De Phoenix-premie: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

28 januari 2021 om 09:01 | 506 weergaven

In het kader van de gezondheidscrisis heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist om nieuwe tewerkstellingssteun te voorzien voor werkgevers die Brusselse werkzoekenden aanwerven. Het gaat om de Phoenix-premie.

Dit zijn de toegangsvoorwaarden.

Heeft u recht op de premie?

Als u een werkgever uit de privésector bent, kunt u de Phoenix-premie aanvragen, ongeacht het gewest waarin u uw activiteit uitoefent.

Sommige werkgevers uit de openbare sector hebben ook recht op deze steun.

Welk type van overeenkomst moet u afsluiten?

U moet de kandidaat minstens halftijds in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van minstens 6 maanden.

De overeenkomst moet tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 worden gesloten met een indiensttreding uiterlijk op 31 maart 2022.

Er gelden speciale voorwaarden als u een kunstenaar in dienst neemt (zie hieronder).

Wie moet u aanwerven?

De voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen zijn verschillend afhankelijk van het type van overeenkomst dat u met hem afsluit.

Een premie van maximaal € 800/maand voor een minimum halftijdse arbeidsovereenkomst, een overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van minstens 6 maanden 

De aangeworven persoon moet:

 • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Zich als niet-werkende werkzoekende bij Actiris hebben ingeschreven tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021
 • De wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben
 • Geen diploma of getuigschrift hebben hoger dan dat van het hoger secundair onderwijs.

Een premie van maximaal €500/maand voor een minimum halftijdse arbeidsovereenkomst, een overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van minstens 6 maanden 

De aangeworven persoon moet:

 • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Zich als niet-werkende werkzoekende bij Actiris hebben ingeschreven tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021
 • Niet meer leerplichtig zijn
 • Jonger dan 30 jaar oud zijn
 • Een getuigschrift of diploma hoger dan dat van het hoger secundair onderwijs hebben.

Een premie van maximaal €500/maand voor een minimum halftijdse arbeidsovereenkomst, een overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van minstens 1 maand

De aangeworven persoon moet:

 • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris
 • Niet meer leerplichtig zijn
 • Ten minste een arbeidsprestatie hebben verricht als kunstenaar die aangegeven werd bij de RSZ onder de code 046, tijdens de 8 kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van de aanwerving
 • Aangeworven zijn voor arbeidsprestaties als kunstenaar, aangegeven bij de RSZ onder de code 046.

Sommige periodes worden gelijkgesteld met een inschrijvingsperiode als niet-werkende werkzoekende. Dit betreft:

 • Volledig uitkeringsgerechtigde werklozen
 • Werkzoekenden die een leefloon van het OCMW genieten
 • Werklozen uit de Europese Unie
 • Jongeren in afwachting van de beroepsinschakelingsstage
 • Werkzoekenden in opleiding
 • Studenten alternerende opleiding
 • Personen met een FPI-overeenkomst (individuele beroepsopleiding)
 • Jongeren die een First stage volgen.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt € 500 of € 800/maand, afhankelijk van het profiel van de kandidaat die u aanwerft.

Ze wordt toegekend voor een beperkte duur van 6 maanden.

Het bedrag van de premie wordt toegekend naar rato van de prestaties van de werknemer gedurende de maand. Op het einde van elke maand moet u aan Actiris de door de werknemer gepresteerde uren meedelen (zie hieronder).

Als de arbeidsovereenkomst geschorst wordt wegens tijdelijke werkloosheid als gevolg van COVID-19, wordt ook de toekenning van de premie opgeschort. Ze wordt opnieuw toegekend op het einde van de periode van tijdelijke werkloosheid als de werknemer wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

U kunt de premie niet meer dan één keer ontvangen voor dezelfde werknemer, tenzij het om een kunstenaar gaat.

Als de werknemer in de loop van de overeenkomst naar een ander gewest verhuist, blijft u de premie verder genieten.

Welke formaliteiten moet u vervullen?

U moet uw kandidaat vragen om de dag voor zijn aanwerving in het bezit te zijn van het attest dat Actiris heeft afgeleverd.

U dient dan de aanvraag voor de Phoenix-premie in:

 • Ofwel door dit ingevulde formulier te mailen.

U moet een kopie van de arbeidsovereenkomst bij uw aanvraag voegen.

Op het einde van elke maand en uiterlijk binnen de twee maanden die volgen op de betrokken maand, moet u aan Actiris volgende documenten bezorgen:

 • de loonfiche van de werknemer
 • de fiche van de gepresteerde uren, waarvan het model opgesteld is door Actiris.

Kan deze premie gecumuleerd worden met andere voordelen?

De Phoenix-premie kan gecumuleerd worden met eventuele RSZ-verminderingen.

Anderzijds kunt u de premie niet genieten als u voor deze werknemer een andere gewestelijke steun of tussenkomst in de bezoldiging geniet. Een voorbeeld hiervan is de activering van de werkuitkering die wordt toegekend in het kader van de Activa Brussels (generieke Activa Brussels of Activa Brussels verminderde arbeidsgeschiktheid).

Deze cumulatie is mogelijk voor de Phoenix-premie voor kunstenaars.

Inwerkingtreding

Deze maatregel treedt in werking op 1 januari 2021.

 

partena professional

 

Bronnen:; besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 tot invoering van een relancepremie voor de aanwerving van een werkzoekende, B.S. 30.12.2020; Actiris website 

Delen