Procedure van Gerechtelijke Reorganisatie (PGR)

Hoe voorkomt u een faillissement? Hebt u beroepsschulden (BTW, sociale zekerheid, huur, belastingen, banken, leveranciers, enz.) die u niet meer kunt betalen? Wilt u uw schuldenlast verminderen? Zoekt u naar hulp voor uw bedrijf in moeilijkheden? 

Zoals de RTBF meldt, “verkeert 20% van de bedrijven die vóór de pandemie gezond waren, nu in ernstige financiële moeilijkheden”1 en dit cijfer zal de komende maanden waarschijnlijk stijgen. 

Daarom helpt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u, via BECI, om de dossierkosten van een PGR (procedure van gerechtelijke reorganisatie) tot 75% te financieren (met een maximum van 5 333,33 euro inclusief BTW). Dit betekent dat u betalingstermijnen kunt aanvragen voor belasting- en sociale-zekerheidsschulden. Maak gebruik van steunmechanismen zoals de PGR of schuldbemiddeling om een faillissement te voorkomen.

Een faillissement vermijden dankzij een procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR)?

Wat is het doel van een PGR? 

Die procedure tracht een oplossing te vinden voor financiële problemen. 

Dat gebeurt via onderhandelingen om een overeenkomst te bereiken waarmee de onderneming haar schulden kan verminderen, maar dan wel op een veel striktere en formelere manier. In het raam van een PGR vraagt de onderneming in moeilijkheden de rechter wat extra tijd om financieel te herstellen. Tijdens dit uitstel zullen de schuldeisers het bedrijf met rust laten. De onderneming heeft tijd om een saneringsplan op te stellen, dat door de schuldeisers en de rechtbank moet worden goedgekeurd en dat haar in staat zal stellen haar schulden af te lossen.

Wilt u een aanvraag indienen voor tussenkomst in de dossierkosten van een PGR:

Dit formulier kan worden ingevuld door de betrokken ondernemer of door de accountant of advocaat die voor zijn cliënt een aanvraag wenst in te dienen.

Wie kan een aanvraag voor een PGR/bemiddeling indienen? 

Bedrijven, vzw’s en natuurlijke personen. 

U bent advocaat/accountant: klik op deze link 

Verschillen tussen PGR, schuldbemiddeling en faillissement 

Beide procedures zijn gelijkwaardig. Ze zijn alleen beter geschikt voor sommige gevallen dan voor andere. Om te weten of u voor bemiddeling of PGR moet kiezen, kunt u de onderstaande tabel gebruiken:

PGR 

Bemiddeling 

Faillissement 

Keuze van talen 

FR/NL

7 talen

Volgens het adres van de maatschappelijke zetel 

Kunt u kiezen met welke schuldeisers u wilt onderhandelen?

Neen 

Ze worden allemaal opgeroepen, maar de schuldeisers kunnen kiezen of ze al dan niet komen opdagen.

Ja

U kunt de schuldeisers kiezen met wie u een oplossing wenst te vinden.

De curator is belast met het betalen van de schuldeisers in volgorde van belangrijkheid, afhankelijk van de activa en liquiditeit van de onderneming. 

Kan het bedrag van de schuld worden verlaagd? 

JA

Wel moet u weten dat het moeilijk is het bedrag van de schuld bij financiële instellingen en de overheid te verminderen. 

Neen

/

Financiële situatie van de aanvrager 

 

Betrekkelijk eenvoudige situatie

(weinig schuldeisers en lage schuldniveaus)

Complexere situatie

(veel schuldeisers en grote schulden)

De onderneming kan geen oplossingen meer vinden omdat het schuldenbedrag te hoog is in verhouding tot haar rentabiliteit. 

Indiening van de aanvraag naar de schuldeisers toe

Op vrijwillige basis 

Voor alle schuldeisers moet een collectief verzoek worden ingediend en een akkoord worden gevonden.

Een leverancier kan de zaakvoerder failliet verklaren. 

Is het vertrouwelijk? 

Ja 

Neen, het wordt openbaar gemaakt via het Belgisch Staatsblad.

Neen, publicatie in het Belgisch Staatsblad 

Hoe wordt het afbetalingsplan aanvaard? 

Overeenkomst afzonderlijk opgesteld met elke schuldeiser en desgewenst bekrachtigd door de rechter 

Dubbele meerderheid vereist:

1. In aantal personen (bv. indien er 5 schuldeisers zijn, is het akkoord van 3 van hen vereist). 

2. In het verschuldigde bedrag (bv. als de totale schuld 20.000 euro bedraagt, moet de overeenkomst betrekking hebben op een minimumschuld van 10.001 euro)

/

Termijn 

Onbeperkt, zolang schuldenaars akkoord gaan om te onderhandelen 

Zeer korte indieningstijden. Het bedrijf moet op tijd reageren. Afwikkeling binnen maximaal 5 jaar

Onmiddellijk, vanaf het moment van de faillietverklaring 

Kostprijs 

Tussen € 2.500 en € 4.000

Gemiddeld € 5.000

Wat kiest u best: PGR of bemiddeling? 

Om u hierbij te helpen hebben wij een korte vragenlijst opgesteld die u in slechts een paar minuten invult. (English version here)

Is er steun om deze procedures te financieren?

Ja, het Brussels Gewest helpt u, via BECI, om deze steun tot 75% te financieren (met een maximum van € 5 333,33 incl. btw). Om voor de steun van het Gewest in aanmerking te komen, moet de onderneming aantonen dat zij op 31 december 2019 levensvatbaar was.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden? 

  • In Brussel actief zijn, 
  • Zaakvoerder met beslissingsbevoegdheid zijn, 
  • Niet meer dan 3 faillissementen in de afgelopen 5 jaar hebben ondergaan, 
  • Geen veroordelingen in de afgelopen 5 jaar,
  • Een positief eigen vermogen. 

Welke andere manieren zijn er, afgezien van PGR en bemiddeling, om de schuldenlast te verminderen? 

1. Lenen, maar dat is niet ideaal als u al schulden hebt

2. Herkapitaliseren, bv. via familie of vrienden

3. Activa afstaan

Bent u een accountant/advocaat?

U kunt een verzoek om interventie voor het bedrijf indienen via volgend formulier: https://becionline.typeform.com/to/HgRp9Qh2

U kunt verzoeken om tussenkomst in een procedure voor gerechtelijke reorganisatie voor uw cliënt voor de volgende PGR’s:

  • procedure van gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord
  • prepack
  • procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht

De PGR (procedure voor gerechtelijke reorganisatie) en de MGS (minnelijke gerechtelijke schikking of “prepack”) kort toegelicht:

 1. Nieuwe oplossing 

Behalve de bedrijfsbemiddeling, waarbij de bemiddelaar zijn taak naast de bedrijfsleiders vervult, bestaat er ook een nieuwe vorm van minnelijk akkoord waarover met sommige of alle schuldeisers kan worden onderhandeld. Dit is de procedure voor minnelijke gerechtelijke schikking (MGS), ook bekend als “prepack”.

Die geldt als een voorbereiding op een PGR, maar kan ook op zichzelf staan als de bereikte overeenkomsten als zodanig levensvatbaar zijn voor de onderneming. 

De prepack bevindt zich stroomopwaarts van de “klassieke” procedure voor gerechtelijke reorganisatie (art. XX.39, WER voor PGR), die een schorsing van de schuldvorderingen en uitstel van betaling mogelijk maakt. De wetgever heeft tijdelijk (tot eind 2021) een vereenvoudigde procedure voor een minnelijke gerechtelijke schikking ingevoerd (art. XX.39/1 WER voor de voorbereidende akkoorden van de MGS).

2. Procedure

De MGS is vertrouwelijk in die zin dat ze normaliter een klassieke PGR voorafgaat, niet in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd en niet zo formeel is als de klassieke PGR. Van de 11 documenten waarom in de klassieke PGR wordt verzocht, moeten er immers slechts 3 onmiddellijk bij het MGS-verzoek worden gevoegd. De andere documenten worden tijdens het verloop van de procedure verstrekt.

3. Fiscaal voordeel 

Om de MGS aan te moedigen, wordt de belastingvrijstelling van de ten gunste van de onderneming onderhandelde bedragen, die wordt toegekend aan de traditionele PGR, ook uitgebreid tot deze nieuwe procedure. Voorbeeld: de onderneming onderhandelt met een leverancier over een schuldkwijtschelding van 40%. In boekhoudtermen wordt deze schuldkwijtschelding beschouwd als een inkomen, een winst. Het belastingvoordeel betreft de winst die wordt gemaakt door de schuld niet aan de schuldeiser terug te betalen. Deze winst zal belastingvrij zijn. De onderneming zal geen belasting betalen over deze door de schuldeisers toegekende winst (in ons voorbeeld 40%), hoewel de factuur van deze schuldeiser aanvankelijk tot de aftrekbare kosten van de onderneming behoorde.

4. Tussenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Dankzij deze voordelen kunnen de zaakvoerders of tussenpersonen (advocaten, accountants) in alle discretie de schuldeisers ontmoeten en vermijden dat zij de snelle terugbetaling van hun schulden eisen voordat een minnelijk akkoord is bereikt. De bijstand van het Brusselse Gewest betreft zowel de klassieke PGR-procedure als de procedure van minnelijke gerechtelijke schikking.

Vragen 

Wilt u een aanvraag indienen voor een tussenkomst in de dossierkosten, terwijl u nog vragen hebt over de PGR? 

Hebt u vragen over de validatievoorwaarden van uw dossier? 

Bent u met de procedure al van start gegaan en zit u vast in een fase/met een vraag?

Contacteer Wassima Hadi, onze adviseur

via videoconferentie

via ons callcenter op 02 533 40 90 

of per email