Geschil naar aanleiding van een stagecontract: beroep voortaan in Brussel mogelijk

28 juni 2019 door
BECI Community

Het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC) richt een Commissie van Goede Diensten op om de stages en opleidingen in bedrijven zowel kwalitatief als kwantitatief te verbeteren. De Commissie zal problemen met stages die in het Brussels Gewest worden georganiseerd of gevolgd trachten op te lossen via verzoening of bemiddeling, voor zover de partijen dit wensen.

De Commissie van Goede Diensten, een paritair initiatief

Het concept van deze Commissie ontstond in 2016 in het raam van het door de Brusselse regering goedgekeurde Opleidingsplan 2020. Het plan zelf resulteert uit de werkzaamheden rond bedrijfsinterne opleidingen, onder toezicht van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG).

Als overkoepelend orgaan van het overleg in Brussel bestaat de ESRBHG uit organisaties die de werkgevers, de werknemers, de middenstand en de non-profit werkgevers van het Gewest vertegenwoordigen. Het BESOC is daarin actief.

De Commissie werd op voorstel van meerdere belanghebbenden in het leven geroepen. Ze is bedoeld om in geval van een geschil de rechtbank te vermijden. Ze probeert soepel tegemoet te komen aan de belangen van al wie bij beroepsstages betrokken is en tracht tegelijk wat orde te brengen in de bestaande systemen.

Uiteindelijk gaat het erom in het belang van iedereen de stageomstandigheden te verbeteren.

Van toepassing op de meeste stagetypes

Bij stage- of opleidingscontracten zijn vaak drie partijen betrokken: naast de stagementor van de onderneming die het stage- of opleidingscontract afsluit, en de stagiair zelf, bestaat er meestal een derde partij, namelijk de onderwijsinstelling of een overheidsinstantie in Brussel.

Elke partij die dit wenst krijgt toegang tot de Commissie van Goede Diensten, maar kan ook op elk moment haar deelname (en dus ook het bemiddelings- of verzoeningsproces) beëindigen.

Welke stages kunnen op deze Commissie een beroep doen? De beroepsinlevingsstage, de ‘first’-stage onder toezicht van Actiris, de stage ‘de formation professionnelle individuelle (FPI – individuele beroepsopleiding) of de stage die opleiding afrondt, georganiseerd door Bruxelles Formation. Ook de taaldompelings-, observatie- en ontdekkingsstages komen in aanmerking.

Komen echter niet in aanmerking: alternerende-opleidingscontracten, stages die een benoeming in een overheidsdienst voorafgaan, door het Gerechtelijk Wetboek geregelde stages en de stages die de uitoefening van een vrij beroep voorafgaan.

Hoe gaat dit alles in zijn werk?

Bent u partij bij een stagecontract, ongeacht de benaming ervan of het wettelijke kader? Staat het type stage niet op de lijst van uitzonderingen? Bent u stagebegeleider, stagiair of een organisatie/onderwijsinstelling? Ontstaat er een geschil in het raam van de gesloten overeenkomst?

Dan kunt u te allen tijde een verzoek tot verzoening of bemiddeling indienen.

Stuur uw schriftelijk verzoek in het Frans, het Nederlands of het Engels naar de Commissie van Goede Diensten

Bischoffsheimlaan 26

1000 Brussel

Tel.: 02/205.68.68

Fax: 02/502.39.54

Mail: cesr@ces.brussels

Vermeld uw volledige identiteit. Vermeld ook de onderneming of de stagiair die betrokken is bij de aanvraag tot verzoening of bemiddeling. Dateer en onderteken uw aanvraag.

Indien uw verzoek ontvankelijk wordt geacht, organiseert de Commissie binnen de 15-30 dagen een vergadering om de partijen of hun vertegenwoordigers te ontmoeten. Vervolgens zal de Commissie trachten een verzoeningsovereenkomst te bereiken waarnaar later kan worden verwezen voor een rechtbank en die anoniem blijft.

BECI Community 28 juni 2019
Deel deze post
Archiveren