Hebt u bedrijfsschulden (btw, RSZ, huur, belastingen, banken, leveranciers ...) die u niet meer kunt betalen? Hoe voorkomt u een faillissement? Wilt u uw schuldenlast verminderen?  Zoekt u naar hulp voor uw bedrijf in moeilijkheden?

Zoals de RTBF meldt, “verkeert 20% van de bedrijven die vóór de pandemie gezond waren, nu in ernstige financiële moeilijkheden” en dit cijfer zal de komende maanden waarschijnlijk stijgen.  

Daarom helpt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u samen met bMediation om 75% van de bemiddelingskosten te financieren (tot een maximum van € 1.850 excl. btw). Daarna kunt u uitstel van betaling aanvragen voor al uw schulden. Profiteer van deze steunregelingen om een faillissement te vermijden, zoals de PGR (Procedure voor Gerechtelijke Reorganisatie) of bedrijfsbemiddeling.   

Bedrijfsbemiddeling inschakelen om een oplossing voor een geschil te vinden

Het doel van bedrijfsbemiddeling is om een regeling te vinden tussen het bedrijf en zijn schuldeisers, via een neutrale partij die door de rechtbank is aangesteld: de bemiddelaar. 

Bemiddeling is gericht op het oplossen van vrij eenvoudige financiële situaties die beperkt zijn in termen van schuldeisers en bedragen, of die een discrete tussenkomst vereisen bij bepaalde gerichte schuldeisers. PGR is beter geschikt voor complexe situaties of enorme schulden. Bemiddeling is vrijwillig, terwijl PGR collectief is en er een akkoord moet worden bereikt met alle schuldeisers.   

U wilt dat wij een aanvraag indienen om tussen te komen in de kosten van een bedrijfsbemiddeling: 

Als u het verzoek om bedrijfsbemiddeling in eigen hand wilt nemen, kunt u beginnen door de aanvraag in te vullen en door te sturen naar ced.tefb@just.fgov.be zodat de ondernemingsrechtbank een bemiddelaar voor u kan aanduiden.

In een tweede fase zou u de bedrijfsbemiddelaar kunnen vragen dit formulier in te vullen, zodat u van dit hulpmiddel gebruik kunt profiteren.

 

Wie kan een aanvraag voor een PGR/bemiddeling indienen?     

Bedrijven, vzw's en natuurlijke personen.    

Als u advocaat of boekhouder bent, klik dan hier.

Bent u een bemiddelaar die door de rechtbank is aangesteld? Bezoek dan de website van bMédiation.

Verschillen tussen PGR, schuldbemiddeling en faillissement  

Beide procedures zijn gelijkwaardig. Ze zijn alleen beter geschikt voor sommige gevallen dan voor andere. Om te weten of u voor bemiddeling of PGR moet kiezen, kunt u de onderstaande tabel gebruiken:

PGR
Bemiddeling
Faillissement
Keuze van talen
 
FR/NL 7 talen Volgens het adres van de maatschappelijke zetel   

Kunt u kiezen met welke schuldeisers u wilt onderhandelen?
Neen, ze worden allemaal opgeroepen, maar de schuldeisers kunnen kiezen of ze al dan niet komen opdagen. Ja, u kunt de schuldeisers kiezen met wie u een oplossing wenst te vinden. De curator is belast met het betalen van de schuldeisers in volgorde van belangrijkheid, afhankelijk van de activa en liquiditeit van de onderneming. 

Kan het bedrag van de schuld worden verlaagd?  
 
JA. Wel moet u weten dat het moeilijk is het bedrag van de schuld bij financiële instellingen en de overheid te verminderen.  

JA JA
Financiële situatie van de aanvrager  
Complexere situatie (veel schuldeisers en grote schulden)
Relatief eenvoudige situatie (weinig schuldeisers en lage schuldniveaus) De onderneming kan geen oplossingen meer vinden omdat het schuldenbedrag te hoog is in verhouding tot haar rentabiliteit.  

Indiening van de aanvraag naar de schuldeisers toe
Er wordt contact opgenomen met alle schuldeisers. Er is een dubbele meerderheid nodig voor een akkoord. Het bedrijf kiest welke schuldeisers gecontacteerd worden.

Een schuldeiser kan het faillissement aanvragen tegen zowel de manager als de bewindvoerder. Alle schuldeisers moeten zich melden.

Is het vertrouwelijk? 

NEEN JA

Neen, publicatie in het Belgisch Staatsblad  


Hoe wordt het afbetalingsplan aanvaard?  

Dubbele meerderheid vereist:

1. In aantal personen (bv. indien er 5 schuldeisers zijn, is het akkoord van 3 van hen vereist). 

2. In het verschuldigde bedrag (bv. als de totale schuld 20.000 euro bedraagt, moet de overeenkomst betrekking hebben op een minimumschuld van 10.001 euro)


Overeenkomst afzonderlijk opgesteld met elke schuldeiser en desgewenst bekrachtigd door de rechter.
/
Termijn
Zeer korte indieningstijden. Het bedrijf moet op tijd reageren. Afwikkeling binnen maximaal 5 jaar.

Onbeperkt, zolang schuldenaars akkoord gaan om te onderhandelen.
Onmiddellijk, vanaf het moment van de faillietverklaring.
Kostprijs
€ 1.000 excl. btw € 500 excl. btw  /

Wat kiest u best: PGR of bemiddeling?

Om u hierbij te helpen hebben wij een korte vragenlijst opgesteld die u in slechts een paar minuten kunt invullen. 

Is er steun om deze procedures te financieren? 

Ja, het Brussels Gewest zal u, via BECI (PGR) of bMediation (bedrijfsbemiddeling), helpen om deze steun te financieren tot maximaal 75%.  Om van de steun van het Gewest te kunnen genieten, moet de onderneming onder meer bewijzen dat ze rendabel was op 31 december 2019. 

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden? 

  • In Brussel actief zijn,  
  • Zaakvoerder met beslissingsbevoegdheid zijn,  
  • Niet meer dan 3 faillissementen in de afgelopen 5 jaar hebben ondergaan,  
  • Geen veroordelingen in de afgelopen 5 jaar,
  • Een positief (gecorrigeerd) eigen vermogen.  

Welke andere manieren zijn er, afgezien van PGR en bemiddeling, om de schuldenlast te verminderen?  

1. Lenen, maar dat is niet ideaal als u al schulden hebt

2. Herkapitaliseren, bv. via familie of vrienden

3. Activa afstaan

Bent u boekhouder of advocaat? 

U kunt een verzoek om tussenkomst voor het bedrijf indienen via dit formulier.  

Het is belangrijk om te weten dat het dossier dat u indient niet dat van een van de klanten van uw praktijk kan zijn.  

Bedrijfsbemiddeling in een notendop

Rol van de bemiddelaar

De bedrijfsbemiddelaar treedt officieel op als tussenpersoon, weliswaar naast de bedrijfsdirecteur, maar in de ogen van derden heeft hij een officiële opdracht met als doel het bedrijf te laten nadenken over bemiddeling en langetermijnoplossingen die bijdragen tot het herstel van het bedrijf. Zijn rol bestaat erin vertrouwelijke ondersteuning te bieden aan de bestuurders van het bedrijf en zo de reorganisatie van alle of een deel van de activa, schulden of activiteiten van het bedrijf te vergemakkelijken.   

Het is de opdracht van de bemiddelaar om de partijen bij elkaar te brengen en te proberen tot een juridische overeenkomst te komen. De partijen bij de bemiddeling spreken af wie het honorarium van de bedrijfsbemiddelaar zal betalen. Dit is heel vaak het bedrijf zelf, aangezien derden soms grote concessies accepteren, maar niet die van het betalen van het honorarium van de bedrijfsbemiddelaar. Het is niet ongewoon dat eerdere onderhandelingen in een stormachtige, conflictueuze of gewelddadige sfeer zijn geëindigd. De rol van de bemiddelaar bestaat erin om kalmte te brengen in de discussies, standvastigheid zonder autoritair te zijn en organisatie zonder rigiditeit. Het is in deze zin dat de bedrijfsbemiddelaar wordt benoemd door de ondernemingsrechtbank, eventueel op voorstel van de onderneming die de bemiddeling aanvraagt. De onderneming stelt de opdracht van de bedrijfsbemiddelaar voor aan de rechtbank, die deze vaak goedkeurt en de voorgestelde persoon benoemt.  

Het is ook de rechtbank die de omvang en duur van de opdracht van de bemiddelaar bepaalt. Als er een geschil ontstaat, arbitreert de rechtbank over het honorarium van de bemiddelaar. De rol van de bedrijfsbemiddelaar is dus een officiële rol in de zin van de artikelen XX.36 tot XX.39 van het Wetboek van Economisch Recht (WCO). Hij kan worden aangepast aan elke situatie en het bedrijf kan beslissen dat de opdracht wordt stopgezet, zelfs voor het einde van de door de rechtbank bepaalde periode. Er is dus een aanzienlijke flexibiliteit. Wanneer het bedrijf geen bemiddelaars kent, kunnen verenigingen die actief zijn in Brussel deskundigen die erkend zijn als bedrijfsbemiddelaar vertegenwoordigen en voorstellen (bv. bMediation of Belgian Senior Consultants).   

In het kader van het door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingevoerde systeem, waarbij een deel van de honoraria van de bedrijfsbemiddelaar door de overheid wordt betaald, kan het zeer nuttig zijn de rechtbank te vragen twee bemiddelaars aan te stellen: een boekhouder, die de oorzaken en omstandigheden van de moeilijkheden van de onderneming diagnosticeert en een degelijk financieel herstelplan voorstelt, met inbegrip van cashflowvooruitzichten; - een advocaat, die de lopende contracten met derden die bij de bemiddeling betrokken zijn, met inbegrip van de werknemers, analyseert en buitengerechtelijke akkoorden opstelt die na ondertekening ter goedkeuring aan de rechtbank van de onderneming worden voorgelegd.

Verschillen met andere bemiddelaars

Er zijn ook bemiddelaars van gemeen recht die onder de artikelen 1724 tot 1737 van het Gerechtelijk Wetboek vallen. Zij worden door de rechtbank aangesteld om andere taken uit te voeren, maar zij zijn geen bedrijfsbemiddelaars in de zin dat zij de onderneming niet bijstaan in een reorganisatie.

Deze traditionele bemiddelaars vallen niet onder de maatregel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, maar kunnen soms wel een belangrijk alternatief zijn. Wat ook zijn titel is, de opdracht van de bemiddelaar bestaat erin de reorganisatie van de onderneming te vergemakkelijken en akkoorden te bereiken met twee of meer schuldenaars of schuldeisers van de onderneming, om de situatie te deblokkeren en de onderneming een gezonde start te geven.   

Voorbeelden van bedrijfsbemiddeling

De bedrijfsbemiddelaar onderhandelt bijvoorbeeld met de RSZ, die buitengerechtelijke betalingsplannen tot 24 maanden toekent voor de vereffening van alle bijdragen en verschuldigde sommen voor het jaar 2020. Ze zullen proberen een langere periode te bekomen door een degelijk dossier voor te leggen samen met een cashflowplan. Het doel van bemiddeling kan ook zijn om het bedrijf netjes te sluiten, zonder PGR of faillissement.

De FOD Financiën kent ook steunmaatregelen toe tot 31 december 2021, zoals de vrijstelling van schadevergoedingen toegekend door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten naar aanleiding van de pandemie. De bedrijfsbemiddeling wordt ondersteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de honoraria van de bedrijfsbemiddelaar aangesteld door de ondernemingsrechtbank zijn inbegrepen in de steun toegekend door de Brusselse Gewestregering.