BRUPARTNERS LEZ – Verzoek om geen geldboetes toe te passen omwille van niet-levering van nieuwe voertuigen

17 maart 2022 om 09:03 

Minister MARON

Minister VERVOORT

Minister GATZ

LEZ – Verzoek om geen geldboetes toe te passen omwille van niet-levering van nieuwe voertuigen

Heren Ministers,

Brupartners deelt de ambities van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de verbetering van de luchtkwaliteit, die met name in de tenuitvoerlegging van de lage-emissiezone (hierna « LEZ ») tot uiting komt. In dit verband moet de bereidheid van zowel de regering als van Brupartners om in overleg te werken om de operationele maatregelen van de LEZ uit te voeren, worden toegejuicht.

In dit verband meent Brupartners dat het zijn verantwoordelijkheid is om de regering attent te maken op de problemen die zich bij de concrete uitvoering van het overheidsbeleid, en meer in het bijzonder in het geval van de LEZ, kunnen voordoen. Hij heeft immers verontrustende feedback uit het terrein over de inwerkingtreding van de nieuwe LEZ-mijlpalen ontvangen.

Het probleem is bekend : hoewel zij nieuwe voertuigen hebben besteld om aan de strengere LEZ-eisen te voldoen, worden bonafide actoren geconfronteerd met (soms aanzienlijke) vertragingen bij de leveringen als gevolg van de wereldwijde pandemie en beschikken zij derhalve niet meer over voertuigen die aan de LEZ-criteria voldoen, waardoor zij aan mogelijke financiële sancties worden blootgesteld.

Deze situatie werd al in 2021 door de regering in aanmerking genomen. Om ze te verhelpen en de financiële problemen in verband met de COVID-19-crisis gedeeltelijk aan te pakken, heeft de regering besloten de geldboetes voor voertuigen die niet aan de nieuwe LEZ-normen voldoen, tijdens het eerste kwartaal van 2022 op te schorten.

Deze beslissing werd door de sociale partners toegejuicht.

Helaas stelt Brupartners vast dat deze leveringsproblemen de laatste maanden alleen maar zijn toegenomen. In dit verband zij erop gewezen dat FEBIAC schat dat in het Brusselse Gewest momenteel ongeveer 27.000 auto’s en 3.200 lichte bedrijfsvoertuigen met vertraging zullen worden geleverd (op nationaal niveau gaat het om 180.000 auto’s en 21.000 lichte bedrijfsvoertuigen). 

Bovendien vreest Brupartners dat deze moeilijkheden nog zullen verergeren door de oorlog in Oekraïne, gezien verschillende fabrieken hun deuren hebben moeten sluiten.

Het risico dat bonafide actoren (in zoverre zij hun voertuig in 2021 hebben besteld) een aanzienlijke geldboete (350€) zou worden opgelegd, is moeilijk aanvaardbaar voor Brupartners, die van mening is dat deze personen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de huidige mondiale context die tot onredelijke leveringstermijnen leidt.

Brupartners verzoekt de regering derhalve om nogmaals rekening te houden met deze bijzondere situatie. 

Hiertoe stelt Brupartners voor om, zonder de geldende teksten te wijzigen, de geldboete tijdens het jaar 2022 niet toe te passen op ondernemingen of particulieren die aan de hand van documenten hun goede trouw kunnen aantonen (bijv. : bestelbon uit het jaar 2021).

Deze maatregel zou actoren, die als gevolg van de algemene prijsstijgingen al onder zware druk staan, financieel kunnen ontlasten en zou tegelijkertijd kunnen voorkomen dat er voordeeleffecten ontstaan, gezien deze maatregel enkel zou worden toegepast op diegenen die hun goede trouw hebben kunnen aantonen.

In afwachting van uw antwoord, verblijven wij, Heren Minister, met de meeste hoogachting.

 

Paul PALSTERMAN – Voorzitter en Jan DE BRABANTER – Vicevoorzitter

Delen