BV: hoe ontwerpt u een goed financieel plan?

25 oktober 2017 door
BECI Community

Het financiële plan is een van de basiselementen bij de oprichting van uw onderneming, vooral sinds de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen en de creatie van de BV (Besloten Vennootschap). De BV zal geleidelijk alle bestaande BVBA’s vervangen. Deze nieuwe vorm van vennootschap kan zonder minimumstartkapitaal worden opgericht, maar legt wel hogere financiële verplichtingen op. Wat houdt dit allemaal in? Hoe stelt u een financieel plan op? Een toelichting in een paar punten.

 

Wat verandert er hoofdzakelijk met de BV?

Enerzijds verdwijnt het begrip ‘kapitaal’. De inbreng van 18.550 euro is dus niet langer nodig. Anderzijds moet het financiële plan meer detailinformatie bevatten. De achterliggende reden? Ondernemers meer flexibiliteit geven bij het opzetten van hun BV. Ook wordt rekening gehouden met de waarde van andere elementen dan alleen het financiële kapitaal. Voor meer informatie over de belangrijkste wijzigingen, verwijzen wij naar ons artikel hierover.

 

Waartoe dient een gedetailleerd financieel plan voor BV’s?

Het financieel plan vervolledigt het “business plan”. Het wordt verondersteld de elementen die tijdens de voorbereidende werkzaamheden (marktstudie…) verzameld werden, in cijfers te vertalen. Deze stap mikt op een zekere rentabiliteit en een tweejarige prognose. Het doel is bij benadering vast te stellen of de inkomsten uit de activiteit voldoende zullen zijn om alle bedrijfskosten (inclusief de bezoldiging) te dekken of zelfs om winst te genereren.

 

Het financiële plan beoogt dus een tweeledig doel:

Enerzijds wil het plan ondernemers bewustmaken van de noodzaak van een zekere voorspelbaarheid in hun activiteiten. Aan de andere kant beschermt het plan hen, omdat de rechter zich hiermee kan baseren op de situatie en de informatie die ten tijde van de oprichting bestond om de verantwoordelijkheid van de ondernemers in het oprichtingsproces te beoordelen. Dit is met name relevant bij de beoordeling van een eerste inbreng die duidelijk onvoldoende blijkt te zijn. In het licht van deze tweeledige functie volstaat het dat de notaris het plan bijhoudt. Het hoeft niet gepubliceerd te worden.

Oprichters kunnen zich bij het opstellen van een financieel plan laten bijstaan door een externe deskundige. Deze hulp kan bijzonder waardevol zijn maar is niet wettelijk verplicht. Het staat elke aannemer vrij om het plan zelf op te stellen.

 

Aan welke vereisten moet het financiële plan van een BV voldoen?

Het financiële plan moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  • een nauwkeurige beschrijving van de geplande activiteit;
  • een overzicht van alle financieringsbronnen bij de oprichting, met inbegrip van, in voorkomend geval, de garanties die in dit verband zijn verstrekt;
  • een openingsbalans, evenals de verwachte balansen na 12 en 24 maanden;
  • een voorspelde winst- en verliesrekening na 12 en 24 maanden;
  • een begroting van de geraamde inkomsten en uitgaven voor een periode van ten minste twee jaar na de oprichting;
  • een beschrijving van de veronderstellingen waarop de schatting van de verwachte omzet en winstgevendheid berust;
  • in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die heeft meegewerkt aan de opstelling van het financieringsplan.

 

Voor meer informatie over de BV of het opstellen van een financieel plan, raadpleegt u best het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Of neemt u contact op met Beci – Kamer van Koophandel en Industrie van Brussel.

BECI Community 25 oktober 2017
Deel deze post
TAGS 
Archiveren