Screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen beschermt strategische belangen in België

28 februari 2023 door
BECI Community

Het Europese screeningmechanisme voor de screening van buitenlandse investeringen, omgezet in Belgisch recht, treedt op 1 juli in België in werking.

De Europese Commissie heeft in 2020 een Europees kader goedgekeurd voor de screeningvan buitenlandsedirecte investeringen (FDI) om de strategische belangen van Europa te beschermen en tegelijkertijd de openstelling van de EU-markt voor investeringen te handhaven. Strategische belangen hebben betrekking op buitenlandse investeringen die een bedreiging vormen voor de veiligheid of de openbare orde van meer dan één lidstaat, of wanneer een investering een project of programma van belang voor de Europese Unie als geheel waarschijnlijk zal ondermijnen.

Strategische belangen betreffen buitenlandse investeringen die een bedreiging vormen voor de veiligheid of de openbare orde

De EU is een van de meest open investeringsbestemmingen ter wereld en is de belangrijkste bestemming voor buitenlandse directe investeringen in de wereld: de voorraden van buitenlandse investeerders in de EU bedroegen eind 2017 6.441 miljard EUR en vertegenwoordigden 16 miljoen directe banen in Europa.

Om de strategische belangen van de Unie in verband met buitenlandse investeringen te beschermen, heeft de EU-verordening een samenwerkingsmechanisme ingesteld dat de lidstaten en de Commissie in staat stelt informatie uit te wisselen over specifieke investeringen, met name wanneer een investering een bedreiging vormt voor de veiligheid of de openbare orde.

Omzetting op Belgisch niveau

De verschillende machtsniveaus zijn het eens geworden over een interfederaal mechanisme voor het screenen van buitenlandse investeringen in het kader van de omzetting van de Europese verordening. Deze regeling treedt op 1 juli in België in werking en is van toepassing op buitenlandse directe investeringen die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid of de openbare orde in België. Of de strategische belangen van regio’s en gemeenschappen.

De werkgeversorganisaties BECI, VBO, UWE, Voka en Agoria zijn vrij tevreden over het mechanisme dat zal worden ingevoerd. De belangrijkste zorg was dat volledig nieuwe investeringen in het toepassingsgebied zouden worden opgenomen en hij was verheugd te zien dat dit niet het geval was. Bovendien blijft het uitgangspunt één enkel interfederaal systeem en lijken de termijnen redelijk, wat rechtszekerheid biedt.

Door het handhaven van één enkel systeem wordt versnippering vermeden en beleggers worden niet afgeschrikt door screening van verschillende instanties of door de screening van investeringen die deel uitmaken van de normale bedrijfsvoering (volledig nieuwe investeringen die bovendien ook van het toepassingsgebied van de oorspronkelijke EU-verordening zijn uitgesloten). Dit is belangrijk om de aantrekkelijkheid van België als investeringsgrond en zijn concurrentievermogen ten opzichte van buurlanden te behouden. De federaties vragen echter om de nodige rechtszekerheid (bv. in termen van termijnen, vertrouwelijkheid, enz.) bij de ontwikkeling van het mechanisme en bij het opstellen van de richtsnoeren. Daarnaast zal het nodig zijn de termijnen met de buurlanden te blijven vergelijken en ervoor te zorgen dat deze in werkelijkheid worden nageleefd. Anders verliest België investeringen.

Eerste informatiesessie over het interfederaal mechanisme voor de screening van buitenlandse investeringen op 20 maart

Op 20 maart organiseren BECI, VBO, Voka, UWE, Agoria en ICC Belgium een eerste informatiesessie over het interfederale screeningmechanisme voor buitenlandse investeringen.

Het is belangrijk dat bedrijven zich optimaal kunnen voorbereiden op de nieuwe context waarin investeringen gedaan moeten worden of niet meer mogelijk zullen zijn.

De FOD Economie — die het Interfederal Screening Committee zal hosten en ook een vertegenwoordiger zal delegeren aan de voorzitter van het mechanisme — zal de werking ervan in detail uitleggen, evenals de vereisten waaraan bedrijven moeten voldoen.

Naast deskundigen van de FOD Economie zal de Europese Commissie het Europees kader voor de screening van buitenlandse investeringen (van kracht sinds 2020) toelichten.

Tot slot zal Bert Gevers, partner van het advocatenkantoor Loyens & Loeff, meer uitleg geven over de screeningmechanismen in andere EU-lidstaten. Het zal een aantal buitenlandse goede praktijken delen die Belgische bedrijven kunnen inspireren.

Aanvullende informatie en registratie voor de informatiesessie van 20 maart: https://agenda.beci.be/session-d-information-sur-le-mecanisme-de-filtrage-des-investissements-etrangers-nl

BECI Community 28 februari 2023
Deel deze post
TAGS 
Archiveren