Een familiebedrijf overdragen met behoud van controle: best mogelijk!

6 juni 2019 door
BECI Community

[Coproductie] Tot voor kort was het overdragen van een onderneming aan de kinderen een ware hoofdbreker voor heel wat bedrijfsleiders. De Belgische wetgeving voorzag niet de flexibiliteit waarmee een bedrijfsleider zich geleidelijk zou kunnen terugtrekken uit de onderneming, echter mét behoud van enige controle over de activiteiten. Dit is nu voltooid verleden tijd! Met de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen verloopt de overdracht van familiebedrijven veel vlotter.

Heel wat leiders van familiebedrijven hebben hier geruime tijd mee gesukkeld. Hoe moesten ze de aandelen van de onderneming aan hun kinderen overdragen zonder zich volledig en onmiddellijk uit het bedrijf terug te trekken? De vroegere wetgeving bood niet altijd een bevredigende oplossing. Sinds de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen op 1 mei jl. kan een bedrijfsleider zijn aandelen overdragen en toch een belangrijk deel van de macht behouden. Deze verandering van de wetgeving is van doorslaggevend belang. In België is 77% van de bedrijven met minstens één werknemer een familiebedrijf. En omdat het Wetboek van Vennootschappen voortaan veel minder restrictieve regels oplegt, zeker wat BV’s betreft, genieten familiebedrijven voortaan veel meer vrijheid.

‘Eén aandeel, één stem’ niet langer van toepassing in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen

Een van de belangrijkste wijzigingen is de afschaffing van het principe ‘één aandeel, één stem’ dat tot voor kort van toepassing was op de algemene vergadering van aandeelhouders. In niet beursgenoteerde ondernemingen is het nu mogelijk om meerdere stemmen te koppelen aan één aandeel. Op die manier kan de bedrijfsleider de meerderheid van de aandelen van zijn bedrijf overdragen en slechts een minderheid daarvan behouden waaraan nochtans de meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering verbonden blijft. De bedrijfsleider kan langs die weg 80% van de aandelen van zijn vennootschap aan zijn kinderen overdragen en met de 20% resterende aandelen toch de meerderheid van de stemmen op de algemene vergadering behouden.

Wat is de situatie van het kind dat op termijn de onderneming zal leiden? De ondernemer kan hetzelfde aantal aandelen van elk van zijn kinderen overdragen en tegelijk aandelen met veelvuldige stemrechten voorbehouden aan het kind dat later aan het hoofd van de onderneming zal staan.

Hoe gebeurt de verdeling van de winst?

Nieuwe regels staan de bedrijfsleider ook toe om de aandelen aan zijn kinderen te schenken terwijl hij toch een groot deel van de winst in ontvangst neemt. En de kinderen die geen belangstelling hebben voor het familiebedrijf kunnen hun aandelen gemakkelijker verkopen.

Minnelijke schikking

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen biedt familiebedrijven meerdere mogelijkheden om geschillen in der minne te schikken.

In de statuten kunnen de aandeelhouders bepalen welke procedure in geval van een geschil moet worden gevolgd. Als een aandeelhouder bijvoorbeeld het bedrijf de rug wil toekeren of wanneer een bedrijf afscheid wil nemen van een aandeelhouder die de ontwikkeling van de activiteit belemmert, kunnen de statuten voorzien in een vereenvoudigde procedure.

Belangstelling voor de overdracht van een bedrijf binnen de familiekring?

Beci organiseert hierover een seminar op 25 juni. Daar leert u meer over de verschillende manieren waarop u uw onderneming (geleidelijk) aan uw kinderen kunt overdragen.

BECI Community 6 juni 2019
Deel deze post
Archiveren