Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel
Vereniging zonder winstoogmerk
Louizalaan 500 te 1050 Brussel
0407407522
Statutenwijziging

 

Ingevolge de buitengewone algemene vergadering van 29 november 2004 die het vereiste aanwezigheidsquorum niet heeft bereikt en de tweede buitengewone algemene vergadering van 20 december 2004, werd volgende nieuwe tekst van de statuten goedgekeurd. Deze tekst annuleert en vervangt de statuten welke werden gepubliceerd op 17 december 1998.

TITEL EEN  : BENAMING, ZETEL, VOORWERP EN DUUR VAN DE VERENIGING

Artikel 1 :  Hierbij wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht onder de benaming “Chambre de Commerce et d’Industrie de Bruxelles – Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel”, afgekort “Chambre de Commerce – Kamer van Koophandel” of nog “CCIB – KHNB”.

Deze vereniging zet de instelling voort, die vroeger bestond onder verscheidene benamingen en rechtsvormen.

Artikel 2 :  De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement Brussel, te 1050 Brussel, Louizalaan 500.

Artikel 3 :  De vereniging heeft tot doel de verwezenlijking in volle onafhankelijkheid van:

 1. de bevordering van de ekonomische aktiviteit en de sociale welvaart in de Brusselse regio door groepering van natuurlijke en rechtspersonen, bedrijven, groeperingen en verenigingen die baat hebben bij deze bevordering op gewestelijk, federaal, Europees en internationaal vlak;
 2. de bevordering, de ondersteuning en de bescherming van de specifieke en algemene belangen van de ondernemingen uit de handel, ambacht en industrie, van die van de zelfstandigen en van de beoefenaars van vrije beroepen alsook van die van de verenigingen en groeperingen die hen vertegenwoordigen.
 3. de deelname aan initiatieven van de representatieve instellingen die dezelfde doeleinden nastreven;
 4. de bevestiging van en de steun aan de Brusselse regio als ontmoetingspunt en uitwisselingscentrum voor de bedrijven en zelfstandigen uit de verschillende regio’s van het land, uit die van de Europese Unie en verder, op internationaal vlak in de ruimste zin van het woord.

De algemene vergadering kan, door een statutenwijziging, het doel waarvoor de vereniging werd opgericht aanpassen of uitbreiden.

Artikel 4 :  Ze verwezenlijkt dit doel ondermeer door:

 1. diensten te organiseren om de Brusselse ondernemingen in het algemeen en haar leden in het bijzonder te helpen bij de uitoefening van hun werkzaamheden en om de ontwikkeling van hun handelsbetrekkingen zowel in België als met de ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn in de hand te werken;
 2. te zorgen voor de permanente vorming, de sociale promotie en de vervolmaking door het organiseren van vergaderingen, colloquia, congressen, seminaries en leergangen;
 3. het verspreiden van informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met die doeleinden, door het al dan niet periodiek uitgeven en publiceren van studies en brochures;
 4. met alle wettelijke middelen, de aanneming te bewerkstelligen van de maatregelen die overeenstemmen met de door de vereniging behartigde belangen; door, wanneer zij het nuttig acht, de meningen en wensen van haar leden aan de overheid mede te delen en ze bij deze overheid te steunen;
 5. al dan niet tegen vergoeding prestaties te verstrekken;
 6. zowel in België als in het buitenland de aanwezigheid van de Brusselse bedrijven te steunen of te organiseren in handels- of bedrijfsevenementen zoals jaarbeurzen, salons, colloquia, contactdagen;
 7. de oprichting en de aansluiting van beroepsverenigingen te bevorderen;
 8. partnerships te bewerkstelligen met Belgische en buitenlandse organisaties die de economische kringen vertegenwoordigen.

Ze kan alle handelingen verrichten, die strekken tot de rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Artikel 5 :  De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

TITEL TWEE  : LEDEN, TOETREDING, ONTSLAG, UITSLUITING

SECTIE I. : GEMENE BEPALINGEN

Artikel 6 :  De Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel wordt enerzijds samengesteld door effectieve leden, natuurlijke of rechtspersonen en anderzijds door toetredende leden, beide categorieën in onbeperkt aantal. Het minimum aantal effectieve leden bedraagt 500, behalve indien de accreditatievoorwaarden die binnen de Federatie van de Kamers voor Handel en Nijverheid van België werden ingevoerd en die van toepassing zijn op de Kamers voor Handel en Nijverheid in België, anders voorzien.

Enkel de effectieve leden genieten van de rechten die hen door de wet of door deze statuten worden toegekend.

Met uitzondering van deze sectie, wordt in deze statuten onder de term “lid” zonder enig verdere toelichting, het effectieve lid bedoeld.

Artikel 7 :  De titel van erelid kan door de Raad van Bestuur worden toegekend aan personaliteiten uit de zaken- of politieke wereld die zowel in België als in het buitenland zijn gevestigd.

Artikel 8 :  Het bedrag van het lidmaatschapsgeld wordt vastgesteld door de algemene vergadering die de begroting goedkeurt, binnen de grenzen vastgesteld bij artikelen 13 en 15 en met inachtneming van de categorieën voorzien door het huishoudelijk reglement.

Het lidmaatschapsgeld moet worden betaald bij ontvangst van de uitnodiging tot betalen en is verschuldigd voor het volledige werkingsjaar.

Niemand is boven het bedrag van zijn lidmaatschapsgeld verbonden.

Artikel 9 :  Het staat elk lid vrij uit de vereniging te treden door zijn ontslag bij de Raad van Bestuur in te dienen.

Elk lid dat zijn lidmaatschapsgeld niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen. Hij blijft nochtans gehouden de onbetaald gebleven verstreken bedragen te betalen.

Elk lid dat zich schuldig maakt aan een laakbaar feit zal gehouden zijn ontslag te nemen, onverminderd zijn eventuele uitsluiting ingeval van weigering.

Artikel 10 :  De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering en met meerderheid van tweederden der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Het met uitsluiting bedreigd lid moet de mogelijkheid krijgen om uitleg te geven.

Artikel 11 :  De leden en meer bepaald de ontslagnemende of uitgesloten leden, evenals de wettelijke erfgenamen, legatarissen en vertegenwoordigers van een overleden lid of van een lid dat de rechtspersoonlijkheid heeft verloren, kunnen geen aanspraak maken op de totale of gedeeltelijke terugbetaling van de gestorte bijdragen. Zij kunnen evenmin rechten laten gelden op het maatschappelijk bezit.

Zij kunnen evenmin een zegellegging of inventaris op de goederen en waarden van de vereniging vorderen, noch om de verdeling of de veiling ervan verzoeken.

SECTIE II. : EFFECTIEVE LEDEN

Artikel 12 :  De aanvragen om toetreding geschieden schriftelijk en moeten ondertekend zijn door de kandidaat-leden. Zij impliceren van rechtswege de aanvaarding van de statuten en de reglementen van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel.

De aanvragen worden gepubliceerd in één of meerdere voor de leden toegankelijke publicaties van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel.

De Raad van Bestuur doet uitspraak over de aanvragen om toetreding. Hij kan deze bevoegdheid overdragen aan het Uitvoerend Comité.

Geweigerde aanvragen hoeven niet met redenen te worden omkleed.

Artikel 13 :  Het lidmaatschapsgeld mag de som van 100.000 euro per werkingsjaar niet overschrijden.

SECTIE III. : TOETREDENDE LEDEN

Artikel 14 :  Enkel de beroepsverenigingen die de vertegenwoordiging en de behartiging van de specifieke belangen van hun leden en/of de studie en de vervolmaking van de wetenschappen, kunsten of technieken die hun activiteit betreffen tot doel hebben, kunnen om hun toetreding als toetredend lid verzoeken.

Iedere aanvraag tot toetreding als toetredend lid wordt door de betrokkenen aan de Raad van Bestuur gezonden die beslist over het gevolg dat eraan dient te worden gegeven. Hij kan deze bevoegdheid aan het Uitvoerend Comité overdragen.

De aanvraag tot toetreding impliceert van rechtswege aanvaarding van de statuten en reglementen van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel.

Weigeringen hoeven niet met redenen te worden omkleed.

Artikel 15 :  Het lidmaatschapsgeld mag de som van 20.000 euro per werkingsjaar niet overschrijden.

 

TITEL III.  : BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR

A. Raad van Bestuur

Artikel 16 :  De Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld wordt door natuurlijke personen en waarvan het aantal tenminste 20 leden en ten hoogste 50 leden bedraagt.

Iedere kandidaat dient de hoedanigheid van lid te hebben of te worden afgevaardigd door een lid van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel overeenkomstig de bij het huishoudelijk reglement bepaalde regels, actief zijn als zelfstandige of een verantwoordelijke functie uitoefenen binnen de onderneming of de socio- economische organisatie dat lid is, in het bezit zijn van zijn politieke en burgerrechten, Belg of burger van een lidstaat van de Europese Unie zijn, en minder dan 65 jaar oud zijn of , wat de fungerende Voorzitter betreft, minder dan 70 jaar oud zijn.

Bij afwijking van lid 2 kan de algemene vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, de hoedanigheid van bestuurder aan persoonlijkheden van vreemde nationaliteit buiten de Europese Unie toekennen, voor zover hun aantal 1/6de van het totale aantal bestuurders niet overschrijdt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur die bij een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders beslist, kan de Algemene vergadering de definitief uittredende Voorzitter van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel van rechtswege lid van de Raad van Bestuur benoemen en dit voor een periode welke het eerst verstrijkt : ofwel gedurende de 5 jaren na die van zijn Voorzitterschap, ofwel tot dat hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de algemene vergadering de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur de hoedanigheid van bestuurder gedurende zijn functie toekennen. De algemene vergadering kan evenwel tijdelijk of definitief een einde stellen aan deze hoedanigheid van bestuurder.

Artikel 17 :  De kandidaturen tot een mandaat van bestuurder dienen door de Voorzitter van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel schriftelijk te zijn ontvangen uiterlijk op 31 augustus van ieder jaar.

Evenwel kan de vernieuwing van het lopende mandaat door de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering worden voorgesteld zonder voorafgaande schriftelijke kandidatuur van betrokkene, voor zover deze laatste beantwoordt aan de voorwaarden van artikelen 16 en 21 en deze schriftelijk niet liet weten dat hij de vernieuwing van zijn mandaat niet wenste.

De voorzitter in functie tijdens het maatschappelijke jaar welke de gewone algemene vergadering voorafgaat, is van rechtswege kandidaat tot een mandaat van bestuurder, voor zover hij de leeftijd van 70 jaar niet heeft bereikt.

Het erelidmaatschap van de binnen de Raad van Bestuur uitgeoefende hoogste functie kan door de algemene vergadering aan de bestuurders worden toegestaan, die tijdens tenminste 10 jaar effectief zetelden en definitief uittreden.

Artikel 18 :  De stemming voor de samenstelling van de Raad van Bestuur geschiedt bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, de onthoudingen niet meegerekend.

Er is geen stemming vereist wanneer het aantal kandidaturen niet het aantal toe te kennen mandaten overschrijdt.

Artikel 19 :  De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter, een eerste Ondervoorzitter, twee Ondervoorzitters en een Penningmeester.

De Voorzitter dient, op het ogenblik van de toekenning van zijn eerste mandaat, jonger dan 65 jaar zijn.

Artikel 20 :  Onverminderd artikel 16, alinea 4 en 5, worden de leden van de Raad van Bestuur voor één jaar benoemd.

De mandaten zijn vier keer achtereen hernieuwbaar, vervolgens zijn het niet meer gedurende één jaar. Evenwel, ongeacht zijn vorige mandaten, is de Voorzitter viermaal na elkaar herkiesbaar.

Na afloop van deze termijn en bij afwijking van lid 1 van dit artikel kan de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur die bij meerderheid van tenminste drie vierden van zijn aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders beslist, het mandaat van bestuurder van de fungerende Voorzitter gedurende maximaal twee jaren achtereen verlengen, voor zover hij de leeftijd van 70 jaar nog niet heeft bereikt.

Het mandaat van bestuurder is kosteloos.

Artikel 21 :  Door het aanvaarden van hun mandaat gaan de leden van de Raad van Bestuur de verplichting aan om de diverse vergaderingen waarop zij worden uitgenodigd bij te wonen.

Artikel 22 :  Wanneer tijdens het werkingsjaar de Raad van Bestuur niet meer voltallig is ten gevolge van ontslag, overlijden of enige andere oorzaak, zal de ontbrekende bestuurder maar vervangen moeten worden wanneer het aantal bestuurders minder dan 20 bedraagt.

Iedere bestuurder die tijdens de uitoefening van zijn mandaat niet meer beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 16, met uitzondering van de leeftijdsgrens, wordt van rechtswege als ontslagnemend uit de Raad van Bestuur beschouwd.

Artikel 23 :  De Voorzitter van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle omstandigheden.

Hij convoceert en presideert de algemene vergadering, de Raad van Bestuur, en het Uitvoerend Comité.

Hij maakt rechtens deel uit van alle commissies.

Is de Voorzitter tijdelijk verhinderd, dan worden zijn functies waargenomen door de eerste Ondervoorzitter of, bij ontstentenis, één van de Ondervoorzitters.

Is de Voorzitter niet meer in staat om op een permanente basis zijn functies waar te nemen, dan zal de eerste Ondervoorzitter de functie van Voorzitter ad interim waarnemen tot een eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 24 :  De Raad van Bestuur komt samen, op oproeping van de Voorzitter, telkens wanneer de belangen van de vereniging dat vereisen. Hij moet ook worden bijeengeroepen wanneer één vijfde van de bestuurders hiervoor schriftelijk verzoek doen bij de Voorzitter.

Artikel 25 :  De Raad van Bestuur kan maar beslissen wanneer één derde van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aanwezige leden, onthoudingen niet meegerekend, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 20, lid 3.

Stemmingen bij volmacht zijn toegelaten. Evenwel mag een bestuurder geen drager zijn van meer dan twee volmachten.

Bij staking der stemmen, is die van de Voorzitter doorslaggevend.

Artikel 26 :    De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beheer en van beschikking in de meest ruime zin te verrichten, onverminderd de bevoegdheden die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden.

Hij spreekt zich uit over de toetredingsaanvragen van individuele en collectieve leden. Hij kan deze bevoegdheid overdragen aan het Uitvoerend Comité.

Artikel 27 :  De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen en ondertekend door de Voorzitter van de vergadering en een bestuurder die daarop aanwezig was.

Artikel 28 :  De authentieke akten worden ondertekend door de Voorzitter of indien hij verhinderd is, door de eerste Ondervoorzitter of, bij ontstentenis, één van de Ondervoorzitters.

Ten aanzien van derden en onverminderd de bijzondere bevoegdheden overgedragen aan leden van het Uitvoerend Comité of aan mandatarissen, zullen alle akten, welke de vereniging verbinden, geldig getekend zijn door de Voorzitter of zijn vervanger zoals bepaald in het eerste lid van dit artikel, zonder dat deze ten aanzien van derden een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur of van het Uitvoerend Comité hoeven te rechtvaardigen.

De akten van het dagelijks bestuur worden ondertekend door de aangestelde verantwoordelijke of zijn afgevaardigde.

Artikel 29 :  Alle rechtsgedingen worden namens de vereniging ingespannen en gevoerd door de Raad van Bestuur op initiatief van de Voorzitter of van zijn afgevaardigde en van een lid van de Raad van Bestuur.

De verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur mag, in samenspraak met de Voorzitter,een rechtsvordering indienen wanneer de hoogdringendheid dit vereist.

Artikel 30 :  Teneinde de politieke neutraliteit van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel te waarborgen, verbinden de leden en gewezen leden van de Raad van Bestuur zich ertoe om, in het kader van een politieke activiteit, zich in geen geval te beroepen op de functies die zij waarnemen of waargenomen hebben in de Raad van Bestuur of in het Uitvoerend Comité.

Wordt dit voorschrift niet in acht genomen, dan zal hun latere kandidatuur voor de Raad van Bestuur niet ontvankelijk zijn.

Wanneer een bestuurder een verkozen politiek mandaat opneemt, licht hij het Uitvoerend Comité hierover in en verbindt er zich toe ontslag te nemen indien het Uitvoerend Comité hem hierom verzoekt.

B. Uitvoerend Comité en dagelijks bestuur

Artikel 31 :  De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheid volledig of gedeeltelijk delegeren aan een Uitvoerend Comité en één of meer verantwoordelijken voor het dagelijks bestuur.

B.1. Uitvoerend Comité

Artikel 32 :  Het Uitvoerend Comité bestaat uit :

 • De Voorzitter, de Penningmeester en de Ondervoorzitters;
 • Minimum 7 leden en maximum 10 leden gekozen binnen de Raad van Bestuur;
 • De verantwoordelijke(n) voor het dagelijks bestuur die evenwel geen stemrecht heeft behalve indien hij,bij toepassing van artikel 16, 5 de  lid, als bestuurder werd benoemd.

Artikel 33 :  De bepalingen van de artikelen 25 en 27 van de statuten zijn van toepassing op het Uitvoerend Comité.

Artikel 34 :  Het Uitvoerend Comité heeft ondermeer onder zijn bevoegdheden:

 • Eén of meer verantwoordelijken voor het dagelijks bestuur met handtekening betreffende dit beheer te benoemen en hun bezoldiging te bepalen.
 • De verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur oefent zijn functie uit onder het toezicht van de Voorzitter en woont van rechtswege al de vergaderingen van de Raad van Bestuur, het Uitvoerend Comité en de commissies bij;
 • De verantwoordelijke(n) voor het dagelijks bestuur te ontslaan en de voorwaarden van hun ontslag goed te keuren;
 • Bestendige of tijdelijke commissies te creëren wanneer het Uitvoerend Comité het nuttig acht voor de goede werking van de vereniging;
 • De Voorzitters van deze commissies te benoemen;
 • De Raad van Bestuur ieder voorstel te doen dat het Uitvoerend Comité t aan zijn beraadslagingen dient voor te leggen.

B.2. Dagelijks bestuur

Artikel 35 :  De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur delegeren aan één of meer verantwoordelijken met tekeningsbevoegdheid voor dit bestuur.

Deze verantwoordelijke heeft binnen zijn bevoegdheid alle handelingen welke nodig zijn voor het dagelijks bestuur van de vereniging met uitzondering van de benoeming, de bezoldiging en het ontslag van directieleden. Deze laatste beslissingen worden genomen in overleg met de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Penningmeester.

De verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur mag , in overleg met de Voorzitter, handelingen stellen die, gezien hun dringende aard, de tussenkomst van de Raad van Bestuur of het Uitvoerend Comité niet vereisen. In dat geval zal verslag worden uitgebracht op de eerstvolgende vergadering van het Uitvoerend Comité.

Wanneer er twee of meer verantwoordelijken voor het dagelijks bestuur zijn, zal de Raad van Bestuur de bevoegdheden van elkeen vastleggen.

De verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur zal de vereniging mogen verbinden voor een maximum bedrag dat door het Uitvoerend Comité per verbintenis zal worden vastgelegd.

 

TITEL IV.  : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 36 :  De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging die in orde zijn met het lidmaatschapsgeld. Zij heeft de bevoegdheden welke haar uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten worden toegekend.

De toetredende leden en de ereleden mogen aanwezig zijn met raadgevende stem.

Artikel 37 :  Een algemene vergadering vindt jaarlijks plaats te Brussel in de loop van de maand oktober op de zetel van de vereniging of op een andere plaats vermeld in de oproeping.

Op de dagorde staat verplicht :

 1. De overlegging van het verslag van de Raad van Bestuur over de werkzaamheden en de financiële situatie van de Kamer voor Handel en Nijverheid tijdens het afgelopen werkingsjaar;
 2. Het verslag van de commissarisrevisor;
 3. De goedkeuring van de rekeningen van het afgesloten boekjaar en de begroting voor het lopende jaar;
 4. De vaststelling van het bedrag van de lidmaatschapsgelden voor het lopende boekjaar;
 5. De kwijting aan de bestuurders en de commissarisrevisor;
 6. De verkiezingen voor de Raad van Bestuur;
 7. Desgevallend de benoeming van de commissarisrevisor en zijn bezoldiging.

Artikel 38 :  De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van het bulletin van de Kamer of van een rondschrijven, ofwel via de pers, ofwel via elektronische post, op initiatief van de Voorzitter of van degene die er de functies van waarneemt.

Zij gebeuren tenminste acht dagen op voorhand.

Zij bevatten de dagorde.

De vergadering kan slechts geldig beslissen over de onderwerpen die erin vermeld zijn.

Artikel 39 :  De vergadering wordt samengeroepen telkens de Raad van Bestuur het nodig acht, of wanneer hiertoe een gemotiveerde schriftelijke en getekende aanvraag met opgave van de dagorde werd ingediend door ten minste één vijfde van de leden..

Artikel 40 :  De leden kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. Geen enkel lid mag evenwel houder zijn van meer dan twee volmachten.

Artikel 41 :  De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel of, bij zijn afwezigheid, door de eerste Ondervoorzitter of, bij ontstentenis, één van de Ondervoorzitters.

De Voorzitter van de vergadering wijst de secretaris aan.

De aanwezige Ondervoorzitters, de Penningmeester en verantwoordelijke(n) voor het dagelijks bestuur vervolledigen het bureau van de vergadering.

Artikel 42 :  Alle leden zijn stemgerechtigd en ieder beschikt over één stem.

Artikel 43 :  De vergadering is in de algemene zin geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige leden en de beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, onthoudingen niet meegerekend, behalve in de gevallen waarin deze statuten of de wet er anders over beschikken.

Bij staking van stemmen, is die van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Artikel 44 :  In afwijking van voorgaand artikel zullen de beslissingen van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten, vrijwillige ontbinding en uitsluiting van een lid slechts geldig genomen zijn met inachtneming van de bijzondere voorwaarden, vereist door de wet.

Artikel 45 :  Elk voorstel dat tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden,, moet op de dagorde van de eerstvolgende vergadering worden geplaatst en moet voorkomen in de oproeping voor die vergadering.

Artikel 46 :  De beslissingen van de algemene vergadering worden vermeld in de notulen en ondertekend door de Voorzitter van de vergadering en de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur,, alsook door de leden van de vergadering die hierom verzoeken. Deze notulen worden gepubliceerd in één of meerdere voor de leden van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel alsook voor derden toegankelijke publicaties.

De afschriften of uittreksels om in rechte of elders te worden overgelegd, worden getekend door de Voorzitter of door twee leden van de Raad van Bestuur.

 

TITEL V.  : COMMISSIES

Artikel 47 :  Op initiatief van het Uitvoerend Comité kunnen bestendige of tijdelijke commissies worden ingesteld voor de studie van de aangelegenheden die de Kamer voor Handel en Nijverheid betreffen, of voor de verwezenlijking op vaste termijn van specifieke oogmerken.

Het werk en de besluiten van deze commissies blijven vertrouwelijk en dit tot de goedkeuring door het Uitvoerend Comité van de Kamer voor Handel en Nijverheid die beslist over het gevolg dat eraan dient te worden gegeven.

Indien het hem lijkt dat het belang van de Kamer voor Handel en Nijverheid het vereist, kan haar Voorzitter toelaten af te wijken van deze regel. Deze afwijkingen worden bij de eerstkomende vergadering van het Uitvoerend Comité meegedeeld.

De samenstelling, de werking en het voorzitterschap van deze commissies worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

 

TITEL VI.  : BEGROTING EN REKENINGEN

Artikel 48 :  Het werkingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.

Elk jaar worden de boeken op 30 juni afgesloten en de Raad van Bestuur keurt de rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgend boekjaar die zullen worden voorgelegd aan de algemene vergadering, goed

Deze stukken worden ter beschikking gehouden van de leden op de zetel van de Kamer voor Handel en Nijverheid gedurende een periode van ten minste 8 dagen voor de datum van de algemene vergadering.

Artikel 49 :  Behoudens meer beperkende wetsbepalingen, stelt de algemene vergadering de commissarisrevisor aan die wordt gekozen uit de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, en bepaalt zijn bezoldiging.

De commissarisrevisor deelt de suggesties, aanbevelingen en opmerkingen die hij dient te maken naar aanleiding van het uitoefenen van zijn opdracht, mee aan het Uitvoerend Comité.

 

TITEL VII.  : ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 50 :  De vereniging kan te allen tijde ontbonden worden op beslissing van de algemene vergadering, die handelt onder de voorwaarden vereist door de wet.

Artikel 51 :  Ingeval van vrijwillige ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanwijzen en hun bevoegdheden bepalen.

Artikel 52 :  Het maatschappelijk bezit zal, na aanzuivering van de schulden en de lasten, toegewezen worden aan een organisatie die gelijkaardige of aanverwante doeleinden nastreeft, overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.

 

TITEL VIII.  : TOEWIJZING VAN RECHTSBEVOEGDHEID

Artikel 53 :  Elk geschil tussen de Kamer voor Handel en Nijverheid betreffende de toepassing en de interpretatie van deze statuten en reglementen zal door bemiddeling worden opgelost. Mocht de bemiddeling falen, dan wordt een uitsluitende toewijzing van rechtsmacht gedaan ten voordele van de bevoegde rechtbanken van Brussel.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Franstalige en de Nederlandstalige versie van de statuten of ingeval van interpretatieproblemen, heeft de Franstalige tekst voorrang.

 

TITEL IX.  : HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 54 :  Het Uitvoerend Comité werkt een huishoudelijk reglement voor de uitvoering van deze statuten uit.

Dit reglement wordt ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorgelegd, die beslist bij gewone meerderheid der aanwezige leden, onthoudingen niet meegerekend. Hetzelfde geldt voor iedere gebeurlijke wijziging aan de artikelen van dit huishoudelijk reglement.

 

TITEL X.  : OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 55 :  De statutaire wijzigingen zullen in werking treden op 1 juli 2005, tenzij de wet anders beslist.