De politieke barometer: vastgeroest op mobiliteit

3 oktober 2018 door
BECI Community

Om de zes maanden bevraagt Beci haar leden en achterban over hun waardering van het overheidsbeleid en hun prioriteiten. In december 2017 dachten we dat mobiliteit een absolute piek had bereikt in de zorgen van ondernemers. De barometer van juli toont aan dat we het bij het verkeerde eind hadden.

1.     Politiek : somber weer

We stellen geen grote omwentelingen vast in de evaluatie van de Brusselse ministers in vergelijking met onze enquête van december. Wel enkele lichte verschuivingen: Didier Gosuin (Economie en Werkgelegenheid) nadert nu de eerste plaats van Guy Vanhengel (Financiën). Céline Fremault (Milieu en Energie) vult de top drie aan. Aan het andere eind van de ranglijst steekt Fadila Laanan (Openbare Netheid) Pascal Smet (Mobiliteit en Openbare Werken) voorbij. Smet is waarschijnlijk het slachtoffer van de algemene ergernis over de vele werven in de hoofdstad.

 

Evaluatie Brusselse Ministers

 

Acht maanden voor de verkiezingen is weinig veranderd in de vertrouwenscijfers die de regeringen krijgen. Die blijven aan de lage kant: 14% “volledig of tamelijk vertrouwen” in de gewestelijke regering (12% in december 2017). De federale overheid krijgt een betere score: 38% (37% in december).

 

2.     De gewestelijke spelers: wisselvallig

Achter Impulse, dat duidelijk zijn eerste plaats blijft verdienen, verschuift de VDAB naar de tweede plaats op de ranglijst. De MIVB boekt vooruitgang en neemt nu de derde plaats in op het podium. Dit is opmerkelijk. Als overheidsdienst richt de MIVB zich namelijk tot het grote publiek eerder dan specifiek de ondernemers. Innoviris boekte ook een flinke vooruitgang na haar recente toetreding tot deze rangschikking.

 

Gewestelijke spelers

 

De betere perceptie van Leefmilieu Brussel, dat van 2,67 naar 2,79 stijgt, is wellicht het resultaat van acties ten gunste van de kringloopeconomie. De achteruitgang van Finance Brussels (van 2,60 naar 2,53) kan worden toegeschreven aan een overgangsjaar binnen de instelling. Ook de daling van Brussels Invest & Export (van 3,00 naar 2,82) kan te maken hebben met de beroering rond de reorganisatie van de instelling.

Het is niet verwonderlijk dat Brussel Mobiliteit onderaan de lijst verschijnt. De organisatie incasseert al de frustraties die het gevolg zijn van de mobiliteitsproblemen in de hoofdstad.

3.     Vertrouwen van de ondernemers: een heropleving!

De Brusselse ondernemers hebben weer vertrouwen in de toekomst: 53% van hen overweegt nu om in het komende jaar te investeren of personeel aan te werven. Dit is het hoogste cijfer dat onze enquêtes in 5 jaar tijd hebben opgetekend!

 

 

Toch lijken ondernemers niet bereid om te verhuizen. 53% verwerpt dit idee (61% als we degenen meetellen die van plan zijn binnen het Gewest te verhuizen). Degenen die Brussel willen verlaten (39%), overwegen eerder het buitenland (18%) dan Vlaanderen (13%) of Wallonië (8%).

 

Vertrouwen ondernemers

 

4.     Prioriteiten voor het Gewest: de mobiliteit nog hoger!

Prioriteiten Brusselse ondernemers

We zien enkele opmerkelijke verschuivingen in de prioriteiten die aan de Brusselse regering werden toegekend.

We dachten een piek te hebben bereikt op het vlak van mobiliteit, maar de bezorgdheid blijft toenemen. Het record van onze vorige barometer (72,7%) werd opnieuw verslagen: bijna acht op tien respondenten (78,1%) uiten vandaag hun ergernis. Of die verder zal aanzwellen met de sluiting van de tunnels? Dat vernemen we van onze volgende barometer.

Administratieve vereenvoudiging komt op de tweede plaats, met een indrukwekkende stijging tot 32,1% (tegen 25,1% voorheen). Het proces lijkt in de ogen van ondernemers niet de goede kant op te gaan: de administratieve procedures zijn te omslachtig, duren te lang en getuigen van te veel willekeur.

Het thema belastingen treedt weer op de voorgrond, met de steeds herhaalde vraag naar belastingen die niet alleen minder afstraffend maar ook transparanter, eerlijker en voorspelbaarder zijn. De ontoereikende verlaging van de regionale en gemeentelijke belastingen is weer een bron van bezorgdheid, met een score van 28,3% (tegen 24,1% in december 2017).

Met een score van 22,8% verschuift de netheid van de 2de naar de 4de plaats, maar blijft een grote prioriteit. Veiligheid staat nu op de 5de plaats in de verlanglijst van de respondenten. Een andere trend is de toegenomen nadruk op kwalificerend onderwijs, die steeg tot 14,6%.

5.     Mobiliteit: slapte en neerslachtigheid

Uiteraard schiet het mobiliteitsbeleid nog steeds tekort in de ogen van de ondernemers: de federale regering (87%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (90%) scoren in het beheer van deze materie (bijzonder) zwak. Er komt vooral kritiek op het beheer van de werven (85 % ontevredenheid). De cijfers zijn opmerkelijk stabiel in vergelijking met de enquête van december.

 

Beoordeling mobiliteitsbeleid

 

Het idee van een kilometerheffing blijft de respondenten bijna gelijk verdelen: 41% vindt het “interessant” tegenover 42% die het “onaanvaardbaar” vindt. Het kamp van de tegenstanders verloor echter 5 punten (46% in december 2017) aan de weifelaars (van 13% naar 17%).

6.     Gemeentelijk beleid: koel ontvangen

Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober in het verschiet verklaart 47% van de ondervraagde ondernemers zich “ontevreden of enigszins ontevreden” over het gemeentelijk beleid (35% had geen mening; 18% was “eerder of volledig tevreden”). Ook op gemeentelijk niveau dient de prioriteit opnieuw te gaan naar mobiliteit (43%), werven (12%) en parkeren (11%). Alleen de openbare netheid (13%) scoort even sterk als de drie mobiliteitsgebonden bezorgdheden.

 

Gemeentelijk beleid

 

Reorganisatie Brusselse Gemeenten

Op institutioneel vlak valt een opmerkelijke vaststelling op: de ondernemers zijn massaal (79%) voorstander van de reorganisatie van de Brusselse gemeenten. Gaat het om een herziening van de gemeentelijke grenzen, een volledige of gedeeltelijke fusie, de overdracht van bevoegdheden aan het Gewest? Het debat moet nog op gang komen, maar het vraagstuk werd hoe dan ook aangekaart.

 

 

 

Help ons om de stem van Brussel nog luider te doen klinken!

Op 14 oktober zijn er gemeenteverkiezingen. In 2019 volgen ook de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen.

Wat hebben wij, als werkgeversvertegenwoordiger en Brusselse Kamer van Koophandel, naar aanleiding daarvan te zeggen? Of nog beter, wat hebt u als ondernemer te zeggen?

Samen hebben wij vier memorandums met onze aanbevelingen voor het Brussel van morgen opgesteld. Het Brussel van morgen waar het beter wonen en werken is en waar iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt om dat doel te bereiken. Deze memorandums zijn gegroepeerd rond vier thema’s: mobiliteit, stad van de toekomst, werkgelegenheid en financiën.

U kunt ons helpen de stem van Brussel nog luider te doen klinken! Steun de verschillende maatregelen, deel uw mening en laat ons weten dat u wilt bijdragen tot de realisering van onze voorstellen. 

BECI Community 3 oktober 2018
Deel deze post
TAGS 
Archiveren