BV: 6 nieuwe elementen in het Vennootschapswetboek sinds 1 januari 2020

Door  - 4 februari 2020 om 13:02 

© GettyImages

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd op 1 mei 2019 van kracht en wordt toegepast op elke vennootschap die sinds die datum is opgericht. Voor alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen die toen al bestonden, is het nieuwe wetboek sinds 1 januari 2020 van toepassing. Als dit voor u het geval is, moet u weten wat uw verplichtingen zijn. Zes elementen verdienen uw aandacht.

 

  1. De benaming van de vennootschap: De nieuwe wetgeving heeft het aantal vennootschapsvormen drastisch verminderd. De meest opvallende wijziging is ongetwijfeld de herkwalificatie van de BVBA als BV. Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen op 1 mei 2019 is het trouwens niet meer mogelijk om een BVBA op te richten. Die is nu vervangen door de BV. In bestaande BVBA’s dient het bestuursorgaan van de vennootschap vanaf 1 januari 2020 in alle documenten de vermelding ‘BVBA’ te vervangen door ‘BV’. Dit geldt onder meer voor de uitgereikte facturen, de prijsoffertes, de aanbestedingen, het briefpapier, visitekaartjes en de website. Kortom, op alle officiële documenten die u gebruikt.
  2. Wijziging van uw functie: Het woord ‘zaakvoerder’ ruimt de plaats voor ‘bestuurder’. Vanaf 1 januari 2020 moet u, wanneer u een document tekent namens uw BV, uw titel van ‘bestuurder’ vermelden. Dit geldt voor alle documenten die u uitgeeft, met inbegrip van contracten, financieringen, verstuurde brieven en e-mails.
  3. Mogelijkheid om een gedelegeerd bestuurder te benoemen: als er meerdere bestuurders zijn in uw BV, dan treden die collectief op in een ‘raad van bestuur’. Normaliter moet elke bestuurder dan alle genomen beslissingen en alle handelingen die te maken hebben met het bestuur, ondertekenen. Op het beheer van de vennootschap te vergemakkelijken, is het nochtans aangewezen om onder de bestuurders een ‘gedelegeerd bestuurder’ te benoemen, belast met het dagelijks bestuur. Deze bestuurder is bevoegd om alleen de handelingen van het dagelijks bestuur te verrichten, zonder de handtekening van alle andere bestuurders.

  4. De afschaffing van het maatschappelijk kapitaal voor BV’s en CV’s: De besloten vennootschap (BV) en de coöperatieve vennootschap (CV) zijn voortaan vennootschappen zonder maatschappelijk kapitaal. Dit betekent dat het kapitaal en de wettelijke reserve van alle bestaande BVBA’s en CV’s van rechtswege zullen worden omgezet .
  5. De uitkering van de winst wordt aan tests onderworpen: het zal niet langer mogelijk zijn om geld aan de onderneming te onttrekken via een uitkering van dividend. Een dividend kan slechts worden uitgekeerd als de solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming dit toelaten. Een dividend uitkeren is dus alleen mogelijk wanneer het netto vermogen niet negatief wordt of riskeert te worden. En voor zover alle schulden die binnen de komende 12 maanden moeten worden vereffend, wel degelijk kunnen worden betaald.
  6. De aansprakelijkheid van de bestuurder: Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen beperkt de aansprakelijkheid van de bestuurders. De hoogte van hun aansprakelijkheid hangt af van de omvang van de onderneming. De maximumbedragen variëren tussen 125.000 en 12 miljoen euro. Het plafond is echter uitsluitend van toepassing op ‘lichte en toevallige nalatigheden’. De aansprakelijkheid van de bestuurder is onbeperkt in geval van herhaalde lichte fouten en ernstige fouten. Dit geldt ook bij frauduleuze opzet en bij niet-betaling van de sociale zekerheidsbijdragen, de btw of de bedrijfsvoorheffing.
Delen