Solvit: hulp bij het oplossen van geschillen op de Europese markt

Door Mehdi Ferron  - 11 mei 2019 om 12:05 

© Getty

Erkenning van beroepskwalificaties, goedkeuring voor verkoop, terugbetaling van de btw … Heeft uw bedrijf problemen met overheden van een ander EU land?Oordeelt u dat uw rechten niet worden gerespecteerd door het openbaar bestuur van dit land? Solvit kan u helpen.

Het beginsel van voorrang van het Europees recht dat sinds 1964 (1) door het Hof van Justitie is vastgelegd, bepaalt dat het Gemeenschapsrecht een hogere waarde heeft dan de nationale wetgevingen van de lidstaten. Sommige actoren van nationale overheden verzetten zich echter tegen dit beginsel, soms wegens een gebrek aan kennis van de wet. Voor Europese bedrij ven die in verscheidene EU landen actief zijn, kan dit een probleem opleveren waar ze niet aan uitgeraken. Daarom richtte de Europese Commissie in 2002 Solvit op. Deze kosteloze dienst voor geschillenbeslechting zorgt ervoor dat de lokale overheid de interne- marktwetgeving toepast en naleeft. Elke lidstaat beschikt over een Solvit-centrum, dat bedrij ven kunnen inroepen naar aanleiding van een beslissing die zij als oneerlijk beschouwen, of van een procedure die zij als discriminerend ervaren.

Het Solvit-centrum herinnert de betrokken overheden aan uw rechten uit hoofde van het Europese recht en werkt met hen samen om een oplossing te vinden. Solvit is dus geen informatiecentrum, maar een bron van praktische hulp voor bedrij ven. De erkenning van beroepskwalificaties, het recht om in het buitenland te werken, grensoverschrijdende betalingen, terugstorting van de btw … Dit zijn enkele voorbeelden van al wat onder het gemeenschapsrecht valt en dus in geval van een probleem, een tussenkomst van Solvit rechtvaardigt. Let wel: Solvit grij pt alleen in wanneer problemen onder zij n aandacht worden gebracht, dus nooit op eigen initiatief. Nadat de klacht is ingediend en de zaak aanvaard, werkt Solvit samen met de betrokken overheden om het probleem tussen de onderneming en het nationale bestuur op te lossen.

Een antwoord op het geschil moet binnen 10 weken worden gegeven. Solvit heeft zich in 15 jaar bestaan kunnen positioneren als een effectieve faciliterende instelling voor de naleving van de beginselen van de interne markt. Maandelijks worden er ongeveer 200 zaken behandeld, waarvan 89% een oplossing vindt. Voorbeelden zij n de Portugese ingenieur die in Spanje niet kon werken omdat zij n kwalificaties niet werden erkend; een Britse fabrikant van medische weegschalen, die reeds naar de EU exporteerde maar aan wie Frankrijk om aanvullende tests vraagt; een Luxemburgsconsultancybureau dat een Bulgaarse burger in dienst wilde nemen, die echter moeite had om een werkvergunning te krijgen… De Europese commissie wil de zichtbaarheid van

Solvit verder verbeteren, met name via de portaalsite ‘Uw Europa’, en dit instrument geleidelijk een rol geven bij de bewustmaking voor het gemeenschapsrecht.

 

3 voorwaarden waaraan een probleem moet voldoen om door Solvit te worden aangepakt

• Het probleem is van grensoverschrijdende aard: het gaat om de dienstverlening van uw bedrijf in een ander Europees land of de vestiging van uw activiteit in een ander Europees land.

• Een lokale overheidsinstantie of -administratie is betrokken wegens de onjuiste toepassing van discriminerende regels, besluiten of administratieve formaliteiten.

• Het heeft te maken met het Europese recht, dat door de lokale overheid niet wordt nageleefd.

 

Beci kan, via het EEN-netwerk, de problemen van Brusselse bedrijven aan Solvit voorleggen.

Contact: Jean-Philippe Mergen – Tel.: 02 210 01 77 – jpm@beci.be.

Of rechtstreeks aan Solvit: http://ec.europa.eu/solvit.

EEN

(1) Besluit Costa/ENEL, zaak 6-64 (15 juli 1964)

Delen

Jean-Philippe Mergen

Director Export - Enterprise Europe Brussels