Op weg naar een finaal stelsel – en méér!

Door Kim Bar (EY) - 29 maart 2019 om 12:03 

©️ThinkstockPhotos

Op 4 oktober 2017 publiceerde de Europese Commissie drie tekstontwerpen voor de lancering van ‘de grootste hervorming van de EU BTW-regels in de afgelopen 25 jaar’. Deze hervorming beoogt modernisering, de vereenvoudiging van het systeem en de strijd tegen fraude. Ze steunt op enkele fundamentele principes die we hieronder toelichten.

  1. De invoering van een finaal stelsel voor de intracommunautaire handel van goederen volgens het ‘bestemmingsprincipe’: deze toezegging van de Commissie bestaat al geruime tijd met de bedoeling het huidige intracommunautaire stelsel voor de levering van B2B goederen af te schaffen en te vervangen door een stelsel van ‘heffing op bestemming’. Anders gezegd: de vrijstelling ingeval van een intracommunautaire levering en een intracommunautaire acquisitie zou worden vervangen door een nieuwe belastbare transactie, namelijk de ‘levering binnen de EU’, die belastbaar zou zijn in de Lidstaat waar de goederen worden geleverd. Op zijn verkoopfactuur zou de verkoper dan het BTW-tarief moeten toepassen dat van kracht is in de Lidstaat waar de goederen terechtkomen, tenzij de aankoper het statuut van gecertificeerd BTW-plichtige geniet (zie verder), waardoor de aankoper zelf de BTW zou kunnen vereffenen, op dezelfde manier als in het huidige stelsel.

  2. Eén enkel registreringssysteem (eenheidsloket) om de BTW-verplichtingen van ondernemingen die grensoverschrijdend actief zijn, te vereenvoudigen. Via dit loket zouden de BTW-plichtigen al hun Europese BTW-formaliteiten kunnen centraliseren met de hulp van één enkel onlineportaal dat bij hun bestuur der belastingen beschikbaar zou zijn. Dit loket bestaat al voor de sector van de B2C elektronische diensten en zou dus toegankelijk worden voor alle transacties binnen de EU.

  3. De harmonisering en vereenvoudiging van bepaalde regels inzake facturatie om de verkopers de mogelijkheid te bieden facturen conform de regels van het thuisland op te stellen, zelfs in het geval van grensoverschrijdende handel.

  4. De invoering van het begrip ‘gecertificeerde BTW-plichtige’: een BTW-plichtige die aan bepaalde criteria voldoet, zou van de Lidstaat waar hij is gevestigd een ‘ certificaat’ krijgen waaruit zou blijken dat hij betrouwbaar is voor al zijn BTW-verrichtingen binnen de EU. Deze ‘BTW-certificering’ zou onder andere een toestemming van zelfvereffening inhouden bij leveringen binnen de EU, naast andere vereenvoudigingen, onder andere wat betreft voorraadconsignatie en kettingtransacties. Even vermelden dat er enige gelijkenis bestaat tussen het begrip ‘gecertificeerde BTW-plichtige’ en het concept van ‘Authorised Economic Operator’ dat vandaag al in de douanewetgeving bestaat.

Volgens de planning van de Europese Commissie zou het finale stelsel in 2022 van kracht worden, maar zou het begrip van gecertificeerde BTW-plichtige al in 2019 worden ingevoerd, samen met vier ‘snelle oplossingen’ ter verbetering van het huidige systeem van voorraadconsignatie, kettingtransacties en intracommunautaire leveringen (vervoerbewijs en BTW-nummer van de aankoper). Al deze voorstellen liggen momenteel ter studie bij het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie. Nu nog uitkijken hoe lang het zal duren voordat de Lidstaten zich unaniem uitspreken.

Andere reeds goedgekeurde veranderingen worden vanaf 2019 verwacht. Ze betreffen onder andere nieuwe wijzigingen inzake elektronische diensten en afstandsverkoop, evenals de richtlijn aangaande de verwerking van de waardebonnen. De ondernemingen bereiden zich verder ook best voor op de BTW-impact van de Brexit.

 

hub.brussels invest export

 

EY

Delen