Brusselse Barometer: vertrouwen in de politiek in vrije val

14 januari 2021 om 08:01 

Le baromètre politique de Beci montre un résultat historiquement bas pour la confiance des entrepreneurs vis-à-vis du gouvernement bruxellois Le baromètre politique de Beci montre un résultat historiquement bas pour la confiance des entrepreneurs vis-à-vis du gouvernement bruxellois

[persbericht]

Brusselse Barometer: vertrouwen in de politiek in vrije val en “neen” tegen SmartMove

De tweejaarlijkse politieke barometer van Beci laat een historisch laag resultaat zien wat betreft het vertrouwen van ondernemers in de Brusselse regering, alsook de afwijzing van SmartMove indien geen akkoord met Vlaanderen en Wallonië.

Welk vertrouwen jegens de politieke wereld?Het vertrouwen van ondernemers in de Brusselse regering was in juli 2020 al niet erg hoog (21%). Zes maanden later is dat vertrouwen in een vrije val: slechts 11% van de ondervraagde ondernemers geeft aan vertrouwen te hebben (40% heeft niet veel vertrouwen en 39% helemaal niet) ten opzichte van de Brusselse regering in het kader van haar actueel probleembeheer.
“Het historisch lage resultaat is ongetwijfeld de vertaling van onopgeloste problemen en het onvermogen om ze naar tevredenheid op te lossen, in combinatie met het grillige COVID-crisisbeheer, zoals de actualiteit heeft aangetoond.” stelt Olivier Willocx, CEO van BECI. “Er is een fundamenteel debat nodig over hoe Brussel zich op morgen moet voorbereiden. Het is een uitdaging die de Gewestelijke overheid niet alleen kan aangaan. De privésector is een fundamentele partner in het herstel in Brussel. De economische welvaart van Brussel hangt samen met het vermogen om een aantrekkelijk zakencentrum te zijn. De verlaging van de regionale en gemeentelijke belastingen en administratieve vereenvoudiging is essentieel om de ondernemer te bevrijden van lasten die de economische activiteit en de werkgelegenheid benadelen “, benadrukt Olivier Willocx.
De score die ondernemers aan de Brusselse ministers geven, vertoont dezelfde trend: op een schaal van 1 tot 5 laten Bernard Clerfayt (Werkgelegenheid) (2,9), Sven Gatz (Financiën) (2,7) de beste resultaten zien. Gevolgt door Rudi Vervoort (MP) (2.2), Barbara Trachte (Economische Transitie) (2.2), Nawal Ben Hamou (Huisvesting en gelijke kansen) (2.2), Pascal Smet (Stedenbouw en relaties Internationaal) (2) en Alain Maron (Milieu) (1.8). Elke Van den Brandt (Mobiliteit en Openbare Werken) sluit de rangschikking af(1.6).

“Neen” tegen SmartMove indien geen akkoord met Vlaanderen en Wallonië
Met 45,45% blijft mobiliteit de grootste zorg van ondernemers. Het is voor het eerst sinds de oprichting van de Politieke Barometer in 2000 dat de score onder de 50% is gezakt. Dit is een ongekende bevinding op het gebied van mobiliteit. Sinds 2013 is mobiliteit jaar na jaar gestegen met bijna 80% in 2019. Deze daling wordt verklaard door de lockdown en het langdurig telewerken, wat vandaag nog steeds de norm is.
74% van de ondervraagde bedrijven antwoordde met “nee” op de vraag “Moet de Brusselse regering ook stedelijke tol / kilometerheffing invoeren als er geen akkoord is met Vlaanderen en Wallonië?” »Slechts 18% antwoordt “ja”.
“De indruk bestaat dat de kilometerheffing de facto een belasting op arbeid is, wat een concurrentienadeel zou kunnen zijn voor Brussel. » legt Ischa Lambrechts, Mobiliteitsadviseur bij BECI uit.
23% van de ondervraagde bedrijven gaf aan moeite te hebben met het behouden van werknemers en 22% gaf aan moeite te hebben met het vinden van kandidaten die bereidt zijn om in Brussel te komen werken.

“Als SmartMove de indruk behoudt een bijkomende belasting te zijn om in Brussel te komen werken, zullen deze cijfers in de toekomst waarschijnlijk stijgen. Dit is niet in het voordeel van Brussel, waar 50% van de banen wordt verricht door pendelaars van buiten het Gewest. De Brusselse regering heeft met haar Smartmove-beleid tot dusverre niet kunnen overtuigen.” betoogt Ischa Lambrechts.

Meertaligheid, nieuwe technologieën en telewerken als HR-uitdagingen
Meertalige medewerkers vinden is met 33,17% de grootste uitdaging voor het HR-beleid.
“Brussel moet meer focussen op meertaligheid. Het is essentieel voor de kenniseconomie van Brussel als internationale hoofdstad. We zijn nog ver verwijderd van dit doel, aangezien de overgrote meerderheid van de werkzoekenden eentalig is en geen andere taal kent.” legt Olivier Willocx uit
De tweede prioriteit is “het vinden van werknemers die voldoende zijn opgeleid in nieuwe technologieën” (27,72%), gevolgd door 26% “Telewerken beter beheren”.
83% van de respondenten geeft ook aan in de toekomst ook te willen investeren in telewerken. “Telewerken zal natuurlijk onderwerp van gesprek moeten zijn tussen werkgevers en werknemers. Zo geeft 23% van de werkgevers aan een oplossing te willen vinden voor een balans tussen privé en werk. De spanning tussen de twee is ongetwijfeld toegenomen met telewerken. De snelheid waarmee telewerken moest worden ingevoerd sinds het uitbreken van de gezondheidscrisis heeft het nog niet mogelijk gemaakt om een antwoord te formuleren op dergelijke vragen.” zegt Ischa Lambrechts
Werkgevers zijn in grote lijnen bereid (67%) om de nieuwe verplaatsinsgewoonten die zijn ontstaan tijdens de COVID-crisis te faciliteren. 42,41% wil de verplaatsingen met het openbaar vervoer faciliteren, 38,84% met de fiets en 37,65% wil multimodaliteit en gedeelde mobiliteit promoten.

Zich blijven ontwikkelen in Brussel?
Van de ondervraagde bedrijven antwoordde 41,41% “ja” op de vraag “Bent u van plan om in de komende 12 maanden te werven of te investeren? Het percentage negatieve antwoorden op deze vraag bedraagt 38,38% en is nog nooit zo hoog geweest sinds de lancering van de Barometer in 2013.
12,63% van de ondervraagde werkgevers antwoordde “ja, buiten België” op de vraag “Zou u overwegen om een deel van uw activiteiten op korte of middellange termijn te verplaatsen”. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van zes maanden geleden (9,16%), maar het resultaat blijft erg laag.
“Om te groeien en zich te ontwikkelen, hebben bedrijven in Brussel en meer in het algemeen in België externe markten nodig. De belangrijkste indicator voor een open economie bevindt zich wellicht door groei in het buitenland. Groei in het buitenland zoeken is een essentiële behoefte voor de Brusselse economie.”, besluit Olivier Willocx.

Delen