Hulp aanvragen voor uw handelshuur

Huurt u een handelsruimte en zoekt u een lening om een deel van de huur te betalen? Dan is dit iets voor u!

De context

Met een lening om de huur van een handelsruimte te financieren, genieten ondernemingen die moeite hebben om hun huur te betalen een extra cashflow waarmee ze hun activiteiten zo goed mogelijk in stand kunnen houden. De lening richt zich op de betaling van de maandelijkse huurgelden tijdens het eerste halfjaar van 2021 evenals op de maandelijkse huurbedragen die sinds april 2020 niet meer werden betaald! De lening voor de huur van een handelspand dekt maximaal vier maanden huur per gebouw, lasten inbegrepen. De toegepaste rentevoet bedraagt 2% per jaar.

Wat is het maximumbedrag?

De lening die aan uw onderneming wordt toegekend, mag het toegestane maximum uiteraard niet overschrijden, namelijk 35.000 euro aan leningen voor de huur van alle gehuurde handelspanden samen. Binnen welke termijn? De aanvraag moet worden ingediend vóór 30 juni 2021. De laatste betaling gebeurt op 31 december 2021.

Ontdek de lijst van voorwaarden om in aanmerking te komen voor de lening van het Brusselse Gewest
 • Het handelspand bevindt zich in het Brusselse Gewest,
 • De klanten of prospects van de huurder hebben toegang tot het verhuurde goed,
 • De huurder verkeert niet in staat van faillissement, vereffening of stopzetting van zijn activiteiten,
 • Het adres van het gehuurde gebouw op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
 • De verhuurder aanvaardt om af te zien van 1, 2, 3 of 4 maandelijkse huurbedragen (lasten inbegrepen).
 • De huurovereenkomst dateert van vóór 19 maart 2020 en is nog steeds van kracht.
 • Er waren geen achterstallige betalingen van de huur vóór 18 maart 2020.
  • Als uw situatie niet voldoet aan al deze criteria, komt u niet in aanmerking voor de lening van het Brusselse Gewest. Wij raden u aan contact op te nemen met het COm voor een analyse van uw situatie en uw mogelijkheden.
  • Als uw situatie aan al deze criteria voldoet, komt u in aanmerking voor de lening! Registreer uw aanvraag en volg de stappen door hier te klikken.

Formulier om een tussenkomst aan te vragen

U bent huurder, u beantwoordt aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen en u wenst een lening te genieten om de betaling van uw handelshuur te dekken? Hiertoe hebt u wel de goedkeuring van de verhuurder nodig. Hebt u die nog niet? Dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan u een gratis beroep doen op een bemiddelaar die u zal begeleiden in de onderhandelingen.

Hoe werkt het?

U vult onderstaande vragenlijst in. Uw vraag wordt doorgestuurd naar bMediation, Centrum voor bemiddeling. Een bemiddelaar zal kennis nemen van uw dossier en de verhuurder contacteren. Indien de verhuurder een overleg aanvaardt, zal deze virtueel worden georganiseerd via Teams of Zoom en zal maximum 2 uur duren. Indien het dossier een fysieke aanwezigheid vereist, zal een specifieke vergadering worden georganiseerd volgens de COVID voorschriften. 

 • Indien de partijen tot een akkoord komen, zullen ze samen de aanvraag tot huurlening invullen en ondertekenen.
 • Indien er geen akkoord wordt bereikt, stopt de tussenkomst van de bemiddelaar.

Wie zijn de bemiddelaars?

De bemiddelaars zijn allen lid en erkend door bMediation wat een professionele en efficiënte aanpak van uw dossier garandeert. De bemiddelaar zal in totaal 3 uur aan het dossier besteden.

Opgelet : deze dienst is enkel van toepassing voor achterstallige betalingen die dateren vanaf 18 maart 2020. Voor een betalingsachterstand dat dateert van voor 18 maart 2020 is het ook mogelijk om een beroep te doen op bemiddeling maar kan er geen aanspraak worden gemaakt op de huurlening.

Hebt u een btw-nummer? En ondervindt u moeilijkheden met uw verhuurder of huurder?

Ontdek de verschillende soorten bijstand.

Was u VOOR de gezondheidscrisis al in gebreke van huurbetalingen?

Bleef u in gebreke met het betalen van de huur TIJDENS de crisis?

En bestaat er geen overeenstemming tussen de partijen over wat met deze huurgelden moet gebeuren?*

Hebt u al een aanvraag ingediend voor de bestaande hulpmaatregelen?

Hier vindt u een overzicht van de bestaande hulp, met nuttige links voor fiscale steun , sociale steun of financiële steun .

Aanbevolen contact:

  • Wij raden u aan contact op te nemen met het COm

Wat hebben de rechters tot nu toe beslist?

Meerdere verhuurders of huurders hebben al een beroep gedaan op de rechtbank om een beslissing te krijgen over de betaling van de huur tijdens de ‘Covid’-perioden. De vrederechters hebben nogal uiteenlopende beslissingen genomen: soms was de huur niet langer verschuldigd, soms werd beslist om de huur te verminderen of in de tijd te spreiden, en in andere gevallen werd besloten dat de huur wel degelijk was verschuldigd.

Het moeilijke met rechtbanken en gerechtshoven is dat de gerechtelijke beslissing meestal pas na meerdere maanden bekend wordt gemaakt. In de tussentijd verslechtert vaak de situatie tussen de partijen. De debatten zijn voornamelijk van juridische aard, waardoor het noodzakelijk – of op zijn minst nuttig – wordt een beroep te doen op een advocaat. En dat kost geld.

Het beroep op een gerechtelijke procedure is dus:

  • lang en tijdrovend,
  • duur,
  • zeer onzeker (de uiteindelijke beslissing is onmogelijk te voorspellen).

Probeer dus in de mate van het mogelijke een alternatief te overwegen.

Aanbevolen contacten:

  • Is de communicatie tussen verhuurder en huurder verbroken? Doe dan een beroep op de diensten van een bMediation

Bleef u NA de crisis in gebreke met de betaling van de huur?

Hebben de ‘Covid’-periodes uw beroepssituatie grondig gewijzigd? Hebt u behoefte aan een nieuw evenwicht in uw contractuele relatie? Zet dan de volgende stappen:

 1. Herlees uw huurcontract om na te gaan of de medecontractanten rekening hebben gehouden met een onvoorziene situatie.
 2. Contacteer de andere partij om hem te informeren van de moeilijkheden die u ondervindt:
 3. Als dit niets oplevert, doe dan een beroep op:
  • Bemiddeling: om snel en in alle vertrouwelijkheid een akkoord te bereiken.
  • Gerechtelijke bemiddeling

Contact Bmediation