Betaald verlof voor familiefeesten en burgerplichten

5 juli 2023 door
BECI Community

Wat wordt er bedoeld met “klein verlet”?

Bepaalde gebeurtenissen in het leven van uw werknemers (familiale omstandigheden, uitoefening van burgerrechten) geven recht op verlofdagen. Over welke gebeurtenissen gaat het?

Heel wat situaties geven werknemers het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van hun normale loon. In dat geval moet u als werkgever een of meer dagen “klein verlet” (ook bekend als “omstandigheidsverlof”) toekennen aan uw werknemer.

De sectoren kunnen gunstiger bepalingen vaststellen. Vergeet niet de cao’s van het paritair comité waartoe uw onderneming behoort, te raadplegen.

De onderstaande tabel toont de huidige situatie:

 

Klein verlet

Toegestane afwezigheidsperiode

Recht op loon voor de dagen waarop de werknemer normaal zou hebben gewerkt

Huwelijk van de werknemer Afwezigheid gedurende 2 kalenderdagen naar keuze in de week waarin de plechtigheid plaatsvindt of in de loop van de daaropvolgende week. Ja
Huwelijk van een familielid van de werknemer (1) Afwezigheid op de dag van het huwelijk Ja
Geboorte van een kind van de werknemer 20 dagen afwezigheid naar keuze binnen vier maanden na de bevalling Recht op het normale loon gedurende de eerste drie dagen en recht op een ZIV-uitkering gedurende de volgende 17 dagen.
Overlijden van de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner, van een kind of pleegkind (in geval van een langdurige plaatsing) van de werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)t(e) (2). Tien dagen, waaronder drie dagen die de werknemer zelf kiest binnen de tijdspanne die begint op de dag van overlijden en eindigt op de dag van de uitvaart, en zeven bijkomende dagen naar keuze van de werknemer binnen een tijdspanne van één jaar vanaf de datum van overlijden. Ja. Als de werknemer na de derde dag klein verlet aansluitend enkele bijkomende dagen klein verlet opneemt en daarna onmiddellijk ziek wordt, mogen de dagen klein verlet na de derde dag afgetrokken worden van zijn gewaarborgd loon.
Overlijden van de vader, schoonvader, tweede man van de moeder, pleegvader, moeder, schoonmoeder, tweede vrouw of echtgenoot van de pleegvader of -moeder (2). Voor de pleegvader of pleegmoeder moet het gaan om langdurige pleegzorg op het ogenblik van het overlijden. Afwezigheid gedurende drie dagen naar keuze van de werknemer in de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis. Ja
Overlijden van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, de grootvader, grootmoeder, een kleinkind, de overgrootvader, overgrootmoeder, een achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, die niet bij de werknemer inwoont (kortdurende pleegzorg) Afwezigheid op de dag van de begrafenis. Ja
Overlijden van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, de grootvader, grootmoeder, een kleinkind, de overgrootvader, overgrootmoeder, een achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, die bij de werknemer inwoont Afwezigheid gedurende twee dagen naar keuze in de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis. Ja
Priesterwijding of toetreding tot een klooster van een familielid van de werknemer (3) Afwezigheid op de dag van de plechtigheid Ja
Plechtige communie of feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)t(e) (of wettelijk samenwonende partner) De dag van de gebeurtenis of de gebruikelijke werkdag die het evenement onmiddellijk voorafgaat of volgt voor zover de gebeurtenis plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag. Ja
Deelname aan een familieraad bijeengeroepen door de vrederechter Afwezigheid gedurende de tijd die nodig is met een maximum van een dag. Ja
Adoptie van een kind of langdurige plaatsing Maximaal zes weken per adoptieouder, ongeacht de leeftijd van het minderjarige kind. Dit verlof wordt daarna verlengd met drie weken vanaf 01.01.2023 voor de adoptieouder of voor beide adoptieouders samen. Recht op het normale loon gedurende de eerste drie dagen en recht op een ZIV-uitkering gedurende de volgende dagen.
Verkiezingsverplichtingen – Bijzitter in een hoofdstembureau of in een enig stembureau tijdens parlements-, provincieraads- of gemeenteraadsverkiezingen Afwezigheid gedurende de tijd die nodig is. Ja
Verkiezingsverplichtingen – Bijzitter in een hoofdstembureau voor stemopneming bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. Afwezigheid gedurende de tijd die nodig is met een maximum van vijf dagen Ja
Verkiezingsverplichtingen – Bijzitter in een hoofdstembureau tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement Afwezigheid gedurende de tijd die nodig is met een maximum van vijf dagen Ja
Dagvaarding als getuige, persoonlijk verschijnen voor de arbeidsrechtbank en deelname aan een jury Afwezigheid gedurende de tijd die nodig is met een maximum van vijf dagen Ja

 

(1) Een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e) (of wettelijk samenwonende); een (schoon)broer, (schoon)zus, de (schoon)vader, (schoon)moeder, de tweede echtgenoot van de moeder, de tweede echtgenote van de vader of een kleinkind van de werknemer.
(2) Voor klein verlet na overlijden worden feitelijk samenwonenden door de wet gelijkgesteld met echtgenoten. Wettelijk samenwonen is dus niet langer vereist. In veel sectoren zijn er uitzonderingen op de bovenstaande regeling. Als de sectorale regeling flexibeler is, moet ze worden toegepast.
(3) Een kind van de werknemer of zijn/haar echtgeno(o)t(e) (of wettelijk samenwonende partner), een (schoon)broer, (schoon)zus van de werknemer.

 

 

Over de auteur

Daniel Binamé, Development & Partnerships Manager, Partena Professional

BECI Community 5 juli 2023
Deel deze post
Archiveren