Veranderingen in het arbeidsreglement?

8 december 2022 door
BECI Community

[Gastartikel]

Na twee jaar Covid heeft de wetgever de inhaalslag gemaakt. Hij heeft verscheidene bepalingen aangenomen die aanpassingen van de arbeidsreglementen zullen vergen.

Ter herinnering: elke werkgever moet een arbeidsreglement opstellen zodra de eerste werknemer in dienst wordt genomen. Dit document maakt het mogelijk de situatie van de onderneming weer te geven en de correcte toepassing van de arbeidswetgeving te controleren. Het arbeidsreglement moet dus een reeks precieze vermeldingen bevatten waarin de wetgeving voorziet. Een aantal verplichte punten is de afgelopen weken gewijzigd. Werkgevers zullen dus aan de slag moeten gaan om het arbeidsreglement aan te passen.

Opdat deze regels tegen alle werknemers kunnen worden gehandhaafd, moet een procedure nauwgezet worden gevolgd. De procedure voor de invoering (of wijziging) van het arbeidsreglement vereist overleg tussen de werkgever en zijn werknemers. Indien een ondernemingsraadaanwezig is, is het aan de ondernemingsraad om het arbeidsreglement op te stellen en te wijzigen. Wanneer er geen ondernemingsraad is, wordt het arbeidsreglementdoor de werkgever opgesteld en gewijzigd (via de wijzigingsprocedure).

In elk van deze gevallen moet een specifieke procedure worden gevolgd.

Wat zijn de veranderingen?

Recht op deconnectie

Betrokken werkgevers: ondernemingen met meer dan 20 werknemers

Het recht op disconnectie bestaat uit het recht voor de werknemer om niet verbonden te zijn met professionele digitale hulpmiddelen (mobiele telefoon, smartphone, pc, e-mails).

Een raadpleging van de werknemers is nodig om dit recht vast te leggen, hetzij door het sluiten van een bedrijfs-CAO, hetzij door wijziging van het arbeidsreglement. De wijziging van het arbeidsreglement vereist dat de gebruikelijke procedure wordt gevolgd.  (Voor meer informatie: https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/arbeidsdeal-recht-op-deconnectie ).

Transparantere arbeidsvoorwaarden

Betrokken werkgevers: alle– werkgevers

Met de wet van 7 oktober 2022 is een Europese richtlijn (EU2019/1152) omgezet die tot doel heeft de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, met name door transparantere en meer voorspelbare werkgelegenheid te bevorderen. Deze wet bepaalt met name dat de werkgever informatie van collectieve aard opneemt in het arbeidsreglement:

– Over het einde van de arbeidsovereenkomst;

Over collectieve arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten die in de onderneming van toepassing zijn;

– Wat de opleiding betreft;

– Wat betreft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat de sociale bijdragen int.

De eerste twee punten moesten al in het arbeidsreglement zijn opgenomen. Een eenvoudige aanpassing volstaat en het is bijgevolg niet nodig om de specifieke procedure voor de wijziging van het arbeidsreglement te volgen. Voor de laatste twee punten moet de gebruikelijke wijzigingsprocedure worden gevolgd.  In beide gevallen moet aan elke werknemer een nieuw exemplaar van het arbeidsreglement worden overhandigd en bij de controle van de sociale wetgeving worden ingediend (voor meer informatie: https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden-informatieplicht-van ).

Vrijstelling van medische verklaring

Betrokken werkgevers: alle werkgevers, met een mogelijke afwijking voor werkgevers met minder dan 50 werknemers

Voortaan hoeven werknemers voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid 3 keer per kalenderjaar geen medisch attest over te maken.

Deze nieuwe verplichting geldt alleen voor bedrijven met meer dan 50 werknemers. Werkgevers met minder dan 50 werknemers zullen dus hun arbeidsreglement moeten aanpassen volgens de gebruikelijke procedure. (voor meer informatie: https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/vrijstelling-verplichting-om-3-maal-jaar-een-geneeskundig ).

4-daagse werkweek (arbeidsovereenkomst)

Betrokken werkgevers: alle werkgevers

Met de arbeidsdealkunnen werknemers 4 dagen per week werken. Elke werknemer kan een aanvraag indienen, maar werkgevers zijn niet verplicht een dergelijke regeling te aanvaarden. Indien zij het echter aanvaarden, zullen zij hun arbeidsreglement volgens de gebruikelijke procedure moeten aanpassen.

Daarom verzoeken wij alle werkgevers hun arbeidsreglement aan te passen aan de nieuwe verplichtingen.

 

Over de auteur

Wivine Pirnay, Legal Consultant Partena Professional

BECI Community 8 december 2022
Deel deze post
Archiveren