Global Gateway, een Europese strategie

20 april 2023 door
BECI Community

Global Gateway, een Europese strategie om de banden met derde landen te versterken door investeringen in infrastructuur in digitaal, energie, transport, gezondheidszorg en onderwijs.

Het Global Gateway-initiatief heeft tot doel investeringen in infrastructuur in partnerlanden in Azië, Latijns-Amerika, Afrika op het gebied van digitale, energie en transport te ontwikkelen en gezondheids-, onderwijs- en onderzoekssystemen te versterken. Het werd in 2021 door de Europese Commissie gelanceerd.

Global Gateway streeft ernaar tussen 2021 en 2027 tot 300 miljard EUR aan investeringen te mobiliseren. Als onderdeel van een „Team Europe”-aanpak brengt Global Gateway de EU, de lidstaten en hun financiële en ontwikkelingsinstellingen samen, waaronder de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), en streeft het ernaar de privé sector te mobiliseren door investeringen in prioritaire sectoren aan te trekken. Deze aanpak is bedoeld om het mobiliseren en bundelen van technische expertise en financiële middelen te vergemakkelijken om meer efficiëntie en impact te bereiken.

Concreet zal Team Europa tussen 2021 en 2027 tot 300 miljard EUR aan investeringen voor duurzame en kwaliteitsprojecten mobiliseren, rekening houdend met de behoeften van de partnerlanden en duurzame voordelen voor lokale gemeenschappen waarborgen. Dit zal EU-partners in staat stellen hun samenlevingen en economieën te ontwikkelen en tegelijkertijd kansen creëren voor de privé sector van de EU-lidstaten om te investeren en competitief te blijven.

Global Gateway wordt uitgevoerd via projecten in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, Azië en Afrika.

 

Prioritaire sectoren

 

Transport

Global Gateway zal investeringen in infrastructuur aanmoedigen die duurzame, slimme, veerkrachtige, inclusieve en veilige netwerken creëren voor alle vervoerswijzen. Het zal netwerken ondersteunen die connectiviteit bieden met het trans-Europese vervoersnetwerk.

Ambitie voor 2030: Integratie van Afrikaanse en Europese multimodale vervoersnetwerken in overeenstemming met regionale en continentale kaders en pas deze netwerken aan het economische potentieel van een Afrikaanse continentale vrijhandelszone aan.

 

Klimaat en energie

Investeren in zowel mitigatie van klimaatverandering en veerkracht als in schone energie is een noodzaak, maar ook een grote economische kans in lage- en middeninkomenslanden.

Global Gateway ondersteunt deze groene transformatie naar de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en -verbintenissen van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering. Het bevordert de uitwisseling van groene technologieën en verbetert de energiezekerheid.

 

Digitaal

Via Global Gateway versterkt de EU de banden tussen Europa en de wereld en helpt zij partnerlanden de digitale kloof te overbruggen en verder te integreren in het mondiale digitale ecosysteem.

Digitale transformatie is een belangrijke aanjager van duurzame ontwikkeling en biedt een groot potentieel om sociale en economische voordelen in veel sectoren te versterken. De huidige digitaliseringspercentages zijn echter zeer ongelijk: meer dan 3 miljard mensen zijn niet digitaal verbonden, waaronder veel vrouwen. In overeenstemming met de duurzameontwikkelingsdoelstellingen kan digitalisering beter onderwijs bevorderen, ongelijkheden verminderen, economische groei, onderzoek en innovatie stimuleren en beter bestuur ondersteunen.

Een meer gedigitaliseerde samenleving vereist de bevordering van duurzaamheid en de opbouw van een mondiale, open, stabiele en veilige cyberruimte op basis van de rechtsstaat, mensenrechten en democratische waarden die niemand aan zijn lot overlaat. Vandaag is digitale transformatie grotendeels datagestuurd en een belangrijke factor in het mondiale concurrentievermogen, met een groot potentieel voor economische groei en ontwikkeling, en innovatieve oplossingen.

De digitale transformatie brengt snelle veranderingen met zich mee die de arbeidsmarkten beïnvloeden. Met communicatie over de manier waarop Europa’s digitale toekomst en het decennium van het digitale kompas tegen 2030 vorm kunnen geven, heeft de EU een mensgerichte benadering van digitale transformatie voorgesteld.

 

Gezondheid

Global Gateway zal prioriteit geven aan de veiligheid van farmaceutische toeleveringsketens en de ontwikkeling van lokale productie. COVID-19 onthulde zwakke punten in de gezondheidszorgstelsels en de kwetsbaarheid van farmaceutische toeleveringsketens. Hij benadrukte ook de grote ongelijkheid in medische productiecapaciteiten over de hele wereld.

Continenten moeten in staat zijn om hun eigen vaccins te maken. Daarom zet de EU zich in om toekomstige noodsituaties op het gebied van gezondheid te voorkomen door overal ter wereld capaciteit op te bouwen.

Maar gezondheidsproblemen gaan verder dan de pandemie. Zo faciliteert Global Gateway ook investeringen in infrastructuur en regelgeving voor de lokale productie van geneesmiddelen en medische technologieën. Dit zal helpen om gefragmenteerde markten te integreren en grensoverschrijdend onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen, waardoor we ziekten zoals COVID-19, malaria, gele koorts, tuberculose kunnen overwinnen.

 

Onderwijs en onderzoek

Global Gateway investeert in hoogwaardig onderwijs, inclusief digitaal onderwijs, vanuit het perspectief van een leven lang leren, in overeenstemming met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de inclusie van meisjes en vrouwen en andere kwetsbare groepen die vaak lage schoolbezoeken hebben. Het project zal partnerlanden helpen hun onderwijsstelsels te transformeren en onderwijs-, opleidings- en leerlacunes op alle niveaus aan te pakken.

Het zal ook de mobiliteit van studenten, personeel, leerkrachten en stagiairs vergemakkelijken en netwerken en peer learning in instellingen voor hoger onderwijs versterken. Het uitgebreide Erasmus+ programma biedt mensen van over de hele wereld dergelijke mogelijkheden.

De EU werkt ook samen met partnerlanden om de samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie te versterken. Horizon Europe, ’s werelds grootste door de overheid gefinancierde multilaterale onderzoeks- en innovatieprogramma, biedt onderzoekers en innovators buiten Europa de mogelijkheid om deel te nemen aan door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieacties.

Nauwere samenwerking op het gebied van ruimtevaarttechnologieën en ruimtevaarttoepassingen in het kader van de Copernicus- en Galileo/EGNOS-programma’s van de EU zal bijdragen tot de ondersteuning van wereldwijde inspanningen om zich aan te passen aan klimaatverandering en extreme weersomstandigheden, vervuiling te bestrijden, mensen, het milieu en de biodiversiteit te beschermen, oceaangovernance te bevorderen en te zorgen voor duurzame agrovoedingssystemen.

 

Bronnen van financiering

De EU en de EU-lidstaten zullen in de periode 2021-2027 investeringen in de ontwikkeling van infrastructuur tot 300 miljard euro mobiliseren.  

Dit omvat maximaal 135 miljard EUR aan door de EU mogelijk gemaakte investeringen en 145 miljard EUR aan investeringsvolumes die zijn gepland door Europese financiële instellingen en instellingen voor ontwikkelingsfinanciering, aangevuld met subsidies.

 

Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling +

Het nieuwe belangrijkste risicodelingsinstrument voor 2021-27 is het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling+ (EFDO+). Het zal tien keer belangrijker zijn dan zijn voorganger, het EFDO, dat wereldwijd wordt toegepast.

Het zal 53 miljard EUR aan garantievolume voor deze periode dekken en zal naar verwachting tot 232 miljard EUR aan duurzame investeringen mobiliseren. Aanvullende financiering zal worden verstrekt door middel van subsidies aan ontwikkelingsfinancieringsinstellingen die deze zullen combineren of combineren met leningen.

In het kader van het EFDO+ hanteert de Commissie het beginsel van blending tussen sectoren, markten en verrichtingen waarbij de garantie niet op de betrokken knelpunten reageert. Dit kunnen zowel publieke als private activiteiten zijn.

 

Projecten, aanbestedingen en financiering

Er zijn al projecten gestart in de projectregio’s, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Aanbestedingen en financieringsmogelijkheden zijn al beschikbaar op de platforms van de Commissie.

 

Meer informatie: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en

 

Leden van de BECI Community die geïnteresseerd zijn in het delen van hun ervaring of expertise in dit soort projecten, via een artikel op onze website en/of een evenement gewijd aan dit onderwerp, kunnen contact opnemen met Jean-Philippe Mergen — Director Internationalisation BECI — jpm@beci.be

 

BECI Community 20 april 2023
Deel deze post
TAGS 
Archiveren