Welke nieuwigheden in 2019?

Door  - 20 december 2018 om 16:12 

©GettyImages

Elk nieuw jaar brengt nieuwigheden. Wat staat ons op juridisch, fiscaal en ecologisch vlak te wachten? Op welke veranderingen bereidt u zich best voor in de dagelijkse organisatie van uw bedrijf? Wat is nieuw voor uw medewerkers? Een kort overzicht van de voor dit jaar geplande belangrijkste veranderingen.

Nieuwe banen dankzij de ‘job deal’

Het afgelopen zomer gesloten werkgelegenheidspact is in werking getreden. Deze overeenkomst tussen de federale regering, de sociale partners en de deelstaten omvat 28 maatregelen bedoeld om de creatie van banen te stimuleren. Dit pact bevat eerst en vooral een tiental maatregelen om het tekort aan banen te bestrijden. De regering is van plan om verschillende hefbomen te hanteren, in het bijzonder de fiscaliteit. Dit uit zich in de belofte om gewestelijke premies aan werkzoekenden die een opleiding volgen in een knelpuntberoep, belastingvrij te houden. Deze ‘job deal’ is er ook op gericht om al diegenen die hun baan zijn kwijtgeraakt, weer aan het werk te krijgen. Tot slot staan nog andere maatregelen op het menu, zoals outplacement, toegang tot tijdskrediet aan het einde van de loopbaan, opleiding, enz.

Ecologisch ontwerp en energie-etikettering: nieuwe verplichtingen

Sinds 1 januari 2019 is het gebruik van de EPREL-databank een nieuwe verplichting voor alle producten die onder de wetgeving inzake energie-etikettering vallen. Deze maatregel impliceert het downloaden, door fabrikanten en leveranciers, van energie-etiketteringsgegevens en technische documentatie per producttype. Etikettering wordt nu een integraal onderdeel van het verkoopproces.

De database werd opgezet is om de markt billijker te maken dankzij een snellere identificering van producten die niet aan de eisen voldoen. Dit effent de weg voor meer gerichte controles op bedrijven die zich minder aan de regels houden.

Taxshift: laatste fase op komst

Drie jaar geleden kondigde de regering een belastingverschuiving (taxshift) aan om de arbeidskosten te verlagen en de koopkracht van de Belgen te verhogen. Daartoe werd reeds in 2016 – en daarna ook in 2018 – een reeks maatregelen genomen, waaronder een vermindering van de werkgeversbijdragen, een verhoging van de forfaitaire vaste beroepskosten, enz.

Op 1 januari 2019 beginnen we aan de derde (en voorlopig laatste) fase van de taxshift.

Kortom:

 • Het belastingkrediet werkbonus of fiscale werkbonus stijgt van 28,03% naar 33,14%.
 • Het onderscheid tussen de gewone en de verhoogde basis belastingvrije som verdwijnt. Er zal slechts één hogere basis belastingvrije som gelden van niet-geïndexeerd 4.785 EUR.
 • De schijf van 40% wordt nogmaals verbreed. Hierdoor wordt opnieuw een groter stuk van het inkomen onderworpen aan een lager belastingtarief.

Het nettoloon zal voor iedereen stijgen dankzij de maatregelen die de regering vooropstelt. De stijging zal iets hoger zijn voor werknemers met een laag loon, door de fiscale werkbonus.

Binnenkort een vereenvoudigd vennootschapsrecht

Het Belgische vennootschapsrecht voldoet al lang niet meer aan de behoeften van de hedendaagse ondernemerswereld. Onder leiding van Koen Geens werd afgelopen najaar een hervorming van het Wetboek van Vennootschappen ingediend in het parlement. Dit herontworpen wetboek is bedoeld om flexibeler en eenvoudiger te zijn voor bedrijven en bedrijfsleiders. Het is de bedoeling om het Belgische vennootschapsrecht aantrekkelijker te maken dan in de buurlanden, om zo meer bedrijven en talent naar ons land te lokken. Belangrijke hervormingen zijn bijvoorbeeld:

 • een vermindering van het aantal juridische structuren;
 • de mogelijkheid om een onderneming in de vorm van een BVBA op te richten zonder de minste euro aan kapitaal in te brengen;
 • flexibiliteit voor dividenden;
 • een nieuw uitstapmechanisme voor aandeelhouders;
 • ‘niet-fysieke’ bestuursvergaderingen

Het wetsvoorstel van de regering zal zijn wetgevend parcours door het parlement volgen voordat het definitief wordt.

Binnenkort een afschaffing van op anciënniteit gebaseerde beloning?

2019 zou het einde van de bezoldiging in functie van de anciënniteit kunnen betekenen. Volgens een onderzoek van Acerta is 57,6% van de werkgevers in alle sectoren voorstander van een volledige afschaffing van de waardering van anciënniteit. In de commerciële sector stijgt dit cijfer tot 72%. Het belangrijkste argument van bedrijven is dat dit systeem onvoldoende motiverend is voor werknemers. De werkgevers zijn van mening dat anciënniteit en productiviteit niet noodzakelijkerwijs parallel stijgen. In geval van stopzetting van het systeem moet de loondifferentiatie voor 86% van de ondervraagden gebaseerd zijn op de evaluatie van de prestaties.

Een korte-termijnhuurcontract voor handelspanden

In de afgelopen jaren kenden kortstondige handelszaken een flinke opkomst. Om nieuwe producten te testen, een creatie te lanceren of voorraden te liquideren, openen handelaars een verkooppunt voor een paar weken of maanden op strategische locaties. Tot nu toe konden deze handelaars zulke commerciële ruimtes alleen huren via een precaire bezettingsovereenkomst. Voortaan kunnen zij een korte-termijn commerciële huurovereenkomst aangaan van maximaal één jaar. Vele doelstellingen kunnen dankbaar gebruik maken van deze formule: de verkoop bevorderen, de commerciële aantrekkelijkheid van een winkelstraat uittesten, commerciële leegstand bestrijden, maar ook jonge ondernemers aanmoedigen om een bedrijf op te starten door hun product in alle veiligheid te testen.

Nieuwe vrijhandelsovereenkomsten

In 2018 is aanzienlijke vooruitgang geboekt in de internationale handel. De Europese Unie heeft bijvoorbeeld een vrijhandelsovereenkomst ondertekend met Canada (Ceta) en Japan (Jefta). De Europese Unie wil op die manier de grootste vrijhandelszone ter wereld samenstellen. Er zijn eveneens intensieve onderhandelingen gaande met Vietnam en Indonesië, met de hoop op een positief resultaat in 2019.

Mobiliteit, nog steeds in het middelpunt van de belangstelling

Vorig jaar hadden we het al over verscheidene voorstellen van de regering rond het mobiliteitsbudget. Deze wettekst wordt vermoedelijk in december 2018 goedgekeurd. De werknemers die een bedrijfswagen bezitten, zouden deze voortaan – onder bepaalde voorwaarden – kunnen inruilen voor een mobiliteitsbudget dat overeenstemt met de totale kost van de bedrijfswagen. Met dit budget zouden werknemers kunnen kiezen voor een milieuvriendelijkere bedrijfswagen of alternatieve en duurzame transportmiddelen. Het mobiliteitsbudget zou naast de cash-for-car regeling bestaan, waardoor werknemers hun bedrijfsauto kunnen inruilen voor een laag belaste uitkering.

Brussel hervormt zijn steun aan de economische groei

Onder leiding van Didier Gosuin hervormt de Brusselse regering de verdeling van de 27,5 miljoen euro die jaarlijks aan bedrijven wordt toegekend. De kern van deze hervorming is meer steun verlenen aan KMO’s en ZKO’s, die 98% van het Brusselse ondernemerschap uitmaken.

Nieuwe hulpmaatregelen zijn in opkomst, terwijl andere verdwijnen. Steunmaatregelen die te complex zijn (en daarom te weinig gebruikt worden), evenals steun die onverwachte meevaller-effecten teweegbrengt, worden geëlimineerd. Een paar voorbeelden van nieuwe hulpmiddelen:

 • uitgebreide pre-activiteitsubsidies;
 • ondersteuning van e-commerce en coworking;
 • investeringssteun voor de aankoop van tweedehands materieel;

Grote bedrijven worden echter niet vergeten. Zij krijgen twee nieuwe hulpmiddelen voor industriële omschakeling of technologische verandering en de validatie van de vaardigheden van werknemers.

De lancering van een digitaal platform dat alle stappen samenbrengt, zal het systeem vereenvoudigen. Het is ook de bedoeling dat de steun sneller wordt uitbetaald.

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) wordt vernieuwd

In april 2019 treedt het nieuwe BWRO in werking om de stedenbouwkundige regels te vereenvoudigen. Het nieuwe Wetboek heeft de uitdagende taak om beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de sector, de burgers en de beroepsbeoefenaren, echter mét inachtneming van de jurisprudentie van de Raad van State en de Europese richtlijnen.

De belangrijkste pijlers van het BWRO zijn een vereenvoudiging van het planningsproces en van het onderzoek van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, naast meer flexibiliteit voor de gemeentelijke planningsinstrumenten, een gestroomlijnd beheer van gemengde projecten en een nieuwe procedure voor erfgoedclassificatie.

Wilt u op de hoogte blijven van alles wat te maken heeft met de actualiteit, de economie, het werk en het leven van vennootschappen? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Delen