Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stimuleert alternerende opleidingen

12 december 2018 om 12:12 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil alternerende opleidingen bevorderen en creëert dus 2 premies die in dit kader kunnen worden toegekend. Die premies kunnen worden aangevraagd vanaf 1 juli 2018. Er worden ook 2 bestaande maatregelen opgeheven.

Opheffing van 2 maatregelen

Worden vanaf 1 juli 2018 afgeschaft, zonder overgangsmaatregelen:

 • De start- en stagebonus
 • De doelgroepvermindering ‘mentors’.
Er komen 2 nieuwe premies

Vanaf 1 juli 2018 kunnen werkgevers een ‘mentor’premie aanvragen. Jongeren zullen dan weer recht hebben op een premie ‘jongere in alternerende opleiding’, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan.

‘Mentor’premie

Wie kan deze premie krijgen?

De werkgever kan deze premie aanvragen:

 • als hij een exploitatiezetel heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • als hij een mentor tewerkstelt die er gedurende minstens 6 maanden minstens 1 en maximum 4 leerlingen tegelijk begeleidt.

Onder welke voorwaarden?

De mentor moet voldoen aan de voorwaarden die vereist zijn om mentor te zijn volgens de wetgeving op:

 • de overeenkomst alternerend leren
 • duaal leren.

De leerling (onder supervisie van de mentor) moet een persoon zijn die:

 • ingeschreven is bij een erkende operator voor alternerende opleiding
 • minder dan 25 jaar oud is
 • die een overeenkomst alternerend leren afsluit in het kader van:
  • duaal leren
  • een overeenkomst alternerend leren
  • een industriële leerovereenkomst
  • de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (= SBO type II of leerling-werknemer)
  • een beroepsinlevingsovereenkomst;
  • de toegewezen trajecten (Syntra Vlaanderen)
  • een leerovereenkomst Middenstand of een opleiding tot bedrijfsleider.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt € 1750 per periode van 12 maanden.

De werkgever kan slechts één premie per mentor krijgen.

De premie wordt ten laatste betaald binnen de 2 maanden die volgen op de indiening van het volledige premieaanvraagdossier.

Aan welke formaliteiten moet de werkgever voldoen?

De werkgever moet zijn aanvraag indienen bij Actiris aan de hand van een formulier opgesteld door Actiris dat minstens de volgende informatie en stukken bevat:

 • voor de werkgever:
  • zijn identiteit/benaming
  • het adres van de maatschappelijke zetel
  • het ondernemingsnummer
  • de identiteit van de vertegenwoordiger van de werkgever als die een rechtspersoon is
  • het rekeningnummer waarop de premie moet worden uitbetaald
  • zijn handtekening
 • voor de leerling
  • zijn identiteit
  • zijn woonplaats
  • zijn INSZ-nummer
 • voor de mentor
  • zijn identiteit
  • zijn handtekening
 • voor de opleiding
  • de benaming
  • de finaliteit
  • de begin & einddatum.

Het formulier moet worden ingediend:

 • maximaal 6 maanden voor het begin van de alternerende opleidingsovereenkomst en
 • maximaal binnen de 9 maanden die volgen op het begin van de overeenkomst.

Het formulier moet vergezeld zijn van een getuigschrift van de operator dat bevestigt dat de opleiding in de onderneming plaatsvond over een periode van minstens 6 maanden.

Premie ‘jongere in alternerende opleiding’

Wie kan deze premie krijgen?

De jongere kan een premie aanvragen voor elke alternerende opleiding van minstens 4 maanden bij dezelfde werkgever in uitvoering van een of meer opleidingsovereenkomsten.

De jongere kan maximaal 3 keer recht hebben op deze premie gedurende dezelfde opleidingscyclus en voor zover hij succesvol een jaar opleiding heeft beëindigd.

De premie wordt ten laatste betaald binnen de 2 maanden die volgen op de indiening van het volledige premieaanvraagdossier.

Onder welke voorwaarden?

De jongere moet:

 • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • tewerkgesteld zijn met een opleidingsovereenkomst; d.w.z.:
  • een industriële leerovereenkomst
  • of een beroepsinlevingsovereenkomst
  • of een overeenkomst alternerend leren
  • of een overeenkomst duaal leren.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt:

 • € 500 bij de 1e en 2e aanvraag
 • € 750 bij de 3e aanvraag.

 

Aan welke formaliteiten moet de jongere voldoen?

De jongere moet zijn aanvraag indienen bij Actiris aan de hand van een formulier opgesteld door Actiris dat minstens de volgende informatie en stukken bevat:

 • voor de werkgever:
  • zijn identiteit/benaming
  • het adres van de maatschappelijke zetel
  • het ondernemingsnummer
  • de identiteit van de vertegenwoordiger van de werkgever als die een rechtspersoon is
 • voor de leerling
  • zijn identiteit
  • zijn woonplaats
  • zijn INSZ-nummer
  • zijn handtekening
  • het rekeningnummer van de jongere waarop de premie moet worden uitbetaald
  • de identiteit en woonplaats van de wettelijke vertegenwoordiger van de jongere indien die minderjarig is
 • voor de opleidin
  • de benaming
  • de finaliteit
  • de begin & einddatum.

Het formulier moet worden ingediend binnen de 3 maanden die volgen op het einde van het opleidingsjaar.

Het formulier moet vergezeld zijn van:

 • een getuigschrift van de onderwijs- of opleidingsinstelling waarin bevestigd wordt dat de jongere het opleidingsjaar succesvol heeft beëindigd;
 • een getuigschrift van de opleidingsoperator dat bevestigt dat de opleiding in de onderneming werd gerealiseerd voor een periode van minimum 4 maanden, alsook van een getuigschrift van welslagen.

kunnen deze premies gecumuleerd worden met andere voordelen?

De ‘mentor’premie en de premie ‘jongere in alternerende opleiding’ mogen niet gecumuleerd worden met andere financiële tegemoetkomingen in de bezoldiging, met uitzondering van verminderingen van RSZ-bijdragen.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2018 betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren, B.S. 

 

Delen