Kevin Tillier: van taaldocent tot oprichter van MySkillCamp

Door Elisa Brevet  - 3 mei 2019 om 14:05 

Kevin Tillier

Van taaldocent tot ondernemer? Slechts een stap! Dit bewij st Kevin Tillier, die onlangs één miljoen euro ingezamelde voor zij n online trainingsplatform MySkillCamp. Zij n motto: het onderwij s op afstand moderniseren.

 

Tij dens een reis in het buitenland kwam jij op het idee van MySkillCamp, nietwaar?

Inderdaad. Toen ik 15 was, verhuisde ik naar Canada, waar ik werd aangeworven om ij shockey te spelen. We werkten daar heel hard op beroepsniveau en er bleef geen tij d over om naar school te gaan. De leerkrachten kwamen dus met de bus naar ons toe, tussen de trainingen en de wedstrij den in. We hadden toen toegang tot een e-learning platform, dat het ganse jaar door ergens de school verving. De leerkrachten traden vooral als coaches op.

Net na terugkeer wist je wat te doen …

Ja, kort na mij n terugkeer in België opende ik samen met mij n vrouw een eigen taalschool. We ontwikkelden onze eigen e-learning oplossing. Ik kreeg van mij n klanten steeds vaker de vraag van waar ik dit geweldige e-learning platform huurde. Toen begreep ik het aanzienlij ke potentieel van wat we intern hadden ontwikkeld.

Was de keuze voor ondernemerschap vanzelfsprekend?

We moesten eerst een keuze maken. Eerlij k gezegd begon ik me in mij n werk wat te vervelen en ik zag mezelf geen extra 20 jaar doorwerken als taaldocent. Mijn vrouw en ik hebben toen beslist alles stil te leggen en een platform te ontwikkelen voor allerlei open opleidingen die het hele jaar toegankelij k zij n voor bedrij ven – dus andere onderwerpen dan talen. Eerst moesten we zo snel mogelijk medeoprichters vinden en een prototype ontwikkelen, een zogenaamd MVP (‘Minimum Viable Product’). Daarna zij n we het op onze eerste klanten gaan uittesten en hebben we het voortdurend verbeterd aan de hand van de feedback die we kregen.

Hoe ben je er als taaldocent in geslaagd om je startup te creëren?

Ik heb natuurlij k heel wat blunders begaan (lacht). Ik heb om me heen gekeken, veel mensen ontmoet en veel geleerd uit de onvermijdelij ke fouten. Onze eerste fund raising liep bijvoorbeeld op een sisser af omdat de boekhouding niet optimaal was en de markt niet rij p genoeg. We kregen daarom geen vertrouwen. We hebben snel moeten leren, van koers veranderen en zaken rechttrekken.

Hoe heb je dit alles kunnen redden?

Aanvankelij k hebben we ons vooral gericht op scholen. Maar op het laatste nippertje kwamen de investeerders tot de conclusie dat we daar geen succes zouden oogsten. Ze geloofden toen niet meer in het project. Wij moesten dan een stap achteruit zetten en een andere markt benaderen, namelijk b-to-b. En dat doen we vandaag.

NVDR: MySkillCamp is er net in geslaagd één miljoen euro te vergaren. Dit bewij st dat je steeds een nieuwe start kan nemen en nog sterker presteren.

Delen