Federal Learning Account: nieuwe beroepsopleidingswet in de maak

7 december 2023 om 10:12 

Op 19 oktober 2023 keurde de Kamer een revolutionair wetsontwerp inzake beroepsopleiding goed: de Federal Learning Account (FLA). Deze tekst voorziet in de ontwikkeling van een digitale toepassing met de veelzeggende naam Federal Learning Account, die uiterlijk op 1 april 2024 in werking zal treden.

Update! De wet van 20 oktober 2023 betreffende de oprichting en het beheer van de Federal Learning Account werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 december 2023. De toepassings- en gebruiksmodaliteiten die hieronder beschreven worden, werden bevestigd.

Een compleet digitaal platform

De FLA, ontwikkeld en beheerd door Sigedis (vzw die afhankelijk is van de FOD Sociale Zekerheid), wil werknemers een volledig overzicht bieden van hun opleidingsrechten. De belangrijkste functionaliteiten zijn het beheer van het individuele opleidingsrecht, de sectorale rechten, het opleidingskrediet en de sectorale aspecten van de opleiding in het kader van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Het belangrijkste doel is om het voor elke werknemer gemakkelijker te maken om zijn recht op opleiding, zowel formeel als informeel, uit te oefenen.

Inhoudelijk zal de FLA een verscheidenheid aan gegevens bevatten voor elke geregistreerde werknemer. Deze omvatten persoonlijke informatie zoals de identiteit, de arbeidsregeling, het bevoegde paritair comité en gegevens met betrekking tot de individuele en sectorale opleidingsrechten. Daarnaast wordt het aantal beschikbare en gevolgde opleidingsdagen en de voltooide opleidingen geregistreerd.

Verplichtingen van werkgevers

Voor de werkgevers zal de FLA identificatiegegevens bevatten, waaronder het ondernemingsnummer en de grootte van de onderneming in aantal werknemers. Werkgevers uit de privésector zullen elk kalenderkwartaal gegevens in de FLA moeten registreren, inclusief de gegevens van de werknemer, en de door Sigedis berekende opleidingsrechten binnen 30 kalenderdagen moeten aanpassen.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de nauwkeurigheid van de gegevens die worden geregistreerd door werkgevers, die verantwoordelijk zijn voor de correctheid van deze gegevens. Het niet naleven van deze verplichtingen kan tot gevolg hebben dat de werkgever op een lijst komt te staan die Sigedis aan de inspectiediensten bezorgd.

Werknemers zullen op hun beurt elektronisch toegang krijgen tot de FLA, dankzij de informatie die Sigedis doorgeeft via de eBox van de werknemer. Deze informatie omvat het bestaan van de FLA, de verwerkte gegevens, de doeleinden van de verwerking, de ontvangers van de gegevens, de bewaartermijn en de status van het opleidingskrediet.

Inwerkingtreding en te verwachten wijzigingen

De FLA zal volgens een aanstaand koninklijk besluit uiterlijk op 1 april 2024 in werking treden. Werkgevers moeten de gegevens van werknemers met een arbeidsovereenkomst binnen zes maanden na deze datum registreren. Zodra de FLA is ingevoerd zal het niet langer nodig zijn om een individuele opleidingsrekening bij te houden.

Samengevat betekent de Federal Learning Account een belangrijke stap voorwaarts in het beheer van de opleidingsrechten van werknemers in België, omdat het een volledig en transparant digitaal platform biedt om deze rechten efficiënt op te volgen en uit te oefenen.

 

Over de auteur

Catherine Mairy, juridisch expert bij Partena Professional

Delen