage

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) vloeit voort uit de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. De wet voorziet in de oprichting in België van een register van de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen. Elke Belgische onderneming (met inbegrip van vzw’s en stichtingen) moet uiterlijk op 30 september 2019, op straffe van een geldboete, een bepaalde hoeveelheid informatie in het register laten opnemen.

    1. Wie zijn de begunstigden van een vennootschap?

Het zijn de natuurlijke personen die, direct of indirect, alleen of in coördinatie met anderen, een recht van deelneming uitoefenen en/of een voldoende financieel belang in de vennootschap hebben. In dit verband verwijst de wetgever naar een indicatieve drempel van 25% van de aandelen en/of stemrechten. Personen die het recht hebben om op een andere manier deel te nemen (bijvoorbeeld door middel van een aandeelhoudersovereenkomst of via het recht om een meerderheid van de bestuurders te benoemen of te ontslaan), komen eveneens in aanmerking. Indien geen enkele natuurlijke persoon op deze manier kan worden geïdentificeerd, wordt aanvaard dat de leden van het management van de onderneming de uiteindelijke begunstigden zijn.

      2. Welke informatie dient te worden verstrekt?

Dit betreft gegevens zoals naam, geboortedatum, woonplaats, rijksregisternummer en nationaliteit van de uiteindelijke begunstigde. Ook moet worden aangegeven wanneer deze persoon begunstigde is geworden, en op welke basis. Het is verplicht om de omvang (percentage) van het financiële belang van die persoon in de onderneming te vermelden.

    3. Hoe moet de informatie worden doorgegeven en wie is verantwoordelijk?

De informatie moet via het MyMinFin online platform naar het UBO-register worden verzonden. Dit is de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan of de door dit orgaan gemachtigde persoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de FOD Financiën voor meer uitleg over de manier waarop u informatie op het platform kunt invoeren.

    4. Wanneer moet de informatie worden doorgegeven?

Het FOD Financiën heeft de invoeringstermijn verlengd tot 31 maart 2009. Daarna moet elke wijziging van de UBO-gegevens (adres, omvang van het belang…) binnen een maand na de datum waarop de wijzigingen bekend is, aan het UBO- register worden doorgegeven. Elk jaar moet de informatieverstrekker de situatie van zijn UBO’s bevestigen of aanpassen.

       5. Wie krijgt toegang tot de gegevens in het UBO-register?

De toegang wordt enerzijds verleend aan de bevoegde overheden die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van terrorisme en van het witwassen van geld, met inbegrip van de belastingbesturen, naast entiteiten die onderworpen zijn aan de verplichting om toezicht te houden op hun cliënten in het kader van de antiwitwaswetgeving (banken, advocaten, notarissen, accountants enz.). Anderzijds zal elke burger, wat de bedrijven betreft, bepaalde gegevens kunnen raadplegen, zonder dat er een legitiem belang moet worden aangetoond. Particulieren kunnen zo achterhalen wie de UBO van een onderneming is en hoe omvangrijk zijn belang is (%). Om privacy redenen blijven sommige gegevens zoals voornaam, woonplaats of geboortedatum niet toegankelijk voor particulieren.

        6. Wat als we de gegevens niet (tijdig) doorgeven?

Strafrechtelijke boetes tussen 400 en 40.000 € kunnen worden opgelegd bij niet naleving van deze verplichtingen. Een bijkomende administratieve boete van 250 tot 50.000 € kan worden opgelegd aan de leden van het bestuursorgaan.

 

 

Delen