Verkoop van onroerend goed via e-mail voortaan mogelijk

18 oktober 2018 om 14:10 

©GettyImages

In juli 2017 publiceerde Judit Karlsson een verschroeiende kritiek in Immospector over de rechtspraak van het hof van beroep van Antwerpen. Het hof was van mening dat op basis van artikelen XII.15 en XII.16 van het Wetboek van economisch recht (‘WER’) een verkoopsovereenkomst voor een onroerend goed niet op elektronische wijze tot stand kon komen. Ter herinnering, artikel XII.15 van het WER vermeldt dat een elektronisch afgesloten contract dezelfde rechtsgevolgen heeft als een contract op papier. Artikel XII.16 lijst een aantal rechtshandelingen op (waaronder de verkoop van een onroerend goed) waarop artikel XII.15 niet toegepast kan worden. Voor die rechtshandelingen blijft een ‘papieren’ document nog steeds noodzakelijk.

Het vermelde hof van beroep aanvaardde zelfs niet het bewijs van een mondelinge overeenkomst betreffende de verkoop van een onroerend goed via een elektronisch document. Het hof maakte op die manier abstractie van het consensuele karakter van de verkoop (artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek).

De wetgever wenst de zaken te verduidelijken met de wet van 20 september 2018 tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg; Deze wet treedt op 20 oktober 2018 in werking. De wet bepaalt dat de rechter de toepassing van artikel XII.15 WER niet kan weigeren, tenzij hij “het bestaan vaststelt van praktische belemmeringen voor het vervullen van een wettelijke of reglementaire vormvereiste in het kader van de totstandkoming van een contract langs elektronische weg”. Concreet verbiedt de wet aan de rechter, in geval van de verkoop van een onroerend goed, om de geldigheid van het verkoopscontract niet te erkennen, als de enige reden voor die verwerping is dat het elektronisch tot stand is gekomen.

Laten we hopen dat deze wetgevende maatregel de juridische zekerheid inzake de verkoop van onroerende goederen zal herstellen.

 

Judit Karlsson

Avocat | Advocaat | Attorney-at-law

Contact :

j.karlsson@crosslaw.be | www.crosslaw.be

 

Delen