Mission Statement 2030

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is de gemeenschappelijke benaming voor de Kamer van Koophandel (KvK) en het Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB).

BECI is een volkomen onafhankelijke, neutrale en tweetalige privéorganisatie. Naast de 35.000 ondernemingen met economische activiteiten in Brussel, vertegenwoordigt BECI via een strategisch partnerschap met IZEO ook nog dubbel zoveel zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepen.

Het activiteitenveld van BECI omvat in totaal maar liefst 80 procent van de economie en twee derde van de werkgelegenheid. BECI verdedigt al deze belangen en biedt de betrokkenen een brede waaier aan diensten.

“Elke dag worden we nog nuttiger voor onze leden en de bedrijven”

Vier prioriteiten:

  1. Het ontwikkelen van een gunstig businessklimaat en het stimuleren van het ondernemerschap: via de creatie van performante tools en oplossingen om individuele en collectieve privé-initiatieven te stimuleren en aan te moedigen.
  2. De invloed van de werkgevers versterken door pertinente analyses te maken en de representativiteit te garanderen door middel van een divers en groot ledenbestand.
  3. De openbare spelers en organisaties responsabiliseren in het licht van de te verwachten resultaten, door middel van een actieve en professionele participatie in de verschillende overlegorganen en beheersmandaten.
  4. Verzekeren dat het subsidiariteitsprincipe en de regels voor goed openbaar bestuur nageleefd worden: uitgaan van de noden om de privé- en openbare activiteiten van elkaar te scheiden, maar wel met partnerships en op basis van een constante evaluatie van de resultaten.

Concreet:

  1. De ondernemingen vertegenwoordigen tijdens het sociaal overleg en een betrouwbare partner zijn voor het gemengd beheer in de openbare sfeer.
  2. Kennis over de stedelijke economische ontwikkeling en de Brusselse metropool produceren en openbaar maken , en het uitwerken van diverse projecten.
  3. De bedrijven begeleiden en bijstaan, opleidingen organiseren, relaties en netwerken uitbouwen en verbeteren,  uw export ondersteunen.
  4. Vertrouwelijke taken voor derden uitvoeren en administratieve handelingen in België of het buitenland vereenvoudigen.

“Veeleisend en nauwkeurig, de voorwaarden voor uitmuntendheid”.

We zijn veeleisend tegenover onszelf. Daarom hebben we een visie neergeschreven die de uitdagingen voor de 21e eeuw het hoofd moet bieden en waarin de waarden waaruit we onze kracht putten vastgelegd zijn. Maar BECI is ook veeleisend tegenover alle openbare instellingen en organisaties die net zo goed moeten excelleren en transparant zijn.

In verband met de bevoegdheden die naar het Brussels Gewest werden overgedragen is BECI voorstander van een geïntegreerd beleid en een paritair beheer van de OOB’s (organisaties van openbaar belang). Zo kan de overdracht van de bevoegdheden via een geconsolideerde begroting en een regelmatige opvolging zonder compromissen optimaal doorgevoerd worden.

In het licht van de vele uitdagingen waarmee het Gewest tegen 2025 geconfronteerd gaat worden, moeten de sociale partners systematisch bij het beleid betrokken worden . Enkel door samen te werken zal het mogelijk zijn om oplossingen te vinden voor de demografische explosie, de vergrijzing van de bevolking, de kwaliteit van het onderwijs, de creatie van werkgelegenheid en het welzijn.

Voor kwaliteitsvolle, onbevooroordeelde, ideologisch onbevangen, neutrale en meertalige analyses en aanbevelingen kunnen de overheden rekenen op de hulp van deze Brusselse interprofessionele federatie die daarvoor over pluridisciplinair hoogstaand personeel beschikt en bovendien alle private economische activiteiten op het grondgebied van de metropool vertegenwoordigt.