Jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid: de Europese richtlijn 2003/88 is (eindelijk) omgezet!

28 maart 2023 door
BECI Community

[Gastartikel]

Vanaf 1 januari 2024 zal een werknemer die arbeidsongeschiktheid wordt tijdens een jaarlijkse vakantieperiode of geen jaarlijkse vakantiedagen kan nemen omwille van bepaalde arbeidsonderbrekingen, die vakantiedagen op een later tijdstip kunnen nemen.

 

Toepassingsgebied

Loontrekkenden (arbeiders, bedienden) (evenals leerlingen en stagiaires die gedeeltelijk aan de RSZ zijn onderworpen) kunnen de (in de loop van het vakantiedienstjaar) opgebouwde dagen wettelijke jaarlijkse vakantie overdragen in de volgende gevallen van schorsing van de arbeidsovereenkomst:

arbeidsongeval of beroepsziekte,
ongeval of ziekte in het privéleven,
moederschapsrust,
vaderschapsverlof in de zin van de arbeidswet van 16 maart 1971,
borstvoedingsverlof,
vaderschapsverlof in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
adoptieverlof,
pleegzorgverlof in de zin van artikel 30quater van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
pleegouderverlof in de zin van artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

 

Arbeidsovereenkomst: schorsing die optreedt tijdens een jaarlijkse vakantieperiode

In geval van schorsing (zie bovenstaande lijst) van de arbeidsovereenkomst tijdens een periode van wettelijke (individuele of collectieve) jaarlijkse vakantie worden de schorsingsdagen niet aangerekend op de jaarlijkse vakantie: de werknemer kan vragen de betrokken vakantiedagen over te dragen en op te nemen op een ander tijdstip in het lopende vakantiejaar.

De overgedragen vakantiedata moeten worden vastgelegd volgens de gebruikelijke regels die in de onderneming van toepassing zijn.

 

Onmogelijkheid om jaarlijkse vakantiedagen te nemen wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst

Een werknemer die, aan het einde van het vakantiejaar, (een deel van) de opgebouwde dagen jaarlijkse vakantie niet kan opnemen (omwille van één van bovenvermelde schorsingen van de arbeidsovereenkomst ) kan die dagen overdragen en opnemen op een later tijdstip in de periode van 24 maanden die volgen op het vakantiejaar in kwestie.

Voorbeeld: de werknemer wordt op 6 oktober 2024 ziek en is gedurende 3 maanden arbeidsongeschiktheid. Op die datum heeft de werknemer nog een saldo van 7 jaarlijksevakantiedagen die hij dus niet kan opnemen vóór 31 december 2024. Hij zal die dagen kunnen overdragen en opnemen in de periode die loopt van 1 januari 2025 tot 31 december 2026.

Tijdens een vakantiejaar kan een werknemer dus meer dan 4 weken vakantie genieten, namelijk de 4 weken jaarlijkse vakantie die hij heeft opgebouwd (tijdens het vorige vakantiedienstjaar) en de overgedragen vakantiedagen van een vorig vakantiejaar.

Dat recht van overdracht mag worden uitgeoefend bij om het even welke werkgever bij wie de werknemer in dienst is tijdens die periode van 24 maanden. Maar het vakantiegeld komt voor rekening van de werkgever bij wie de werknemer in dienst is op 31 december van het jaar (waarin hij de vakantiedagen niet heeft kunnen opnemen), en moet uiterlijk op die datum worden betaald.

De overgedragen vakantiedata moeten worden vastgelegd volgens de gebruikelijke regels die in de onderneming van toepassing zijn.

Wij wachten nog op verdere uitvoeringsmaatregelen (bijvoorbeeld met betrekking tot de mededeling van de arbeidsongeschiktheid aan de werkgever of de wens om gebruik te maken van dit recht op het behoud van vakantiedagen). We houden jullie op de hoogte.

 

Bronnen: Richtlijn nr. 2003/88/EG van 4 november 2003 betreffende bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PB L 299 van 18 november 2003) – Koninklijk besluit van 8 februari 2023 tot wijziging van de artikelen 3, 35, 46, 60, 64, 66 en 68 en tot invoeging van een artikel 67bis in het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (B.S. van 16 maart 2023)

 

 

Over de auteur

 

Catherine Delos, Legal Expert Partena Professional

 

Newsletter HR & Social (NL)

  • Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief HR & Social van Beci

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
BECI Community 28 maart 2023
Deel deze post
TAGS 
Archiveren