Levert u creatief werk? Het belastingstelsel op auteursrechten is wellicht iets voor u!

Door Don Cassiers (GOlegal (Legal Vest SPRL)) - 27 november 2018 om 15:11 

© GettyImages

Een voordelig fiscaal stelsel

De belasting op auteursrechten betreft alle natuurlijke personen (zelfstandigen, werknemers, bedrijfsleiders, ondernemers, kunstenaars, informatici …) van wie de beroepsactiviteit een creatieve dimensie inhoudt, ook al is dit niet hun hoofdactiviteit. In de rest van dit artikel zullen we het hebben over “creatieve werkkrachten”.

Het schrijven van tekstuele inhoud, het ontwerpen van grafieken, websites, applicaties, tekeningen, plannen, video’s, advertenties, voorwerpen enz. als onderdeel van uw activiteit, hetzij als hoofdactiviteit, hetzij gewoon om uw bedrijf te promoten, geeft u wellicht recht op het aantrekkelijke fiscale stelsel van de auteursrechten.

De inkomsten uit auteursrechten worden belast tegen een maximumtarief van 15% (het marginale tarief ligt meestal tussen 7 en 11%, exclusief bijkomende gemeentelijke belastingen) in plaats van de gebruikelijke 40% tot 65% (inclusief sociale bijdragen) op uw beroepsinkomsten. Met dit belastingstelsel kunt u dus aanzienlijk op uw belastingen besparen.

Laten we twee becijferde voorbeelden nemen (exclusief RSZ en gemeentelijke heffingen):

Eerste voorbeeld

Op 31 december 2018 kent het bedrijf 10.000,00 € inkomsten toe aan een creatieve werkkracht (natuurlijke persoon):

Brutobedrag van de auteursrechten: 10.000 €

Forfaitaire kosten (50% op de schijf tussen 0 en 15.990 €):  -5.000 €

Belastbaar bedrag: 5.000 €

15% roerende voorheffing: -750 €

Nettobedrag aan begunstigde: 9.250 €

Gemiddeld belastingtarief: 7,5 %

Tweede voorbeeld

Op 31 december 2018 kent het bedrijf 50.000,00 € inkomsten toe aan een creatieve werkkracht (natuurlijke persoon):

Brutobedrag van de auteursrechten: 50.000 €

Forfaitaire kosten (50% op de schijf tussen 0 en 15.990 €):  -7.995 €

Forfaitaire kosten (25% op de schijf tot 31.990 €): -4.000 €

Belastbaar bedrag: 38.005 €

15% roerende voorheffing:  -5.700,75 €

Nettobedrag aan begunstigde: 44.299,25 €

Gemiddeld belastingtarief: 11,4 %

Hoe optimaliseert u dit zonder risico’s? Advies op maat is essentieel

Deze fiscale niche is voordelig. Veel creatieve werkkrachten die de auteursrechten niet kennen, richten zich tot hun gebruikelijke adviseurs, die vaak evenmin gespecialiseerd zijn in deze materie. Op sommigen van die werkkrachten worden dus zonder enige rechtvaardiging de maximale auteursrechtelijke inkomsten (59.970,00 € in 2018) toegepast. Andere nochtans bijzonder creatieve professionals ontvangen slechts een honderdtal euro auteursrechten per maand, terwijl ze hogere auteursrechtelijke inkomsten zouden kunnen verwachten.

Gezien het risico van misbruik en de op zijn minst oppervlakkige kennis van het stelsel door sommige belastingplichtigen, heeft het bestuur der belastingen gerichte controles op auteursrechten uitgevoerd om de correcte toepassing van het systeem te controleren. Deze controles zijn snel en pijnloos voor belastingplichtigen die het stelsel correct hebben toegepast. Ze kunnen echter moeilijker verlopen voor degenen die geen goed advies hebben gekregen.

De beste manier om in alle gemoedsrust een fiscaal regime voor auteursrechten op te zetten, is advies op maat inwinnen van mensen die gespecialiseerd zijn in de fiscale regeling van auteursrechten. Alleen met advies op maat kan het juiste evenwicht worden gevonden tussen fiscale zekerheid en belastingbesparing.

Ook iets voor u?

Veel creatieve mensen zijn er zich niet van bewust dat ze auteursrechten genereren als onderdeel van hun dagelijkse activiteiten. Het voeden van een website met teksten, foto’s, video, het creëren van een Facebook-pagina, Twitter, het gebruik van Instagram, etc. om nieuwe klanten aan te trekken … dit zijn allemaal creatieve activiteiten die, onder voorbehoud van een geïndividualiseerde analyse, u al in staat stellen om gebruik te maken van het auteursrechtenstelsel.

Een wanneer de activiteit een duidelijke creatieve dimensie bezit (ontwerper, programmeur, adverteerder, grafisch ontwerper, influencer, architect, fotograaf, spreker, wetenschapper, etc.), kan de toepassing van dit fiscaal stelsel nog aantrekkelijker zijn.

Het bestuur der belastingen wil deze vrijgevigheid onder controle houden en heeft de afgelopen tien jaar een aantal “aanbevelingen” opgesteld die u best nauwgezet opvolgt om achteraf regularisatie te vermijden. Deze “aanbevelingen” zijn vaak niet bindend, maar ze geven een belangrijke aanwijzing om het risico van misbruik te voorkomen.

Om kritiek van het bestuur der belastingen te voorkomen, doet u best een beroep op een gespecialiseerde consultant die de logica, de mogelijkheden, maar ook de grenzen van dit stelsel begrijpt. Hij kan de belastingheffing op auteursrechten zo goed mogelijk aanpassen aan de individuele situatie van elke persoon.

Ook voor loontrekkenden?

De belasting op auteursrechten geldt zowel voor loontrekkenden als voor zelfstandigen.

De toepassing van het stelsel op de situatie van een zelfstandige vereist een zorgvuldig beheer van de contractuele, boekhoudkundige en fiscale aspecten (BTW en roerende voorheffing).

Bij de uitvoering van het plan ten behoeve van werknemers moet rekening worden gehouden met een aantal parameters om de belangen en de rechtszekerheid van de werknemer en van de werkgever te beschermen. Vermijd in elk geval een algemene en ongedifferentieerde toepassing van het auteursrechtenstelsel die geen rekening houdt met de taken die de werknemer daadwerkelijk uitoefent binnen het bedrijf.

Tot besluit

Het fiscale stelsel rond auteursrechten betreft veel ondernemers en werknemers. De doorsnee bedrijfsadviseurs hebben echter geen of een ontoereikende kennis van deze steunmaatregel van de overheid.

Vandaar het belang om een beroep te doen op adviseurs die een gespecialiseerde kennis van deze regeling kunnen voorleggen, om onderbenutting te voorkomen. Niet-gespecialiseerde adviseurs gedragen zich vaak te restrictief om een onbegrepen en ongecontroleerd risico te vermijden. Hierdoor genieten hun cliënten veel minder fiscale voordelen dan waarop ze recht zouden hebben. Omgekeerd kunnen onbekwame adviseurs de regeling misbruiken door het plafond zonder rechtvaardiging toe te passen, hetgeen tot moeilijkheden kan leiden in geval van controle.

Om optimaal voordeel te halen uit een overeenkomst dat auteursrechten toekent, moeten de geleverde diensten die door het auteursrecht worden beschermd evenals hun economische waarde een gepersonaliseerde analyse ondergaan.

Als deze regeling op de juiste wijze wordt uitgevoerd, kan zij de betrokken creatieve werkkrachten een reële toegevoegde waarde en een aanzienlijke belastingbesparing opleveren. Doen, dus. Raadpleeg de partners van Beci om uw situatie te analyseren en uw fiscale optimalisatiemogelijkheden te bepalen.

GolegalLogo-rvb-fx-Signature

Lunch & Learn

Schrijf je in voor onze lunch & learn over auteursrechten. Afspraak op 10 december bij Beci. Klik hier voor meer informatie.

Delen