De Procedure van Gerechtelijke Reorganisatie (PGR): wat is het?

Hebt u bedrijfsschulden (btw, RSZ, huur, belastingen, banken, leveranciers ...) die u niet meer kunt betalen? Hoe voorkomt u een faillissement? Wilt u uw schuldenlast verminderen?  Zoekt u naar hulp voor uw bedrijf in moeilijkheden?

Zoals de RTBF meldt, “verkeert 20% van de bedrijven die vóór de pandemie gezond waren, nu in ernstige financiële moeilijkheden” en dit cijfer zal de komende maanden waarschijnlijk stijgen.  

Daarom helpt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u, via BECI, om de dossierkosten van een PGR (procedure van gerechtelijke reorganisatie) tot 75% te financieren (met een maximum van € 6140,75  inclusief btw). Dit betekent dat u betalingstermijnen kunt aanvragen voor belasting- en sociale-zekerheidsschulden. Maak gebruik van steunmechanismen zoals de PGR of schuldbemiddeling om een faillissement te voorkomen.

Een faillissement vermijden dankzij een procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR)? Wat is het doel van een PGR?  

Het doel van de procedure is om een oplossing te vinden voor financiële problemen.    

Hoe? Dat gebeurt via onderhandelingen om een overeenkomst te bereiken waarmee de onderneming haar schulden kan verminderen, maar dan wel op een veel striktere en formelere manier. In het kader van een PGR vraagt de onderneming in moeilijkheden de rechter wat extra tijd om financieel te herstellen. Tijdens dit uitstel zullen de schuldeisers het bedrijf met rust laten. De onderneming heeft tijd om een saneringsplan op te stellen, dat door de schuldeisers en de rechtbank moet worden goedgekeurd en dat haar in staat zal stellen haar schulden af te lossen.

U wilt een aanvraag indienen voor tussenkomst in de dossierkosten van een PGR:

Dit formulier kan worden ingevuld door de betrokken ondernemer of door de accountant of advocaat die voor zijn cliënt een aanvraag wenst in te dienen.

Wie kan een aanvraag voor een PGR indienen?  

Bedrijven, vzw's en natuurlijke personen.  

Als u advocaat of boekhouder bent, klik dan hier.

Verschillen tussen PGR, schuldbemiddeling en faillissement  

Beide procedures zijn gelijkwaardig. Ze zijn alleen beter geschikt voor sommige gevallen dan voor andere. Om te weten of u voor bemiddeling of PGR moet kiezen, kunt u de onderstaande tabel gebruiken:

PGR
Bemiddeling
Faillissement
Keuze van talen
 
FR/NL 7 talen Volgens het adres van de maatschappelijke zetel   

Kunt u kiezen met welke schuldeisers u wilt onderhandelen?
Neen, ze worden allemaal opgeroepen, maar de schuldeisers kunnen kiezen of ze al dan niet komen opdagen. Ja, u kunt de schuldeisers kiezen met wie u een oplossing wenst te vinden. De curator is belast met het betalen van de schuldeisers in volgorde van belangrijkheid, afhankelijk van de activa en liquiditeit van de onderneming. 

Kan het bedrag van de schuld worden verlaagd?  
 
JA. Wel moet u weten dat het moeilijk is het bedrag van de schuld bij financiële instellingen en de overheid te verminderen.  

JA JA
Financiële situatie van de aanvrager  
Complexere situatie (veel schuldeisers en grote schulden)
Relatief eenvoudige situatie (weinig schuldeisers en lage schuldniveaus) De onderneming kan geen oplossingen meer vinden omdat het schuldenbedrag te hoog is in verhouding tot haar rentabiliteit.  

Indiening van de aanvraag naar de schuldeisers toe
Er wordt contact opgenomen met alle schuldeisers. Er is een dubbele meerderheid nodig voor een akkoord. Het bedrijf kiest welke schuldeisers gecontacteerd worden.

Een schuldeiser kan het faillissement aanvragen tegen zowel de manager als de bewindvoerder. Alle schuldeisers moeten zich melden.

Is het vertrouwelijk? 

NEEN JA

Neen, publicatie in het Belgisch Staatsblad  


Hoe wordt het afbetalingsplan aanvaard?  

Dubbele meerderheid vereist:

1. In aantal personen (bv. indien er 5 schuldeisers zijn, is het akkoord van 3 van hen vereist). 

2. In het verschuldigde bedrag (bv. als de totale schuld 20.000 euro bedraagt, moet de overeenkomst betrekking hebben op een minimumschuld van 10.001 euro)


Overeenkomst afzonderlijk opgesteld met elke schuldeiser en desgewenst bekrachtigd door de rechter.
/
Termijn
Zeer korte indieningstijden. Het bedrijf moet op tijd reageren. Afwikkeling binnen maximaal 5 jaar.

Onbeperkt, zolang schuldenaars akkoord gaan om te onderhandelen.
Onmiddellijk, vanaf het moment van de faillietverklaring.
Kostprijs
€ 1.000 excl. btw € 500 excl. btw  /

Wat kiest u best: PGR of bemiddeling?   

Om u hierbij te helpen hebben wij eenkorte vragenlijst opgesteld die u in slechts een paar minuten kunt invullen. 

Is er steun om deze procedures te financieren? 

Ja, het Brussels Gewest helpt u, via BECI, om deze steun tot 75% te financieren (met een maximum van € 6140,75 incl. btw). Om voor de steun van het Gewest in aanmerking te komen, moet de onderneming aantonen dat zij op 31 december 2019 rendabel was.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?  

  • In Brussel actief zijn,  
  • Zaakvoerder met beslissingsbevoegdheid zijn,  
  • Niet meer dan 3 faillissementen in de afgelopen 5 jaar hebben ondergaan,  
  • Geen veroordelingen in de afgelopen 5 jaar,
  • Een positief eigen vermogen.  

Welke andere manieren zijn er, afgezien van PGR en bemiddeling, om de schuldenlast te verminderen?   

1. Lenen, maar dat is niet ideaal als u al schulden hebt

2. Herkapitaliseren, bv. via familie of vrienden

3. Activa afstaan

Bent u boekhouder of advocaat?  

U kunt een verzoek om tussenkomst voor het bedrijf indienen via dit formulier.

U kunt een verzoek tot tussenkomst in de kosten van de gerechtelijke reorganisatieprocedure voor uw cliënt indienen voor de volgende PGR's, waarvoor u om een attest zal worden gevraagd:

  • Procedure van gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord
  • Procedure van gerechtelijke reorganisatie door minnelijk gerechtelijke schikking (prepack)
  • Procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht

De PGR (procedure voor gerechtelijke reorganisatie) en de MGS (minnelijke gerechtelijke schikking of “prepack”) kort toegelicht:

 1. Nieuwe oplossing  

Naast de bedrijfsbemiddeling, waarbij de bemiddelaar zijn taak naast de bedrijfsleiders vervult, bestaat er ook een nieuwe vorm van minnelijk akkoord waarover met sommige of alle schuldeisers kan worden onderhandeld. Dit is de procedure voor minnelijke gerechtelijke schikking (MGS), ook bekend als “prepack”.

Die geldt als een voorbereiding op een PGR, maar kan ook op zichzelf staan als de bereikte overeenkomsten als zodanig levensvatbaar zijn voor de onderneming.  

De prepack bevindt zich stroomopwaarts van de “klassieke” procedure voor gerechtelijke reorganisatie (art. XX.39, WER voor PGR), die een schorsing van de schuldvorderingen en uitstel van betaling mogelijk maakt. De wetgever heeft tijdelijk (tot eind 2021) een vereenvoudigde procedure voor een minnelijke gerechtelijke schikking ingevoerd (art. XX.39/1 WER voor de voorbereidende akkoorden van de MGS).

2. Procedure

De MGS is vertrouwelijk in die zin dat ze normaliter een klassieke PGR voorafgaat, niet in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd en niet zo formeel is als de klassieke PGR. Van de 11 documenten waarom in de klassieke PGR wordt verzocht, moeten er immers slechts 3 onmiddellijk bij het MGS-verzoek worden gevoegd. De andere documenten worden tijdens het verloop van de procedure verstrekt.  

3. Fiscaal voordeel

Om de MGS aan te moedigen, wordt de belastingvrijstelling van de ten gunste van de onderneming onderhandelde bedragen, die wordt toegekend aan de traditionele PGR, ook uitgebreid tot deze nieuwe procedure. Voorbeeld: de onderneming onderhandelt met een leverancier over een schuldkwijtschelding van 40%. In boekhoudtermen wordt deze schuldkwijtschelding beschouwd als een inkomen, een winst. Het belastingvoordeel betreft de winst die wordt gemaakt door de schuld niet aan de schuldeiser terug te betalen. Deze winst zal belastingvrij zijn. De onderneming zal geen belasting betalen over deze door de schuldeisers toegekende winst (in ons voorbeeld 40%), hoewel de factuur van deze schuldeiser aanvankelijk tot de aftrekbare kosten van de onderneming behoorde.  

4. Tussenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dankzij deze voordelen kunnen de zaakvoerders of tussenpersonen (advocaten, accountants) in alle discretie de schuldeisers ontmoeten en vermijden dat zij de snelle terugbetaling van hun schulden eisen voordat een minnelijk akkoord is bereikt. De bijstand van het Brusselse Gewest betreft zowel de klassieke PGR-procedure als de procedure van minnelijke gerechtelijke schikking.

Vragen  

Wilt u een aanvraag indienen voor een tussenkomst in de dossierkosten, terwijl u nog vragen hebt over de PGR?  

Hebt u vragen over de validatievoorwaarden van uw dossier?  

Bent u met de procedure al van start gegaan en zit u vast in een fase/met een vraag?

Contacteer Wassima Hadi, onze adviseur voor PGR/bemiddeling

 

via videocall door hier een afspraak te boeken

via ons callcenter op 02 533 40 90  

of per mail