Samen voor een dynamische en voorbeeldige stad

10 vragen die gesteld werden aan de politieke partijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


In de aanloop naar de verkiezingen vraagt BECI aan de Brusselse politieke partijen om actie te ondernemen voor de economische toekomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel stelde hen daarom 10 vragen. Dit zijn hun antwoorden. 


Anton Schuurmans:


 1.      Wat zijn uw belangrijkste voorstellen om de ontwikkeling en groei van bedrijven in Brussel te ondersteunen?

Het remmen van nieuwe technologieën zoals 5G is meer dan alleen nefast voor de beeldvorming maar schaadt ook onze arbeidsmarkt en economie. Een stabiel en duidelijk kader voor onze industrie omtrent de (beschikbare) ruimte, de energietoevoer en mobiliteit is noodzakelijk. Hierbij horen ook geharmoniseerde belastingen en taksen, efficiëntere vergunningsprocedures, alsook een meer gespecialiseerde en efficiënte rechtsgang en een gelijker ‘speelveld’.

Een deel van de Brusselse grondreserves moet aangewend worden voor de ontwikkeling van nieuwe economische en duurzame industriële activiteit. We geloven daar sterk in de ontwikkeling van Brussel Noord als nieuwe economische motor van het Gewest: Schaarbeek Vorming, de oude NAVO-site, parking C en de kanaalzone van Neder-o-Heembeek tot Vilvoorde bieden veel kansen hiertoe.

 

2.      Hoe denkt u de administratieve en fiscale lasten voor kmo's en zelfstandigen te verminderen?

De digitalisering van procedures biedt nieuwe mogelijkheden voor vereenvoudiging en snellere afhandeling van procedures. Daarnaast moet een nieuwe stedenbouwkundige verordenging als doel hebben te zorgen voor minder interpretatieruimte in de regelgeving die leidt tot discussie, voor een betere stroomlijning  tussen de betrokken diensten en voor correcte inspraakprocedures die draagvlak creëren bij omwonenden. Een stad brengt hoe dan ook een bepaalde dynamiek met zich mee. Daarbij horen ook activiteiten die nu eenmaal beweging en geluid met zich meebrengen. Wij willen dat het agent of change principe wordt ingeschreven in de stedenbouwwetgeving.

Vooral de wildgroei en willekeur aan allerhande soorten belastingen van gemeenten én Gewest is problematisch. Er is nood aan harmonisatie van belastingen en taksen en uitzonderingen moeten zoveel mogelijk geëlimineerd worden. Bijkomend kan de impact van een begrenzing in verhouding tot de belastingdruk in de Vlaamse Rand te onderzocht worden. Voor de toekomst van Brussel is een gezond ondernemersklimaat nodig en betaalbare (kantoor)belastingen zijn daar integraal deel van.

 

3.      Welke specifieke maatregelen stelt u voor om de sectoren te ondersteunen die het zwaarst getroffen zijn door de recente crises (bv. horeca, toerisme)?

Cd&v is er van overtuigd dat een efficiënter en meer doorgedreven beleid inzake citymarketing en events – naast zaken als netheid en veiligheid - een noodzakelijke hefboom is voor de horeca- en hotelsector.

 

4.      Hoe denkt u innovatie en digitalisering binnen Brusselse bedrijven aan te moedigen?

Cd&v pleit voor het introduceren van regelluwe testzones. Zo kunnen we onze bedrijven een duidelijke en rechtszekere omgeving aanbieden waarin ze met nieuwe technologieën en  innovatieve toepassingen kunnen experimenteren zonder dat ze moeten uitwijken naar het  buitenland zoals nu te vaak noodzakelijk is.

Bijkomend dienen er evenwichtige handelsrelaties en gezonde concurrentie tussen ondernemingen te zijn. Overheidsopdrachten moeten toegankelijker worden gemaakt voor kmo’s en we maken werk van een gelijker speelveld door te voorzien in een verdere vereenvoudiging en het verlagen van de administratieve lasten.

 

5.      Wat is uw strategie om de opleiding en tewerkstelling te verbeteren in functie van de behoeften van de lokale bedrijven?

Cd&v gelooft in de ‘Pool’s Opleiding-Werk’ waar de opleidings- en tewerkstellingsactoren van een specifieke sector aanwezig zijn en opleidingen worden gegeven op maat van de sector, volgens de laatste technologieën van de sector. Het technisch onderwijs, de opleidings- en vormingsverstrekkers en het bedrijfsleven stemmen zo beter op mekaar af en werken meer intensief samen rond concrete projecten.

We versterken het duaal leren en breiden het uit zodat ook in de meer arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het secundair onderwijs duaal leren mogelijk is. We maken het voor Brusselse werkgevers even aantrekkelijk als voor Vlaamse werkgevers om leerlingen op te leiden.

Van Actiris vragen we meer begeleiding op maat, inzetten op een ketenbenadering en een aanklampend activeringsbeleid, incl. sanctie bij weigering van een passende job. Naar voorbeeld van Vlaanderen richten wij een structureel instroomkanaal op voor zij-instromers en voeren ook een knelpuntpremie in voor niet-beroepsactieve burgers.

 

6.      Welke plannen hebt u om de mobiliteit en de toegang tot bedrijventerreinen in Brussel te verbeteren?

Wij vragen een grondige analyse van de mogelijkheid tot het invoeren van een slimme kilometerheffing in het Brussels Gewest, mede ter vervanging van de Brusselse verkeersbelasting (=taxshift, géén oplossing voor begrotingstekort). Deze analyse moet aan de basis liggen van een constructief politiek overleg met de andere Gewesten om dit correct in te bedden.

De werken aan de Brusselse Ring moeten onverkort uitgevoerd worden. We vragen omzichtigheid bij het Brussels Gewest voor de omvorming van de A12 tot een stadsboulevard: de toekomstige ontwikkelingsplannen voor de kanaalzone zal voor bijkomende mobiliteit zorgen die opgevangen moet kunnen worden.

 

7.      Hoe denkt u duurzame ontwikkeling en de circulaire economie te promoten binnen de Brusselse bedrijven?

De digitale transitie van onze economie en de standvastige transitie naar een circulaire en duurzame economie vormen een grote inspanning die een gepaste ondersteuning vereisen. Het gaat om een shift naar een nieuw economisch model met de focus op circulariteit, emissiereductie en digitalisering. Naast  dit alles moeten we er ook over waken dat onze economie voldoende competitief blijft doorheen deze transitie en dat we voldoende investeringen blijven aantrekken door een rechtszeker regelgevend kader te garanderen, alsook een stabiele en competitieve energiemarkt.

 

8.      Welke initiatieven plant u om de oprichting en ontwikkeling van start-ups en technologiebedrijven te ondersteunen?

Cd&v wil het bestaande wetgevende kader van regelluwe zones gebruiken als basis voor een nieuw concept: regelluwe testzones (‘regulatory sandboxes’). Zo kunnen we nieuwe technologieën en economische velden een duidelijke en rechtszekere omgeving aanbieden waarin ze kunnen  experimenteren. Die stabiliteit zal externe financiering faciliteren en overheidsfinanciering eenvoudiger laten verlopen. Nu moeten veel van onze bedrijven te vaak uitwijken naar onze buurlanden of andere werelddelen om experimentele toepassingen uit te testen.

 

9.      Hebt u maatregelen gepland om de internationale expansie van Brusselse bedrijven te vergemakkelijken?

In eerste instantie verzekeren wij de toekomst van de exportsubsidies in Brussel. De Brusselse meerderheid probeerde ze af te schaffen maar behield de subsidies te elfder ure door de druk uit het middenveld en de Brusselse oppositie. Als men weet dat de Brusselse export met meer dan een kwart toenam tussen 2019 en 2022 was het ook een hallucinante keuze van de huidige meerderheid om hier het mes in te zetten. In plaats van te snijden investeringen die welvaart creëren in en voor Brussel geloven wij wel dat er efficiëntiewinsten te maken zijn door strategische keuzes te maken in het netwerk handelsattachés en hier meer klemtonen te leggen op innovatie en onze kenniseconomie.

Ook moet de Brusselse overheid erop toezien complementair te werken met de kamer van koophandel en federaties en niet in concurrentie gaan met hen. Door duidelijkere en strategische keuzes te maken geloven wij dat het mogelijk is om veel betere resultaten te behalen zonder noodzakelijkerwijs veel meer uit te geven. Tot slot zouden ook de internationale handelsmissies veel toegankelijker moeten gemaakt worden voor de kleine - en middelgrote ondernemers voor wie de (financiële) drempels nog vaak te hoog zijn.

 

10.  Het BECI-memorandum bevat een reeks aanbevelingen om Brusselse bedrijven te ondersteunen. Op een schaal van 1 tot 10, hoe beoordeelt u de afstemming van uw programma op de aanbevelingen van BECI? Gelieve uw beoordeling ook toe te lichten.

8/10

·        Cd&v Brussel heeft een becijferd plan voor een Brusselse begroting in evenwicht in 2032 volgens een realistisch plan. Met zeven werven en budgettaire orthodoxie bestrijden we het tekort én behouden we toch ruimte voor nieuw beleid. Ons onderbouwd plan om 50.000 extra Brusselaars aan het werk te zetten aligneert zich op de arbeidsmarktprognose van Agoria én ons programma bevat concrete voorstellen van harmonisatie van de  lasten over het agent of chance principe tot de aanwending van grondreserves voor industrie.

·        Ons programma gaat legt ook andere accenten dan het BECI-memorandum in het kader van economie en bedrijven. We kiezen resoluut voor een sterke band en uitwisseling tussen Brussel en Vlaanderen ook inzake arbeidsmarkt en blijven een lans breken voor het Nederlands én de correcte toepassing van de taalwetgeving in Brussel. Naast bedrijven en kmo’s is er voor cd&v ook een belangrijke rol en meerwaarde voor de maatwerkbedrijven en inschakelingsorganisaties in ons arbeidsmarktbeleid.​Bernard Clerfayt:


1.      Quelles sont vos principales propositions pour soutenir le développement et la croissance des entreprises à Bruxelles ?

Les facteurs majeurs de soutien à l’expansion des activités économiques sur le territoire régional sont la qualité des infrastructures, la qualité et la disponibilité de la main d’œuvre et la qualité et la prévisibilité du cadre réglementaire et fiscal. C'est sur ces trois facteurs qu’il faut travailler afin de mettre en place un cadre favorable à l’entrepreneuriat. Plus que sur des régimes d’aides spécifiques, de primes ou des réductions fiscales qui engagent des dossiers administratifs, des décisions politiques, des budgets publics  et des lenteurs.

1. Les règles planologiques, urbanistiques et environnementales doivent être cohérentes et prévisibles. La longueur des procédures d’obtention des permis est un frein au développement des projets des entrepreneurs. Simplifions et accélérons leur délivrance.

2. Il faut renforcer la formation et la qualification de la main d’œuvre disponible en améliorant la qualité et les résultats des réseaux d’enseignement, encourager la formation professionnelle, développer la formation en alternance qui répond aux besoins des employeurs, renforcer les Pôles Formation Emploi en associant les employeurs à la définition des contenus des formations.

3. Les chercheurs d’emploi inscrits auprès de Actiris doivent être plus activement accompagnés. Le bilan de compétences doit être généralisé afin d’établir un véritable parcours de formation professionnelle, linguistique et numérique menant à l’emploi.  Pour ce faire, il faut doubler l’offre de formation afin de s’assurer d’avoir une offre suffisante. Enfin, après 1 an de recherche d’emploi infructueuse, les chercheurs d’emploi doivent être obligés de se former dans l’orientation de leur choix. Il faut aussi encourager les chercheurs d’emploi eu formés à reprendre des études dont le minerval sera pris en charge par les pouvoirs publics.

4. L’offre de transport doit assurer les qualité des déplacements, à travers tous les modes et en fonction de tous les besoins. Les trajets et les chantiers doivent être plus prévisibles.

 

2.      Comment envisagez-vous de réduire les contraintes administratives et fiscales pour les PME et les indépendants ?

Nous souhaitons intégrer de nombreuses taxes communales éparses (taxes sur le surfaces de bureau, sur les surfaces commerciales, etc.) dans le Précompte immobilier par l’instauration d’un PRI différencié. La démarche vise d’abord, à pression fiscale inchangée, à réduire la charge administrative en supprimant une trentaine de taxes communales autonomes. La réduction de la pression fiscale ne sera réalisable qu’après la maîtrise des dépenses publiques.

DéFI souhaite que toutes les communes numérisent les procédures fiscales et administratives qui concernent les acteurs économiques (taxes, autorisations de voirie, etc.)

Les relations avec les administrations doivent être améliorées, l’administration doit être à l’écoute, disponible et orientée clients. L’information et la sensibilisation sont préférables à la sanction pour les entrepreneurs de bonne foi. Nous plaidons donc pour la reconnaissance de l’erreur de bonne foi.

Enfin, en ce qui concerne les contraintes administratives, DéFI souhaite un seul organisme de l’emploi et de la formation comme c’est le cas en Flandre ou en Wallonie. Ainsi, l’employeur qui travaille avec les services publics n’a plus qu’un seul interlocuteur dès lors qu’ils souhaitent engager ou former du personnel.


3.      Quelles mesures spécifiques proposez-vous pour soutenir les secteurs les plus affectés par les crises récentes (e.g., Horeca, tourisme) ? 

Le secteur du Tourisme s’est fortement rétabli depuis la crise Covid. La Région bruxelloise doit poursuivre sa stratégie de communication comme destination d’affaires et de tourisme national et international. Les hôtels doivent être protégés de la concurrence déloyale de AirBnb, dont le contrôle des activités doit être modernisé et garanti, dans un esprit d’activités non permanentes et non commerciales.

Pour l’Horeca, nous souhaitons la création d’un Pôle Formation Emploi Horeca pour améliorer adapter le contenu de formation aux évolutions professionnelles. Pour soutenir la création d’emploi dans les PME, DéFI veut instaurer une prime (sur le modèle wallon de la prime SESAM) qui répond à la fois au besoin de main d’œuvre qualifiée des PME et permet de mettre les chercheurs d’emploi bruxellois à l’emploi. Les autres mesures de soutien au secteur relèvent du pouvoir fédéral (TVA, cotisations, etc.)

Enfin, le secteur du commerce est en pleine mutation en général et particulièrement dans les grandes villes. Pour ce secteur, nous devons mener une réflexion sur les baux commerciaux et leur prix qui ne sont pas en adéquation avec la valeur des quartiers, une gestion plus dynamique des cellules vides et un soutien des commerçants offrant une expérience globale et positive au client. Faire venir et revenir la consommation à Bruxelles en donnant une image plus positive de Bruxelles, ville-Région accessible et accueillante. [1] 

 

4.      Comment comptez-vous encourager l'innovation et la numérisation au sein des entreprises bruxelloises ?

hub.brussels doit disposer d’une structure d’encouragement à la numérisation des entreprises. Les aides économiques doivent soutenir cette modernisation des entreprises. Il faut démystifier l’image négative de la numérisation et sensibiliser les entreprises aux gains économiques et sociétaux de la numérisation tout en les rassurant sur les risques. Enfin, l’accompagnement à la numérisation devra être adapté à la maturité et aux besoins de chaque entreprise (cybersécurité, e-commerce, innovation technologique,…)

Par ailleurs, les fédérations professionnelles intersectorielles et sectorielles doivent être soutenues dans leur rôle de sensibilisation et de conseil.

 

5.      Quelle est votre stratégie pour améliorer la formation et l'emploi en adéquation avec les besoins des entreprises locales ?

DéFI entend poursuivre le développement et la création de Pôles Formation Emploi. Véritable trait d’union entre le secteur public (Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel) et le secteur professionnel, un Pôle Formation Emploi est une structure unique qui permet de former sur-mesure chercheurs d’emploi et travailleurs du secteur. 

DéFI souhaite également que les secteurs professionnels soient consultés, ou mieux associés, lors de l’évaluation de l’offre de formation. Cette formation mène-t-elle à l’emploi ? Cette compétence est-elle toujours d’actualité ? Un nouveau métier s’est créé, avons-nous une formation correspondante ? Pour répondre à ces questions, les services publics ont besoin de se concerter avec les secteurs professionnels.

Parallèlement, il faut renforcer l’accompagnement et l’activation des chercheurs d’emploi. Le bilan de compétences, l’obligation de formation après un an de chômage ou encore le remboursement du minerval en cas de reprise d’études sont autant de mécanisme que DéFI entend développer pour répondre non seulement aux besoins de main d’œuvre qualifiée mais également à la vacance d’emploi pour les secteurs qui recrutent. 

Dans ce cadre, la formation en alternance doit être renforcée et étendue à d’autres métiers que ceux dits « techniques ». La FPI-e (Formation professionnelle individuelle en entreprise) doit être mieux connue des employeurs tant elle est une véritable solution à la pénurie de main d’œuvre car elle permet à l’employeur de former on collaborateur sur le terrain tout en bénéficiant d’une réduction des cotisations ONSS.

 

6.      Quels sont vos plans pour améliorer la mobilité et l'accès aux zones d'activités économiques à Bruxelles ?

Certaines zones d’activités économiques sont facilement accessibles. Mais pas toutes. C’est pourquoi DéFI entend poursuivre le développement des réseaux de transport en commun et de parkings de dissuasion efficaces. Par ailleurs, il conviendra de définir pour chaque zone d’activité importante, un trajet utilitaire.

Et puisque Bruxelles est interdépendante de son hinterland, y compris en ce qui concerne la mobilité, DéFI veut intégrer tous les opérateurs de mobilité au sein d’une Communauté métropolitaine qui n’hésite pas à développer le métro, le tramway et les bus de manière plus intégrée sur la zone RER.

Dans ce cadre, DéFI souhaite instaurer une tarification kilométrique intelligente, en remplacement des taxes de mise en circulation et de circulation, et dont le produit est réinjecté dans le développement des transports en commun et de leur accessibilité et de la mobilité en général.

 

7.      Comment envisagez-vous de promouvoir le développement durable et l'économie circulaire au sein des entreprises bruxelloises ?

La première des choses à faire est d’intégrer nos politiques de circularité de l’économie dans un cadre belge et européen cohérent pour ne pas créer des distorsions de concurrence.

Il convient aussi de fixer des règles claires et prévisibles pour la gestion des déchets (ré-utilisation, recyclage, etc.).

Par ailleurs, de nombreux entrepreneurs ne sont pas informés et sensibilisés aux concepts liés à la durabilité (RSE, ESG, SDG,…) et cela malgré les opportunités qu’ils offrent.

DéFi souhaite aussi valoriser, dans le cadre des marchés publics, les entreprises qui satisfont aux meilleurs critères ESG.

Enfin, beaucoup de projets 100% économie circulaire ne sont pas rentables à moyen ou long terme. Est-ce qu’on veut les soutenir quoi qu’il en coûte ? DéFI entend plutôt accompagner et soutenir les porteurs de projets en influant des pratiques transversales de durabilité dans leurs business model.

 

8.      Quelles initiatives prévoyez-vous pour soutenir la création et le développement de start-ups et d'entreprises technologiques ?

Différents outils sont mis à disposition des porteurs de projet : les incubateurs, les centres d’entreprises, l’accompagnement public et privé, l’hébergement via Citydev, les fablabs, les occupations temporaires… DéFI veut continuer à développer ces outils en fonction de la demande des porteurs de projets.

Il n’en reste pas moins que le financement constitue la plus grande difficulté.  Finance&invest.brussels  offre des solutions de financement public complémentaire au financement privé. Le secteur bancaire doit également s’engager davantage vers les projets innovants et respecter leurs obligations légales quant à la motivation des refus, la réorientation vers des alternatives de financement et des structures d’accompagnement.

 

9.      Avez-vous des mesures en vue pour faciliter l'expansion internationale des entreprises bruxelloises ?

Il est urgent de ré-instaurer un régime d’aides à l’exportation (élaboré par Cécile Jodogne) comparable à celui mis en place dans les deux autres Régions. Et, dans ce cadre, maintenir, voire développer, des missions commerciales dans des pays ou région à haut potentiel pour les entreprises bruxelloises.

 

10.   Le mémorandum de BECI présente une série de recommandations pour soutenir les entreprises bruxelloises. Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous l'alignement de votre programme avec les recommandations de BECI ? Veuillez également expliquer votre évaluation.

9/10

Comme le souligne le memorandum de BECI, les entreprises doivent être les partenaires des services publics. Si BECI met l’accent sur la consultation et la concertation, DéFI entend amplifier et renforcer les structures actuelles pour une meilleure écoute des besoins et le développement de politiques publiques efficaces.

BECI semble faire de la formation sa priorité. DéFI aussi. Parce qu’à Bruxelles, nous n’avons pas un défi de l’emploi mais des compétences. Pour 10 chercheurs d’emploi peu qualifiés, on ne compte qu’une seule offre disponible. En généralisant le bilan de compétences, en mettant en place l’obligation de formation après 1 an de chômage, DéFI veut faire monter en gamme le niveau de compétences des Bruxellois, pour qu’ils retrouvent un emploi et pour que les employeurs puissent embaucher.

Enfin, troisième axe fort qui se retrouve tant chez BECI que chez DéFI, la simplification administrative. Le rôle d’un entrepreneur est de faire tourner son business. On ne peut plus continuer à multiplier les démarches administratives ou pire les complexifier. Bruxelles doit devenir une Région «paperless» où toutes les démarches sont accessibles aussi en ligne et où les administrations arrêtent de demander à chaque fois les mêmes informations aux citoyens et entreprises (principe du «only once»). Il faut faciliter la vie de ceux qui vivent, travaillent ou entreprennent à Bruxelles.

Zakia Khattabi :


1. Quelles sont vos principales propositions pour soutenir le développement et la croissance des entreprises à Bruxelles ?

Professionnalisation et transition sont les deux dynamiques qui ont animé les réformes des outils économiques bruxellois au cours de la législature. Elles permettent à la Région de développer son écosystème entrepreneurial tout en lui garantissant une meilleure résilience par rapport aux défis sociaux, climatiques ET économiques. Ces dynamiques se sont déployées en dialogue constant avec les acteurs et les secteurs.

Dans la même logique, des chantiers essentiels doivent s’ouvrir. Notamment en termes d’aménagement du territoire pour travailler sur l’espace dévolu aux activités productives (afin de raccourcir et de mieux maîtriser le développement des chaînes de production) ou concernant la simplification administrative comme pour les permis. Il en va de la visibilité et de la sécurité juridique minimale nécessaires aux acteurs économiques pour développer leur activité.

Par ailleurs, une attention particulière doit être accordée aux indépendants et aux chefs d’entreprises, piliers de notre tissu sociétal. Il s’agit de valoriser leur apport, de leur assurer un cadre de fonctionnement juste et équilibré, et d’éviter des situations administratives surréalistes (notamment via la mise en œuvre d’un processus de droit à l’erreur administrative). Il en va de leur bien-être et de leur santé mentale. Cet ensemble constitue le cœur de la Shifting Economy élaborée de concert avec BECI, et que nous devons continuer à accélérer.

 

2. Comment envisagez-vous de réduire les contraintes administratives et fiscales pour les PME et les indépendants ?

Simplifier la vie des entrepreneurs et entrepreneuses est une priorité afin de leur permettre de se développer et de se concentrer sur le cœur même de leur activité. De nombreuses réformes ont déjà été lancées, notamment la réforme de l’accès à la profession, la mise en place de garanties bancaires automatiques, ou encore la récente réforme des aides à l’expansion économique.

Il faut étendre cette logique en renforçant le rôle de la plateforme AGILE présidée par BECI. Il s’agit d’un dispositif de concertation avec les partenaires sociaux qui vise à lever les barrières réglementaires à l’entrepreneuriat à Bruxelles. L’ex-CiReDe (Circular Regulation Deal) voit ainsi son champ d’application à l’économie circulaire élargi à l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial. Sa mise en œuvre permettra de simplifier directement et rapidement la vie des entrepreneurs bruxellois et d'être au plus près de leurs besoins, par exemple pour tout ce qui concerne les permis d’urbanisme et d’environnement ou l’harmonisation des taxes communales.

 

3. Quelles mesures spécifiques proposez-vous pour soutenir les secteurs les plus affectés par les crises récentes (e.g., Horeca, tourisme) ?

L’Horeca et le tourisme corollaire sont des secteurs-clés pour Bruxelles en termes d’image, d’attractivité et d’emploi. Ils doivent être prioritaires et il est essentiel qu’employeurs comme travailleurs puissent vivre dignement de leur métier. La réduction des cotisations patronales dans l’Horeca en constitue la base (zéro cotisation pour tous les salaires minimums puis un retour à un niveau moyen des cotisations sur les salaires médians). Afin de revaloriser les métiers de l’Horeca et contrer un nivellement par le bas des statuts, cette mesure doit être complétée pour le travailleur par un crédit d’impôts « bas-salaire » de 300 euros.

Ces secteurs font également face à une grande frilosité bancaire pour des investissements structurants de long terme alors même qu’ils doivent, par nature, s’assurer d’un fonds de roulement suffisant et parer à des problèmes de trésorerie court terme. Sans mesures structurelles et face aux crises successives de ces dernières années, cette préoccupation est d’autant plus critique et de nature à impacter le développement d’entreprises pourtant saines et viables. Dans ce cadre, c’est une nécessité que de prévoir une augmentation des garanties régionales, de renforcer les prêts de trésorerie en neutralisant une partie des intérêts par une intervention régionale et de relancer un produit de financement long terme pour les acteurs de l’HORECA, du tourisme et leurs fournisseurs.

 

4. Comment comptez-vous encourager l’innovation et la numérisation au sein des entreprises bruxelloises ?

Le nouveau Plan régional d’Innovation ancré sur les principes du Green Deal européen ainsi que la recapitalisation de la filiale de F&I consacrés aux entreprises innovantes ont consolidé Bruxelles comme leader de l’innovation au niveau européen. Les fondamentaux sont bons, mais nous devons faire davantage pour valoriser à son plein potentiel le terreau existant (universités, hôpitaux universitaires, centres de recherche, incubateurs, etc.). De nombreux outils existent donc déjà pour accompagner et financer l’innovation et la numérisation au sein des entreprises. L’enjeu sera d’amplifier ces instruments, et donc les moyens dévolus à la RDI. Parmi ceux-ci, SunstAInable.brussels sert de point d'accès unique à l'innovation durable et numérique à Bruxelles, en mettant l'accent sur l'IA et le développement de projets concrets. Ce hub européen d’innovation numérique, notamment coordonné avec Agoria, doit permettre aux entreprises bruxelloises d’être accompagnées dans leur démarche d’innovation durable et numérique, en ce compris la formation des travailleurs.

 

5. Quelle est votre stratégie pour améliorer la formation et l'emploi en adéquation avec les besoins des entreprises locales ?

Nous devons viser un taux d’emploi de 80 % de la population active d’ici 2030.  L’une des manières d’y arriver est de booster la formation, en renforçant l’offre de formation et en la rendant plus accessible, notamment via un revenu de formation décent et un bonus pour les formations des métiers en pénurie. Il est également essentiel d’élargir les missions de view.brussels qui, en plus d’identifier les métiers en pénuries, doit effectuer un travail sur les métiers d’avenir, notamment les métiers liés à l’économie circulaire et, plus globalement, à la transition économique et écologique. Nous proposons de renforcer les PFE (Pôle Formation Emploi) qui regroupent les acteurs publics, les représentants des employeurs et les représentants des employés. Enfin, la régularisation des personnes sans papiers doit se faire sur des critères clairs et permanents. Parmi ceux-ci, le fait d’avoir un travail ou une promesse d’embauche doit être un critère décisif.

 

6. Quels sont vos plans pour améliorer la mobilité et l'accès aux zones d'activités économiques à Bruxelles ?

Investir dans la multimodalité et la mobilité durable est une dimension incontournable pour renforcer l’attractivité de Bruxelles : la congestion nous coûte en effet jusqu’à 2% de notre PIB annuel. Si nous voulons renforcer le tissu industriel de Bruxelles, il faudra travailler à faciliter les accès vers les zones de production et encourager une logistique durable, efficace et adaptée au contexte urbain. Le redéploiement du centre TIR en centre de logistique doit se concrétiser, tout comme l'émergence d'une plateforme trimodale à Schaerbeek-formation qui optimisera l’utilisation de la voie fluviale. Beau succès de partenariat public-privé, le « Green deal logistique » doit être soutenu et approfondi.

Par ailleurs, multiplier les solutions de mobilité dans Bruxelles rendra non seulement nos déplacements plus fluides, mais également notre espace public plus attractif tout en améliorant la qualité de l’air. La Région doit poursuivre ses investissements dans les solutions de mobilité durables offrant des alternatives à court terme, telles que les transports en commun de surface, la mobilité active et les voitures partagées. Elle doit également travailler à une fiscalité automobile incitative, tout en tenant compte de la justice sociale.  
 

7. Comment envisagez-vous de promouvoir le développement durable et l'économie circulaire au sein des entreprises bruxelloises ?

Les entreprises sont des acteurs sociétaux et des partenaires essentiels pour répondre aux défis environnementaux et climatiques. Aujourd’hui, avec Shifting Economy, l’ensemble des outils économiques de la Région ont été réorientés pour soutenir les entreprises qui font le choix d’entamer un trajet de transition économique et de contribuer aux objectifs climatiques et/ou sociaux de la Région. Cette transition doit se faire de manière progressive et inclusive, et nous mener à l’horizon 2030 qui verra les outils économiques régionaux réservés à ces entreprises.

Ce shift est nécessaire pour s’assurer que les entreprises bruxelloises puissent se saisir d’opportunités économiques nouvelles, mais aussi qu’elles anticipent les réglementations financières (exemple du CSRD) qui s’imposeront aux PME et aux indépendants. Soit légalement, soit par effet de cascade.

Représentant 14% du PIB bruxellois, les marchés publics sont également un levier de transition important. Il est nécessaire d’intégrer des clauses de durabilité ou de formation qui permettront aux entreprises bruxelloises de remporter ces marchés. Plus que de subventions, ce sont de clients dont ont besoin les entreprises qui s’engagent dans la circularité et la durabilité. Les pouvoirs publics doivent en devenir !

 

8. Quelles initiatives prévoyez-vous pour soutenir la création et le développement de start-ups et d'entreprises technologiques ?

Bruxelles doit continuer à capitaliser sur son statut d’Innovation Leader en renforçant les liens entre les entreprises, les industries, les universités et les centres de recherche afin d’optimiser la valorisation des connaissances et de s’assurer que la Région bruxelloise demeure un berceau de startups et de spinoffs, notamment à même à répondre aux enjeux de durabilité et de résilience.

Quatre filières d’'innovation doivent être renforcées au regard des forces qui composent le territoire bruxellois: la santé, l’économie circulaire, la digitalisation et l’innovation sociale. Les accompagnements et les financements seront renforcés notamment grâce à la recapitalisation de Finance&Invest et de sa filiale dédiée aux startups innovantes. Les financements régionaux viendront soutenir les innovations à impact social et environnemental positif.

Par ailleurs, il est indispensable que les entreprises puissent se saisir des opportunités de l’intelligence artificielle. Pour ce faire, nous pérenniserons le centre bruxellois de l’intelligence artificielle pour le bien commun (FARI) et le centre de référence, sustAIn.brussels, au-delà des financements européens.

 

9. Avez-vous des mesures en vue pour faciliter l'expansion internationale des entreprises bruxelloises ?

Quand Bruxelles a instauré le passif/basse-émission comme standard pour toutes les nouvelles constructions, cela a servi d’exemple à l’international. Cela a transformé le secteur. Cela a créé de l’emploi et a boosté tout un pan de l’économie bruxelloise. Dans la même logique, faire de Bruxelles la capitale de la transition économique permet non seulement de faire rayonner notre région à l’étranger grâce à des entreprises exemplaires et innovantes. Cela permet également à nos entreprises d’être des “first movers” et d’être les premières sur de nouveaux marchés. Concrètement, la réforme des aides à l’exportation en vue d’augmenter son impact pour les PME bruxelloises est une nécessité.

 

10. Le mémorandum de BECI présente une série de recommandations pour soutenir les entreprises bruxelloises. Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous l'alignement de votre programme avec les recommandations de BECI ? Veuillez également expliquer votre évaluation.

7/10. Avec BECI et le secteur privé, nous partageons la volonté de renforcer Bruxelles en tant que poumon économique du pays. Grâce à l’attractivité de son statut de capitale, grâce aux institutions européennes qui s’y trouvent, à ses universités, ses centres de recherche, ses startups et ses entreprises, Bruxelles attire talents et investisseurs. Aussi, notre souhait est que le secteur privé saisisse pleinement les opportunités économiques initiées par la réorientation de tous ses instruments économiques vers la transition. La belle collaboration entre les administrations et le secteur privé (dont BECI) dans le cadre de la Shifting Economy est, pour cela, une véritable source d’espoir !

Elke Van den Brandt :


 1.      Wat zijn uw belangrijkste voorstellen om de ontwikkeling en groei van bedrijven in Brussel te ondersteunen?

 Door de Shifting Economy wordt Brussel de hoofdstad van de economische transitie. Niets doen kost immers 5 keer zoveel als de kosten voor de groene transitie. We willen gezonde bedrijven in Brussel, met lokale tewerkstelling, die hun knowhow exporteren en weerbaar zijn tegen klimaatverandering. Brussel dat uitgroeit tot een laboratorium voor ondernemen.

 Zo zullen economische steunmaatregelen op termijn enkel naar bedrijven gaan die zich inschrijven in de groene transitie. In een volgende legislatuur willen we dit werk verderzetten, in nauw overleg en samenwerking met bedrijven, de Brusselaars en de publieke sector.

Verder schuiven we volgende prioriteiten naar voor:
- Een nieuwe grote logistieke pool waar water, spoor en wegen samenkomen

- Het verminderen van administratieve lasten, zoals stedenbouwkundige procedures en het aanvragen van een vergunning voor werven op de openbare weg

- Het verderzetten van investeringen in digitale infrastructuur

 

2.      Hoe denkt u de administratieve en fiscale lasten voor kmo's en zelfstandigen te verminderen?

Ondernemers moeten de handen vrij hebben om hun bedrijf te ontwikkelen, in plaats van energie te verliezen aan administratieve rompslomp.

Administratieve verplichtingen laten we zoveel mogelijk digitaal en kosteloos verlopen. Met een automatisering van de vennootschapsbelasting bieden we gebruiksgemak en voorspelbaarheid door gerichte en eenvoudige controles door de inspectiediensten. Ecolo en Groen pleiten voor een harmonisering van de gemeentelijke belastingen.

Groen wil het 'only once'-principe rigoureus toepassen, waardoor bedrijven en particulieren maar 1 keer hun gegevens dienen door te geven aan de overheid. Wij willen één gebruiksvriendelijke website voor iedere dienst die afhangt van het Brussels Gewest, waar alle info gegroepeerd is per thema.

We willen kortere wachttijden bij vergunningsprocedures, zoals bijvoorbeeld stedenbouwkundige vergunningen, onder meer door een deel van de stedenbouwkundige bevoegdheid naar het Gewest over te hevelen. Groen werkte een gemeenschappelijk standpunt over institutionele vereenvoudiging in Brussel uit met Ecolo en is de enige politieke familie die over de taalgrens heen een gemeenschappelijke visie heeft.


3.      Welke specifieke maatregelen stelt u voor om de sectoren te ondersteunen die het zwaarst getroffen zijn door de recente crises (bv. horeca, toerisme)?

Wat zou Brussel zijn zonder terrassen, restaurants, snackbars en hotels? Het zijn de horeca en de toeristische sector die leven brengen in onze wijken en een gezicht geven aan ons gewest. Het is dan ook essentieel deze sectoren te ondersteunen.

Groen pleit voor een forse verlaging van de werkgeversbijdrage voor de onderste helft van de lonen. Daarnaast willen we de belastingvrije som, het deel van het inkomen waarop de werknemer geen belastingen betaalt, verhogen. Zo winnen zowel werkgever als werknemer.

We versterken de toeleiding van werkzoekenden naar openstaande vacatures en zorgen voor een betere ondersteuning van zaakvoerders om de vacatures ingevuld te krijgen. Mensen zonder papieren die in een knelpuntberoep willen werken, moeten geregulariseerd kunnen worden.

Via ondersteuning voor investeringen in energiezuinigheid en hernieuwbare energie zorgen we ervoor dat kmo’s hun energiefactuur kunnen verlagen.

 

4.      Hoe denkt u innovatie en digitalisering binnen Brusselse bedrijven aan te moedigen?

De Brusselse overheid heeft een niet te onderschatten rol bij het stimuleren van slimme innovatie die de groene transformatie een extra boost geeft. Alleszins meer middelen voor R&D, dus. We versterken de bestaande steuninstrumenten voor onderzoekscentra, universiteiten en startende bedrijven.

Het Gewest dient ook in te zetten op de uitrol en het toegankelijk maken van haar glasvezelnetwerk: dat is sneller, heeft een hogere capaciteit en verbruikt minder energie. We pleiten voor één open netwerk dat beschikbaar is voor de verschillende operatoren voor zover vrije toegang en gelijke voorwaarden van toepassing zijn voor alle partijen. De uitrol van 5G-netwerken is gestart, een goede zaak.

Open data creëren een horizontaal en democratisch samenwerkingsmodel tussen burgers, overheid en bedrijfsleven. Dit gebeurt met strikt respect van de privacy. We willen zoveel mogelijk open standaarden en vrije opensourcesoftware.

In Brussel is er een extra grote uitdaging op vlak van digitale inclusie. Groen zet in op het dichten van de digitale kloof. Als oplossingen denken we onder meer aan gratis draadloze netwerken, openbare computerruimtes en inzetten op digitale vaardigheden.

5.      Wat is uw strategie om de opleiding en tewerkstelling te verbeteren in functie van de behoeften van de lokale bedrijven?

De toegang tot werk moet eenvoudiger. Opleidingen spelen in op de enorme vraag naar beroepen gelinkt aan de groene transitie. Leren stopt niet bij het vinden van een job of het starten van een zaak, want is noodzakelijk om mee te blijven in onze snel veranderende maatschappij.

Wanneer mensen met een precaire verblijfsstatus kunnen aantonen dat ze competenties hebben om in knelpuntsectoren te werken, moeten ze de mogelijkheid krijgen om een verblijfsrecht te bekomen.

Ten slotte breiden we de sociale economie uit. Er is immers nog een grote groep mensen die geen aansluiting vindt bij de zogenaamde reguliere arbeidsmarkt, maar wel een bijdrage zou kunnen en willen leveren via maatwerk.

 

6.      Welke plannen hebt u om de mobiliteit en de toegang tot bedrijventerreinen in Brussel te verbeteren?

De files kosten ons land jaarlijks 5 miljard en het is oneerlijk dat de transportsector nu wel al betaalt voor een kilometerheffing voor vrachtwagens, maar nog niet de winsten ziet van vlottere wegen. Daarom is het tijd om de huidige verkeersbelasting te vervangen door een slimme kilometerheffing voor alle gemotoriseerd transport. Liefst direct in heel het land.

Met duurzame mobiliteit kunnen mensen en goederen zich vlot en veilig verplaatsen. Een vlotte logistiek en toelevering zijn de olie in de scharnieren van een leefbare en kwaliteitsvolle stad.

Door een duidelijk netwerk voor vrachtvervoer wordt de toegang tot bedrijfsterreinen en commerciële zones verbeterd. Gebeurt er een grote heraanleg, komt er een nieuwe tramlijn of circulatieplan? We betrekken handelaars en bedrijven van bij het begin.

Handelaars en Kmo’s moeten verder ondersteund worden in de switch naar duurzame en elektrische mobiliteit, onder meer met de cargo bike premie.

Grote bedrijven ondersteunen we door het verderzetten van de ondersteuning van Mobility Managers, en bij de uitwerking van bedrijfsvervoerplannen en bedrijfsleveringsplannen.

Qua logistiek transport willen we voortbouwen op de Green Deal Duurzame Logistiek van 2023. Zo wensen we onder andere:

·        Schaarbeek-Vorming te ontsluiten als trimodale logistieke zone voor het grootstedelijk gebied, het TIR-centrum renoveren tot centrum voor duurzame stedelijke logistiek en de uitrol van kleine logistieke hubs dichtbij de wijken stimuleren

·        Naar Londens model een kwaliteitslabel voor de stedelijke distributiesector (FORS) invoeren

·        Meer los- en laadzones op de weg in de handelskernen en de controle harmoniseren met een gewestelijke app, zoals in Barcelona.

 

7.      Hoe denkt u duurzame ontwikkeling en de circulaire economie te promoten binnen de Brusselse bedrijven?

Groen wil van de circulaire aanpak de gemakkelijkste en goedkoopste optie maken, zowel voor bedrijven als voor consumenten. Dit doen we andere door een circulaire tax shift, waarbij we de lasten op arbeid verschuiven naar vervuiling en grote vermogens, een btw-verlaging op herstellingen invoeren, werken met een reparatiebonus …. Met circulaire overheidsaanbestedingen vergroten we ook de afzetmarkt van circulaire bedrijven.

Met de Shifting Economy is Brussel definitief de richting ingeslagen van een duurzame economie. Stelselmatig zullen de economische steuninstrumenten zich enkel nog richten op bedrijven die zich inschrijven in de klimaattransitie.

 

8.      Welke initiatieven plant u om de oprichting en ontwikkeling van start-ups en technologiebedrijven te ondersteunen?

Brussel is sterk in startups: de hoofdstad is innovatief, heeft een rijke ondernemerscultuur en bruist van stimulerende netwerken tussen industrieën, universiteiten en onderzoekscentra. We versterken dit verder spelers met vernieuwende ideeën makkelijk hun weg vinden in het Brussels ondernemerschap.

Maar de toegang tot financiering is een grote uitdaging in het gewest. De groei van startups naar scale-ups verloopt moeilijker, onder meer door de lage aanwezigheid van durfkapitaal. Met de herkapitalisatie van Finance&Invest en haar dochteronderneming voor innovatieve startups, kunnen we daar iets aan doen.

 

9.      Hebt u maatregelen gepland om de internationale expansie van Brusselse bedrijven te vergemakkelijken?

Door bepaalde sectoren waar we al sterk in zijn, zoals circulair bouwen, media, gezondheid en IT, nog meer te ontwikkelen, zorgen we voor succes in het buitenland. Voorsprong op vlak van voorbeeldigheid en innovatie leidt tot concurrentiële voordelen. Dat hebben we gezien bij de invoering van de normen voor passief bouwen waardoor er een ecosysteem van Brusselse bedrijven ontstond. Daar plukken we nu, tien jaar later, de vruchten van.

Het gewest moet deze dynamiek verder ondersteunen via oproepen zoals Be.Circular en ondersteuningsnetwerken zoals Build Circular. De gewestelijke steun voor export moet onder de loep genomen worden zodat meer bij Kmo’s terecht komt.

 

10.  Het BECI-memorandum bevat een reeks aanbevelingen om Brusselse bedrijven te ondersteunen. Op een schaal van 1 tot 10, hoe beoordeelt u de afstemming van uw programma op de aanbevelingen van BECI? Gelieve uw beoordeling ook toe te lichten.

7/10

Ondernemers en bedrijven zijn cruciale partners voor de grote uitdagingen waar we voor staan.

We zijn het helemaal eens over de doelstelling van het Brusselse huisvestingsbeleid: betaalbaar en milieuvriendelijk wonen. Dat willen we bereiken met het bestrijden van leegstand, innovatieve oplossingen zoals coöperatieve woningen en verdichting. Het Gewest moet nog een tandje hoger schakelen in energierenovatie en de bouw van duurzame woningen.

Ondernemers zijn de eerste slachtoffers van de files en een modal shift is daarvoor dé oplossing. Net door de alternatieven uit te bouwen en aan te moedigen, komt er weer plaats voor wie niet anders kan dan een gemotoriseerd voertuig te gebruiken. We willen in die context keihard inzetten op overleg en samenwerking met de privésector, zoals bij de Green Deal Duurzame Logistiek. 

De Brusselse regering heeft haar verantwoordelijkheid genomen in de crisisjaren om de koopkracht op peil te houden. Nu de tijd van lage rentes voorbij lijkt, wordt het tijd om de begroting op orde te zetten en te hervormen, zodat het gewest gewapend is voor de volgende crisis.Christophe De Beukelaer :


1. Quelles sont vos principales propositions pour soutenir le développement et la croissance des entreprises à Bruxelles ?

Les Engagés souhaitent renforcer l’esprit d’entreprise. A ce titre, outre les réductions patronales, nous voulons un moratoire fiscal pour les TPME durant leurs premières années d'activité et créer un statut de micro-société à responsabilité limitée défiscalisé à 100 % pendant un temps limité en contrepartie d’une première embauche.
Pour permettre aux entreprises de trouver la main d’œuvre nécessaire, et de qualité, nous voulons réduire le chômage à Bruxelles de moitié d’ici 2035 en se concentrant sur les aspects suivants: réformer et décentraliser Actiris, généraliser le mentorat, aller vers un enseignement bilingue, généraliser l’alternance, focaliser les formations sur les métiers en pénuries, multiplier les écoles du digital sur le modèle Public-Privé, créer un vrai différentiel entre le revenu du travail et du chômage et limiter le chômage dans le temps.
Enfin, nous voulons une vraie stratégie de la tech qui s’inspire du modèle de la FrenchTech ou de Techleap aux Pays-Bas.


2. Comment envisagez-vous de réduire les contraintes administratives et fiscales pour les PME et les indépendants ?

Outre les points élaborer à la réponse de la question 1, Les Engagés, dans leur réforme fiscale, encouragent ceux qui travaillent (indépendants, employés et fonctionnaires) tout en renforçant la différence avec le chômage. Un bonus bosseur garantira un écart salarial d'au moins 450 € net par mois par rapport au chômage, dégressif selon le salaire. Les 1.000 premiers euros mensuels seront exonérés d'impôts et les taux marginaux réduits pour être plus progressifs, plafonnés à 45 %. En réduisant l'impôt des personnes physiques d'environ 20 %, les travailleurs gagneront en moyenne 500 € nets supplémentaires par mois.
La situation financière, la pension et la santé mentale des indépendants est souvent mauvaise et préoccupante. Notre objectif est que les indépendants et leur famille bénéficient d’un statut social digne grâce à un droit au chômage, une pension minimale à 1500€ net, l’accès à des formations, une indemnité d’incapacité de travail correcte et un service de remplacement en cas d’incapacité de travail de plus d’une semaine.
Enfin, il est essentiel de simplifier et de rendre notre région bien plus efficace. Nous voulons réduire de moitié le nombre de mandataires politiques, de supprimer progressivement les cabinets ministériels sur le modèle hollandais ainsi que de diminuer de 20% le nombre et la diversité des entités publiques bruxelloises.  


3. Quelles mesures spécifiques proposez-vous pour soutenir les secteurs les plus affectés par les crises récentes (e.g., Horeca, tourisme) ?

Bruxelles doit redevenir une destination attractive pour les touristes et les voyages d’affaires. Au-delà de l’urgence absolue liée à la sécurité et la propreté, nous voulons:

- Mettre en place une vraie stratégie marketing pour attirer non seulement des touristes mais également des talents ;

- Créer un centre de congrès de 5000 personnes pour attirer à nouveau les évènements internationaux ;

- Renforcer la programmation événementielle estivale d’ampleur en juillet-août ;

- Confier l’image de Bruxelles à un véritable organisme, comme en Flandre et non plus à travers différents cabinets. 

En ce qui concerne l’Horeca, il est urgent de soutenir ce secteur qui souffre.  Il faut répondre à la pénurie de main d’œuvre et augmenter la rentabilité. Pour cela, nous voulons réduire les cotisations patronales et les charges sur le travail de 20% (voir notre réforme fiscale chiffrée sur www.lecouragedechanger.be), créer un vrai différentiel entre le chômage et ceux qui travaillent, et, de manière plus spécifique, instaurer un taux réduit de 12% sur les boissons non-alcoolisées ainsi que défiscaliser les pourboires sur le modèle français.

 

4. Comment comptez-vous encourager l'innovation et la numérisation au sein des entreprises bruxelloises ?

Nous voulons faire entrer le langage informatique dès l’école pour mieux former les citoyens à la digitalisation de nos sociétés. Nous voulons aider les entreprises traditionnelles à se digitaliser via un accompagnement spécifique par hub.brussels. Bruxelles doit aussi numériser ses services administratifs afin de réduire les charges bureaucratiques pour les entrepreneurs. Nous devons faciliter le déploiement de la 5G et de la fibre optique et harmoniser des bases de données pour doter Bruxelles d'une infrastructure numérique de pointe.

Finalement, nous voulons créer des partenariats entre les universités, les entreprises et les centres de recherche pour favoriser la collaboration et l'échange d'idées.

 

5. Quelle est votre stratégie pour améliorer la formation et l'emploi en adéquation avec les besoins des entreprises locales ?

Les Engagés souhaitent généraliser la formation en alternance à toutes les filières d'ici 2035, en visant la moyenne européenne de 30 % de diplômés du secondaire qualifiant en alternance, contre seulement 7 % aujourd'hui à Bruxelles. Pour cela, nous nous inspirerons du modèle français et de la formation duale suisse.

À Bruxelles, avec 25.739 postes vacants, il est essentiel de créer des formations courtes et ciblées sur les métiers en pénurie, et de collaborer avec les acteurs de terrain et les entreprises pour former et accompagner en fonction des besoins du marché, afin d'améliorer la réinsertion professionnelle. Cela passera, par exemple, par la promotion du mentorat pour tous les demandeurs d'emploi et le développement d'écoles digitales, avec des programmes élaborés en partenariat avec les entreprises bruxelloises.

Enfin, nous devons doubler le nombre d'écoles en immersion pour atteindre rapidement 50 établissements à Bruxelles.

 

6. Quels sont vos plans pour améliorer la mobilité et l'accès aux zones d'activités économiques à Bruxelles ?

Les Engagés souhaitent développer l’activité industrielle à Bruxelles. C’est indispensable pour la cohésion sociale et comme débouché pour le secteur des services. Cela passe par le développement fluvial et ferroviaire mais également par la révision du projet de l’A12 pour garantir l’accès rapide à la zone portuaire par les grands transporteurs.

 

7. Comment envisagez-vous de promouvoir le développement durable et l'économie circulaire au sein des entreprises bruxelloises ?

Parmi nos différentes mesures, nous proposons de transformer la TVA en une Taxe pour la Valeur Environnementale et Sociale. La taxation sera modulée en fonction de l'impact environnemental (émissions carbone, transport) et de l'impact sur la santé (produits sucrés, gras, transformés). Cela incitera donc toutes les entreprises à augmenter leur impact positif sur l’environnement.
Nous voulons aussi mieux accompagner les entreprises en améliorant la Shifting Economy déjà en cours dans notre région. Concrètement, nous ne voulons plus baser les aides sur l'état actuel de l’impact environnemental de l'entreprise, mais plutôt sur son plan d’amélioration et son suivi. Nous voulons aussi ajouter un critère d’exemplarité économique aux seuls critères sociaux et environnementaux présents aujourd’hui.

Finalement, nous voulons introduire et déployer le concept d’Entreprises à Mission.

 

8. Quelles initiatives prévoyez-vous pour soutenir la création et le développement de start-ups et d'entreprises technologiques ?

Avec la FrenchTech, la France investit 20M€/an depuis 10 ans. Avec TechLeap, les Pays-Bas auront investi 50M€ en 3 ans. Mais pour une BeTech, la Belgique n'a pas pu trouver les 5M€ sur 10 ans nécessaires! C'est ridicule, il n'y a aucune volonté politique malgré les grands discours. Même le grand Tech.eu Summit quitte Bruxelles pour Londres.
Entre le niveau catastrophique de compétence de base de la population (54% alors que l'objectif de l'UE est à 80%), l'augmentation du tarif social télécoms (19€/mois) ou la faible couverture en fibre optique (17% contre 54% en moyenne en Europe) et en 5G, les signaux sont au rouge.
Il est temps que ça change ! Nous devons, entre autres, simplifier les structures d'accompagnement et les rassembler dans un hub national belge, désigner un Chief Digital Officer dans chaque administration, soutenir l'adoption de l'IA dans le secteur privé et public, introduire des cours de langage informatique à l'école, former les enseignants, créer des parcours universitaires complets dans la tech, réduire l'écart H/F dans le secteur, lutter contre la fracture numérique qui touche la moitié de la population et développer la stratégie Tech des invests régionaux.

 

9. Avez-vous des mesures en vue pour faciliter l'expansion internationale des entreprises bruxelloises ?

Nous voulons alléger la réglementation en harmonisant les règles européennes et en simplifiant les autorisations, afin de réduire les obstacles à l'exportation et à l'investissement international. Ensuite, il est essentiel de négocier des accords commerciaux équitables avec des clauses de sauvegarde économiques, tout en garantissant un commerce durable. Nous encourageons également l'innovation financière en promouvant les fonds d'investissement en capital à risque spécialisés, pour soutenir les entreprises qui souhaitent s'étendre à l'international. 

La création d'un label "Made in Belgium" permettra de promouvoir les produits locaux sur les marchés internationaux, tandis que le soutien à l'e-commerce ouvrira davantage les PME aux marchés mondiaux. Enfin, nous renforcerons les clusters et pôles d'excellence belges, en capitalisant sur les avantages compétitifs nationaux. Ces mesures visent à dynamiser l'économie et renforcer la présence bruxelloise à l'étranger.

 

10. Le mémorandum de BECI présente une série de recommandations pour soutenir les entreprises bruxelloises. Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous l'alignement de votre programme avec les recommandations de BECI ? Veuillez également expliquer votre évaluation.

Sur une échelle de 1 à 10, notre programme s'aligne 10/10 sur les recommandations de BECI pour soutenir les entreprises bruxelloises. Nous partageons la vision de BECI en matière d'emploi et de formation, avec des mesures pour favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et développer des formations spécialisées. En matière de logement et de mobilité, nous soutenons la rénovation énergétique et l'accélération des permis de construire, ainsi que des solutions pour fluidifier le trafic et optimiser la logistique urbaine. Notre programme encourage également l'investissement dans les infrastructures numériques et les pôles d'innovation, en facilitant la collaboration entre entreprises, universités et centres de recherche. Enfin, nous prônons une simplification et une harmonisation des réglementations fiscales, ainsi qu'une transparence renforcée dans les marchés publics. Notre programme s'aligne donc parfaitement sur les recommandations de BECI pour une Région exemplaire, dynamique et attractive.


David Leisterh :

1. Quelles sont vos principales propositions pour soutenir le développement et la croissance des entreprises à Bruxelles ?

Depuis 2018, c’est environ 3.000 entreprises qui quittent Bruxelles chaque année. Interrogées sur les causes de ce départ, elles répondent que Bruxelles n’est pas assez sécurisée, que la mobilité y est défaillante et que la propreté n’est pas assurée. En tant qu’autorité publique, nous devons d’abord garantir que ces trois volets soient mieux gérés et nous avons un plan pour chacun d’entre eux ;

En parallèle, les démarches administratives, singulièrement pour obtenir un permis, sont trop lourdes et longues – et donc chères. Nous réformerons le COBAT et le RRU dans ce sens pour que le délai d’obtention de permis soit réduit par 3 au minimum ;

Nous aiderons les entreprises à tous les niveaux. Tout d’abord, les formations seront axées sur les métiers porteurs d’emploi et il y aura une réelle incitation au travail parce que nous ne pouvons plus entendre qu’une entreprise manque de main d’œuvre pour se développer. Ensuite, nous nous assurons que les politiques menées ne soient pas un frein à l’économie et à l’attractivité de Bruxelles. Nous réformerons Good Move et Good living avec pour objectif une ville fluide et une délivrance rapide des permis. Enfin, nous redonnerons à Bruxelles ses lettres de noblesse pour qu’elle soit une capitale sûre, moderne et propre.

2. Comment envisagez-vous de réduire les contraintes administratives et fiscales pour les PME et les indépendants ?

L’enjeu est de rendra la fiscalité plus attractive pour les entreprises, notamment en harmonisant la fiscalité au niveau communal et lever ce frein souvent pointé du doigt par le monde entrepreneurial, dans une logique d’attractivité (et donc de tax down). Il est impératif de se diriger résolument vers une administration qui place les entreprises au cœur de ses préoccupations. Concrètement, cela implique de rejeter toute superposition de normes complexes et difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, à Bruxelles, il faut parfois jusqu’à trois fois plus de temps pour obtenir un permis d’urbanisme, il faut absolument réduire ce délai d’obtention de permis par 3 au minimum. L’administration est trop lourde, trop lente et pas attractive. Il faut réduire le nombre d’organismes publics, comme nous le proposons très concrètement dans notre programme régional relatif aux fusions, aux regroupements et aux rationalisations des organismes publics régionaux.

Au niveau fédéral nous proposons toute une série de mesures :

1) Réduire l’impôt des sociétés à 15% pour les PME ;

2) Nous voulons porter la déduction pour investissement à 25 % pour les PME de manière pérenne. Cette mesure permettra de doper durablement les investissements des PME. La mesure ne viserait que les PME comptant jusqu’à 50 équivalents temps plein ;

3) Nous proposons de prolonger à trois ans le mécanisme de cotisations avantageuses pour les indépendants starter, contre un an (quatre trimestres) aujourd’hui. En effet, ces derniers peuvent bénéficier d’une cotisation sociale minimale réduite si leurs revenus sont limités. Cette mesure vise à soutenir celles et ceux qui font le choix d’une activité indépendante dans les premières étapes de leur parcours entrepreneurial. Il s’agit d’encourager tout le monde : les personnes en transition d’un emploi salarié ou de fonctionnaire vers le statut d’indépendant, ainsi évidemment que celles qui entreprennent pour la première fois. L’objectif est double : encourager l’esprit d’entreprendre et assurer à l’État des rentrées fiscales et sociales à long terme en permettant l’épanouissement de chacun.


3. Quelles mesures spécifiques proposez-vous pour soutenir les secteurs les plus affectés par les crises récentes (e.g., Horeca, tourisme) ?

·        L'amélioration de la sécurité, de la mobilité et de la propreté à Bruxelles joue un rôle essentiel dans l'augmentation de l'attractivité et de la fréquentation des établissements touristiques et Horeca. Des mesures efficaces visant à garantir un environnement sûr et accueillant pour les visiteurs sont cruciales pour favoriser une expérience positive et encourager les gens à revenir ;

·        Nous souhaitons répondre à des demandes spécifiques du secteur Horeca, plus concrètement : nous sommes pour le fait de soutenir une augmentation du nombre d’heures supplémentaires défiscalisées (de 360 à 450h) pour l’Horeca. Il est important de permettre aux travailleurs de travailler sans limites et restrictions, surtout dans un contexte de vieillissement de la population et de pénurie potentielle de main-d'œuvre. Nous sommes également pour le fait de défiscaliser les pourboires dans l’Horeca, d’ailleurs le MR prévoit de déposer un texte à la Chambre pour cette mesure. En ce qui concerne la diminution de la TVA sur les boissons non-alcoolisées, nous sommes pour mais on a des réserves quant à une harmonisation des taux de TVA, soulignant les implications pour différents secteurs et la nécessité de maintenir un équilibre budgétaire. Cela ne pourra être discuté que dans le cadre d’une réforme fiscale globale. En ce qui concerne la réduction des charges patronales, le MR préfère une approche plus globale plutôt qu’une approche ciblée. Nous sommes pour la nécessité de baisser la fiscalité et les cotisations. On propose donc de réduire l’impôt des sociétés à 15% pour les PME. Aujourd’hui, une tranche d’imposition réduite de 20% existe mais cette tranche est soumise à des conditions strictes, notamment en ce qui concerne la limite des revenus. Une PME qui réussit et qui contribue ainsi à la création d’emplois ne doit pas être pénalisée. On entend simplifier et généraliser un taux réduit de 15% pour les PME. Nous mettons l’accent sur l’augmentation du taux d’emploi et une meilleure gestion des dépenses publiques pour financer de telles mesures ;

·        Tout notre projet politique vise à renforcer l’attractivité de Bruxelles, ce qui contribuera justement à relancer ces secteurs qui ont été affectés par les récentes crises. Ensuite, pour ceux qui connaissent actuellement des difficultés, le Centre pour entreprises en Difficulté joue un rôle crucial en offrant une analyse approfondie de chaque situation et en proposant des plans individualisés ainsi que l'accompagnement nécessaire. Nous soutenons cette initiative, de même que la mise en place de services d’accompagnement personnalisés pour aider les commerçants et les entreprises à comprendre les différentes aides économiques et à déterminer celles qui conviennent le mieux à leurs besoins. En parallèle, il est nécessaire de simplifier les procédures administratives pour ces aides : réduire la paperasserie et introduire des formulaires de demande simplifiés afin de faciliter le processus. Enfin, nous appelons à une vraie écoute des milieux économiques qui doivent reprendre leur place dans le dialogue avec le futur gouvernement.

4. Comment comptez-vous encourager l'innovation et la numérisation au sein des entreprises bruxelloises ?

·        Pour positionner Bruxelles en tant que centre national et européen majeur de l'économie digitale, il est impératif d'identifier et d'éliminer tous les obstacles réglementaires, fiscaux et législatifs qui entravent ou retardent l'émergence d'entreprises actives dans le domaine du numérique et/ou largement dépendantes de la robotisation. A cet égard, il est nécessaire d’avoir un cadre stable et clair pour le déploiement de la 5g et de la fibre optique pour permettre la mise en place d’un réseau performant qui puissent connecter les gens entre eux mais aussi les données, les appareils et les entreprises. Ces deux technologies sont indispensables pour construire une société connectée, sécurisée, prospère et innovante. L’économie bruxelloise doit pouvoir compter sur une infrastructure numérique et solide ;

En parallèle, la région de Bruxelles-Capitale doit jouer un rôle crucial pour que les entreprises bruxelloises atteignent ou restent à la pointe de l’innovation. La Région doit continuer à investir dans les centres de recherche, les universités et les start-ups technologiques pour favoriser l’émergence de nouvelles technologies, stimuler la croissance économique et renforcer notre compétitivité sur la scène internationale ;

Il est essentiel d'élaborer une stratégie complète en matière d'intelligence artificielle, en engageant davantage les acteurs de l'entrepreneuriat local. De plus, les compétences liées à l’informatique et en particulier à l’intelligence artificielle ne passent pas toutes par l’obtention d’un diplôme. Lorsque l’on sait que la main d’œuvre bruxelloise est traditionnellement peu formée, Actiris doit pouvoir correctement valider ce type de compétences et des solutions de formation non liées à des conditions de diplôme préalable doivent être développées, comme c’est le cas avec certaines initiatives comme l’école de coding « BeCode » ;

De plus, nous préconisons la création d'un incubateur spécialisé dans le domaine de la Greentech, localisé sur le site de la Gare du Nord, afin de stimuler l'innovation et le développement durable dans la région.


5. Quelle est votre stratégie pour améliorer la formation et l'emploi en adéquation avec les besoins des entreprises locales ?

Il est impératif de restructurer les filières de formation en priorisant les métiers en pénurie et en ayant le courage de fermer celles qui ne mènent qu'au chômage. En réorientant nos efforts vers les secteurs où la demande de main-d'œuvre est forte, nous pouvons mieux répondre aux besoins du marché du travail local et offrir des opportunités d'emploi significatives aux Bruxellois. C’est pour cette raison que nous proposons l’équivalent d’un treizième mois pour ceux qui s’orientent vers les métiers en pénurie ;

En termes de formation, c’est uniquement 1 chercheur d’emploi sur 6 qui a été formé par Bruxelles Formation en 2023 alors que la dotation de cet organisme augmente chaque année. Pire, le taux de sortie positive diminue d’année en année bien qu’il ait légèrement augmenté en 2023. Il n’est pas normal que Bruxelles Formation reçoive plus d’argent chaque année alors que les résultats sont de moins en moins bons. Il faut revoir le fonctionnement de Bruxelles Formation pour augmenter considérablement ce taux de sortie positive ;

A Bruxelles, il faut parfois plusieurs mois avant de recevoir une offre soit de formation soit d’emploi alors qu’en Flandre, ce délai est uniquement de quelques semaines. Il faut copier ce système flamand qui fonctionne et l’appliquer au système bruxellois. De plus, à Bruxelles plus qu’ailleurs, une langue c’est un diplôme et donc il faut rendre obligatoire l’apprentissage d’une des deux langues nationales pour les demandeurs d’emploi si cela augmente considérablement leur chance de mise à l’emploi ou s’ils n’ont pas une connaissance suffisante du néerlandais ou du français ;

Enfin, il faut développer la formation en alternance en partenariat avec le monde des entreprises. Il faut permettre aux entreprises bruxelloises, réunies (en fédération ou groupement sectoriel) ou seules, de créer des centres de formation en alternance. Les entreprises doivent être beaucoup plus directement impliquées dans la définition des profils métiers mais aussi des profils formations. Il faut également renforcer la place de l’entreprise au sein des pôles formation emploi.


6. Quels sont vos plans pour améliorer la mobilité et l'accès aux zones d'activités économiques à Bruxelles ?

Tout d’abord, nous sommes le dernier parti à plaider pour l’extension du métro alors même que les autres formations politiques sont dans une logique punitive, sans être capable d’offrir des alternatives. Ensuite, nous réformerons profondément Good Move : la stratégie des mailles sera revue en privilégiant des quartiers calmes et des axes régionaux fluides, nous maintiendrons la zone 30 là où c’est nécessaire mais la réévaluerons pour certains axes structurants comme le prône la STIB, nous nous concentrerons sur les ZACA ces zones très accidentogènes pour réduire les accidents de la route et nous améliorerons l’offre de transport en commun. En effet, la vitesse commerciale du réseau de surface stagne ou baisse depuis 15 ans malgré les 20 millions par an alloués au programme AVANTI ;

Bruxelles compte 35 gares de chemin de fer pour un territoire de 162 km², ce qui dote notre Région d’une densité ferroviaire cinq fois plus importante que celle du pays. Pourtant, le train reste encore largement sous-utilisé à Bruxelles : pour un jour moyen, le train ne représente que 1,6% des déplacements des Bruxellois. L’offre S, mise en place depuis 2015, propose pourtant plus de 700 trains par jour et 144 gares desservies par 12 relations commerciales. Cette offre a d’ailleurs été renforcé en ajoutant 72 trains et 14 trains par jour en 2017. Malheureusement, l’utilisation de l’offre S reste encore aujourd’hui largement insuffisante pour les trajets intra-bruxellois. Certaines gares régionales ne sont fréquentées que par une septantaine de voyageurs par jour. Il est impératif de : mettre tout en œuvre pour réduire les retards sur les lignes dont le passage à 4 voies n’est pas encore effectué, procéder, dans tous les véhicules desservant des correspondances avec une gare/halte SNCB, à des annonces vocales mais aussi des annonces visuelles sur les afficheurs numériques embarqués signifiant clairement la correspondance directe ou la proximité de celle-ci ainsi que les horaires en temps réel des trains en approche de la correspondance, veiller à ce que tous les arrêts de la STIB à proximité d’une gare/halte SNCB soient dotés d’un plan signalant la présence de celle-ci et d’harmoniser les différents plans de quartiers présents aux arrêts de la STIB, développer aux gares/haltes qui n’en sont pas encore dotées une offre de stationnement vélo sécurisée et plaider auprès du fédéral, dans le cadre de l’intégration billettique et tarifaire, pour la possibilité d’achats de titres de transports STIB et SNCB sur un même automate ;

Sur le problème spécifique de l’accès des camions, il est impératif d'identifier des créneaux horaires spécifiques pour la livraison de marchandises dans les zones urbaines, d'encourager l'utilisation de modes de transport alternatifs tels que les véhicules électriques ou les vélos cargos, et de créer des zones de transbordement en périphérie pour limiter l'accès des camions en centre-ville. En parallèle, l'implémentation d'une gestion dynamique des feux de signalisation à tous les carrefours est essentielle pour fluidifier au maximum le trafic. Il faut également proposer des alternatives crédibles aux flux entrants, notamment par le développement de nouveaux parkings de transit temporaires. Enfin, il est impératif d'actualiser la programmation des chantiers de grande envergure en assurant une coordination efficace, afin de minimiser les impacts sur la circulation des piétons, des cyclistes et des automobilistes. En mettant en œuvre ces mesures, nous pouvons améliorer significativement la fluidité et la sécurité de la mobilité dans notre région, en agissant de manière contraire aux politiques mises en place ces dernières années.


7. Comment envisagez-vous de promouvoir le développement durable et l'économie circulaire au sein des entreprises bruxelloises ?

·        Nous souhaitons faire de la législation bruxelloise un rôle modèle européen en la matière en adaptant au mieux la législation aux réalités nouvelles imposées par l’économie circulaire et permettre ainsi le développement de nouveaux modèles économiques, de favoriser le développement de l’économie circulaire par le biais de partenariats publics-privés ou encore d’analyser les obstacles existants (normes, réglementation économique) entravant le développement d’initiatives dans ce secteur, en partenariat avec les acteurs socio-économiques et l’administration. Il est également important de développer une filière de formation au sein des organismes spécialisés comme dans l’enseignement technique et professionnel qui puisse former efficacement les futurs profils nécessaires au développement de ce secteur.


8. Quelles initiatives prévoyez-vous pour soutenir la création et le développement de start-ups et d'entreprises technologiques ?

1) Création d'incubateurs et d'accélérateurs : Soutenir la mise en place des incubateurs et des accélérateurs spécialisés dans les technologies émergentes, offrant un soutien financier, logistique et stratégique aux jeunes entreprises ;

2) Programmes de mentorat et de coaching : Soutenir des programmes de mentorat et de coaching animés par des entrepreneurs expérimentés et des experts du domaine, pour guider les fondateurs de start-ups tout au long de leur parcours entrepreneurial ;

3) Accès au financement : Faciliter l'accès au financement en mettant en place des fonds d'investissement dédiés aux start-ups et en encourageant les partenariats public-privé pour soutenir l'innovation et la croissance des entreprises technologiques ;

4) Formation et développement des compétences : Développer des programmes de formation spécialisés dans les domaines technologiques, afin de renforcer les compétences des entrepreneurs et des travailleurs du secteur ;

5) Partenariats avec les universités et les centres de recherche : Établir des partenariats solides avec les universités et les centres de recherche pour favoriser le transfert de technologie et encourager la collaboration entre le secteur académique et l'industrie ;

6) Soutien à l'exportation et à l'internationalisation : Fournir un soutien aux start-ups pour explorer de nouveaux marchés et développer des partenariats à l'international, en facilitant l'accès aux programmes d'exportation.


9. Avez-vous des mesures en vue pour faciliter l'expansion internationale des entreprises bruxelloises ?

Nous le rappelons, le MR s’est fermement opposé à la suppression des aides à l’exportation voulu par le Gouvernement bruxellois. Nous affirmons qu’il faut maintenir et renforcer les aides à l’exportation pour les entreprises et charger Hub.brussels d’identifier de manière prospective les potentielles futures « success stories » bruxelloises d’exportation de marques et de savoir-faire bruxellois vers l’étranger.


10. Le mémorandum de BECI présente une série de recommandations pour soutenir les entreprises bruxelloises. Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous l'alignement de votre programme avec les recommandations de BECI ? Veuillez également expliquer votre évaluation.

10/10. Au niveau de l’emploi, nous sommes convaincus qu'il est essentiel de privilégier les filières de formation qui conduisent directement à l'emploi. Nous soutenons fermement l'idée de financer les acteurs de la formation en fonction de leur capacité à placer les candidats sur le marché du travail. Dans le domaine du numérique, nous partageons également la vision de faire de Bruxelles un centre national et européen majeur de l’économie digitale. En ce qui concerne la bonne gestion, nous sommes pleinement d'accord sur la nécessité de réduire nos dépenses et de réduire le déficit ainsi que la dette de notre Région. Nous sommes favorables à l'allègement et à la simplification fiscale, et certaines mesures de notre programme régional vont dans ce sens. En adoptant ces mesures, nous visons à créer un environnement propice à la croissance économique et à la prospérité de notre région, en mettant l'accent sur l'emploi, l'innovation et une gestion financière responsable. Notre objectif est de restaurer la confiance entre les acteurs économiques et politiques.Cieltje Van Achter :

1.      Wat zijn uw belangrijkste voorstellen om de ontwikkeling en groei van bedrijven in Brussel te ondersteunen?

N-VA wil van Brussel één grote broedplaats maken voor startende, doorgroeiende en gevestigde ondernemingen. Daarvoor zijn algemene maatregelen nodig ter bevordering van het ondernemerschap: lagere loonkosten, minder administratieve overlast (zie 2) en een versoepeling van de diverse maatregelen en reglementering inzake openingsuren, zondagsarbeid, nachtarbeid, minimale arbeidsduur en flexijobs. Om ondernemen in Brussel aantrekkelijker te maken, willen we ook de verschillende gemeentelijke belastingen harmoniseren en waar mogelijk schrappen (zie 2). Onze hoofdstad heeft diverse economische functies nodig. We hebben aandacht voor industrie in de stad en herontwikkelen verouderde industrieterreinen zo veel mogelijk met plaats voor moderne, duurzame bedrijven. Met bijkomende KMO-parken krijgen onze KMO’s ruimte om te groeien.

 

2.      Hoe denkt u de administratieve en fiscale lasten voor kmo's en zelfstandigen te verminderen?

Ondernemers worden nog steeds geconfronteerd met een overmatige last die onze economie jaarlijks miljarden euro’s kost en een hinderpaal vormt voor ondernemingszin en innovatie. We leggen de focus op de afbouw van administratieve overlast voor bedrijven en ondernemers. Digitalisering en automatisering van overheidsprocessen moeten hierbij helpen. Voor elke nieuwe regel die wordt ingevoerd, worden er twee afgeschaft. We voeren ook een KMO-toets in bij nieuwe wetgeving. De waaier aan gemeentelijke belastingen (op kantoren, parkeerplaatsen, terrassen, …) maakt ondernemen in onze stad onnodig complex en duur. Daarenboven verliest Brussel hierdoor aan competitiviteit ten aanzien de Rand. N-VA wil deze belastingen waar mogelijk schrappen. Op korte termijn zorgen we voor een harmonisatie tussen de verschillende gemeenten.

 

3.      Welke specifieke maatregelen stelt u voor om de sectoren te ondersteunen die het zwaarst getroffen zijn door de recente crises (bv. horeca, toerisme)?

Horeca is deel van ons erfgoed en is samen met het toerisme van groot belang voor de Brusselse economie. Daarom gaan we voor maximale eenvormigheid en simplificatie voor alle horecazaken van de regelingen omtrent BTW-tarieven, overuren en RSZ-verminderingen. De regels inzake flexi-jobs werden strenger gemaakt door Vivaldi. Wij willen die verstrengingen terugdraaien. Brussel heeft meer toeristische troeven dan enkel de Vijfhoek. We zetten de diversiteit van de Brusselse wijken in de verf en verminderen de toeristische druk op het hypercentrum door de spreiding van bezoekers over het hele grondgebied aan te moedigen.

 

4.      Hoe denkt u innovatie en digitalisering binnen Brusselse bedrijven aan te moedigen?

We zorgen dat Brussel de doelstelling bereikt om 3 procent van haar bruto regionaal product te investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI). Daarnaast moeten we verder versterkt inzetten op de valorisatie en het vermarkten van O&O.  Onze ondernemingen moeten de vruchten plukken van de ontwikkelde innovaties. Laat ons ambitieus zijn om meer Europese middelen binnen te halen en meer kmo’s aansporen om te investeren. Overheidssteun maken we gebonden aan projecten gericht op duurzame groei en innovatie en we stappen in Brussel af van betutteling en ideologische vooringenomenheid. Extra investeringen in digitale infrastructuur moeten ervoor zorgen dat de Brusselse economie concurrentieel blijft. Tegen 2030 moet elke onderneming toegang hebben tot supersnel internet (> 1 Gbps). Om de uitrol van het 5G-netwerk in Brussel niet af te remmen, harmoniseren we de gemeentelijke belastingen op zendmasten en antennes op gewestelijk niveau. In het kader van de digitalisering is een adequaat en veilig databeheer noodzakelijk.


5.      Wat is uw strategie om de opleiding en tewerkstelling te verbeteren in functie van de behoeften van de lokale bedrijven?

Te weinig Brusselse werkzoekenden volgen een opleiding. Tegelijk gebeurt het dat een werkzoekende van de ene opleiding naar de andere gestuurd wordt zonder een duurzame en kwaliteitsvolle job te vinden. Actiris moet zich focussen op haar kernopdracht, Brusselaars al dan niet via een opleiding begeleiden naar een bestaande vacature. De controle van de beschikbaarheid van werkzoekenden moet gericht zijn op opleiding in functie van bestaande vacatures. Kortgeschoolde inactieven met een uitkering en werkzoekenden die langer dan zes maanden werkloos zijn moeten zich in kader van het activeringstraject verplicht laten omscholen richting knelpuntberoepen. Een taalopleiding Nederlands of Frans wordt verplicht voor iemand die geen van beide talen voldoende machtig is. Omdat werkzoekenden én bedrijven vaak door de bomen het bos niet meer zien, en door het doorsturen van werkzoekenden Actiris sommige werkzoekenden ‘kwijtraakt’, willen we het partnerschapsnetwerk met de intussen meer dan 100 tewerkstellings- en opleidingsactoren rationaliseren.

 

6.      Welke plannen hebt u om de mobiliteit en de toegang tot bedrijventerreinen in Brussel te verbeteren?

N-VA staat voor een mobiliteitsbeleid dat met alle belangen en alle vervoersmodi rekening houdt. Dat wil zeggen dat wij de logistiek en ontwikkeling van onze bedrijven mee in overweging nemen en de ontsluiting van bedrijventerreinen gegarandeerd blijft.

Wij willen onze invalswegen (vb. A12, Van Praet- en Vuurkruisenlaan) en structurerende assen niet dichtknijpen. Het door andere partijen geopperde idee om van onze invalswegen “stadsboulevards” te maken, is volgens ons geen goed idee. Er zijn andere en betere plaatsen om te wandelen. We benutten de logistieke mogelijkheden die het kanaal biedt en zorgen voor de ontsluiting van de haven via het spoor.

 

7.      Hoe denkt u duurzame ontwikkeling en de circulaire economie te promoten binnen de Brusselse bedrijven?

Wij geloven zeer sterk in de circulaire economie, dat de economie van de toekomst wordt. Het is een breed begrip: hergebruik van producten, de reparatie van toestellen, het recupereren van de grondstoffen en materialen, het stimuleren van een deeleconomie en het product-als-dienstmodel (bv. in plaats van een lamp koop je licht). Dat zijn veel verschillende facetten die op een andere manier moeten worden aangepakt. Het zit verweven tussen verschillende overheden (van Europa tot lokaal) en over verschillende beleidsdomeinen. De overheid moet een stimulerende rol opnemen om het circulaire denken te promoten, het ecodesign van producten te faciliteren en te streven naar een meer performante recyclage. Onder het motto: “afval is een grondstof”, vereenvoudigen we de procedures en verminderen de administratieve rompslomp voor afvalregelgeving en recyclage zodat dit wegvalt als struikelblok voor de ontwikkeling van circulaire economie. Ten slotte moet Europa ook blijven inzetten op circulaire economie.

 

8.      Welke initiatieven plant u om de oprichting en ontwikkeling van start-ups en technologiebedrijven te ondersteunen?

Startende ondernemingen moeten we niet alleen financieel, maar meer nog met woord en daad bijstaan. De overheid moet een aantrekkelijk ecosysteem uitbouwen waar start-ups en technologiebedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen. Vanuit de overheid is het moeilijk om regelgeving uit te werken dat anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Een te restrictief kader staat haaks op innovatie en ontwikkelingen. Daarom is het zo belangrijk om regelgeving en de administratieve overlast voor bedrijven tot een minimum te beperken. Tevens is het belangrijk om een goede en vooruitstrevende infrastructuur te hebben. Extra investeringen in digitale infrastructuur moeten ervoor zorgen dat de Brusselse economie concurrentieel blijft (zie 4).

 

9.      Hebt u maatregelen gepland om de internationale expansie van Brusselse bedrijven te vergemakkelijken?

Via hub.brussels willen we Brusselse kmo’s blijven ondersteunen in het zoeken naar nieuwe markten en mogelijkheden om internationaal uit te breiden. Een groeisubsidie is mogelijk voor projecten waarbij de export deel uitmaakt van een langetermijnstrategie en duurzame economische groei oplevert voor de vestiging in Brussel.

 

10.  Het BECI-memorandum bevat een reeks aanbevelingen om Brusselse bedrijven te ondersteunen. Op een schaal van 1 tot 10, hoe beoordeelt u de afstemming van uw programma op de aanbevelingen van BECI? Gelieve uw beoordeling ook toe te lichten.

10/10! De N-VA kan de aanbevelingen in het Memorandum volledig ondersteunen. Voor ons kan het belang van werken nauwelijks overschat worden. Een job hebben zorgt ervoor dat mensen een eigen inkomen verwerven, zelfredzaam zijn, niet geïsoleerd raken, een sociaal netwerk uitbouwen en zo hun eigenwaarde opbouwen. Een duurzame en kwaliteitsvolle job blijft zo de belangrijkste garantie tegen armoede en kan generatiearmoede doorbreken. In een stad als Brussel waar meer dan een kind op vier in een gezin leeft waar niemand werkt, moet het thema werk de aandacht krijgen die het verdient.

Meer mensen (langer) aan het werk helpen en houden vormt immers de beste garantie om onze welvaart en ons welzijn veilig te stellen voor de komende generaties. Met Actiris als centrale regisseur, en in samenwerking met de Brusselse werkgevers en bedrijven, willen we volop en versneld inzetten op de vorming en activering van werkzoekenden, bij voorkeur naar knelpuntberoepen. Daarnaast maken we de werkzoekenden, en zeker de laagopgeleiden, nog meer warm voor een job – ook buiten Brussel (bv. bij de luchthaven van Zaventem).

Sven Gatz :

 1.      Wat zijn uw belangrijkste voorstellen om de ontwikkeling en groei van bedrijven in Brussel te ondersteunen?

We denken in eerste instantie aan mobiliteit. Dat is ook de reden waarom we het project van metro 3, ondanks de tegenkanting van sommige andere partijen, voluit verder willen zetten. Een verbeterde bereikbaarheid van en in de stad is belangrijk voor onze bedrijven en hun werknemers. Maar de metro is ook een groeibevorderende investering die groei genereert voor het gewest voor de komende 50 à 60 jaar. Het is een vitale investering.

Wat betreft de groei en ontwikkeling van de bedrijven zelf, hebben we de afgelopen legislatuur via finance.brussels al een aantal investeringsmogelijkheden verder helpen ontwikkelen. Op die ingeslagen weg willen we verder gaan. Dit als aanvulling op de klassieke financiering via banken. Daarnaast is het ook van belang dat we de Brusselse bedrijfswereld zowel nationaal als internationaal in de kijken blijven zetten.

Er is ook de kwestie van de arbeidskrachten en de matching op de arbeidsmarkt waar we hieronder meer op ingaan.

2.      Hoe denkt u de administratieve en fiscale lasten voor kmo's en zelfstandigen te verminderen?

Hub.brussels moet voor ons een meldpunt worden voor alle ondernemers, van starter tot groot bedrijf. Ze moeten die rol ook veel actiever en zelfs proactief op gaan nemen. Uit onze vele bedrijfsbezoeken en ontmoetingen met alle werkgeversfederaties in Brussel merken we dat de vragen van ondernemers onvoldoende het beleid bereiken. Dat is nochtans de rol van hub.

We willen regelmatige metingen bij ondernemers over hun ervaringen met administratieve rompslomp. Zowel op gewestvlak, maar ook gemeentelijk. Er moet meer administratieve éénvormigheid komen tussen gemeentes en ingezet worden op digitalisering en vereenvoudiging van procedures.

Wat betreft de fiscale lasten, mogen de inspanningen van het gewest om de bedrijfsfiscaliteit laag te houden, niet teniet gedaan worden door nieuwe of verhoogde belastingen op lokaal vlak. Het is daarom van belang dat er een vernieuwd fiscaal pact komt tussen gemeentes en gewest. Dit gaat over voorspelbaarheid en duidelijkheid. Brulocalis houdt momenteel al een listing bij van lokale taksen en heffingen. Voor ons moet het nog veel nauwer gaan samenwerken met het bedrijfsleven. Als ondernemer moet je meteen en makkelijk informatie krijgen over welke fiscale druk er gepaard gaat met een bepaalde locatie.

3.      Welke specifieke maatregelen stelt u voor om de sectoren te ondersteunen die het zwaarst getroffen zijn door de recente crises (bv. horeca, toerisme)?

De Brusselse regering heeft tijdens de corona- en energiecrisis heel veel middelen vrijgemaakt om de horeca te ondersteunen. Deze sector is vitaal voor Brussel. Daarom willen we een fiscaal gunstig klimaat creëren. Daarnaast is het voor Open Vld Brussel ook belangrijk dat we de behoeftes van de horeca op vlak van personeel aanpakken. Dat betekent dus activering, maar ook een uitbreiding van de studentenarbeid en een wegwerking van de Brusselse beperkingen op dat vlak.

Een aantal toeristische trekkers moeten verder ontwikkeld worden. De Beurs (met Belgian Beer World) maar ook Kanal zullen hun rol op toeristisch vlak in moeten nemen. Voor Open Vld Brussel zijn investeringen in de vrijetijdseconomie erg belangrijk. Daarom blijven we ook aandringen bij de federale overheid over de noodzakelijke renovatie van pakweg de Japanse Toren of het Jubelparkmuseum. We willen uiteraard ook privé-initiatieven steunen, zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Union.

Evenementen met nationale en internationale uitstraling willen we volop blijven ondersteunen, zowel financieel als promotioneel, via Visit.brussels. Ook via screen.brussels. Deze initiatieven en plekken, gekoppeld aan een doorgedreven en internationale city marketing, moeten zorgen dat Brussel de toeristische en evenementenhoofdstad van het land is en blijft. Maar dat kan enkel werken als we de stad op andere vlakken op orde krijgen en zaken zoals netheid en onveiligheid aanpakken.

4.      Hoe denkt u innovatie en digitalisering binnen Brusselse bedrijven aan te moedigen?

Universiteiten en hogescholen zijn sterke partners in innovatie. Daarom willen we vooral academische projecten steunen met potentieel rendement voor industrie en economie. De komende legislatuur zal 5G ook volledig operationeel worden in het Brussels Gewest. Ook dit gaat een economische impuls geven aan onze bedrijfswereld. Het maakt ook dat we verdere digitaliseringsstappen kunnen zetten. We moeten dat ook verder blijven mogelijk maken. Dat betekent dus dat we de vinger aan de pols moeten houden van de nood van onze bedrijven op dit vlak en bijvoorbeeld ook evolutief moeten durven denken op vlak van de 5G-normen.

We willen kleinere bedrijven ondersteunen via innovation vouchers, om hen meer toegang te geven tot experts op vlak van digitalisering.

We willen ook de start ups die we steunen in hun ontwikkeling, onder andere via Innoviris, helpen doorgroeien in Brussel (bijvoorbeeld door proactief te polsen naar hun behoeften in financiering (F&I) of “location” (Citydev).

 

5.      Wat is uw strategie om de opleiding en tewerkstelling te verbeteren in functie van de behoeften van de lokale bedrijven?

Duaal leren en levenslang leren moeten voor ons speerpunten worden voor de komende legislatuur. Dit helpt om de veranderende arbeidsmarkt bij te houden. Iedereen in Brussel moet toegang hebben tot bijscholing. We willen daarom samenwerking tussen scholen, hoger onderwijs en bedrijven stimuleren om het aanbod beter af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt, waarbij bedrijven een centrale rol vervullen in het pedagogisch traject.

Wat ons betreft moet Actiris ook een veel actievere rol gaan spelen in de matching tussen bedrijven, opleidingen en (potentiële) werknemers. Uiteraard is duaal leren niet altijd even evident binnen een bedrijf. We moeten dan ook de nodige ondersteuning voorzien. We moeten ook werkgeversfederaties die initiatieven nemen op vlak van duaal leren steunen. Duaal leren moet vanuit de vraag van de bedrijven en sectoren aangestuurd worden wil het naar buitenlands voorbeeld groeien.

En uiteraard blijven we gewoon ook verder investeren in de bouw van Nederlandstalige scholen in het gewest, of de renovatie en uitbreiding ervan. De focus ligt daar ook op zaken zoals meertaligheid. We willen blijven inzetten op perfect drietalige afgestudeerden.

 

6.      Welke plannen hebt u om de mobiliteit en de toegang tot bedrijventerreinen in Brussel te verbeteren?

We blijven verder inzetten op metro 3. Wat betreft de mobiliteit zijn ons openbaar vervoer, samen met een uitgebouwd en veilig fietsnetwerk én SmartMove de manieren om de files aan te pakken. Door een andere verkeersbelasting, die afhankelijk is van het moment waarop je rijdt en hoeveel je rijdt, zouden we de files en de congestie sterk kunnen terugdringen. Dit is goed voor bedrijven, leveringen en dergelijke meer.

 

7.      Hoe denkt u duurzame ontwikkeling en de circulaire economie te promoten binnen de Brusselse bedrijven?

Hier is een taak weggelegd voor HUB.Brussels, Innoviris, maar uiteraard ook voor partners zoals Embuild, BECI, Agoria, Comeos, UCM, UNOZO, Lead en andere. Het regelgevend kader voor steun en subsidies werd aangepast om duurzame ontwikkeling te ondersteunen in de afgelopen legislatuur en we willen zien welke impact deze heeft en waar nodig, bijsturen.

We willen Brussel positioneren als hub voor Urban Mining in ons land. We willen samenwerkingsprogramma’s opzetten tussen het bedrijfsleven, de academische wereld en hogescholen over circulaire economie. Deze programma’s omvatten onder andere onderzoeks-en ontwikkelingstrajecten, kennisdeling, incubatie- en acceleratieprogramma’s, samenwerking met industrieclusters, en subsidieregelingen.

We blijven werken aan een uitgebreide strategie voor het beheer van afvalstoffen waarbij we

afval beschouwen als waardevolle hulpbron. We richten ons op onderzoek en implementatie van een afvalstrategie binnen de circulaire economie.

We ondersteunen de invoering van statiegeld op blikjes en streven ernaar om single-use plastics in de stad te elimineren. Grote bedrijven en ketens die veel verpakt afhaaleten verkopen, dragen hier medeverantwoordelijkheid voor. De inkomsten uit statiegeld zullen worden gebruikt ter bevordering van ons netheidsbeleid.

We hebben het reno-abattement ingevoerd, het bijkomend abattement bij energierenovatie, mits er een verbetering aan de energetische waarde komt van minstens 2 sprongen. Op dit elan gaan we verder om nog meer mensen de kans te geven om een woning te kopen en om duurzaam te renoveren.

We steunen de ontwikkeling van innovatie en nieuwe technologieën die hier in Brussel worden ontwikkeld (innovatie in bouwmaterialen, recyclage, duurzame energie en energie performantie en monitoring, sanering). Er is nog heel wat innovatie, hier in Brussel ontwikkeld, die onderbenut blijft. In de steun voor innovatie moeten we niet enkel op exemplariteit letten, maar ook meer op impact.    

 

8.      Welke initiatieven plant u om de oprichting en ontwikkeling van start-ups en technologiebedrijven te ondersteunen?

Brussel is vandaag al de start-uphoofdstad van het land. Deze dynamiek moet bewaard worden. We willen ook een aantal nieuwe locaties zoeken om nieuwe incubatoren zoals Greenbizz te creëren. Maar het is duidelijk dat we verder moeten investeren in een ecosysteem waarin bedrijven, academische wereld en de technologische sector elkaar verder blijven vinden.

Start ups moeten in Brussel kunnen doorgroeien (qua ruimte en financiering). Dit vergt een proactief beleid van de hele ondersteuningsketen aan het bedrijfsleven (hub, innoviris, citydev, F&I, …). Het gewest moet ook zelf meer beroep doen op de Brusselse innovatieve bedrijven. 

 

9.      Hebt u maatregelen gepland om de internationale expansie van Brusselse bedrijven te vergemakkelijken?

In plaats van een amalgaam van kleine subsidielijnen in de exportsteun, willen we ondernemingen een aanvraag laten indienen op basis van een export business plan voor een éénmalige meerjarige subsidie. Zo bieden we ondernemingen duidelijkheid en zekerheid op middellange termijn, vermijden we administratieve lasten, verhogen we de slaagkansen en blijven we als gewest voorzien in de noodzakelijke financiële ondersteuning.

Om de slaagkansen van de ondernemingen te verhogen en de beperkte publieke middelen efficiënt in te zetten, wordt de toegang tot tools die de internationale expansie ondersteunen selectiever. Met het oog op een transparante en eerlijke toegang wordt een export readiness assessment ingevoerd.

Binnen de budgettaire mogelijkheden van het gewest, willen we de financiering van publieke exportondersteuning en ondersteuning van ondernemingen bij internationale expansie opnieuw in lijn brengen met de overige domeinen van economische ondersteuning.

Het Brussels gewest is niet de enige regio die haar ondernemingen ondersteunt voor internationale expansie. Binnen de bestaande netwerken van steden willen we actief op zoek naar innovaties en best practices om de ondersteuningsmiddelen efficiënt in te zetten.

We moeten ook permanent ons netwerk van economische vertegenwoordiging (Hub) in het buitenland evalueren. De retour is zeer gemengd, van uiterst positief en reactief tot geen impact. Dit netwerk moet optimaal met de twee andere gewesten samenwerken in het buitenland. 

 

10.  Het BECI-memorandum bevat een reeks aanbevelingen om Brusselse bedrijven te ondersteunen. Op een schaal van 1 tot 10, hoe beoordeelt u de afstemming van uw programma op de aanbevelingen van BECI? Gelieve uw beoordeling ook toe te lichten.

BECI schuift drie grote pijlers naar voren. Zoals ook al blijkt uit de antwoorden hierboven, beoordelen we dat we ongeveer in een schaal van 8 op 10 op de BECI-punten afgestemd zijn.

1)     Het gewest moet iedereen in staat stellen zijn plaats te vinden. De inspanningen van Open Vld Brussel op vlak van onderwijs, bijscholing en duaal leren en de daarin gedane investeringen, gaan zeker in deze richting. Qua armoedebestrijding willen we sterk inzetten op Housing First, meer integratie tussen OCMW’s, nauwere samenwerking ook tussen ocmw’s en scholen

2)     Huisvesting, mobiliteit en voorzieningen. Check. We willen meer focus op huisvesting voor alleenwoners, met een aangepast fiscaal kader voor nieuwe woonvormen, een beter evenwicht in de rechten en plichten tussen huurders en verhuurder, eenvoudiger procedures voor bouwprojecten, renolution toegankelijker maken, ook voor co-propriétés, een vlottere mobiliteit met metro 3, fietsnetwerk en SmartMove, parkeren buiten de openbare weg mogelijk maken met de volledige parkeerregulering naar Parking.brussels

3)     Goed bestuur. De schuldafbouw willen we realiseren door een reductie van het aantal ambtenaren (niet-vervanging 1 op 3). Via Optiris gaan we ook de verschillende administraties zowel moderniseren als de kosten reduceren. We stellen ook een reductie voor van het aantal strategische investeringen. Een aantal grote projecten zoals de renovatie van de tunnels, metro 3 en andere investeringen in het openbaar vervoer blijven echter van vitaal belang voor het gewest. We willen via de spending reviews (zoals de spending review huisvesting bijvoorbeeld, of de doorlichting van Actiris door het Rekenhof) het beleid meer aansturen vanuit de rekeningen en het aftoetsen of de aanwending van de middelen de vooropgestelde doelen haalt. Spending reviews moeten een centraal instrument worden waardoor elke minister op zijn bevoegdheden een minister van begroting wordt, verantwoordelijk voor de eigen ingezette middelen.


PS

Ahmed Laaouej :


1. Quelles sont vos principales propositions pour soutenir le développement et la croissance des entreprises à Bruxelles ?

Pour dynamiser notre économie bruxelloise et soutenir nos entreprises, nous nous engageons à mettre en œuvre des mesures concrètes axées sur l'innovation, le soutien financier et le développement des compétences. 

Premièrement, nous renforcerons les aides disponibles pour les start-ups et les PME, notamment en simplifiant l'accès au financement pour encourager l'investissement dans les secteurs clés de notre économie. Ensuite, nous développerons des partenariats stratégiques entre les institutions académiques, les centres de recherche et les entreprises pour favoriser l'innovation et la recherche appliquée. 

Nous mettrons également en place des programmes spéciaux pour soutenir les secteurs les plus touchés par les crises récentes, tels que l'Horeca et le tourisme, en leur fournissant une aide ciblée pour accélérer leur reprise. Cela comprendra des mesures de relance économique localisée et des campagnes de promotion pour attirer les visiteurs à Bruxelles. 

Pour encourager la création d'emploi, nous lancerons des initiatives de formation et de requalification professionnelle, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour répondre aux besoins des entreprises et adapter la main-d'œuvre aux enjeux de demain. 

Nous mettrons un accent particulier sur les compétences liées à la durabilité et au numérique, essentielles pour notre économie future. 

Enfin, nous améliorerons l'environnement réglementaire pour les entreprises en facilitant les démarches administratives et en améliorant les services publics par des guichets uniques, ce qui permettra aux entrepreneurs de consacrer plus de temps et de ressources à leur croissance plutôt qu'aux démarches administratives.

Ces actions sont conçues pour faire de Bruxelles une région où il fait bon d’entreprendre, d’innover et de travailler, avec une économie dynamique et inclusive.


2. Comment envisagez-vous de réduire les contraintes administratives et fiscales pour les PME et les indépendants ?

Réduire les contraintes administratives et établir des règles fiscales précises pour les PME et les indépendants est au cœur de notre stratégie pour stimuler l'entrepreneuriat et la croissance économique à Bruxelles. Nous sommes conscients des enjeux que rencontrent nos petites et moyennes entreprises ainsi que nos indépendants, et nous nous engageons à mettre en place des mesures concrètes pour les soutenir.

Nous simplifierons les démarches administratives en centralisant les services et en renforçant les points de contact uniques pour les entreprises. Cela permettra aux entrepreneurs de trouver toutes les informations et tous les services nécessaires en un seul lieu, réduisant ainsi le temps consacré aux formalités administratives. 

En outre, nous proposerons des formations et des aides spécifiques pour aider les PME et les indépendants à mieux comprendre et gérer leurs obligations fiscales et administratives, et ce également en collaboration avec les Communes. Cela comprendra des ateliers, des séminaires et des outils en ligne, visant à simplifier la gestion quotidienne de leurs activités. 

Enfin, nous nous engageons à revoir régulièrement la législation et les procédures administratives pour les adapter aux réalités du terrain et aux retours des entrepreneurs. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les représentants des PME et des indépendants pour s'assurer que les mesures mises en place répondent effectivement à leurs besoins et contribuent à un environnement entrepreneurial dynamique. 

Ces initiatives reflètent notre engagement à faire de Bruxelles et de la Belgique un lieu où il est plus facile de faire des affaires, d'innover et de réussir, tout en restant soucieux du respect des aspects sociaux dans les entreprises. 


3. Quelles mesures spécifiques proposez-vous pour soutenir les secteurs les plus affectés par les crises récentes (e.g., Horeca, tourisme) ?

130 000 : c’est le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur de l’horeca en Belgique. Elles sont 30 000 rien qu’à Bruxelles. Le secteur est un pourvoyeur important d’emplois non délocalisables en particulier pour les travailleurs faiblement qualifiés, les étudiants ou encore les flexi-jobbers.

L’horeca joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale puisque ces établissements dynamisent les quartiers. L’horeca stimule également l’économie locale en créant des partenariats durables avec de nombreux indépendants locaux tels que les bouchers, les boulangers, les cavistes, etc.

L’horeca a toutefois subi de plein fouet les nombreuses crises (covid, inflation) de ces dernières années. Le secteur rencontre des difficultés : une pénurie de maind’œuvre, la hausse des loyers et des charges, la modification des modes de consommation, etc. Bien que fragilisé, le secteur fait preuve de résilience.

Étant en contact permanent et direct avec les acteurs de l’horeca, nous sommes conscients des nombreux obstacles rencontrés. Nous y avons apporté des réponses. Durant le covid, par exemple, le ministre Dermagne a permis au secteur de continuer à utiliser le chômage temporaire.

L’horeca représente toute une économie locale qu’il est essentiel de préserver. Les socialistes continueront de soutenir le secteur, comme nous l’avons toujours fait.

Nous mettrons sur la table nos propositions : 

- Des aides économiques : une aide forfaitaire à tout établissement qui a sa propre cuisine et son propre personnel, une aide complémentaire en fonction du nombre de travailleurs en contrat fixe et une aide complémentaire pour les restaurants qui poursuivent un impact social et/ou environnemental.

- Une aide pour les jeunes qui se lancent dans l’horeca via des financements spécifiques, notamment pour la reprise d’une entreprise existante.

- Une lutte contre la pénurie de main-d’œuvre : revalorisation des salaires des travailleurs de l’horeca grâce à une baisse de la fiscalité ciblée sur les bas et les moyens salaires ainsi que la levée des obstacles à l’emploi tel que l’accès au permis de conduire.

- La formation du personnel : renforcer les formations des jeunes et des demandeurs d’emploi ainsi que promouvoir l’alternance.

- Le coaching et des tutorats pour les gestionnaires avec notamment des programmes permettant aux jeunes entrepreneurs de tester leur concept sans risque et à moindre coût.

- De même, nous envisageons de renforcer les campagnes de promotion du tourisme local et international. En collaboration avec les acteurs du secteur, nous développerons des campagnes marketing pour attirer de nouveaux visiteurs et redynamiser l'attrait touristique de notre Région. Cela comprendra des initiatives pour mettre en valeur notre patrimoine culturel, architectural, gastronomique et naturel.

- Enfin, nous soutiendrons l'innovation et la digitalisation dans l'Horeca et le tourisme. Nous encouragerons l'adoption de nouvelles technologies qui peuvent améliorer l'expérience client, optimiser la gestion des ressources et augmenter la visibilité en ligne des entreprises. Des formations seront également proposées pour aider les entrepreneurs et les travailleurs du secteur à s'adapter aux nouvelles méthodes de travail et aux outils numériques.

Ces mesures spécifiques sont conçues pour fournir un soutien immédiat et efficace, tout en préparant le terrain pour une reprise robuste et durable des secteurs de l'Horeca et du tourisme, qui sont vitaux pour l'économie et l'emploi à Bruxelles.


4. Comment comptez-vous encourager l'innovation et la numérisation au sein des entreprises bruxelloises ?

 Pour encourager l'innovation et la numérisation au sein des entreprises bruxelloises, nous avons développé un plan stratégique qui s'appuie sur plusieurs axes fondamentaux. Notre objectif est de transformer Bruxelles en un hub d'innovation reconnu, capable de répondre aux défis de l'économie numérique tout en soutenant la croissance de nos entreprises locales.

Premièrement, nous renforcerons les incitations pour les investissements en R&D et en technologies numériques.

Deuxièmement, nous lancerons un programme de subventions spécifiquement conçu pour soutenir la digitalisation des PME. Ce programme offrira un soutien financier et technique aux entreprises qui souhaitent numériser leurs opérations, depuis la gestion de la relation client jusqu'à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Un accompagnement personnalisé sera également proposé pour aider ces entreprises à implémenter efficacement les technologies numériques.

Troisièmement, en collaboration avec les universités et les centres de recherche, nous établirons des partenariats pour faciliter le transfert de connaissances et encourager la collaboration entre le secteur académique et les entreprises. Ces partenariats permettront de développer des projets de recherche appliquée et d'innovation ouverte, créant ainsi un écosystème favorable à l'innovation continue.

Enfin, nous organiserons régulièrement des forums et des événements sur l'innovation et la numérisation, offrant une plateforme pour que les entreprises puissent partager leurs expériences, découvrir les dernières tendances technologiques et rencontrer des investisseurs potentiels.

Ces initiatives sont conçues pour créer un environnement propice à l'innovation et à la numérisation, de nos entreprises bruxelloises dans l'économie internationale d'aujourd'hui. Et ce d’autant plus que nous accueillons de nombreuses organisations internationales à Bruxelles.


5. Quelle est votre stratégie pour améliorer la formation et l'emploi en adéquation avec les besoins des entreprises locales ?

Pour améliorer la formation et l'emploi en adéquation avec les besoins des entreprises locales à Bruxelles, notre stratégie repose sur une approche intégrée qui combine développement des compétences, adaptation de l'offre de formation et partenariats étroits avec le secteur privé. Cette stratégie vise à aligner plus étroitement les compétences de notre main-d'œuvre avec les demandes du marché du travail actuel et futur.

Premièrement, nous allons renforcer les liens entre les établissements d'enseignement et les entreprises locales. Cela comprendra l'expansion des programmes de stages et d'apprentissage qui permettent aux étudiants de gagner de l'expérience pratique tout en poursuivant leurs études, tout comme il est primordial de le faire avec le secteur associatif et culturel.

Deuxièmement, nous lancerons des initiatives ciblées pour la formation continue et la reconversion professionnelle des travailleurs. Ces programmes seront conçus pour offrir des opportunités de formation flexible, incluant des formations en ligne et des certifications modulaires, qui permettent aux adultes en emploi ou en recherche d'emploi de mettre à jour leurs compétences ou de se reconvertir. A cet égard, nous nous appuierons sur les projets de Territoires Zéro Chômeurs.

Troisièmement, nous investirons dans les technologies éducatives et l'innovation pédagogique pour améliorer l'accès à l'éducation et augmenter l'efficacité des apprentissages, y compris en s’ouvrant aux intelligences artificielles.

Avec ces mesures, nous nous engageons à créer un système de formation et d'emploi dynamique et réactif, capable de soutenir les ambitions des individus tout en répondant aux besoins des entreprises bruxelloises.


6. Quels sont vos plans pour améliorer la mobilité et l'accès aux zones d'activités économiques à Bruxelles ?

Nous reconnaissons l'importance cruciale d'améliorer la mobilité et l'accès aux zones d'activités économiques à Bruxelles. Notre vision s'oppose aux orientations prises par le plan Goodmove précédent, que nous jugeons insuffisant et souvent déconnecté des besoins réels des travailleurs et des entreprises de notre région. Voici notre plan pour rectifier le cap et optimiser la mobilité à Bruxelles.

Premièrement, nous proposons de rééquilibrer les priorités du plan de mobilité en favorisant non seulement les cyclistes et les piétons mais aussi en tenant compte des nécessités des travailleurs qui dépendent de leur véhicule pour des raisons professionnelles. Nous voulons assurer que la mobilité soit inclusive et tienne compte de tous les usagers, sans imposer de restrictions disproportionnées qui affectent l'activité économique et la vie quotidienne des Bruxellois. 

Deuxièmement, nous allons investir dans l'amélioration et l'expansion des infrastructures de transport public. Notre objectif est de rendre les transports en commun plus attrayants, accessibles, fiables et efficaces, ce qui inclut l'augmentation de la fréquence des services aux heures de pointe et l'extension des lignes de métro et de tram pour mieux desservir les zones d'activités économiques. 

Troisièmement, nous développerons des partenariats public-privé pour financer des projets de mobilité innovants qui peuvent améliorer l'accès aux principaux pôles économiques. 

Quatrièmement, nous lancerons un vaste programme de consultation avec les entreprises, les commerçants et les résidents pour écouter leurs préoccupations et adapter nos politiques de mobilité en conséquence. Il est essentiel que les politiques mises en œuvre soient le résultat d'un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes.

Enfin, nous nous engageons à réviser certaines mesures du plan Goodmove qui ont été largement critiquées pour leur impact négatif sur les petites entreprises et les travailleurs ayant besoin d'un accès véhiculaire pour leurs activités. 

Notre approche est de construire une stratégie de mobilité qui soutient également la croissance économique via les itinéraires logistiques tout en améliorant la qualité de vie de tous les Bruxellois. Cela nécessite un plan bien pensé, équilibré et surtout, qui écoute et répond aux besoins de la population.


7. Comment envisagez-vous de promouvoir le développement durable et l'économie circulaire au sein des entreprises bruxelloises ?

La promotion du développement durable et de l'économie circulaire est au cœur de notre engagement pour une économie plus saine et surtout plus juste à Bruxelles. Nous comprenons l'urgence environnementale et la nécessité de 6/8 transformer notre modèle économique pour répondre aux défis du dérèglement climatique et de la dégradation des ressources. Voici notre stratégie pour intégrer ces principes au sein des entreprises bruxelloises.

Premièrement, nous allons mettre en place des incitations pour les entreprises qui adoptent des pratiques d'économie circulaire. Cela inclut le recyclage, la réutilisation et la réduction des déchets dans leurs processus de production. Ces mesures financières visent à encourager les entreprises à investir dans des technologies propres et à réviser leurs chaînes d'approvisionnement pour minimiser leur impact environnemental. 

Deuxièmement, nous prévoyons de développer des partenariats entre les universités, les centres de recherche et les entreprises pour stimuler l'innovation en matière de développement durable. En facilitant l'accès aux dernières recherches et technologies, nous pouvons accélérer l'adoption de solutions durables au sein des secteurs clés de notre économie. 

En promouvant le développement durable et l'économie circulaire, nous visons non seulement à protéger notre environnement mais aussi à créer de nouvelles opportunités économiques pour Bruxelles, rendant notre ville pionnière dans la construction d'une économie durable et résiliente.


8. Quelles initiatives prévoyez-vous pour soutenir la création et le développement de start-ups et d'entreprises technologiques ?

Nous sommes pleinement conscients de l'importance cruciale des start-ups et des entreprises technologiques pour l'avenir économique de Bruxelles. Elles sont les moteurs de l'innovation, de la création d'emploi et de la croissance durable. Voici les initiatives clés que nous prévoyons pour soutenir la création et le développement de ces entreprises essentielles : 

-  Évaluation et renforcement des programmes existants : Évaluation des programmes dédiés aux « scale-ups » pour renforcer l'accompagnement des entreprises ayant un potentiel de croissance élevé. Cela inclut un diagnostic et un plan d'action personnalisés pour chaque entreprise.

-  Soutien aux incubateurs technologiques : Renforcement des programmes des incubateurs, pour mieux soutenir les entreprises en phase de démarrage et de croissance.

- Développement de compétences numériques : Initiatives pour améliorer la formation numérique du personnel des entreprises, essentiel pour maintenir la compétitivité dans un marché en évolution rapide.

- Aide à la transformation numérique : Mise en place de programmes spécifiques pour la transformation numérique de secteurs variés, facilitant l'intégration de nouvelles technologies et l'optimisation des processus industriels.

- Promotion de l'industrie 4.0 : Projets permettant aux PME de tester des technologies avancées dans des conditions réelles, telles que la conception virtuelle par ordinateur et la fabrication additive, pour encourager l'innovation et l'adaptation technologique.

Ces initiatives sont conçues pour créer un écosystème dynamique et favorable à Bruxelles.


9. Avez-vous des mesures en vue pour faciliter l'expansion internationale des entreprises bruxelloises ?

Nous reconnaissons l'importance de soutenir l'expansion internationale des entreprises bruxelloises pour stimuler la croissance économique et la création d'emplois. Pour cela, nous proposons une série de mesures conçues pour aider nos entreprises à atteindre les marchés mondiaux et à réussir sur la scène internationale.

Premièrement, nous envisageons de renforcer les services de soutien à l'exportation fournis par hub.brussels, l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise. Cela inclura des conseils personnalisés, des informations sur les marchés étrangers, et une assistance pour naviguer dans les réglementations internationales. 

Deuxièmement, nous lancerons des programmes de subventions spécifiques pour aider les petites et moyennes entreprises à couvrir les coûts associés à l'exportation. Ces subventions pourront couvrir une partie des frais de participation à des salons internationaux, des missions commerciales, ou des campagnes de marketing à l'étranger. 

Troisièmement, nous établirons des partenariats stratégiques avec des chambres de commerce internationales et des réseaux d'affaires pour faciliter l'entrée des entreprises bruxelloises sur de nouveaux marchés. Ces partenariats fourniront des opportunités de réseautage, des collaborations potentielles et des échanges de connaissances et de pratiques meilleures. 

Quatrièmement, nous encouragerons la création de clusters sectoriels où les entreprises pourront collaborer sur des projets d'exportation conjoints. Ces clusters permettront aux entreprises de partager les risques et les coûts liés à l'exploration de nouveaux marchés, tout en tirant parti de la force collective de leur secteur. 

Enfin, nous nous engageons à négocier des accords qui bénéficient aux entreprises bruxelloises et à travailler en étroite collaboration avec les institutions européennes et internationales pour défendre les intérêts de nos entreprises à l'étranger.


10. Le mémorandum de BECI présente une série de recommandations pour soutenir les entreprises bruxelloises. Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous l'alignement de votre programme avec les recommandations de BECI ? Veuillez également expliquer votre évaluation.

Je dirais que l'alignement de notre programme fédéral et bruxellois avec les recommandations du mémorandum de BECI est d'environ 7 sur 10. Nous partageons plusieurs priorités communes, notamment sur la nécessité de renforcer l'emploi, de soutenir l'innovation, et d'améliorer l'infrastructure de la Région. Toutefois, il existe des divergences sur la manière d'aborder certains 8/8 enjeux, particulièrement en ce qui concerne l'équilibre entre régulation et soutien aux entreprises. 

Notre programme reconnaît les enjeux significatifs auxquels Bruxelles est confrontée, tels que le développement de nouvelles formations en adéquation avec les offres d’emploi disponibles ou les risques de pauvreté, qui sont également soulignés dans le mémorandum de BECI. Nous proposons des mesures actives pour améliorer la formation et l'adéquation des compétences avec le marché du travail, en alignement avec la nécessité exprimée par BECI de développer les compétences pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. 

En outre, notre engagement pour la transformation numérique et le soutien à l'innovation résonne avec l'appel de BECI pour une meilleure infrastructure numérique et des investissements dans la recherche et le développement. Cela montre notre volonté commune de positionner Bruxelles comme un centre dynamique pour les entreprises et l'innovation 

Cependant, notre approche pourrait différer concernant l'intensité et la méthode de mise en œuvre des réformes fiscales et réglementaires. Tandis que BECI met un fort accent sur la réduction des charges et l'allègement réglementaire pour stimuler l'activité économique, notre programme peut envisager une approche plus mesurée, veillant à équilibrer les besoins de dérégulation avec ceux de la protection sociale et environnementale. 

En résumé, bien que nous partagions de nombreux objectifs avec BECI pour dynamiser l'économie bruxelloise, des nuances dans notre approche de la mise en œuvre des politiques et de la gouvernance reflètent un score de 7 sur 10, indiquant une forte convergence sur les objectifs mais des différences sur les méthodes pour y parvenir.Antwoord volgt binnenkort.


Jan Busselen :


 1.      Wat zijn uw belangrijkste voorstellen om de ontwikkeling en groei van bedrijven in Brussel te ondersteunen?

We zetten sterk in op de ondersteuning van zelfstandigen en kleine ondernemingen in Brussel en daarbuiten met een reeks maatregelen die hun ontwikkeling en groei bevorderen. Zoals de uitbreiding van tewerkstellingspremies, overbruggingskredieten met staatsgarantie, verlaging en blokkering van energieprijzen, herziening van vrijstelling van werkgeversbijdragen voor eerste aanwervingen, publieke begeleidingsdienst, vereenvoudigde toegang tot overheidsopdrachten, ondersteuning bij bedrijfsoverdrachten, soepele leningen via de openbare bank. Deze maatregelen zijn ontworpen om de groei en ontwikkeling van ondernemingen en zelfstandigen in Brussel en daarbuiten te ondersteunen, door het verminderen van administratieve lasten, het verbeteren van de toegang tot financiering en het bieden van directe ondersteuning in tijden van nood.


2.      Hoe denkt u de administratieve en fiscale lasten voor kmo's en zelfstandigen te verminderen?

Ten eerste, we versterken de progressiviteit van de belastingen voor zelfstandigen en kmo’s, waardoor grote bedrijven meer bijdragen dan de kleinere. We sluiten ook de achterpoorten waarmee grote bedrijven aan de fiscus ontsnappen, terwijl zelfstandigen en kleine bedrijven de volle pot betalen. Daarnaast maken we de oppervlaktebelasting gelijk in alle gemeenten, zonder korting voor de grootste bedrijven, waardoor de belastingen voor de kleinste bedrijven verlagen en de grootsten een beetje meer bijdragen. We betalen btw-tegoeden van kleine en middelgrote ondernemingen sneller terug en verlagen de btw voor alle herstellingen naar 6 procent om verspilling tegen te gaan. Verder zetten we een publieke begeleidingsdienst op om zelfstandigen en kleine ondernemingen te helpen bij juridische, commerciële en administratieve hindernissen. Deze dienst is gratis toegankelijk en helpt ook met de belastingaangifte en de boekhouding van kleine bedrijven.

 

3.      Welke specifieke maatregelen stelt u voor om de sectoren te ondersteunen die het zwaarst getroffen zijn door de recente crises (bv. horeca, toerisme)?

We beknotten de macht van de grote vastgoedbaronnen door de commerciële verplichtingen in het huurcontract van handelspanden, waaronder horecazaken, te beperken. Dit helpt om oneerlijke voorwaarden in huurcontracten tegen te gaan.

- We reguleren de huurprijzen van handelspanden om kleine horecazaken in het centrum van de steden te behouden.          

- We zorgen voor een betere compensatie bij openbare werken

-  We maken elektronisch betalen goedkoper, wat de operationele kosten   voor horecazaken kan verlagen.

We werken aan huurcontracten met een gegarandeerde vrijheid voor de uitbaters, waardoor horeca-uitbaters niet gedwongen worden om bijvoorbeeld alles aan te kopen bij grote brouwers.


4.      Hoe denkt u innovatie en digitalisering binnen Brusselse bedrijven aan te moedigen?

We moedigen innovatie en digitalisering binnen Brusselse bedrijven aan door het stimuleren van nieuwe technologieën die oplossingen bieden voor sociale uitdagingen. We zetten in op het ondersteunen van creatieve digitale makers en ontwikkelaars door middel van een investeringsprogramma dat niet alleen gericht is op winst, maar vooral op het verbeteren van het leven van de mensen en het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Dit omvat het opzetten van een digitaal mediafonds waar jonge makers beroep op kunnen doen om content te ontwikkelen die vrij is van reclame en invloed van commerciële bedrijven, en het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe technologieën door publieke actoren, coöperatieve bewegingen, en collectieven. Door deze aanpak willen we een omgeving creëren waarin innovatie en digitalisering binnen Brusselse bedrijven niet alleen economisch voordelig zijn, maar ook bijdragen aan een meer democratische, toegankelijke en sociale samenleving.


5.      Wat is uw strategie om de opleiding en tewerkstelling te verbeteren in functie van de behoeften van de lokale bedrijven?

Er is een gebrek aan een efficiënte draaischijf tussen de arbeidsmarkt en de aangeboden opleidingen. Actiris kan hierin een essentiële rol spelen, zowel in het analyseren van de noden van de lokale bedrijven als in het organiseren van werkspecifieke opleidingen. Wij willen dat dit mechanisme beter op punt wordt gesteld.


6.      Welke plannen hebt u om de mobiliteit en de toegang tot bedrijventerreinen in Brussel te verbeteren?

We zijn vastberaden om de mobiliteit en de toegang tot bedrijventerreinen in Brussel en elders te verbeteren door fors te investeren in openbaar vervoer als de ruggengraat van onze mobiliteit. Dit omvat het versterken van het openbaar vervoer ‘s avonds en het ontwikkelen van nachtdiensten in Brussel en de periferie. Door een doeltreffender en duurzamer openbaar vervoersnetwerk te creëren, inclusief bussen, trams en metro's, en dit op termijn gratis aan te bieden, willen we een veel beter alternatief bieden voor de auto. Dit zal niet alleen de toegankelijkheid van bedrijventerreinen verbeteren, maar ook bijdragen aan een duurzamere en comfortabelere verplaatsing voor iedereen.


7.      Hoe denkt u duurzame ontwikkeling en de circulaire economie te promoten binnen de Brusselse bedrijven?

We zetten ons in voor de ontwikkeling van de circulaire economie om materialen en energie te besparen en werkgelegenheid te creëren. Dit houdt in dat we het hergebruik of recycling van materialen als norm stellen, ook binnen de Brusselse bedrijven. We streven ernaar de productie van groene materialen te ontwikkelen en de overheidsregulering van de afvalsector te versterken om betere arbeidsomstandigheden te garanderen en te voorkomen dat ons afval naar elders in de wereld wordt geëxporteerd. Door recycling te verplichten en producten modulair te ontwerpen zodat ze gerepareerd kunnen worden, willen we met het huidige model breken. Deze circulaire economie zal een manier zijn om onze industrie te moderniseren, het verbruik van energie en hulpbronnen te verminderen en hele industriële sectoren en hun waardeketens te transformeren. Dit zal ook een bron van werkgelegenheid zijn, van grote verwerkingslocaties tot buurtwerkplaatsen. We zullen onze aanpak baseren op het vastleggen van sociale en milieunormen die van toepassing zijn op alle producenten en verkopers van producten in Europa, inclusief Brusselse bedrijven.

 

8.      Welke initiatieven plant u om de oprichting en ontwikkeling van start-ups en technologiebedrijven te ondersteunen?

We ondersteunen de oprichting en ontwikkeling van start-ups en technologiebedrijven door een investeringsfonds op te richten. Dit fonds is bedoeld om publieke actoren zoals overheden, steden of openbare bedrijven, maar ook coöperatieve bewegingen en collectieven, de kans te geven om digitale oplossingen te ontwikkelen. Het stimuleert samenwerking en openheid en zorgt voor democratische controle op de code en de technologie achter de nieuwe applicaties. Hiermee kunnen we creativiteit vrij maken om de grote uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Dit fonds biedt dus soelaas voor nieuwe digitale ideeën die anders versmacht zouden worden door een gebrek aan middelen of meteen opgeslorpt door tech-giganten.

 

9.      Hebt u maatregelen gepland om de internationale expansie van Brusselse bedrijven te vergemakkelijken?

Wij steunen de huidige internationale hubs die Brusselse bedrijven in het buitenland in de kijker zetten. Wij zijn ook voor het oprichten van een nieuwe hub voor de audiovisuele sector waarin Brussel een leidende rol speelt.


10.  Het BECI-memorandum bevat een reeks aanbevelingen om Brusselse bedrijven te ondersteunen. Op een schaal van 1 tot 10, hoe beoordeelt u de afstemming van uw programma op de aanbevelingen van BECI? Gelieve uw beoordeling ook toe te lichten.

7,5 op 10. Ons programma onderstreept bijna al de noden en eisen dat het memorandum naar voren schuift. Op bepaalde punten zouden we als overheid wel verder gaan en een actievere rol innemen. Zo zullen we de problemen met de knelpuntberoepen niet oplossen zonder ook de beroepen zelf te herwaarderen. De lonen in de zorg en het onderwijs moeten bijvoorbeeld omhoog.

Wij vragen ook eerlijke bijdragen. In ons voorstel voor gratis openbaar vervoer bijvoorbeeld vragen we een bijdrage van bedrijven met meer dan 25 werknemers. Veel bedrijven steunen namelijk op de MIVB voor het transport van hun werknemers en dat is een goede zaak. Het openbaar vervoer zal dan ook een cruciale rol spelen in het verminderen van de kosten die de files veroorzaken, denk maar aan de kosten voor auto-ongelukken, luchtvervuiling en economisch verlies.


Frederic Convent


 1.      Wat zijn uw belangrijkste voorstellen om de ontwikkeling en groei van bedrijven in Brussel te ondersteunen?

Indien Brussel een magneet wil worden voor talent in het leveren van producten & diensten met toegevoegde waarde dan moet men inspelen op thema’s van openheid, diversiteit (van nationaliteiten, gender, respect LGTB etc.), tegendraadsheid, kennis en financiële activiteiten.

De belastingen op bedrijven liggen in Brussel veel hoger dan in Vlaanderen. Daarom zijn veel bedrijven weggetrokken, ook de slechte mobiliteit doet hen uit het gewest verdwijnen. Het aantal jobs in de private sector neemt jaar na jaar af waardoor de inkomsten onder druk staan en de gewestbegroting steeds roder wordt.

Er is dringend nood aan een Intelligent mobiliteitsbeleid, waarin niet enkel de wegeniswerken beter worden afgestemd, maar ook SmartCity initiatieven van trafiek, (gesynkroniseerde) verkeerslichten en verlichting (Sibelga) op een innovatieve manier de weggebruikers helpt en niet belast. Oog voor duurzaam mobiliteitsbeleid, door aanmoedigen van laadpalen, gericht zowel naar privé als vrachtvervoer en behoud van zero emissie in binnenvaart.

 

2.      Hoe denkt u de administratieve en fiscale lasten voor kmo's en zelfstandigen te verminderen?

De wereld is in volle omwenteling, vandaag opnieuw met nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie, block chain enz. De overheden en hun administraties zijn te weinig hierop voorbereid om de KMO’s goed te bedienen en documenten en vergunningen sneller te leveren. We pleiten voor de afbouw van het aantal administraties, door een thematische en niet-politieke herverkaveling op basis van de publieke kerntaken. Ook publieke databanken moeten beter informatie delen, zodat burger en bedrijf niet alles dienen te herhalen.

Voor U pleit voor het vervangen van premies en investeringen voor ondernemingen door een belastingvermindering; en wenst ook een algemene uitbreiding op gewestelijk niveau van premies van eerste vestiging die gemeenten Anderlecht en Elsene reeds toekennen aan jonge zelfstandigen en ondernemingen een premie toe als ze zich vestigen op hun grondgebied.


3.      Welke specifieke maatregelen stelt u voor om de sectoren te ondersteunen die het zwaarst getroffen zijn door de recente crises (bv. horeca, toerisme)?

Als we specifiek bij de horeca blijven stilstaan, dan zijn er belangrijke maatregelen die enkel op federaal niveau kunnen beslist worden zoals een BTW-verlaging; die verlaging houdt in dat de burger tijdens zijn restaurantbezoek ook meer geld beschikt om uit te gaan eten enz. Maar het valt te betwijfelen dat anno 2024 na het desastreuze Vivaldi begrotingsbeleid deze 2 suggesties onmiddellijk voor uitvoering vatbaar zullen zijn. De verschillende lockdown sluitingen van de Horeca gaven de Brusselse uitbaters een minder goed hulpsysteem dan deze voor hun Vlaamse en Waalse collega’s werd uitgedokterd. Ook is gebleken dat etablissementen waarvan de uitbater ook eigenaar is van de gebouwen steviger die vreselijke sluitingsperiode kon overleven. Het hebberig eigendomsbeleid van de Stad Brussel in het historisch centrum moet vanuit de voogdijoverheden eens grondig geanalyseerd worden. Voor horeca en bedrijven uit toeristische sector moeten specifieke maatregelen worden genomen om een gemakkelijkere, bijkomend personeel in te schakelen tijdens piekperiodes (Kerst e.d.)


4.      Hoe denkt u innovatie en digitalisering binnen Brusselse bedrijven aan te moedigen?

De Twaalf Werken (cfr onze website Economische subsidies vervangen door belastingvermindering | Voor U) stellen zeer duidelijk: Economische subsidies bevoorrechten grote bedrijven met veel medewerkers. Een subsidieadministratie kost handenvol geld. Het zet ook de deur open voor vriendjespolitiek. Dat moet stoppen. Hoe kunnen we het geld voor onderzoek en innovatie goedkoper en eerlijke toewijzen? Via fiscale aftrekbaarheid: Fiscale aftrekken zijn voor alle bedrijven gelijk en vereisen geen aparte administratie. Het kost de staat dus minder om een fiscale reductie te geven dan een economische subsidie. Economische subsidies vervangen we door belastingvermindering.

Het huidige Innoviris beleid tijdens deze legislatuur moet ook stoppen: de ondersteuning van frietkoten en theatergezelschappen is gewoon laakbaar.


5.      Wat is uw strategie om de opleiding en tewerkstelling te verbeteren in functie van de behoeften van de lokale bedrijven?

Inleiding (§ mag eventueel eruit): in 2020 was maar liefst 20% Brusselaars op actieve leeftijd werkloos. Dat is met voorsprong het slechtste cijfer onder de Europese hoofdstedelijke regio’s (bvb. Amsterdam 19%, Stockholm 16%). Het Risico op armoede en sociale uitsluiting is hier verbijsterend hoog, hoger dan zuidelijke hoofdsteden zoals Athene en Rome.

Na de desastreuze audit van het Rekenhof is een grondige hervorming nodig van Actiris en moeten de voorstellen snel en in het belang van het leger (meestal jongere) werklozen worden geïmplementeerd. De vacatures in Vlaams en Waals Brabant dienen meer ruchtbaar te krijgen. Dat ze bij de Luchthaven van Zaventem e.a. werkkrachten te kort komen is een aanfluiting van het activeringsbeleid in dit gewest. Strategisch denkpistes om grote werkgevers hier te laten (cfr Audit Vorst) dienen niet enkel te starten bij onheilspellende berichten. En dat anderzijds bakkerijen met de eindejaarsfeesten sluiten bij gebrek aan vak-personeel is een ander teken aan de wand dat er hier is fundamenteel verkeerd loopt in zake data verwerving van vraag en aanbod, en ook opleiding.

Als jongeren geen job vinden, dienen ze een extra opleiding aangeboden te krijgen die bij hen past en hen kans biedt op een job. Werk is de sleutel naar opwaartse sociale mobiliteit. Meer aandacht in het algemeen onderwijs moet gaan naar arbeidsethos, willen werken en basis-contracten leren (lening, huur, verzekering enz.)


6.      Welke plannen hebt u om de mobiliteit en de toegang tot bedrijventerreinen in Brussel te verbeteren?

Voor U is radicaal tegen het rekeningrijden want dat dreigt een platte belastingverhoging te worden om de begrotingsput te dichten. Voor U kiest resoluut vlot verkeer voor iedereen, Brusselaar en bezoeker. Voor een aangenaam leven als voetganger, fietser, autobestuurder en reiziger van openbaar vervoer. Tenslotte voor een verantwoord step-beleid voor jong en oud, en een adequaat parkeerbeleid voor de voertuigen, ongeacht het aantal wielen

In zake het verderzetten van de werkzaamheden van Metro 3, werke men de werkzaamheden die al betaald zijn en waar het Brussels Gewest écht niet meer onderuit kan, best gewoon af. Tegelijk moet een grondige kosten-batenanalyse gemaakt worden om te evalueren of het zinvol is het hele project verder te zetten.

Een MIVB-ticket moet ook geldig zijn voor Brusselse treinstations. Voor U is een koele minnaar van het SmartMove project omdat de dialoog met de andere gewesten gewoon slecht was; die van de tunnel verwerken rond het Leonard kruispunt ook. Uiteraard verwelkomen wij de eindelijk start van (delen van) het Gewestelijk Express Netwerk (RER) in 2025.

7.      Hoe denkt u duurzame ontwikkeling en de circulaire economie te promoten binnen de Brusselse bedrijven?

Eerst dient men grondig evalueren wat de inspanningen in de jongste legislatuur nu tastbaar hebben opgebracht, ook qua tewerkstelling.Uiteraard is Voor U wel voorstander voor (privé) initiatieven rond refurbishing van afgedankte elektronische en elektrische producten en rond oplossingen voor hergebruikte batterijen. Voor U wenst anders een grondige voorbereiding van privatisering van sommige agentschappen, en legt hiervoor Net-Brussel op de bovenste plank.

Voor U wenst ook meer klaarheid over de keuze van één enkele grote bio-methanisatie site in Noord-Brussel versus de mogelijkheid om met kleinere entiteiten te werken, mogelijks met een beter beheer van organische flux van de oranje zakken in onze stedelijk omgeving.

 

8.      Welke initiatieven plant u om de oprichting en ontwikkeling van start-ups en technologiebedrijven te ondersteunen?

Stimulering van het ondernemerschap: een bedrijfsvriendelijk klimaat en nieuwe initiatieven zoals startups, acceleratoren, bedrijven clusters, codeerscholen en APP-ontwikkelaars worden aangemoedigd; ten einde de ondernemersvlucht halt toe te roepen moet de belasting voor KMO en vrije beroepen naar omlaag in de loop van de legislatuur, voor zover dat de achtergelaten rampzalige begroting het toelaat. Een duurzaam innovatiebeleid is veel meer dan enkel startups en Fintech bedrijven te gaan bezoeken vlak voor de verkiezingen.

Het gaat ook over een goed bestuur bij Finance.brussels te koesteren (met concrete targets in Fintech en AI-sectoren) en ook de inclusiviteit in innoverende bedrijven te stimuleren omdat cijfers uit bvb. the Bay-Area en Europese stadstaten, tonen dat dit de creativiteit bevordert.

De vertraging van de uitrol van het 5G netwerk moet ingehaald worden; ook voor de medische sector. Voor bedrijvencentra en hubs kan de in-huis verspreiding van de 5G en connectiviteit voor smart-building aangemoedigd worden met Open RAN Software en andere draadloze radio- & straalverbindingen. De overheid “als vriend” kan dit adviseren, zonder zelf te investeren.


9.      Hebt u maatregelen gepland om de internationale expansie van Brusselse bedrijven te vergemakkelijken?

Ook hier moet eerst een duurzaam ondernemingsklimaat lokaal koesteren: als bvb. Euronext zijn handel in Brussel kan houden en uitbouwen, dan gaat de weerklank in het buitenland van onze aandeel-analisten, maar van onze FinTech bedrijven; omgekeerd niet.

In dezelfde geest is het belangrijk de zetel van Europees Parlement in Brussel te bestendigen, omdat dit groot enorm veel jobs en inkomsten met zich meebrengt.

Brusselse bedrijven met internationale expansie plannen dienen gemakkelijker de weg te vinden naar Credendo openbare krediet- en investeringsverzekeraar; met privé partners en finance.brussels kan een buitenlandse overname of uitrol van een distributie netwerk aangespoord worden. Handelsmissies met focus op tuinbouw zijn echt niet de juiste focus.  


10.  Het BECI-memorandum bevat een reeks aanbevelingen om Brusselse bedrijven te ondersteunen. Op een schaal van 1 tot 10, hoe beoordeelt u de afstemming van uw programma op de aanbevelingen van BECI? Gelieve uw beoordeling ook toe te lichten.

1.  Het Gewest moet iedereen in staat stellen zijn plaats te vinden 10/10

De doelstelling tegen 2030 80% tewerkstelling te bekomen is een absolute noodzaak, niet enkel om ons uit de desastreuze financiële put te trekken, maar gewoon ook om onze medemensen in Brusselse uit de armoede te houden en het risico op sociale uitsluiting maximaal te bannen.

Onderwijs, liefst meertalig, training en opleiding zijn essentieel om talent te creëren, te behouden en aan te trekken, zodat ook specifieke vacatures ingevuld kunnen worden.

Voor U vindt dat werkwilligen aangemoedigd mogen worden om langer te werken.

Tevens pleiten wij voor een betere kinderopvang zeker in gemeenten met grotere kansarmoede; dit is de rol ook van de VGC èn de CoCoF. Voor U vraagt ook een onderzoek voor mogelijkheid de dienstencheques algemeen uit te breiden naar babysits. Wij zijn sceptisch tegenover de voorstellen van niet-aftrekbaarheid van de dienstencheques, die een belastingverhoging voor de actieve Brusselaar betekent.

 

2.     Huisvesting, mobiliteit en voorzieningen: de sleutels tot een aantrekkelijk Gewest 9/10

Voor U wil nog meer intergenerationeel (kangoeroe) wonen aanmoedigen & een kwalitatief woningaanbod: de huisvestingsnormen (GSV RUR) in zake plafondhoogte en natuurlijke verlichting van bestaande huurwoningen kunnen versoepeld worden naar de normen van Vlaanderen en Wallonië zodat het privé-aanbod van deftige (studenten) kamers en studio’s in bestaande woningen in het gewest kan verhogen; er zijn goede oppervlakten in bovenverdiepingen en zelfs woonbare kelders die niet geëxploiteerd worden. Dit kost veel minder dan verder de openbare budgetten van sociale huisvesting verder te versmachten.

Voor U is zeer sceptisch over Good -Move die zonder echt overleg met wijken en handelaars is opgelegd. Dit strookt niet met onze waarden die de macht dichter bij de burger wenst te brengen. Er is echt geknoeid met de mobiliteit in ons Gewest. Het verkeer moet vlot zijn, geholpen door smart oplossingen. Waarom zijn de verkeerslichten in de New Yorkse avenues gesynkroniseerd, en krijgt een automobilist op weg naar BECI Louizalaan alle rode lichten de Generaal Jacques te verduren?

Trein, binnenscheepvaart maar ook luchtvaart zijn belangrijk voor onze hoofdstad; ook daar is een constructief vergunningsbeleid nodig voor duurzame activiteiten, met uiteraard oog voor minimale hinder op de omgeving, in de wetenschap dat er altijd geluidshinder zal bestaan. Moge het gezond verstand zegevieren.

Inzake het internationale imago van het gewest durven wij te stellen dat deze materie reeds twee decennia lang in handen is van hetzelfde kabinet. De aanslagen en de lockdowns zijn excuses waarop andere hoofdsteden wel goed op inspeelden en zich konden herpakken. Budgetten werden meer besteed aan persoonlijke profilering dan wel aan echte citymarketing. Voor U vindt dat het Brussels patronaat hier veel te stil is gebleven, terwijl BECI de sociale partner is die het meeste belang heeft bij dit strijdpunt.


3.     Good bestuur: het beheer van het Gewest op orde brengen. 6/10 omdat wij BECI nog te braaf vinden op dit vlak.

Voor U vraagt van af dag één van de nieuwe legislatuur de verscherping van de interne financiële controles in alle Brusselse agentschappen zodat er eindelijk “tabula rasa” kan worden gemaakt met al de negatieve opmerkingen van het Rekenhof; in eerste instantie wordt Net Brussel en Brussel Mobiliteit opgekuist en hervormd; Invoering van evaluatie van “behoorlijk bestuur” in de organen; afbouw van overbodige VZW’s en onaangepaste managementcontracten (vnl. in informatica) staan op onze agenda. Het probleemdossier Vivaqua moet daadkrachtig worden opgelost, financieel maar ook de manke goevernance moet worden aangepakt.

Schuldvermindering en een coherente en bedrijfsvriendelijke fiscaliteit staan bovenaan op de agenda van Voor U, niet enkel in voor het gewest maar in Vlaanderen en nationaal. Voor U is de enige partij die duidelijk voor staatsvermindering pleit. Partijprogramma: 12 punten | Voor U

Als de bedrijven zich engageren aan code Buysse of Daems, ESG en andere duurzame doelstellingen dan moeten de overheden die ook doen. Laakbare inbreuken op de ordonnantie van December 2017 (na het Samusocial schandaal) over de plafonnering van verloningen moeten worden aangeklaagd en bestraft omdat het om publieke gelden gaat en à fortiorii in de sociale sectoren. België en haar hoofdstad scoren te hoog in de internationale corruptie index, en dat kost het gewest investeringen van multinationals die gewesten verkiezen met meer “propere handen” aan het stuur.

Ans Persoons :


1. Wat zijn uw belangrijkste voorstellen om de ontwikkeling en groei van bedrijven in Brussel te ondersteunen?

Het economische succes van steden wordt in toenemende mate bepaald door hun vermogen om innovatie- en kennisclusters te creëren. Dit succes is nauw verbonden met de beschikbaarheid van talent en de juiste vaardigheden. Echter, we stellen vast dat bedrijven steeds moeilijker de juiste profielen vinden om hun activiteiten te ontplooien en om te groeien. Voor Vooruit.brussel is het een absolute prioriteit om te investeren in meer en betere opleidingen, onze universiteiten en hogescholen beter te valoriseren, en het versterken van innovatieclusters door samenwerkingen tussen bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen te bevorderen. Daarnaast is het essentieel dat Brussel haar bestuurlijke structuren vereenvoudigt en hervormt om efficiënter en effectiever te zijn. Tot slot, het verbeteren van de leefbaarheid en mobiliteit in Brussel is van groot belang om kenniswerkers aan te trekken en te behouden. Elke kenniswerker levert nog eens bijkomende jobs af, waaronder ook jobs voor lagergeschoolden.

 

2. Hoe denkt u de administratieve en fiscale lasten voor kmo's en zelfstandigen te verminderen?

De huidige structuur van 19 gemeenten in Brussel heeft geleid tot een complex lappendeken van diverse lokale belastingen. Deze belastingen dienen vereenvoudigd te worden, of op zijn minst beter op elkaar afgestemd. Het is niet praktisch dat de hoogte van de belastingen die een bedrijf betaalt afhankelijk is van de postcode van de locatie. Wij streven naar een hervorming van het bestuurlijke landschap om zodoende de fiscale structuur te vereenvoudigen. Bovendien moet opnieuw bekeken worden of de kosten voor het innen van een belasting nog wel in verhouding staan tot de opbrengsten ervan.

We willen de lasten op arbeid verlagen, onder andere door bestaande uitzonderingsregimes door te lichten met het doel een algemene verlaging te realiseren. Zo verminderen we ook de administratieve rompslomp voor bedrijven.

 

3. Welke specifieke maatregelen stelt u voor om de sectoren te ondersteunen die het zwaarst getroffen zijn door de recente crises (bv. horeca, toerisme)?

We hebben de regelgeving omtrent terrassen versoepeld en uitgebreid, een beleid dat we in de toekomst willen voortzetten om steden levendig te houden. Verder zetten we stappen zoals met implementatie van "agent of change"-principe om nachtleven en de horecasector beter te beschermen. We zijn voorstander om belastingdruk op arbeid te verlagen. We hebben voorstellen klaar om wurgcontracten bestrijden en de regelingen rond drempelgeld rechtvaardiger maken. We hebben met Vooruit in de federale regering de voorbije jaren de koopkracht van mensen het best beschermd van heel Europa. Dit is ook zeer positief voor de horeca, omdat mensen doorgaans als eerste bezuinigen op uitgaven in deze sector.

 

4. Hoe denkt u innovatie en digitalisering binnen Brusselse bedrijven aan te moedigen?

Ons principe is digitaal én inclusief: alle Brusselse overheden moeten hun dienstverlening maximaal digitaliseren, met als uitgangspunt dat digitaal de standaard is, maar niet ten koste van fysiek en menselijk contact voor wie dat verkiest. De uitrol van 5G in Brussel is eindelijk van start gegaan, en wij pleiten er nu al voor om te beginnen met de voorbereidingen voor de implementatie van 6G tegen 2030. Wat betreft de infrastructuur, met irisnet 1 en 2 beschikt Brussel reeds over een solide glasvezelnetwerk, en met irisnet 3 willen we dit netwerk nog verder uitbreiden. Tenslotte is er een dringende noodzaak om sterker te investeren in de promotie van STEM-richtingen, want het tekort aan afgestudeerden in wetenschappen, technologie, en wiskunde remt onze digitale expertise (boven basisniveau) en onze innovatiecapaciteit.

 

5. Wat is uw strategie om de opleiding en tewerkstelling te verbeteren in functie van de behoeften van de lokale bedrijven?

Brussel heeft een skills probleem, bedrijven vinden op de Brusselse arbeidsmarkt niet de profielen die ze nodig hebben. De OECD heeft terecht aanbevolen om het aantal opleidingen in het gewest te verdubbelen. De regierol van Actiris op het opleidingsaanbod moet sterker worden. Onnuttige en overmatige opleidingen worden geschrapt ten voordele van opleidingen die zich toespitsen op de huidige en toekomstige noden van de arbeidsmarkt. Meer aandacht moet gaan naar talenkennis en sectoren met groeipotentieel.

Bovendien moet de erkenning of gelijkschakeling van in het buitenland behaalde diploma's veel vlotter verlopen. Met 43% van de werkzoekenden ingeschreven bij Actiris die een niet-erkend buitenlands diploma bezit, wordt er een aanzienlijke hoeveelheid talent verspild.


6. Welke plannen hebt u om de mobiliteit en de toegang tot bedrijventerreinen in Brussel te verbeteren?

De logistiek en bevoorrading, maar ook de aanvoer en afvoer van materialen voor de productie-industrie die actief is, is belangrijk voor de stad. De leveringsmomenten daartoe zullen zoals in vele grote steden, in samenspraak met de sector moeten vastgesteld worden en effectief gebruikt. Wat de levering van consumptieproducten aangaat  dient daarbij ook naar oplossingen gezocht worden om de last mile  in hypercentra anders aan te pakken.

Vooruit.brussels staat achter de invoering van een kilometerheffing ter vervanging van de jaarlijkse verkeersbelasting, op voorwaarde dat deze heffing op een samenhangende manier wordt toegepast over het gehele metropolitane gebied rond Brussel, in samenwerking met de andere gewesten. Een cruciaal aspect hierbij is de integratie met het bestaande openbaar vervoersaanbod. De kilometerheffing zal een efficiënter weggebruik aanmoedigen en dus een vlottere doorstroom.

 

7.  Hoe denkt u duurzame ontwikkeling en de circulaire economie te promoten binnen de Brusselse bedrijven?

Dé grootste uitdaging voor het gewest op het gebied van duurzaamheid is het omvangrijke project van het renoveren van ons verouderde gebouwenbestand, vooral het residentiële deel waarvan 70% stamt uit de periode voor 1945. Op dit moment zijn we hier onvoldoende op voorbereid, met een tekort aan financiële en logistieke capaciteiten, inclusief het benodigde aantal vakmensen.

Vooruit.brussel bepleit daarom de invoering van een ambitieus masterplan om deze problemen aan te pakken. Een belangrijk onderdeel van dit plan is het oprichten van een goed toegeruste fysieke opleidingspool voor de bouwsector Construcity. Dit initiatief kan de sector aantrekkelijker maken door in te zetten op technologische ontwikkelingen. Er moet ook meer nadruk komen te liggen op het begeleiden naar technische en bouwgerelateerde opleidingen

Meer algemeen moet men aangaande de verplichtingen naar KMO’s en ZKO’s inzake duurzame ontwikkeling altijd goed in het oog houden of de gevraagde inspanning in proportie staat tot wat de maatregel uiteindelijk zal opleveren. Liever een beperkt aantal doortastende maatregelen, die duidelijk zijn, dan honderden kleinere maatregelen en regels die de ondernemers vooral frustreren en waarvan de voordelen niet duidelijk zijn.


8. Welke initiatieven plant u om de oprichting en ontwikkeling van start-ups en technologiebedrijven te ondersteunen?

Tijdens de afgelopen regeerperiode heeft onze staatssecretaris de 'Startup Guide Brussels' geïnitieerd, bedoeld om startende ondernemers te ondersteunen bij het opzetten van een bedrijf in onze hoofdstad. Deze inspanningen moeten worden voortgezet om de bestaande drempels te verlagen en ondernemerschap verder aan te moedigen.

Zoals eerder aangegeven, vormt het tekort aan geschikt en voldoende opgeleid personeel een aanzienlijke belemmering voor de ontwikkeling en groei van technologische bedrijven in Brussel. Voor de maatregelen die nodig volgens ons nodig zijn om dit probleem aan te pakken, verwijs ik naar mijn eerdere antwoorden in vraag 1 en 4.

 

9. Hebt u maatregelen gepland om de internationale expansie van Brusselse bedrijven te vergemakkelijken?

De bedrijven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben alle troeven in handen om internationaal te schitteren. Als kennisregio bevindt zich één derde van de technologische start-ups in ons land in het Brussels Gewest. Bovendien telt het Gewest meer studenten en instellingen voor hoger onderwijs dan eender welke Belgische stad. Daarom willen we de innovatieve troeven van onze Brusselse bedrijven internationaal uitspelen en sterker inzetten op de creatie en ondersteuning van innovatie-ecosystemen tussen overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen.

Hiervoor willen we het budget voor innovatiesteun aan bedrijven verhogen tot minstens het niveau van de andere gewesten. Brussel moet eindelijk werk maken van de Europese doelstelling om 3% van het regionaal product in onderzoek & ontwikkeling te investeren.

 

10.  Het BECI-memorandum bevat een reeks aanbevelingen om Brusselse bedrijven te ondersteunen. Op een schaal van 1 tot 10, hoe beoordeelt u de afstemming van uw programma op de aanbevelingen van BECI? Gelieve uw beoordeling ook toe te lichten.

Afgaande op het ons bezorgde document is dat 9/10, we delen bijna alle prioriteiten en er staat weinig of niets in het memorandum dat we niet kunnen onderschrijven.Memorandum 2024Gedurende 4 avonden nodigde BECI de gewestelijke vertegenwoordigers van de politieke partijen uit om te debatteren over de grote uitdagingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze uitdagingen, vermeld in het memorandum, omvatten drie fundamentele en onderling afhankelijke pijlers: werkgelegenheid, aantrekkelijkheid en efficiënt bestuur.

Ontdek hier wat u moet onthouden van de verkiezingsdebatten:  

Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.