Steps en andere formules voor duurzaam vervoer: welke mogelijkheden voor werkgevers?

13 maart 2023 door
BECI Community

[Gastartikel]

Micromobiliteit, dat wil zeggen elektrische voortbewegingstoestellen met als specifieke eigenschap hun hoge transporteerbaarheid (hoverboards, steps, segways, enz.), is momenteel in volle opkomst.

In dit kader stellen heel wat bedrijven zich vragen over de mogelijkheid om het gebruik van deze duurzame vervoermiddelen te stimuleren, om deze vervoersoplossingen rechtstreeks ter beschikking te stellen van hun werknemers of om tussen te komen in de verplaatsingen van de werknemers wanneer ze deze vervoermiddelen gebruiken.

 

Kan een werkgever zijn werknemers elektrische steps (of andere duurzame voortbewegingstoestellen) van het bedrijf ter beschikking stellen?

Ja, de werkgever kan zijn werknemers bedrijfssteps of andere duurzame voortbewegingstoestellen betaald door het bedrijf ter beschikking stellen (we denken hierbij, bijvoorbeeld, aan een elektrische bromfiets). Echter, in tegenstelling tot het ter beschikking stellen van elektrische fietsen, dient u er rekening mee te houden dat het fiscaal stelsel en het stelsel van sociale zekerheid hieromtrent, niet bijzonder gunstig is.

Hoewel de werkgever 100% van de kosten met betrekking tot het gebruik van de step of bromfiets kan inbrengen, moet, als privégebruik is toegestaan – hetgeen meestal het geval zal zijn –, een voordeel van alle aard (VAA) dat onderworpen is aan belastingheffingen en socialezekerheidsbijdragen worden aangegeven op de loonfiche. Hoewel de wetgeving niet voorziet in een forfaitaire berekening van het VAA, waardoor dit moet worden vastgesteld op de reële waarde (dat wil zeggen het bedrag dat de werknemer normaal gezien moet betalen voor hetzelfde voordeel) en dit, rekening houdend met het percentage privégebruik.

Bijgevolg zal de terbeschikkingstelling van dit type duurzame voortbewegingstoestellen, leiden tot een rechtsonzekerheid (de belastingdienst en de RSZ zullen het namelijk niet altijd eens zijn met de berekening die u hebt gemaakt) en een grotere administratieve rompslomp (met name wat betreft de payroll).

 

Kan de werkgever tussenkomen in de kosten voor het woon-werkverkeer van de werknemers die elektrische steps (of andere duurzame voortbewegingstoestellen) gebruiken?

Ja, dat is mogelijk.

In dat geval zal de werkgeversbijdrage voor de vergoeding van het woon-werkverkeer worden vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 470 euro per jaar in 2023 (als de werknemer kiest voor de forfaitaire beroepskosten).

Opgelet, de RSZ zal niet aanvaarden dat de werkgever een kilometervergoeding voor de fiets toekent om de kosten voor woon-werkverkeer met behulp van oplossingen voor micromobiliteit te dekken, omdat deze voertuigen geen “rijwielen” zijn, krachtens het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. De werkgever die zijn werknemers een vergoeding wilt uitkeren voor de kosten met betrekking tot het woon-werkverkeer door hen oplossingen voor micromobiliteit aan te bieden, moet dus zelf een realistische raming opstelling van de kosten die hiermee gepaard gaan. Hij kan, bijvoorbeeld, rekening houden met de aankoopprijs van de oplossing voor micromobiliteit, de onderhoudskosten, enz. In tegenstelling daarmee moet echter worden gewezen op het feit dat de kilometervergoeding (van maximaal 0,4259 EUR/km) in het kader van woon-werkverkeer met behulp van de bromfiets, door de RSZ wordt beschouwd als een “vrijgestelde vergoeding” en als zodanig wordt aanvaard.

 

Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot het mobiliteitsbudget?

Het mobiliteitsbudget, dat sinds 2019 bestaat, heeft als doel de werknemer die over een bedrijfswagen beschikt (of die hier recht op heeft, in overeenstemming met de toepasselijke regels binnen zijn bedrijf), de mogelijkheid te bieden om zijn bedrijfswagen (of zijn recht op een bedrijfswagen) in te ruilen voor een bepaald budget.

Dit budget moet worden toegewezen aan het gebruik van een milieuvriendelijke bedrijfswagen en/of duurzame vervoermiddelen (en/of, in bepaalde gevallen, de kosten van huisvesting) Het eventuele niet-gebruikte saldo kan cash worden uitbetaald, mits de toepassing van een specifiek sociale en fiscale heffing (bijzondere persoonlijke bijdrage van 38,07%).

De uitgaven voor duurzame vervoermiddelen zijn interessant voor zowel de werknemer, als de werkgever, aangezien ze volledig zijn vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen.

Tot de duurzame vervoermiddelen waaraan de werknemer (een deel van) zijn mobiliteitsbudget kan besteden, behoren ook de aankoop (of huur, leasing of financiering) van de volgende vervoermiddelen door de werknemer:

rijwielen, dat wil zeggen fietsen, al dan niet elektrisch;
voortbewegingstoestellen, met of zonder elektromotor, door de overheid gedefinieerd als “steps, monowheels, hoverboards”;
bromfietsen, met elektrische of verbrandingsmotor;
drie– en vierwielers met elektromotor die werden ontwikkeld voor personenvervoer en, wat vierwielers betreft, zijn uitgerust met een gesloten bestuurders- en passagiersruimte.

 

het mobiliteitsbudget kan ook worden besteed aan:

de onderhouds- en garagekosten van voornoemde duurzame vervoermiddelen;
de voorzieningen met betrekking tot de bescherming en/of verbetering van de zichtbaarheid van de bestuurder en zijn passagiers.

 

 

Kan het mobiliteitsbudget worden aangewend voor het gebruik van steps (of andere voortbewegingstoestellen) gefinancierd door het bedrijf?

Momenteel is het niet mogelijk om het mobiliteitsbudget aan te wenden voor steps of andere duurzame vervoermiddelen gefinancierd door het het bedrijf (dat wil zeggen vervoermiddelen die rechtstreeks worden gekocht / gehuurd / geleased door de werkgever en vervolgens ter beschikking van de werknemers worden gesteld)

 

Kan het mobiliteitsbudget worden aangewend voor het gebruik van deelsteps (of andere gedeelde voortbewegingstoestellen)?

Ja, het is mogelijk om het mobiliteitsbudget te besteden aan alle mogelijke “deeloplossingen”, met name: alle mogelijke vormen van gedeeld vervoer, zoals carpooling, en deelauto’s, –scooters, -fietsen, –steps, die aan een vloot of aan particulieren toebehoren, ongeacht of ze worden aangekocht, geleased of gehuurd”.

 

over de auteurs

Antoine Castadot en Morgane Merveille – Advocaten-vennoten, Yelaw

BECI Community 13 maart 2023
Deel deze post
TAGS 
Archiveren