De aangifte van faillissement: het verloop voor een zelfstandige

7 maart 2021 door
BECI Community

De facturen stapelen zich op, maar u kunt ze niet meer betalen? Uw schuldeisers zetten u onder druk en u ondergaat dwangacties (inbeslagname)? Ziet u geen oplossing meer om uw zinkende beroepsactiviteit te redden? Hebt u al gedacht aan de aangifte van faillissement?

Een faillissement aangeven is een moeilijk aanvaardbare noodoplossing, maar als u daar op tijd voor kiest, vermijdt u failliet te worden verklaard (door een schuldeiser of op verzoek van het Openbaar Ministerie).

 

Wat zijn de voorwaarden van een faillissement?

Een faillissement moet volgens de wet aan drie voorwaarden voldoen:

  1. Ze heeft betrekking op een onderneming (een zelfstandige, een rechtspersoon of een andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid)
  2. Een aanhoudende staking van betalingen (u bent niet langer in staat om uw facturen te betalen en deze situatie is niet van tijdelijke aard).
  3. De kredietwaardigheid is aangetast (uw schuldeisers vertrouwen u niet meer en geven u geen krediet of uitstel van betaling meer).

 

 

Wat zijn de voornaamste stappen?

 

  1. Indiening van de aangifte van faillissement

De aangifte van faillissement moet online worden ingediend op het digitale platform ‘regsol.be’.

Enkele documenten die u zult moeten voorleggen:

  • Een lijst van uw schuldeisers (aan wie u geld schuldig bent);
  • Een lijst van uw debiteuren (die u geld schuldig zijn);
  • Een recent boekhoudkundig overzicht.

Bij het indienen van deze aangifte is het al mogelijk – tenminste als u zelfstandig bent – om het verzoekschrift in te dienen voor een kwijtschelding van uw schulden. Dit verzoekschrift is belangrijk, want hiermee kan de rechtbank bij de afsluiting van uw faillissement een beslissing nemen over de kwijtschelding van uw schulden, waardoor u niet langer onder druk wordt gezet door uw schuldeisers.

Zodra de documenten zijn ingediend en de informatie volledig is, krijgt u een e-mail met de datum en het tijdstip van de hoorzitting voor de territoriaal bevoegde Rechtbank van de Onderneming.

 

  1. Hoorzitting voor de territoriaal bevoegde Rechtbank van de Onderneming

Tijdens deze zitting gaat de rechtbank na of aan de voorwaarden van een faillissement is voldaan (zie hierboven). Zo ja, doet de rechtbank een uitspraak waarbij het faillissement wordt bevestigd en een curator wordt aangesteld.

 

  1. Faillissementsafstapping

Tijdens deze eerste ontmoeting met de curator, stelt hij u een aantal vragen om inzicht te krijgen in de situatie en de redenen die u hebben aangezet tot het indienen van een faillissementsaangifte.

De curator zal dan een inventaris opmaken van de activa (meubilair, geld op de bankrekening enz.). Belangrijk is wel dat het vermogen beperkt blijft tot de activa die op de dag van de uitspraak van het faillissement zijn verworven. Dat betekent dat alles wat u daarna ontvangt – een salaris bijvoorbeeld – niet in aanmerking kan komen voor de curator.

 

  1. Indiening van de rekeningen en faillissementshoorzitting

Dit is de laatste stap. In het raam van zijn opdracht zal de curator de op de dag van het faillissement verworven activa beheren om deze te liquideren en er activa uit te halen die hij onder de schuldeisers zal kunnen verdelen.

Tijdens de faillissementshoorzitting beslist de rechtbank, voor zover u een natuurlijk persoon bent (zelfstandige), over uw verzoek tot kwijtschelding van uw schulden. De rechtbank zal dan een uitspraak doen om uw faillissement af te sluiten.

 

 

Wat kan ik tijdens het faillissement doen?

Het zou best kunnen dat u als gefailleerde zelfstandige recht hebt op overbruggingsrechten (uitkeringen) van uw sociaal verzekeringsfonds. Zulke uitkeringen kunnen voor een periode van maximaal 12 maanden worden toegekend.

U kunt ook een nieuwe activiteit starten als werknemer of zelfstandige. Als u een zelfstandige activiteit opstart, gaat u misschien enige administratieve problemen tegemoet (bijvoorbeeld voor een bankrekening).

 

Natuurlijk is elke situatie en elk faillissement anders. Aarzel zeker niet om professioneel advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een advocaat of een accountant.

 

Over de auteur

Magalie DEBERGH

Magalie DEBERGH
Advocate bij de Balie van Brussel

BECI Community 7 maart 2021
Deel deze post
TAGS 
Archiveren