Ondersteuning van de Belgische economie door middel van kredietverzekering

23 april 2020 om 11:04 

©unsplash

Het beveiligen van business-to-business commerciële transacties is een prioriteit. Daartoe hebben Assuralia, de Belgische Staat, Credendo en particuliere kredietverzekeraars een memorandum van overeenstemming ondertekend. De kredietverzekeraars die het memorandum hebben ondertekend, hebben samen kredietlimieten die in totaal meer dan 57 miljard euro aan facturen ten gunste van hun in België gevestigde verzekerden dekken. Dit akkoord is bedoeld om de Belgische economie te ondersteunen en is definitief bekrachtigd door de ondertekening van alle bevoegde ministers.

 

Kredietverzekering: herverzekeringsprogramma van de Staat om de Belgische economie te ondersteunen

  • De Belgische Staat, Credendo, Assuralia en de private kredietverzekeraars hebben een
    ontwerpakkoord ondertekend
  • Dit akkoord is bedoeld om de Belgische economie te ondersteunen door de kredietlimieten die de
    private kredietverzekeraars hebben toegekend aan in België gevestigde bedrijven te behouden
  • Dit akkoord voorziet in het opzetten van een herverzekeringsprogramma dat de private
    kredietverzekeraars de mogelijkheid geeft om hun rol te blijven spelen ondanks Covid-19
  • Credendo zal voor rekening van de Staat optreden als herverzekeraar

In het kader van de uitbraak van covid-19 en om de schadelijke gevolgen daarvan voor de economie en de handel tegen te gaan, werd op 21 april 2020 een ontwerpakkoord ondertekend betreffende een herverzekeringsprogramma van de Belgische staat voor de private kredietverzekeraars van commerciële kortlopende kredieten (minder dan twee jaar). Het akkoord werd ondertekend door de Minister van Financiën, de Minister van Economie, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel, Credendo – Export Credit Agency, Assuralia en de kredietverzekeraars Atradius, Coface, Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Excess & Surety en Euler Hermes. De onderhandelingen gebeurden onder bescherming van de Nationale Bank van België.

De kredietverzekeringssector vormt een cruciale schakel voor de bedrijven en de handel in België en Europa. Commerciële bedrijven kennen hun klanten (andere ondernemingen) over het algemeen betalingstermijnen toe van 30 tot 90 of zelfs 180 dagen. De rol van de kredietverzekeraars is om handelstransacties tussen bedrijven veilig te stellen en hun verzekerden schadeloos te stellen in geval van niet-betaling van de facturen door hun klanten. De kredietverzekeraars kennen kredietlimieten toe die ze aanvaarden te dekken voor een welbepaalde klant van hun verzekerde. De kredietverzekeraars die het ontwerp ondertekenden hebben allemaal samen kredietlimieten die een totaalbedrag van meer dan 57 miljard EUR aan facturen dekken ten voordele van hun verzekerden gevestigd in België. Dit toont de belangrijke rol van de kredietverzekeraars aan in de economische ontwikkeling en het bedrijfsleven van België.

Omwille van de gevolgen van de covid-19-pandemie, is het risico op niet-betaling van de klanten zo zorgwekkend geworden dat de kredietverzekeraars hun kredietlimieten op de klanten (debiteuren) van hun verzekerden zouden dienen te verlagen volgens de voorziene procedures in normale tijden. Bijgevolg dreigt er op de private markt een gebrek aan kredietverzekering voor handelsvorderingen. Het herverzekeringsprogramma van de Staat wil dit risico opvangen voor verzekerde bedrijven gevestigd in België en hun handelstransacties met kopers (debiteuren) die zowel in België als in het buitenland gevestigd zijn.

De kredietverzekeraars verbinden zich er in het kader van dit akkoord toe om de kredietlimieten die in de loop van de 12 maanden vóór 1 maart 2020 effectief gebruikt werden, zo veel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Op die manier kunnen de handelsrelaties en de handelsstromen in stand gehouden worden.

In ruil voor die verbintenis zal Credendo – Export Credit Agency, handelend voor rekening van de Staat, zich verbinden tot het herverzekeren van de risico’s die de voorgenoemde, in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven. Het herverzekeringsprogramma voorziet dat een aanzienlijk deel van de schadevergoedingen nog steeds gedragen zal worden door de verzekeraars. De verdeling zal evolueren naargelang het aantal claims. Daarnaast voorziet het programma in een progressieve verdeling van de premies tussen de verzekeraar en Credendo. Ook deze verdeling is afhankelijk het aantal claims.

Er zal een rapporteringssysteem worden opgezet om de verbintenissen van de kredietverzekeraars op te volgen. Zo zal er maandelijks gerapporteerd worden over de evolutie van de bestaande kredietlimieten. Hierbij worden vanzelfsprekend de vertrouwelijkheid van de handelsgegevens gegarandeerd. Als de Staat hiernaar vraagt, zal de kredietverzekeraar kort moeten uitleggen op welke basis hij een beslissing genomen heeft om aan te tonen dat het niet om een willekeurige beslissing
gaat.

Het ontwerpakkoord werd gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de Europese Commissie het goedkeurt.

Het besluit van dit akkoord en het in werking treden ervan beantwoorden aan de bezorgdheden van de bedrijfswereld. Credendo – Export Credit Agency, voor rekening van de Staat, en elke private kredietverzekeraar die het ontwerp ondertekende, verbinden zich ertoe zo snel mogelijk een bilateraal herverzekeringsverdrag te sluiten.

 

Klik voor meer informatie over Credendo-persbericht, op deze link

 

Delen