Educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: wat verandert er vanaf september 2023?

15 november 2023 om 08:11 

A compter de l’année académique 2023-2024, le congé-éducation payé subit une réforme en Région de Bruxelles-Capitale. A compter de l’année académique 2023-2024, le congé-éducation payé subit une réforme en Région de Bruxelles-Capitale.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigen een aantal aspecten van het systeem van betaald educatief verlof vanaf 1 september 2023.

Opgelet! Voor de aspecten die niet onder de hervorming vallen, blijven de federale bepalingen op het vlak van betaald educatief verlof van kracht.

Alle informatie is beschikbaar op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid; Catherine Mairy, juridisch deskundige, geeft je een samenvatting.

Begunstigden van het betaald educatief verlof

Het recht op betaald educatief verlof wordt toegekend aan werknemers uit de privésector die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit geldt ook voor deeltijdse werknemer indien hun contractuele bezettingsfractie ten minste 25% van een voltijdse betrekking vertegenwoordigt in september van het opleidingsjaar of van de maand van het begin van de opleiding.

Opleidingen die het recht openen op educatief verlof

De lijst van opleidingen die recht geven op educatief verlof wordt uitgebreid met de volgende opleidingen (onder bepaalde voorwaarden):

• de cursussen, hetzij op universitair niveau, hetzij van het korte type en met volledig leerplan, die leiden tot een academische graad, met inbegrip van de uren praktische proeven;
• de opleidingen van het onderwijs voor sociale promotie en voor het volwassenenonderwijs, met inbegrip van de uren voor de cursussen en praktische proeven;
• alle gestructureerde opleidingen van ten minste 10 studiepunten die door een inrichting van hoger onderwijs worden georganiseerd.

Opgelet! Alle opleidingen moeten in principe minstens 32 fysieke of digitale contacturen per jaar omvatten.

Duur van het betaald educatief verlof

De duur van betaald educatief verlof mag over de loop van een jaar bepaalde grenzen, die variëren afhankelijk van het type opleiding, niet overschrijden.

Sommige van deze grenzen werden verhoogd: voor opleidingen gericht op het leren van een andere landstaal is de jaarlijkse grens bijvoorbeeld vastgesteld op 130 uur.

Het recht op betaald educatief verlof wordt echter altijd berekend naar rato van de bezettingsfractie.

Aanvraag voor betaald educatief verlof

De werknemer dient zijn aanvraag voor betaald educatief verlof die betrekking heeft op een normaal schooljaar in uiterlijk op 31 oktober van elk schooljaar (behoudens bijzonderheden). Hij gebruikt hiervoor het attest van regelmatige inschrijving (getuigschrift).

Dit document kan persoonlijk aan de werkgever worden overhandigd (met ontvangstbevestiging), via e-mail (met ontvangstbevestiging) of per aangetekende brief.

Loon voor het educatief verlof

Het loon waarop de werknemer recht heeft voor de uren en dagen afwezigheid die worden opgenomen in het kader van het educatief verlof is begrensd tot het plafond dat is vastgelegd in de federale bepalingen over betaald educatief verlof.

Het plafond dat van kracht is vanaf 1 september 2023 is nog niet bekend.

Terugbetaling van de lonen

De werkgever kan de terugbetaling bekomen van de lonen en de sociale bijdragen die betrekking hebben op de dagen en uren educatief verlof.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de terugbetaling sinds het schooljaar 2022-2023 beperkt tot een forfaitair bedrag van € 22,07 per uur educatief verlof.

De aanvraag tot terugbetaling moet via MonBEE worden ingediend vóór 31 december van het jaar waarin het schooljaar is geëindigd.

Opgelet! In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het totaalbedrag van de terugbetaling van lonen en socialezekerheidsbijdragen met betrekking tot het toegekende betaald educatief verlof vanaf het schooljaar 2023-2024 beperkt tot € 700.000 per werkgever en per kalenderjaar. Als de grens van € 700.000 wordt overschreden, behoudt de werknemer zijn wel zijn recht op betaald educatief verlof met behoud van zijn normale loon.

Bron: besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2023 met betrekking tot de nadere regels voor de toekenning van betaald educatief verlof, BS 21.08.2023.

 

Over de auteur

Catherine Mairy, Legal Expert Partena Professional

 

Delen