Twee vragen over de vermindering van RSZ-bijdragen – Eerste Aanwervingen

Door Dimitri Savostin (LITIS-S) - 3 december 2019 om 09:12 

©GettyImages

[Coproductie] Dankzij de vermindering van RSZ-bijdragen bij ‘eerste aanwervingen’ kunnen nieuwe werkgevers (maximaal zes) werknemers in dienst nemen en tegelijk profiteren van aanzienlijke verlagingen van de sociale zekerheidsbijdragen.

Wordt als nieuwe werkgever beschouwd degene die vroeger nooit aan de RSZ werd onderworpen of gedurende ten minste vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de aanwerving niet meer aan de RSZ onderworpen was. Bovendien mag de nieuw in dienst genomen werknemer geen werknemer zijn of een werknemer vervangen die in de vier kwartalen voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde Technische Bedrijfseenheid (TBE) actief was.

Hierbij is het duidelijk de bedoeling om kunstmatige constructies te vermijden en te voorkomen dat een eenvoudige verandering in het juridisch statuut van de werkgever aanleiding geeft tot een vermindering van de RSZ-bijdragen, zonder dat er echt banen worden gecreëerd. Dit is een klassieke constructie, systematisch geweigerd door de RSZ.

Een andere klassieke constructie is de oprichting van meerdere afzonderlijke rechtspersonen. Ook hiervoor blijft de RSZ bijzonder waakzaam en kan hij oordelen dat deze verschillende rechtspersonen onder dezelfde TBE kunnen worden samengebracht.

 

Kan een holdingmaatschappij en de ondernemingen waarin zij aandelen heeft als een enkele TBE worden beschouwd?

De Arbeidsrechtbank van Luik oordeelde onlangs dat dit niet noodzakelijk het geval is. Zij wijst erop dat holdingmaatschappijen hetzij zuivere holdings zijn, zonder ander doel dan het bezit van aandelen en zeggenschap over de vennootschappen waarvan zij de aandelen bezitten, hetzij van het gemengde type zijn als ze bovendien een eigen commerciële of industriële activiteit uitoefenen.

De Rechtbank stelt vast dat de holding in casu geen eigen commerciële activiteiten uitoefent en dat zijn activiteiten louter financieel van aard zijn. Het is dus geen gemengde onderneming. Bovendien maakt hij geen deel uit van de bestuursorganen van de vennootschappen waarin hij een belang heeft.

Om die redenen kan er niet van worden uitgegaan dat een holding een Technische Bedrijfseenheid vormt met alle vennootschappen waarin hij aandelen bezit en waar meestal een van de leden of een van de bestuurders van de holding als bestuurder zetelt.

 

Kan een vennootschap naar buitenlands recht die een bijkantoor opent in België (i) worden beschouwd als een nieuwe werkgever en (ii) kan de RSZ rekening houden met de werknemers van het bijkantoor, ook al zijn zij niet onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid?

Op de eerste vraag is het antwoord eenvoudig: de programmawet verwijst uitsluitend naar de onderwerping aan de Belgische sociale zekerheid (wet van 27 juni 1969). Zelfs als de buitenlandse onderneming onder een ander sociaal zekerheidsstelsel valt, zal ze dus worden beschouwd als een ‘nieuwe werkgever’.

Gezien de territoriale reikwijdte van de sociale zekerheid, lijkt het ons dat het antwoord op de tweede vraag negatief moet zijn. Met andere woorden, de RSZ mag geen rekening kunnen houden met werknemers van de buitenlandse onderneming die onder een ander sociaal zekerheidsstelsel vallen. Alleen werknemers die onder het Belgische sociale zekerheidsstelsel vallen, mogen dat zijn. Volgens dezelfde logica zou een werknemer die voorheen onder een buitenlands sociale zekerheidsstelsel viel en naar België werd overgeplaatst, niet als een vervangende werkkracht worden beschouwd in de zin van artikel 344. Zijn ‘aanstelling’ in België zou de werkgever in staat moeten stellen te profiteren van de doelgroep-vermindering voor eerste werknemers.

Buitenlandse werkgevers houden dus best rekening met deze mogelijkheid die de Belgische sociale zekerheid hen biedt en die hen hopelijk zal aanmoedigen om een filiaal te openen in ons land.

 

LITIS-S

Dimitri SAVOSTIN

Advocaat – Senior Associate

Specialist in arbeidsrecht

 

Dit document is een louter theoretische analyse.  Het kan in geen geval een gedetailleerde analyse vervangen van de feitelijke elementen eigen aan specifieke contexten.

 

Newsletter HR & Social

  • Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief HR & Social van Beci (gratis)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Delen