Douanevereenvoudigingen

8 april 2020 om 11:04 

©GettyImages

BECI en Customs4Trade geven een samenvatting van de belangrijkste maatregelen ter vereenvoudiging van de douane die de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD & A) heeft ingevoerd om de huidige crisis het hoofd te bieden.

 

Uitbreiding van een douanevergunning

De houders van een vergunning voor actieve veredeling, douane-entrepots, faciliteiten voor tijdelijke opslag of voor het laden en lossen kunnen per e-mail verzoeken om hun huidige vergunning tijdelijk uit te breiden tot andere opslaginstallaties, op voorwaarde dat deze opslagfaciliteiten in België gelegen zijn en uitsluitend worden gebruikt voor de opslag van goederen die nog geen definitieve douanebestemming hebben gekregen. Link

 

Toekenning van een exportvergunning erkend met betrekking tot oorsprong

Bij invoer kunnen de vereiste certificaten van oorsprong voor de juiste inklaring van goederen tijdelijk via email (scan) worden ingediend, op voorwaarde dat zij door de controlerende instantie worden geacht aan de eisen te voldoen en dat de originele certificaten door de aangever worden ontvangen en vervolgens gearchiveerd (met het oog op een eventuele controle achteraf). Het is namelijk zo dat sommige exportlanden de originelen bewaren, of de documenten komen niet tijdig op de bestemming aan, of de autoriteiten van sommige exportlanden kijken soms niet langer dergelijke certificaten na.

Wat de export betreft, en met het oog op het vergemakkelijken van de taak van operatoren die nog geen „toegelaten exporteur” zijn alsook om de taken van het personeel te vergemakkelijken, stelt de AAD & A de operatoren voor om vóór de normale verplichte audit een (voorlopige) vergunning van erkende exporteurs te verkrijgen. Die is aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Zie Link

 

Steun voor betalingstermijnen

Volgend op de verspreiding van het coronavirus heeft de AAD & A steunmaatregelen genomen om zowel de houders van een kredietrekening als deze zonder kredietrekening te ondersteunen. Deze maatregelen worden momenteel enkel verleend met betrekking tot volgende verplichtingen: accijnzen en de heffing op de verpakking van alcohol en (niet-)alcoholhoudende dranken en btw. link

 

België publiceert Q & A betreffende Verordening nr. 2020/402

België beantwoordt veelgestelde vragen over Verordening nr. 2020/42, met name omtrent uitvoervergunningen hier

 

Beperking van de verkoop van medische uitrusting

Volgens het ministerieel besluit mogen alleen erkende apotheken bepaalde PBM en producten verkopen, mits die zijn voorgeschreven door een medische deskundige.

Restricties op de verkoop zijn onder meer van toepassing op de volgende producten: chirurgische maskers, FFP2 maskers, FFP3 maskers, hydroalcoholische gels, beschermschorten (al dan niet waterbestendig),  beschermbrillen en maskers, handschoenen (nitril) met lange mouwen van minstens 300mm, handalcohol; waterstof perioxide 12 %, verneveltoestellen (nocospray).Deze restricties gelden voor een initiële periode van 3 maanden, met inwerkingtreding op 23 maart 2020.Link

 

Bestrijding van het tekort aan geneesmiddelen

Om te voorkomen dat er een tekort aan geneesmiddelen is om het coronavirus te bestrijden, voorziet het koninklijk besluit een reeks maatregelen, waaronder het opleggen van een verbod op de uitvoer van geneesmiddelen of grondstoffen; beperking van de distributie of de detailverkoop van geneesmiddelen; reorganisatie van de distributie van geneesmiddelen of grondstoffen; en de vordering van voorraden geneesmiddelen of grondstoffen. Link

 

Strengere controles bij de douane op de invoer van maskers

De AAD & A ziet erop toe dat op het Belgische grondgebied geen niet-conforme mondmaskers worden toegestaan. Gezien het grote aantal mondmaskers dat zonder de juiste certificaten aankomt, zijn striktere controles mogelijk. Link

 

Passende maatregelen voor de productie van hydroalcoholische gels en alcohol voor de handen

Een samenvatting van alle voorlopige maatregelen is hier te vinden.

 

Delen