Welke maatregelen om betalingsachterstanden te bestrijden?

20 februari 2023 door
BECI Community

Slechts minder dan 40 % van de betalingen in het kader van handelstransacties in de Europese Unie vindt plaats binnen de overeengekomen termijn. Vervolging van debiteuren kost bedrijven tussen 5 % en 10 % van alle administratieve werkzaamheden. Elke dag van vermindering van betalingsachterstanden resulteert in een geschatte besparing van 158 miljoen EUR aan financieringskosten voor EU-bedrijven.

Europese richtlijn inzake betalingsachterstanden

Er is een Europese richtlijn inzake betalingsachterstand. Zij stelt dat overheidsinstanties binnen 30 dagen voor goederen en diensten moeten betalen. Bedrijven moeten hun rekeningen binnen 60 dagen betalen. Over betalingstermijnen van meer dan 60 dagen kan worden onderhandeld, mits deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en niet kennelijk oneerlijk zijn jegens de schuldeiser.

Ondernemingen hebben automatisch recht op vertragingsrente en een vast minimumbedrag van 40 EUR als vergoeding voor invorderingskosten. Zij kunnen aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor alle resterende incassokosten.

De vertragingsrente ligt ten minste 8 % boven de referentie van de ECB. Het is overheden niet toegestaan om een lagere rente vast te stellen, maar bedrijven kunnen dit doen, mits dit uitdrukkelijk is overeengekomen en niet kennelijk oneerlijk is.

Vermindering van betalingsachterstanden in de overheidssector en minder bevredigende resultaten voor B2B-transacties

De richtlijn heeft de betalingsachterstanden in de overheidssector effectief verminderd. Er blijven echter aanzienlijke vertragingen bestaan in verscheidene lidstaten op het gebied van volksgezondheid, ministeries van centrale overheden en lokale en regionale overheden.

Bij B2B-transacties waren de resultaten minder bevredigend. Meer dan 60 % van de EU-bedrijven wordt later betaald dan contractuele voorwaarden. De bepalingen zijn minder streng dan voor de overheidssector waar de maximale betalingsvoorwaarden in geen geval kunnen worden afgeweken.

Effecten van het verminderen van laattijdige betalingen op de cahs-flow en de verkoop van bedrijven

Volgens een studie van “Joint Research Center” van de Europese Commissie in 2022, verhogen voorspelbare betalingstijden binnen een „standaard” periode (30-60 dagen) de cahs-flow en de verkoop van bedrijven. De verlaging van de betalingstermijnen als gevolg van de richtlijn betalingsachterstand over een periode van vier jaar verhoogt de cahs-flow van ondernemingen met bijzonder lange vertragingen met meer dan 60 %. Dit heeft een bijzondere impact op de productie en de bouw. Volgens de studie leidt de richtlijn betalingsachterstand gemiddeld tot een stijging van de totale kasstromen van ongeveer 3,69 miljoen EUR, een stijging van ongeveer 0,9 % per dag van vermindering van de betalingstermijn.

Volgens het Europees betalingsverslag (juni 2022)

67 % van de bedrijven zei dat als betalingen sneller waren, ze hun duurzaamheid en milieuprestaties zouden verbeteren.
40 % zou groeien in het buitenland,
47 % zou meer werknemers inhuren,
70 % betaalt zijn leveranciers sneller

De Europese Commissie raadpleegt bedrijven met het oog op de herziening van de richtlijn betalingsachterstanden.

Deze raadpleging maakt deel uit van de voorbereiding van de Europese Commissie op de herziening van de richtlijn betalingsachterstand (Richtlijn 2011/7/EU).

 

Deze raadpleging is bedoeld om informatie te verzamelen over de volgende aspecten van te late betalingen:

I. de belangrijkste kenmerken van betalingstermijnen die door bedrijven worden gehanteerd;
II. de ervaring van bedrijven met oneerlijke betalingspraktijken;
III. de manier waarop bedrijven omgaan met geschillen over betalingsachterstanden;
IV. de standpunten van bedrijven over mogelijke beleidsmaatregelen ter bestrijding van te late betalingen.

 

Deze raadpleging met steun van het Enterprise Europe Network is gericht op kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in elke sector van de economie. Het richt zich uitsluitend op betalingsvoorwaarden voor business-to-business transacties (B2B). Daarom mogen bedrijven die het grootste deel van de tijd rechtstreeks aan consumenten en/of overheidsdiensten verkopen, niet deelnemen aan deze raadpleging.

Geef uw mening!

Neem deel aan de raadpleging en geef uw advies door uiterlijk op 16 maart te antwoorden op de raadpleging via de volgendelink: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/sme_panel_late_payment_revision

U kunt reageren op de raadpleging in de taal van uw keuze.

BECI, contactpunt van Enterprise Europe Network for Brussels-bedrijven – https://www.brusselsnetwork.be/nl – nodigt zoveel mogelijk bedrijven uit om hun mening te geven over de vaststelling van beleidsmaatregelen op Europees niveau om betalingsachterstanden doeltreffender aan te pakken.

 

 

BECI Community 20 februari 2023
Deel deze post
TAGS 
Archiveren