Vorm uw BVBA om naar een BV : een verplichting maar ook een opportuniteit?

8 april 2023 door
BECI Community

Dit is één van de belangrijkste nieuwigheden van de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen : de “BVBA”, de meest voorkomende vennootschapsvorm in België, wordt een “BV”.  

Naast een naamsverandering biedt deze nieuwe vennootschapsvorm u tal van nieuwe mogelijkheden. Maar er zijn ook een paar valkuilen waar best rekening mee wordt gehouden!  

Het begrip minimumkapitaal verdwijnt

Eén van de belangrijkste vernieuwingen in de overgang van de BVBA naar de BV is ongetwijfeld het verdwijnen van het verplicht minimumkapitaal van 18.550€. Dit concept weerspiegelde immers niet langer de economische realiteit van de hedendaagse zakenwereld. Schuldeisers werden onvoldoende beschermd en bedrijven werden geconfronteerd met omslachtige bureaucratische procedures.  De post “kapitaal” in de jaarrekening zal dan ook volledig verdwijnen. 

Voortaan spreekt men over beschikbaar en onbeschikbaar eigen vermogen.  Daartegenover staat wel dat het financiële plan gedetailleerder moet zijn en de uitkering van winst of reserves alleen kan plaatsvinden na een balans-en  liquiditeitstest : 

  • Het netto actief mag niet negatief worden na de uitkering en 
  • de vennootschap moet nog minstens 12 maanden na de uitkering haar opeisbare schulden kunnen betalen.

Er is geen controle op de inhoud van het financiële plan, behalve in het geval van faillissement van het bedrijf binnen de eerste drie jaar na oprichting. In dat geval kan een rechter de inhoud van het financiële plan onderzoeken. Als hieruit blijkt dat het bedrijf vanaf het begin duidelijk ondergefinancierd was, kan de rechter de oprichters aansprakelijk stellen voor de schulden van het bedrijf. 

Betekent de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een groter risico voor bestuurders?

De hervorming maakt het veel gemakkelijker om een nieuwe BV op te richten. De afwezigheid van een minimumkapitaal draagt hiertoe bij.  Het moet echter van meet af aan duidelijk zijn dat dit niet zonder risico is. Momenteel kan een bestuurder van een BVBA aansprakelijk worden gesteld voor “wanbeheer” binnen de onderneming, hoewel dit in de praktijk vrij zeldzaam is. Voor de BV wordt deze term vervangen door “wangedrag in de uitoefening van zijn functie”, wat a priori een ruimere betekenis heeft. 

Het zal dus belangrijk zijn om de interpretatie die de rechtbanken aan dit begrip geven op te volgen… Er komt weliswaar een plafond voor deze aansprakelijkheid, maar het minimumbedrag is wel 125.000 euro voor kleine ondernemingen. Het is belangrijk om hiervan bewust te zijn alvorens een BV op te richten. 

Grotere vrijheid om aandelen over te dragen

De BV biedt een flexibel kader voor de overdracht van aandelen. Het besloten karakter blijft behouden maar de statuten kunnen voorzien dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn.  

Het principe voorziet nog steeds in de mogelijkheid van beperkte overdraagbaarheid (onderworpen aan de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste driekwart van de aandelen bezitten), maar deze regel kan worden afgeschaft door te voorzien in een specifieke goedkeuring van de overdracht. 

Deze goedkeuring kan eenvoudig de vorm aannemen van een schriftelijk document, zoals de notulen van een algemene vergadering of een document ondertekend door de aandeelhouders.  Uitstappen wordt dus eenvoudiger. 

De rechtsonzekerheid in verband met de inwerkingtreding van de hervorming beperken 

Keuzevrijheid kan verwarrend zijn voor nieuwe ondernemers. Daarom bevat de wet in de meeste gevallen duidelijke aanvullende regels. Op deze manier wordt er aan de oprichters een standaard wettelijk kader geboden, waardoor de rechtsonzekerheid die ontstaat door meer flexibiliteit beperkt kan worden. 

Hoe zit het met bestaande BVBA’s?

Bestaande BVBA’s hebben tot 1 januari 2024 de tijd om hun statuten te wijzigen. Vanaf 1 januari 2024 krijgen BVBA’s automatisch de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De bestuurders van het bedrijf moeten echter nog steeds het initiatief nemen om de statuten te wijzigen. 

 

Breng uw BVBA tijdens de zomer in orde !

Maandag 31 juli van 16.00 uur tot 17.30 uur, donderdag 3 augustus van 9.00 uur tot 10.30 uur, woensdag 9 augustus van 16.00 uur tot 17.30 uur, maandag 28 augustus van 13.00 uur 12.00 uur tot 13.30 uur.


(Deze infosessies worden in het frans gegeven)

INSCHRIJVING VOOR EEN INFOSESSIE


Als lid van de Community kan U ook content aanleveren over actuele onderwerpen, thema’s, concepten, nieuwe wetten… en zo uw ervaring en expertise delen met de andere leden Deel uw expertise 

Sluit u aan bij de "Starters Community" en begin nu met ondernemen en groeien
BECI Community 8 april 2023
Deel deze post
TAGS 
Archiveren